Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil Közösségi Szolgáltató Központ
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
12/16/2020
Érvényes:
12/16/2020
Tárgymutató:
cím, Civil Közösségi Szolgáltató Központ
Pályázhat:
civil szervezet, így a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével - továbbá - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - alapítvány vehet részt, amely az alábbi feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjában megfelel:
- székhelye a megpályázott megye egyik településén található;
- tevékenységének hatóköre legalább a megpályázott megyére kiterjed;
- rendelkezik az adott megyében jól megközelíthető, frekventált helyen lévő, megfelelő infrastruktúrával ellátott irodával
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Civil Közösségi Szolgáltató Központ

A Miniszterelnökség pályázati kiírása „Civil Közösségi Szolgáltató Központ” cím elnyerésére Tolna megyében
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 51. § (1) bekezdése szerint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil közösségi szolgáltató központokat működtet.
A Civil törvény VIII. fejezete (51-52/A. §) határozza meg a civil közösségi szolgáltató központok feladatait, tevékenységüket, kötelezettségeiket.

1. A pályázat célja, célterülete
A pályázat nyertese jogosult lesz a miniszter által adományozott Civil Közösségi Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Civil Központ) cím használatára, működtetésére, szolgáltatás nyújtására Tolna megyében, az e pályázati kiírásban, a szakmai együttműködési megállapodásban foglaltak, és a Civil törvény 52. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok alapján.
A címbirtokost a címhasználathoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek 2022. december 31-ig illetik meg.

2. A pályázók köre, a pályázat benyújtásának feltételei
2.1. A pályázók köre
A pályázat keretében kizárólag a Civil törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti civil szervezet, így a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével - továbbá - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - alapítvány (a továbbiakban: Pályázó) vehet részt, amely az alábbi feltételeknek a pályázat benyújtásának időpontjában megfelel:
- székhelye a megpályázott megye egyik településén található;
- tevékenységének hatóköre legalább a megpályázott megyére kiterjed;
- rendelkezik az adott megyében jól megközelíthető, frekventált helyen lévő, megfelelő infrastruktúrával ellátott irodával.

2.2. A pályázat benyújtásának feltételei
- A pályázat célterülete: Tolna megye
- Jelen pályázati kiírás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be, egy civil központ kialakítása érdekében.
- Konzorcium nem nyújthat be pályázatot.

3. Támogatható pályázatok száma, a pályázatok elbírálásának szempontjai
- A pályázati kiírás alapján egy megyei cím elnyerésére van lehetőség. A pályázat eredményeképpen összesen egy civil szervezet nyerheti el a "Civil Közösségi Szolgáltató Központ" címet.
- A pályázati kiírás függelékei:
1. számú függelék: A civil központok által nyújtandó kötelező szolgáltatások és elvárt minimum értékek egy évre vonatkozóan, azzal, hogy a pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a címbirtokosi időszak alatt a vállalt célértékeket évente teljesíti (Felhívjuk a figyelmet az indikátorokhoz kapcsolódó lábjegyzetben rögzített kiegészítő információkra!)
2. számú függelék: Pályázatok elbírálásának szempontrendszere
A pályázat formai vizsgálata során ellenőrzésre kerül:
a) a Pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
b) a Pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik,
c) a Pályázó az összes szükséges dokumentumot és mellékletet csatolta,
d) a Pályázó a Pályázati adatlap eredeti példányát - hivatalosan aláírva és ajánlott küldeményként feladva - postai úton is benyújtotta.
A feltételek teljesülése esetén a pályázat érvényes.
A pályázatok tartalmi elbírálására a pályázati kiírás 2. számú függeléke szerinti szempontrendszer alapján, a pályázatok rangsorba állításával kerül sor.
Amennyiben utóbb megállapítást nyer, hogy a Pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, vagy az elbírálását követően a címet elnyert pályázó a címről lemond, vagy a cím visszavonására a Civil törvény 52/A. § (6) bekezdésében rögzítettek szerint kerül sor, akkor az adott megyében új címpályázatot kell kiírni a címhasználati időszak végéig.

4. A pályázat kötelező és nem kötelező mellékletei
A pályázat elkészítése során kötelezően alkalmazandó dokumentumok, minták:
Kötelezően kitöltendő mellékletek:
- Pályázati adatlap (1. számú melléklet)
- Megvalósíthatóság szakmai terve (2. számú melléklet)
Nem kötelező mellékletek:
- Együttműködési szándéknyilatkozat(ok) (3. számú melléklet)
- A megyei közgyűlés támogatói nyilatkozata (4. számú melléklet)

5. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
A pályázati kiírás megjelenik a Miniszterelnökség hivatalos honlapján, melynek címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg, valamint a Civil Információs Portálon: http://civil.info.hu honlapon. 3

5.1. A benyújtás határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 16.

5.2. A benyújtás módja és helye
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlap és a mellékletek felhasználásával, elektronikus (e-mail cím: civilkozpont@me.gov.hu) úton nyújtható be.
A pályázat érvényességének feltétele, hogy a Pályázati adatlap hivatalosan aláírt eredeti példánya papíralapon, postai úton, legkésőbb az 5.1 pontban megjelölt határidőig, ajánlott küldeményként is megküldésre kerüljön az alábbi címre.
1357 Budapest, Pf. 6, Miniszterelnökség, Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály).
A Pályázati adatlap és a mellékletek szerkezete és formája nem változtatható meg, a tartalmi változtatás csak a kitöltésre vonatkozik.

5.3. Gyakorlati tudnivalók
Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:
- A Pályázati adatlap, a Megvalósíthatóság szakmai terve kitöltése során ügyelni kell a megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására.
- A pályázathoz együttműködési szándéknyilatkozat, megyei közgyűlés támogatói nyilatkozat benyújtása nem kötelező.
- Hiánypótlásra nincs lehetőség.

5.4. Döntés
A pályázatokról a 3. pontban foglaltak szerint a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős miniszter dönt a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárának javaslata alapján.

5.5 Elbírálás határideje: 2020. december 22.

5.6. Eredményről történő értesítés módja és helye:
A pályázati döntésről a Főosztály a döntés meghozatalától számított 5 napon belül elektronikus úton értesítést küld a Pályázók részére, és az eredményeket közzéteszi a http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg és a http://civil.info.hu/ honlapokon.
A döntésről szóló értesítésnek a pályázat elutasítása esetén tartalmazza az elutasítás indokait, a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját.
A nyertes pályázatról szóló értesítést követően megküldésre kerül a Szakmai Együttműködési Megállapodás tervezete és a szükséges dokumentumok listája.
A döntésről történő tájékoztatást követően a Pályázók a döntési javaslat pályázatukra vonatkozó részét megtekinthetik. 4

5.7 A kifogás benyújtásának határideje és módja
A Pályázó kifogást nyújthat be - az Ávr. 102/D. §-a szerint - ha a pályázati eljárás jogszabálysértő, vagy a pályázati kiírásba ütközik.
A kifogást a döntés kézhezvételétől számított 5 napon belül az indok megjelölésével írásban lehet benyújtani a Főosztályon (postacím: 5.2.) a döntéshozónak címezve.
A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
A kifogást a Főosztály a beérkezéstől számított tíz napon belül - a kifogás elbírálásához szükséges dokumentumokkal együtt - az 5.4. pontban meghatározott döntéshozónak továbbítja.
A döntéshozó a kifogást annak kézhezvételétől számított húsz napon belül érdemben elbírálja:
a) a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról és erről haladéktalanul értesíti a Pályázót vagy
b) a kifogást elutasítja és erről a kifogást tevőt haladéktalanul értesíti.
A kifogásnak tartalmaznia kell:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat azonosításához szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
A kifogással érintett megyében a címpályázat eredménye csak a kifogás elbírálását követően lesz hatályos.

5.8 A pályázattal kapcsolatos információ kérésének lehetősége:
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható:
Dr. Kisida Tamás
Telefon: +3618966510; +36303485472
e-mail: tamas.kisida@me.gov.hu
honlap: http://civil.info.hu/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum