Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A belföldön megvalósuló rendezvények: fesztiválok, illetve vásárok keretében hazai termelők, illetve termékeinek promócióját szolgáló tevékenységek támogatása / AMC-P-17-7
Kiíró:
Agrármarketing Centrum
Határidő:
01/31/2018
Érvényes:
01/31/2018
Tárgymutató:
hazai termelők, illetve termékeinek promócióját szolgáló tevékenységek támogatása / AMC-P-17-7
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, köztestület, szövetség, alapítvány, egyesület, szakmai szervezet, terméktanács
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A belföldön megvalósuló rendezvények: fesztiválok, illetve vásárok keretében hazai termelők,
illetve termékeinek promócióját szolgáló tevékenységek támogatása / AMC-P-17-7

Pályázati felhívás
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyílt pályázati felhívást tesz közzé
"Kódszám: AMC-P-17-7
A belföldön megvalósuló rendezvények: fesztiválok, illetve vásárok keretében hazai termelők, illetve termékeinek promócióját szolgáló tevékenységek"
támogatására.

I. A pályázati felhívást kiíró szerv
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Agrármarketing Centrum)

II. A támogatás célja
II.1. Cél:
A 2018. január 1. és 2018. március 31. között Magyarországon megvalósuló, a magyar élelmiszergazdaságot, gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek piaci pozícióját erősíteni kívánó
- nagyközönségnek szóló rendezvények, úgymint helyi, regionális, országos rendezvények, fesztiválok, vásárok szervezésének,
- társkiállítóként való megjelenések,
- és a hozzákapcsolódó marketingkommunikációs feladatok támogatása.

III. A támogatás igénybevételének feltételei
III.1.
Támogatás igénybevételére jogosult az a Magyarországon bejegyzett, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, köztestület, szövetség, alapítvány, egyesület, szakmai szervezet, terméktanács, amely
a) igazolhatóan mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával, értékesítésével vagy termékek promóciójával (népszerűsítésével) foglalkozik és erről nyilatkozik;
b) megfelel a 800/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások Európai Bizottság által elfogadott meghatározásának;
c) nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
d) nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor
- nincs lejárt adó-, vagy adók módjára behajtható (illeték-, járulék-, vagy vám) köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett),
- nem áll csőd- és felszámolási-, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott eljárás, magánszemély esetében gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
- nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása.
e) kitölti a pályázati felhívás mellékletét képező "Nyilatkozatokat”;
f) A pályázat benyújtását megelőzően a pályázónak 10 000 forint pályázati díjat kell fizetnie a támogató részére. Az átutalást az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00336145-00000017 számú számlájára kell teljesíteni. Az átutalásnál a közleményrovatban fel kell tüntetni az 'AMC-P-17-7' kódszámot. A pályázati anyag melléklete a pályázati díj megfizetését igazoló banki bizonylat.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy reklámozási tevékenység támogathatóságát a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 3. § d) bekezdésében rögzített „gazdasági reklám fogalommeghatározása” alapján kell megállapítani.
III.2.
A támogatás igénybevételének feltétele továbbá, hogy a Pályázó a jelen pályázatból támogatott rendezvényen minimum 6 különböző, élelmiszer előállítással foglalkozó, magyar székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság (célcsoport) részvételét dokumentált módon segítse.
III.3.
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az Agrármarketing Centrum lehetőséget kapjon a támogatott programon való részvételre, és a helyszíni feladatainak ellátásához szükséges installációt számára a pályázó az általában elvárt színvonalon biztosítsa.
III. 4.
A támogatás igénybevételének feltétele továbbá, hogy a nyertes pályázó a program megvalósítása során létrejövő azon média termékeken - plakát, tájékoztató kiadvány, molinó, matrica, print vagy online hirdetés stb. -, melyek vonatkozásában támogatásban részesül, továbbá a rendezvény helyszínén jól látható helyen feltüntesse az Agrármarketing Centrum nevét és a támogatás tényét (pl. készült az Agrármarketing Centrum támogatásával), továbbá az Agrármarketing Centrum logóját. Az Agrármarketing Centrum logója letölthető az Agrármarketing Centrum honlapjáról (http://www.amc.hu).
III.5.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogatásban kizárólag olyan pályázó részesíthető, aki a jelen felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt minden feltételnek, követelménynek és kötelezettségnek maradéktalanul megfelel.
III.6.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az Agrármarketing Centrum képviselője jogosult a helyszínen is ellenőrizni a rendezvény lebonyolítását, a III.2., III.3. és III.4. pontban szereplő feltételek meglétét. Az ellenőrzést a Pályázónak kötelessége eltűrni és lehetővé tenni.
III.7.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati szerződéskötésre, a pályázat megvalósítására és a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó szabályokat az "Általános Szabályok” dokumentum tartalmazza. Az "Általános Szabályok” (a továbbiakban: ÁSZ) elnevezésű dokumentum jelen kiírás elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSZ-t kizárólag nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötésével egyidőben kell kitölteni és benyújtani.

IV. A pályázat tartalmi követelményei
IV.1.
A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak indoklását, a megvalósítás tervezett módját, a vállalt tevékenységeket, részletes költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható eredményét. Kérjük a támogatni igényelt tevékenységek bemutatását és részletes kifejtését.
IV.2.
A pályázatot, valamint az I. II. III. IV. V. VI. és további mellékleteit kell benyújtani papír alapon, 1 eredeti és 2 másolati példányban. Ezen felül kérjük a támogatni igényelt tevékenység bemutatását és részletes kifejtését a VIII. pontban foglaltak szerint - beleértve az erre vonatkozó mellékleteket - elektronikusan is a pályázathoz csatolni pendrive-on (aláírt, szkennelt pdf formátumban, valamint szerkeszthető (word) formátumban).
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
a) Gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat (eredetiben), minden egyéb szervezet esetében a nyilvántartásba vételt igazoló okiratot.
b) A képviseletre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya (másolatban) vagy gazdasági társaság esetében ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta másolatban.
c) A pályázati felhívás mellékletét képező nyomtatványon (IV-V. melléklet) nyilatkozik:
- hogy a pályázónak adó-, illeték-, járulék-, vagy vámtartozása nincs, és a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzését kérheti;
- hogy ÁFA visszaigénylést érvényesít-e;
- hogy a támogatási igényben (pályázatban) foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, valamint, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg mely támogatókhoz került benyújtásra;
- hogy a pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó által benyújtott tevékenységre igényelt helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatások mértéke összevonva nem haladja meg a program teljes költségét;
- hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetéből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint a Korm. rendeletben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek;
- hogy megfelel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 82. §-ában meghatározott követelményeknek;
- hogy az Ávr. 82. §-a alapján - a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeit érintően - vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja;
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) hatálya alá tartozó költségvetésből nyújtott támogatás esetén kijelenti, hogy a fenti törvényben foglalt korlátozó/összeférhetetlenségi feltételek esetében nem állnak fenn, illetve azok megszüntetése érdekében eljárt;
- hogy vállalja az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését, valamint azt, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a Korm. rendeletben foglaltak szerint visszafizeti;
- hozzájárul, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék;
- tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése, célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye, valamint a kedvezményezett Közpénztv. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti érintettsége nyilvánosságra hozható;
- hogy a támogatott program/szolgáltatás megvalósítása során - amennyiben azt a jogszabály rendelkezéseire figyelemmel kötelező - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit figyelembe veszi.
d) Eredménykimutatás (eredeti példány) az előző lezárt üzleti év vonatkozásában, és ehhez kapcsolódó nyilatkozat, hogy a pályázati anyag részeként benyújtott eredménykimutatásban szereplő adatok mindenben megegyeznek a közzétett adatokkal.
e) A pályázati díj befizetését igazoló banki bizonylat vagy csekkszelvény.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az eredménykimutatás és a köztartozás mentességet igazoló dokumentum nem hiánypótoltatható, a benyújtás elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

V. Támogatásban részesíthető tevékenységek
V.1.
Támogatásban részesíthető tevékenységek:
- Helyszín bérlet, a kapcsolódó installáció, berendezések bérlése, szállítása, építése, dekorálása és bontása;
- A rendezvény lebonyolításához szükséges infrastruktúra biztosítása (áram, víz, csatorna csatlakozások kiépítése, szerelése, bekötése. A fogyasztás nem támogatható!);
- Technikai költségek (hangosítás, technikai feltételek, őrzés-védelem, takarítás, szemétszállítás, mentők, katasztrófavédelem stb.) - az elszámolási rendben rögzítettekre is figyelemmel, maximum az igényelt támogatás 15%-a erejéig;
- A program lebonyolításához szükséges információs és tájékoztató kiadványok elkészítése; reklám, hirdetés különböző médiában, hirdetési felület, adásidő- és felületfoglalás - az elszámolási rendben rögzítettekre is figyelemmel, maximum az igényelt támogatás 30%-a erejéig;
- WEB tervezés;
- WEB üzemeltetés legkésőbb 2018. június 30-ig;
- Arculattervezés, grafikai tervezés;
- A rendezvényt bemutató sajtótájékoztatóhoz a helyszínbérlet és a hangosítás biztosítása;
- Hosztesz és tolmács tevékenység.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogatás csak azon költségekre fizethető, amelyek a fenti felsorolásban jelölt tevékenységek ellátása során merültek fel a Kedvezményezett
oldalán.
Nem fizethető támogatás továbbá olyan felmerült költségek vonatkozásában, amelyekre / amelyekből a megvalósítás során a Kedvezményezettnek bevétele van (pl. kóstolópohár, belépőjegy).

VI. A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja
A pályázatok benyújtásának helye:
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postázási cím: 1253 Budapest, Pf. 66.
Futárszolgálati kézbesítés esetén cím:
1013 Budapest, Pauler u. 6. II. emelet
A borítékra kérjük, írják rá a pályázati felhívás nevét, kódszámát, valamint a projektmenedzser nevét.
A pályázat meghirdetésének ideje: 2017. december 15.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. január 31.
A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő. A benyújtási határidő megtartottnak tekintendő, amennyiben legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján a pályázatot postára adják. A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag postai úton (beleértve a futárszolgálatot is).

VII. A támogatások jellege és mértéke
VII.1.
A támogatás jellege és mértéke: vissza nem térítendő, utófinanszírozású, a pályázati tevékenységre (nem a program/szolgáltatás megvalósításának teljes költségeire vonatkozóan) legfeljebb 50%-os támogatás.
A támogatást a célcsoport számára kizárólag támogatott szolgáltatás formájában lehet nyújtani.
Kizárólag a pályázat meghirdetése után keletkezett költségek számolhatóak el, azzal, hogy a pályázó - saját kockázatára, a jelen pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon - jogosult megkezdeni a pályázat tárgyát képező tevékenységeket.
VII.2.
A pályázati ablak maximális keretösszege (a rendelkezésre álló forrás nagysága) 70 000 000 HUF.
VII.3.
Egy pályázatra igényelhető támogatás minimálisan 1.000.000 HUF, maximális összege 5 000 000 HUF. Jelen összeg a Pályázó adóalanyiságától függően nettó vagy bruttó értendő.
Rendezvényenként, programonként maximum 2 pályázat kerülhet befogadásra, értékelésre, ezek sorrendjét a Szakértői Testület határozza meg a beérkezés sorrendje és a szakmai szempontok figyelembevételével.
VII.4.
Egy pályázó maximálisan 2 különböző rendezvényre nyújthat be pályázatot jelen pályázati ablakban.
http://palyazat.amc.hu/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum