Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szociális innováció: gazdasági lehetőségek hátrányos helyzetű helyi közösségek számára
Kiíró:
UniCredit Bank Hungary Zrt; UniCredit Alapítvány
Határidő:
11/13/2013
Érvényes:
11/13/2013
Tárgymutató:
szociális innováció, gazdasági lehetőségek hátrányos helyzetű helyi közösségek számára
Pályázhat:
minden olyan magyarországi székhelyű, nonprofit alapítvány és egyesület, valamint szociális szövetkezet, amelyet a bíróság 2012. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, amely az alapszabályának, illetve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az UniCredit Bank, a „Szociális innováció: Gazdasági lehetőségek hátrányos helyzetű közösségek számára” elnevezésű pályázat Lebonyolítójaként, tekintettel a pályázataik legjobb összeállítására törekvő szervezetek kérésére, ezúton bejelenti, hogy a pályázati határidőt 1 héttel meghosszabbítja. Ennek értelmében a pályázati anyagok postára adási határideje november 13., 24.00 óra. Az elektronikus úton leadott pályázati anyagokat is a hosszabbított határidővel, azaz november 13-án 24.00 óráig áll módjában a Lebonyolítónak elfogadni. A határidőn túl beérkező pályázatokat az UniCredit Alapítvány és az UniCredit Bank már nem tudja elfogadni.
A pályázaton összesen 60,000 euró támogatás nyerhető el és olyan projektekkel lehet pályázni, melyek nem direkt anyagi támogatást nyújtanak magánszemélyek vagy intézmények számára, hanem egy fenntartható tevékenység bevezetésében vagy elmélyítésében segítenek. Olyan projektek jelentkezését várja a lebonyolító, melyeknek célja a hátrányos helyzetűek gazdasági kiszolgáltatottságának megszüntetése vagy csökkentése a saját fenntartásuk megalapozása révén."SZOCIÁLIS INNOVÁCIÓ: GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK HÁTRÁNYOS HELYZETŰ HELYI KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA" UNICREDIT TÁRSADALMI CÉLÚ PROJEKT, 2013-2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. Kiíró: UniCredit Alapítvány
Lebonyolító: UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Bp., Szabadság tér 5-6.)

II. A pályázat célja:
Az UniCredit Alapítvány és az UniCredit Bank Hungary Zrt. elkötelezett a gazdaság fenntartható fejlődése és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése iránt. A rendelkezésükre álló eszközökkel olyan szervezeteket és kezdeményezéseket szeretnének segíteni, amelyek maguk is a fenntartható gazdasági fejlődés célját szolgálják, és sokat tesznek a gazdasági esélyegyenlőség megteremtéséért.
Ennek szellemében az UniCredit Alapítvány pályázatot ír ki magyarországi székhelyű, nonprofit (civil, nem kormányzati) alapítványok és egyesületek valamint szociális szövetkezetek számára. Az "UniCredit társadalmi célú projekt" pályázatra (Pályázat) már kidolgozott és működő projekteket (Projekt) lehet beadni. Újonnan induló kezdeményezés a jelen pályázat keretében nem támogatható. A pályázat célja olyan, a pályázók által vitt projektek támogatása, amelyek egyéneket és családokat segítenek hozzá, hogy saját erőfeszítéseik és tevékenységük révén javítsanak megélhetésükön. A Projekt több célra is irányulhat.
Kizárólag olyan projektek pályázhatnak, melyek nem direkt anyagi támogatást nyújtanak magánszemélyek vagy intézmények számára, hanem egy fenntartható tevékenység bevezetésében vagy elmélyítésében segítenek. Olyan projektek jelentkezését várjuk, melyeknek célja a hátrányos helyzetűek gazdasági kiszolgáltatottságának megszüntetése vagy csökkentése a saját fenntartásuk megalapozása révén.
III. Elnyerhető támogatás:
III./1
Az elbírálás során a jelentkezők közül a kiírás V. pontjában meghatározott zsűri választja ki a pályázati kiírás célkitűzéseinek leginkább megfelelő 3 pályázatot (Nyertesek), melyek a következő vissza nem térítendő támogatásban részesülnek:
1. helyezett: 19 500 euró összegű támogatás.
2. helyezett: 18 000 euró összegű támogatás.
3. helyezett: 16 500 euró összegű támogatás.
A Nyertesekkel a Kiíró kétnyelvű támogatási szerződést köt, mely tekintetében az angol nyelvű változat az irányadó. Az elnyert támogatás 80 százalékának megfelelő összeget a Kiíró a szerződés aláírásától számított 30 munkanapon belül folyósítja a Nyertesek által megadott euró- vagy forint bankszámlára. A fennmaradó 20 százaléknak megfelelő összeget az alábbiakban részletezett írásos beszámoló átvétele és elfogadása után számított 30 munkanapon belül folyósítja a Nyertesnek a Kiíró.
III./2
A Nyerteseknek a támogatott Projekt által elért eredményekről 2014. szeptember 30-ig kell az írásos angol nyelvű Beszámolót elküldeniük. Ezen Beszámolók részt vesznek az UniCredit Bank Hungary Zrt. belső szavazásán, ahol a bank munkatársai voksolhatnak a nekik legjobban tetsző Projektre. Kiíró vállalja, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. munkatársainak szavazatainak megfelelő elosztásban további 6000 euró kiegészítő támogatást adományoz. A legtöbb munkatársi szavazattal bíró projekt 3000 euró, a második helyen végző 2000 euró, végül a legkevesebb szavazatot szerző beszámoló 1000 euró összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesül. A Kiegészítő Támogatás elnyeréséről a Lebonyolító a munkatársi szavazást követően elektronikus értesítést küld a Nyerteseknek. Az elnyert Kiegészítő Támogatást a Kiíró a kiegészítő támogatásról szóló szerződés aláírásától számított 30 munkanapon belül folyósítja a Nyertesek által megadott euró- vagy forint bankszámlára.
Az angol nyelvű beszámoló terjedelme legalább 3000, legfeljebb 5000 karakter lehet. A beszámolóhoz csatolni kell a projekt pénzügyi eredményeire vonatkozó dokumentációt, az eredményeket, kép- és/vagy videó illusztrációt (amennyiben lehetséges) illetve egyéb releváns dokumentációt is. (Megj.: A beszámolón kívül, minden más dokumentáció lehet magyar nyelven).

IV. Általános pályázati feltételek
A pályázók köre
Az UniCredit Pályázaton indulhat minden olyan magyarországi székhelyű, non profit alapítvány és egyesület, valamint szociális szövetkezet, amelyet a bíróság 2012. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, amely az alapszabályának, illetve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatja, és amely megfelel az alábbi feltételeknek:
- a pályázó már meglévő, működő projektjét kívánja fejleszteni, folytatni - újonnan létrejött projektek nem támogathatók a jelen pályázat keretében;
- a pályázatban leírt kezdeményezést 2013. március 31-ig már elindították;
- a pályázó a pályázatban bemutatott projekt teljes költségvetésének legalább 20%-át saját erőből vagy egyéb támogatók által biztosítja.
A Kiíró és/vagy Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy a pályázók közül kiválasztott résztvevők és/vagy a nyertes pályázatot beadó szervezetek által megadott információkat részben vagy egészben - a pályázati adatlaphoz csatolt Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően - valamennyi felhasználási mód tekintetében - felhasználja (közzétegye stb.).
Pályázó vállalja, hogy a Kiíró és/vagy a Lebonyolító kérésére Projektjét írásban prezentálja.

IV./1
A III./1 pontban jelöltekre történő jelentkezés feltételei:
a) A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati felhívásban és mellékleteiben részletezett feltételeket, és a szakértő zsűri döntését. A Pályázó ennek megfelelően elfogadja, hogy zsűri döntését követően jogorvoslatnak nincs helye.
b) A pályázó a IV/4.) pontban jelölt határidőig hiánytalanul beküldi a IV/2.) pontban részletezett pályázati anyagot. A határidő lejártát követően hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázati anyagokat Lebonyolító a pályázatból kizárja.
c) A pályázó a pályázati anyagot a pályázati adatlaphoz csatolt, aláírt Nyilatkozattal (2. sz. melléklet) nyújtja be.
d) A pályázó tudomásul veszi, hogy a Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet nyertes(eke)t.
IV./2
A pályázati anyag tartalmazza:
- a kitöltött pályázati adatlapot - a pályázati kiírás 1. sz. melléklete;
- a Nyilatkozat eredeti, aláírt példányát - a pályázati kiírás 2. sz. melléklete;
- az alapítvány vagy egyesület, illetve a szociális szövetkezet létesítő okiratának hiteles másolatát;
- a nyilvántartását vezető törvényszék által a pályázónak a nyilvántartásban szereplő adatairól kiadott, 15 napnál nem régebbi kivonat;
- az aláírási címpéldány másolatát;
- egy 30 napnál nem régebbi NAV 0-lás igazolást;
- a pályázó 2012-es elfogadott pénzügyi beszámolóját;
- az előző egy-két évben megvalósított nagyobb projekt vagy projektek leírását, referenciáit (támogatott intézmények vagy személyek elérhetősége, sajtómegjelenések, beszámolók stb.);
- az "UniCredit társadalmi célú projekt" pályázatra Pályázó projekt indulásától a pályázat beadásáig eltelt időszakra vonatkozóan: a projekt eddigi eredményeit, a ráfordításokat, az eddig elnyert támogatásokat bemutató és igazoló dokumentumokat (költségszámítás, fotók, támogatók referenciái stb.);
- a pályázatban bemutatott projekt rövid, maximum 3500 leütés terjedelmű angol nyelvű összefoglalóját.
IV./3
A pályázaton nem vehetnek részt:
- politikai pártok vagy mozgalmak és ezek szervezetei;
- olyan szervezetek, amelyeknek alapítói, tagjai vagy tulajdonosai között állami vagy önkormányzati szervezet van;
- közintézmények alapítványai;
- olyan szervezetek, amelyeknél megfigyelhető a diszkrimináció, vagy amelyek tagságukat faji, vallási, életkori, nemi alapon vagy születési hely szerint korlátozzák;
- olyan vallási szervezetek, amelyeknek filozófiája, szabályzata, küldetése vagy hivatalos dokumentációja konkrét hitvallást vagy hitrendszert támogató üzenetet tartalmaz;
- amatőr vagy professzionális sportegyesületek - kivéve, ha tevékenységük kifejezetten a hátrányos helyzetűekre irányul;
- bank által létrehozott alapítványok,
- olyan szervezetek, melyek nem a pályázati kiírás II. pontjában meghatározott céllal jöttek létre.
A fentieken túl a pályázaton nem vehetnek részt olyan non profit alapítványok és egyesületek, valamint szociális szövetkezetek, amelyekben tisztséggel vagy tagsággal rendelkeznek a Kiíró és/vagy a Lebonyolító tanácsadói, munkavállalói, azok házastársai és/vagy közvetlen hozzátartozói, illetve az V. pontban megnevezett zsűritagok, azok házastársai és/vagy közvetlen hozzátartozói.
IV./4
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatok beérkezési határideje 2013. november 13., 24.00 óra. A pályázati anyagok benyújthatók postai és elektronikus úton.
a) A postán elküldött pályázati anyagokat a következő címre várjuk, ajánlott levél formájában, "UniCredit: Társadalmi célú projekt pályázat" megjelöléssel:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Makkai Katalin
1054 Budapest
Szabadság tér 5-6.
A postán elküldött pályázat esetén a postabélyegző dátuma számít.
b) Az elektronikus úton leadott pályázati anyagokat 2013. november 13., 24.00 óráig a következő címre várjuk: TCP2013@unicreditgroup.hu
Az elektronikus levél tárgy rovatának megjelölése a következő legyen:
"UniCredit Társadalmi célú projekt pályázat" - A SZERVEZET NEVE (a pályázó szervezet nevének megfelelően)
FIGYELEM! A IV.2. pontban megjelölt hiteles dokumentumokat illetve a kiírás 2. sz. mellékletében szereplő Nyilatkozat eredeti példányát az elektronikus úton pályázóknak is el kell küldeniük postai úton, a VI./4 a) pontjában szereplő címre a megadott határidőig!
V. A zsűri tagjai és az elbírálással kapcsolatos információk:
A beérkezett pályázatok feldolgozása után a Lebonyolító és a Kiíró által delegált zsűri választja ki a három nyertest.
A benyújtott pályázati anyagokat elbíráló zsűri tagjai a következők:
- Guido Munzi, az UniCredit Alapítvány képviselője, az európai és ázsiai program vezetője,
- Sipos József, UniCredit Bank Hungary ügyvezető igazgatója,
- Kulpinski Dániel, az UniCredit Bank Hungary Üzemi Tanácsának képviselője,
- Horváth Anna, civil szervezeti képviselő, a NESsT Magyarország, ügyvezető igazgató,
- Azurák Csaba, műsorvezető- riporter.
A zsűri a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmi, formai és szakmai kritériumok alapján bírálja el a beérkező pályázatokat. A zsűri többségi szavazással hozza meg döntését, munkájuk nem nyilvános, döntésük végleges.
A zsűri a döntéshozatalnál az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
- a projekt eddig elért eredményei,
- milyen hatással lehet a már elindult projektre a pályázati támogatás,
- mennyire kiterjeszthető regionális vagy országos szintre az adott projekt,
- mennyire fenntartható az adott projekt (illetve, hogy működhet-e önállóan további támogatás nélkül),
- hány embert érint, illetve hány emberhez jut el (a pályázat pillanatában, illetve a támogatást követően).
VI. A III./1 és III./ 2 pontokban ismertetett elnyerhető támogatással kapcsolatos időzítés:
III./1
- 2013. október 7. - a pályázat meghirdetése,
- 2013. november 6., 24 óra - a pályázati anyag elektronikus úton történő beérkezési határideje vagy a postára adás határideje,
- 2013. december 9. - a Nyertesek elektronikus úton történő értesítése az eredményről és ezek megjelenítése az Lebonyolító honlapján,
- 2013. december 10. - 2014. január 31. - eredményhirdetés és szerződések aláírása Lebonyolító székházában.
III./2
- 2014. szeptember 30. - a nyertes Projektek beszámolóinak beérkezési határideje,
- 2014. október 1-től 2014. október 17-ig UniCredit Bank Hungary Zrt. munkatársi szavazás,
- 2014. október 30-ig Nyertesek értesítése az UniCredit Bank Hungary Zrt. munkatársi szavazás eredményeiről,
- 2014. november 14-ig Kiegészítő Támogatási szerződések aláírása.

VII. Kapcsolat, további információk:
Név: Makkai Katalin / Roy Snehalina program koordinátor
e-mail: katalin.makkai@unicreditgroup.hu
Telefon: +(36) 1 301 53 68
e-mail: snehalina.roy.external@unicreditgroup.hu
Telefon: +(36) 1 301 5172

A pályázati felhívás és mellékletei letölthetők az alábbi honlapokról:
- http://www.unicreditbank.hu
- https://www.unicreditfoundation.org/it.html

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati Adatlap
NyilatkozatIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum