Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
VI. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat
Kiíró:
Magyar Néprajzi Társaság
Határidő:
01/06/2018
Érvényes:
01/06/2018
Tárgymutató:
néprajzi gyűjtés
Pályázhat:
amatőr magánszemélyek és gyűjtői csoportok, közművelődési szakemberek, magángyűjtők, muzeológusok, honismereti gyűjtők és csoportok, kézművesek, népzenészek, néptáncosok, népdalénekesek, a Népművészet Mesterei, a Népművészet Ifjú Mesterei, pedagógusok, gyermekek és tanulók, önképzőköri tagok.
- Pályázhatnak szakmabeliek, a gyűjtést önkéntesen végző okleveles etnográfusok, kultúrantropológusok eredeti és lektorálatlan forrásközléssel, forrásokon alapuló kutatással, elemző, értelmező dolgozattal, tanulmánnyal
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Felhívás
VI. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat - 2018

A Magyar Néprajzi Társaság (MNT) meghirdeti a VI. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázatot fő partnerével, a Néprajzi Múzeummal, együttműködésben a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetével és Történettudományi Intézetével, a Skanzen - Szabadtéri Néprajzi Múzeummal, a Hagyományok Házával és a Honismereti Szövetséggel.

A hagyományos (tradicionális, történeti) és a jelenkori élő népi kultúra gyűjtésével, dokumentálásával, feldolgozásával (elemzés, értelmezés) foglalkozó pályázatokat várunk bármely korcsoporthoz tartozó, határainkon belüli és határainkon túli pályázóktól, egyéni és csoportos önkéntes néprajzi gyűjtőktől, valamint etnográfusoktól, néprajz és kulturális antropológia szakos felsőoktatási hallgatóktól, pedagógusoktól és diákoktól egyaránt. Az önkéntes gyűjtők, a diákok és a szakképzésben résztvett pályázók értékelése külön kategóriákban történik.

FONTOS DÁTUMOK:
- Előzetes regisztráció határideje: 2018. január 6. (szombat)
- Pályamunkák benyújtásának határideje: 2018. január 31. (szerda)
- Pályázatok elbírálása: 2018. április
- Tradíció Ünnepélyes Eredményhirdető Konferencia: 2018. május 26. (szombat)

A VI. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat céljai
Az MNT néprajzi gyűjtőket tömörítő szakosztályának irányításával 2012-ben indította útjára az évi rendszerességgel meghirdetett Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázatot, hogy gondoskodjon a néprajzi gyűjtők utánpótlásáról. Több neves gyűjtő az 1952 óta szervezett formában működő önkéntes gyűjtőmozgalomban tűnt fel és vált országos hírű néprajzi gyűjtővé, majd szakíróvá, és kapott szakmai díjat.
A pályázat alapvető célkitűzése, hogy az önkéntes és hivatásos gyűjtőket saját gyűjtésekre ösztönözze, eredményeiket segítse felszínre hozni, az egyéneket és a közösségeket motiválja a hagyományok és a jelenkori élő kultúra jelenségeinek dokumentálására, gyűjtésére, megismertetésére. Célja továbbá, hogy a néprajzi gyűjtőket összefogja, szakmai közösségi teret biztosítson számukra, és a legjobb pályaműveket szakmai díjakkal elismerje, azokat a Néprajzi Múzeum Etnológia Archívumában elhelyezze, az utókor számára megőrizze és hozzáférhetővé tegye, és ekképpen a további kutatásokat elősegítse. A legjobb pályamunkákból készült válogatás az MNT Gyűjtő Szakoszálya folyóiratában, a Tradíció Magazin következő számaiban jelenik majd meg.

A megpályázható témakörök
I. Kiemelt kategória: A népi vallásosság, a néphit történeti és kortárs jelenségei, tárgyi emlékei. Körmenetek, Oltáriszentség tisztelete, ájtatosságok, szentségi énekek dokumentálása, legfőképpen filmen és hozzá szövegközreadással, az énekeket hangzó anyagon. Katolikus, protestáns, zsidó történelmi egyházak, felekezetek körében javasolt gyűjtések, a témához kötődő tárgyi eszközök (pl. textilek) és szokások, társadalmi jelenségek.
(Elméleti és módszertani útmutató, szakirodalmi ajánlás külön linken: neprajzitarsasag.hu )

II. Kategória: Emlékezzünk! A történeti emlékezet, a személyes emlékek (írott, hang- és képrögzített), önéletírások, naplók, levelezések, falukrónikák, saját élmények vagy mások visszaemlékezése (interjú, önéletírás), különös tekintettel a katonaéletre: II. világháborús levelek, tábori levelezőlapok, hadifogoly naplók, visszaemlékezések családi történetekre, családi források felkutatása. Továbbá várjuk a magyarországi szocializmus évtizedeire vonatkozó visszaemlékezéseket a társadalmi, közösségi és gazdasági élet területeiről, az egyéni és kisközösségi életstratégiákról.
(Szakirodalmi ajánlás külön linken!)

III. Kategória: Szabadon választható néprajzi téma (folklór, tárgyi néprajz, társadalomnéprajz, városantropológia): népszokások, néphit, játékkultúra, a népköltészeti különböző műfajai, népművészeti, népzenei és néptánc alkotások, tájnyelv, helynevek, a hagyományos közösségek élete régen és ma (gazdálkodás, lakáskultúra, étkezési szokások, öltözködés, tisztálkodás stb.), hagyományápolás, a néprajzi tudás újratanítása, értékőrzés és - bemutatás különböző formái, tájházszervezés, a néprajzi oktató-nevelő munka óvodától a középiskoláig.
(Szakirodalmi ajánlás külön linken!)

A Tradíció Pályázat célcsoportjai és a benyújtás feltételei
- Pályázhatnak amatőr magánszemélyek és gyűjtői csoportok, közművelődési szakemberek, magángyűjtők, muzeológusok, honismereti gyűjtők és csoportok, kézművesek, népzenészek, néptáncosok, népdalénekesek, a Népművészet Mesterei, a Népművészet Ifjú Mesterei, pedagógusok, gyermekek és tanulók, önképzőköri tagok. A pályaművek befogadásának feltétele, hogy azok még nem kaptak néprajzos szakmai értékelést, lektorálást.
- Pályázhatnak szakmabeliek, a gyűjtést önkéntesen végző okleveles etnográfusok, kultúrantropológusok eredeti és lektorálatlan forrásközléssel, forrásokon alapuló kutatással, elemző, értelmező dolgozattal, tanulmánnyal. A szakmabeli pályázóktól kizárólag a benyújtás napjáig szakmai lektorálásban nem részesült kiadványokat (könyv, tanulmány, cikk) és néprajzos szakemberek által még nem értékelt forrásokat, egyéb gyűjtéseket, anyagokat, pályamunkákat fogadunk el pályaműként.
- Kiemelten ösztönözzük a fiatal generációkat (15-35 évesek) a pályázaton való részvételre.
- Kizáró feltétel: OTKA pályázaton szereplő munka, OTDK munka és/vagy néprajz szakon bírált és megvédett szakdolgozat nem pályázhat! A szakmailag lektorált és lektorálással publikált anyag nem nyújtható be. Szakmai lektorálásnak minősül a szakdolgozati bírálat. Ezeket a munkákat nem fogadjuk el pályázatként, és a tévesen, hiányosan beküldött pályázatot nem őrizzük meg. Az eredetiségre és a fentiekre vonatkozó egyértelműsítő nyilatkozatot a regisztrációkor és a pályamű benyújtásával egyidejűleg teszi meg a pályázó. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

A pályaművek módszertani formái
- Eredeti gyűjtött anyagok közlése (forrásközlés) - Minél gazdagabb gyűjtési dokumentáció készítése, a gyűjtött anyag alapos bemutatása és a gyűjtött anyag részletes közlése (hangzó, szöveges, képi).
- Eredeti gyűjtés közlése elemzéssel - Eredeti gyűjtésekre épülő feldolgozás, mely az anyag lehető legrészletesebben bemutatására és elemzésére vállalkozik.
- Eredeti gyűjtés közlése és értelmező elemzése - Gyűjtött anyagból készített szakmai igényű tanulmány.

Javaslatok
- A korábbi évek pályázatainak tapasztalatai azt mondatják velünk, hogy több, elsősorban honismereti, hely-, intézmény-, iskola- vagy családtörténeti munkát is beküldtek pályázóink. Természetesen ezek a pályaművek is tartalmaztak több-kevesebb néprajzi, szórványosan folklór adatot, leírást, de alapvetően más szempontokat érvényesítettek, a néprajztudomány számára kevésbé jelentettek új forrásanyagot. Továbbra is szívesen várjuk a szűkebb és tágabb közösségekre (családtól a faluközösségig) vonatkozó pályamunkákat, de szeretnénk felhívni pályázóink figyelmét a néprajzi szempontokra:
- A pályamunkákban az egyéni és a közösségi életmódra, annak történeti változásaira, a társadalmi kapcsolatok, intézményrendszerek dokumentálására, a sajátos kultúra és annak elemeinek bemutatására törekedjenek legfőképpen.
- Képzőművészeti jellegű pályamunkákat is szívesen fogadunk, ha azokból nem hiányzik a néprajzi megközelítés. Pályázatunk célkitűzései alapján csak azokat a munkákat tudjuk értékelni, amelyek a népművészet, a folklór forrását innovatív, alkotó módon alkalmazzák (folklorizmus), és a pályamunka bemutatja a forrásokat és azok felhasználásának módszereit is.

Formai kritériumok
- Terjedelem: minimum feltétel van, maximum feltétel nincs. Az eredeti gyűjtés közlése esetén, a szöveges (szkennelt), filmes vagy hangos anyagokat kérjük egy legalább 5 oldalas szöveges bemutatás (Bevezető) kíséretében benyújtani. Azonban nem értékelhető egy mindössze öt oldalas pályamunka, ha nincs mögötte hangos/filmes vagy szöveges forrás (eredeti saját gyűjtés).
- A szöveges bemutatásban minden olyan és a pályázatban szereplő anyagra vonatkozó adatot kérünk megadni, melyre a gyűjtő szert tett a gyűjtés során, pl. név, helyszín, technika, méretek, és/vagy a pályázat tárgyát szorosan magyarázó és alapvető jellemzők, amelyek nélkül a forrás értelmezhetetlen.

A szöveg formai jellemzői: 12-es betűméret, New Times Roman betűtípus, másfeles sortávolság, jól olvasható és áttekinthetően tagolt szöveg.
- Technikai feltételek: képeknél minimum 300 dpi felbontás. Filmek/képek tömörítve.

A Tradíció pályázatra beérkező munkák értékelése, díjazásának alapelvei
- A pályázat értékelésre vonatkozó részleteit az MNT szakmai közössége és társkiíróival közösen dolgozza ki. Az értékelést szakmai zsüri végzi.
- A zsűrizési folyamat során alakítjuk ki minősítési kategóriáinkat és díjainkat, alapelveink a következők:

Minősítési kategóriák
- A fenti kritériumoknak megfelelően benyújtott pályázatok néprajzi gyűjtésnek minősülnek.
Az Etnológiai Archívumba befogadott és díjazott minősítésben részesülhetnek.
A zsűri magasabb minősítésével látja el a kimagasló teljesítményű dolgozatokat figyelemre méltó / jó / nagyon jó / kiváló kategóriákkal - kategóriánként több díjazott is lehet. A pályaművek legjobbjainak a tudományos és szakmai vérkeringésbe való bejuttatásáról is lehetőségeihez mérten gondoskodik a kurátor.
A zsűri által „befogadott” vagy „díjazott” minősítésű pályaműveket a Néprajzi Múzeum Etnológia Archívumában helyezzük el, és ettől fogva a pályamű a jövő kutatóinak szabadon áll rendelkezésére és kutathatóvá válik. A pályázatra beadott anyagokat a kurátoron kívül más néprajzi intézmények adattára is gondozhatja, másolatukat őrizheti és a tágabb kutathatóság érdekében online felületekre is elhelyezheti.

A pályázatra való jelentkezés és a benyújtás módja
Figyelem! A pályáztatás elektronikus úton zajlik!
A pályázat benyújtásához a pályázónak szüksége van elektronikus postafiókra és internet kapcsolatra. Előzetes regisztráció szükséges!
Minden pályamű külön azonosítót kap regisztrációkor. Egy pályázó több pályaművel is pályázhat.
Regisztrálni a honlapon kell a weboldalunkon a REGISZTRÁCIÓ linkre kattinva.
A pályázó személyi adatait (név, születési idő és hely, anyja neve, lakcím) adja meg, követve az utasításokat:
http://www.neprajzihirek.hu/old/?q=node/1645 http://www.neprajzihirek.hu/tradicio_palyazat_regisztracio

A pályaműveiket saját néven nyújtják be pályázóink (jelige nincs), ide:
tradiciopalyazat2018@gmail.com
- Az Előzetes regisztráció határideje: 2018. január 6. szombat
- A pályamunkák benyújtásának határideje: 2018. január 31. szerda

A Tradíció Pályázatra benyújtandó dokumentáció
1. A Jelentkezés lapot (pályázati űrlap) a pályaművel együtt kérjük benyújtani elektronikusan és papírformátumban egyaránt. Ez tartalmazza a pályázat címét, a pályázó adatait és a jogi nyilatkozatot is. A pályázótól nyilatkozatot kérünk arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy a benyújtással automatikusan beleegyezik a pályaműve kutathatóságába, a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumbeli elhelyezésébe. Továbbá nyilatkozik arról is, hogy munkája eredeti saját gyűjtésen alapul. A pályázó kötelezi magát, hogy minden ezt követő és további publikációjában megjelöli, hogy a pályaműve a Magyar Néprajzi Társaság Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázatán vett részt.
2. A pályaművet 2 példány papírformátumban (postán vagy személyesen) és elektronikusan is kérjük benyújtani. A hangzó- és képi digitális anyagok adathordozóját (pendrive, cd, dvd stb.) egy példányban kérjük beküldeni (címet lásd alább) a papíralapú pályaművel együtt.
A benyújtás módja és helye
Elektronikusan és papír (CD, DVD, hangzó anyag) formában is, a következőképpen:
POSTAI ÚTON, ajánlott küldeményként a következő címre:
Magyar Néprajzi Társaság, 1055 Budapest, Kossuth tér 12.
- VAGY: Személyesen a Magyar Néprajz Társaság titkárságán adható át, a Néprajzi Múzeumban: 1055 Budapest, V. kerület, Kossuth tér 12.
A társaság irodavezetőjénél (időpont egyeztetés szükséges, tel.: 0036-1-269 12 72).
Kérjük a borítékon feltüntetni: Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat 2018.
A teljes pályamunkát elektronikus úton is kérjük megküldeni a
tradiciopalyazat2018@gmail.com címre,
- VAGY Google-drive használatával megosztani, Tárgy-mezőbe írt pályázati azonosítóval.
További információk és kapcsolat
- Kalina Veronika (Tel.: +36-1/269-1272, +36-30/849-8580 (munkaidőben)
neprajzitarsasag@gmail.com
- Barsi Gizella titkár (Tel.: +36-20/353-4359 - gbarsi@gmail.com)
- Vasvári Zoltán titkár (Tel.: +36-30/280-2807 - z.vasvari@index.hu)
Kérdésére válaszol társasági levelezőnk, Benyhe Zsuzsa: tradiciopalyazat@gmail.com

Egyéb tudnivalók
A Magyar Néprajzi Társaság mint pályázati kurátor hivatalos honlapján olvasható a Tradíció Pályázat Felhívás, és tájékoztatás a pályázati folyamatról:
http://www.neprajzihirek.hu/old/?q=node/1645 http://www.neprajzihirek.hu/tradicio_palyazat_regisztracio
A pályázati idő alatt a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét kínáljuk pályázóinknak. A pályázat meghirdetésével egyidejűleg online felületeken szakmai útmutatást és konzultációt biztosítunk a pályaművek gondos elkészítéséhez, válaszolunk a felmerülő kérdésekre, informálódhatnak az előző évek pályázatairól, táborairól és gyűjtőiről:
- https://www.facebook.com/nepra
- https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!f


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum