Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2014. évi támogatása / FV-I-14
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium; Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Határidő:
03/07/2014
Érvényes:
03/07/2014
Tárgymutató:
fogyasztói érdekekképviselet, szervezettámogatás / FV-I-14
Pályázhat:
azok az egyesületek vehetnek részt, amelyeknek - a Fgytv. 2. § e) pontjának megfelelően - alapszabályában meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, e célnak megfelelően legalább két éve működik, alapszabályaiknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá természetes személy tagjainak száma legalább ötven fő, valamint ilyen egyesületek szövetségei
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2014. évi támogatására
(A pályázat kódja: FV-I-14)

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nyílt pályázatot hirdet a "Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása" tárgyában.
A pályázat forrása Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. számú mellékletének XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet (a továbbiakban: NGM) fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 25. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 14. alcím 1. jogcímcsoport 2. jogcím szám "Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása" célelőirányzat törvényi sorból rendelkezésre álló 77 200 000 Ft.
Az előirányzat felhasználása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint kell eljárni.

1. A pályázat célja, kategóriái
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák és erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 45. §-ában foglalt feladatokkal összhangban.
Pályázati kategóriák
"A" kategória: Érdekfeltárás, érdekérvényesítés, valamint közérdekű kereset indítása
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy kísérjék figyelemmel a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltételeket, és közérdekű keresetet kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek védelme érdekében. Ezzel együtt segítsék a fogyasztói jogok érvényesítését, feltárják a fogyasztói problémákat és véleményezzék a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, jogszabály-módosítást kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy érdekek védelme céljából, emellett minél szélesebb körben lehetővé váljon számukra a fogyasztók képviselete.
A kategórián belül a közérdekű kereset témakört illetően, lehetőség van már beadott, folyamatban lévő közérdekű keresettel is pályázni.
Amennyiben előre nem látható eseménnyel kapcsolatos kereset indítására pályázik, akkor az indítás időpontjában - de még a projekt időszak alatt -, jelezze a Hivatal által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER). A rögzítés során ismertesse a kereset benyújtásának indokoltságát és hátterét.
Prioritás:
E kategóriában a pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely:
alapszabályában célként kizárólag a fogyasztóvédelmet nevesítette;
folyamatban lévő közérdekű keresete van;
a megnyert közérdekű keresetekről minden esetben tájékoztatja a közvéleményt;
a Fogyasztóvédelmi Tanács tagja;
tapasztalattal rendelkezik jogszabályok véleményezésében;
tevékenységének megvalósításához közérdekű önkéntes munkát vesz igénybe.
"B" kategória: Fogyasztói tudatosság növeléséhez szükséges ismeretek átadása
1) A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése, valamint a fogyasztók tudatosságának javítása érdekében fogyasztóvédelmi tájékoztatást, tréninget végezzenek a következő területeken:
(1) diákok számára fogyasztói tudatosságot növelő programok: vetélkedők és/vagy
(2) diákok számára fogyasztói tudatosságot növelő programok: táborok és/vagy
elektronikus fogyasztóvédelmi játékprogram és/vagy
békéltető testületi tagok szakmai ismereteinek növelése.
A fogyasztói tudatosság növelése érdekében végzett tájékoztató tevékenység során a pályázónak kiemelt figyelemmel kell lennie a szavatosság, jótállás, valamint az egyes fogyasztói jogok (így a fogyasztókat megillető elállási jog a távollévők között, valamint az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén) szabályainak 2014-ben bekövetkező változásaira.
2) A kategórián belül támogatásra kerül a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 133. §-ban rögzítettek alapján a középiskolás diákok számára kötelezőként előírt közösségi szolgálat teljesítésében fogadóintézményként való részvétel. A támogatás célja, hogy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek is részt vegyenek a közösségi felelősségvállalás erősítésében, ezáltal is erősítve a középiskolás diákok közösségi felelősségvállalását a fogyasztói tudatosság fejlesztése területén.
Prioritás:
E kategóriában a pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely:
alapszabályában célként kizárólag a fogyasztóvédelmet nevesítette;
tapasztalattal rendelkezik a fogyasztóvédelmi oktatás, fogyasztóvédelmi tréningek, valamint fogyasztói tudatosságot növelő programok megvalósítása területén; tevékenységének megvalósításához közérdekű önkéntes munkát vesz igénybe.
"C" kategória: Közvélemény tájékoztatása online fogyasztóvédelmi magazinon keresztül
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy a működésük során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával tájékoztassák a közvéleményt már működő online magazinon keresztül.
Prioritás:
E kategóriában a pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely:
alapszabályában célként kizárólag a fogyasztóvédelmet nevesítette;
az online magazin a szakterületnek megfelelő minőségű, aktuális, a fogyasztók számára hasznosítható információkat tartalmaz;
az online magazin felépítése átlátható és könnyen kezelhető;
az aktuális fogyasztóvédelmi kérdések ismertetésén kívül rendszeres tájékoztatást ad a békéltető testületek tevékenységéről;
tevékenységének megvalósításához közérdekű önkéntes munkát vesz igénybe.
"D" kategória: Fogyasztók széleskörű tájékoztatása információs kampányon keresztül
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása, hogy felhívják a figyelmet a tudatos fogyasztói magatartásra médiakampányon keresztül. Ez TV és/vagy rádió spotok készítését és megjelentetését, valamint fogyasztók által sűrűn látogatott helyszíneken plakátok, óriásplakátok elhelyezését is jelenti országosan.
Kampánytípusok:
- Rádió kampány (minimum 30 spot);
- TV kampány (minimum 8 spot);
- TV és rádió kampány (minimum 5 spot TV-ben és minimum 5 spot rádióban);
- Plakátok, óriásplakátok megjelenítése fogyasztók által sűrűn látogatott, frekventált helyszíneken. A plakátok, óriásplakátok kampánytípus a többi kampánytípussal együtt, valamint külön is megvalósítható.
A kampány során kiemelt témakörök - a 2014-ben módosuló szabályoknak megfelelően - az alábbiak:
jótállás, szavatosság;
panaszügyintézés - hova fordulhat a fogyasztó a panaszával;
internetes vásárlás - különös tekintettel az elállási lehetőségekre, a bizalom erősítésére;
üzleten kívül kötött szerződések - különös tekintettel az elállási lehetőségekre;
utazás - társas utak, utazási irodák, légi utas jogok;
békéltető testületek népszerűsítése;
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok;
megtévesztő és összehasonlító reklámok;
közműszolgáltatókkal kapcsolatos tájékoztatás;
termékbiztonság (CE jelölés fogyasztók általi ellenőrzésére való figyelemfelhívás);
fogyasztói csoportokkal kapcsolatos tájékoztatás.
Prioritás:
E kategóriában a pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a szervezet, amely:
alapszabályában célként kizárólag a fogyasztóvédelmet nevesítette;
tapasztalattal rendelkezik kampányok lebonyolításában és végrehajtásában;
a spotok megjelentetésében a csúcsidőre törekszik;
a minimálisan meghatározott "spot" mennyiségen felül tervez megjelentetni;
országos kereskedelmi és közszolgálati adókon (TV és/vagy rádió) jelenik meg a kampány során;
a kampány kidolgozása során elkészült rádió és/vagy TV spotokat megjelenteti honlapján, illetve közösségi médián és videó megosztón annak érdekében, hogy azok a fogyasztók széles köre számára elérhetővé váljanak;
a plakátokkal tömegközlekedési eszközökön, megállókban, illetve metró aluljárókban a forgalmas csomópontokon jelenik meg;
a spotok és plakátok kreatívjának kidolgozásában figyelemmel van a fiatalkorúak, vagy az időskorúak és a fogyatékossággal élők, mint kiszolgáltatott fogyasztói rétegek védelmére (a szereplők vagy a téma tekintetében);
tevékenységének megvalósításához közérdekű önkéntes munkát vesz igénybe.
Egy pályázó több kategóriában is nyújthat be pályázatot.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 77 200 000 Ft, azaz hetvenhétmillió-kettőszázezer forint a költségvetési törvény 25/14/1/2 "Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása" fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 208349) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
"A" kategória esetén maximum 7 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A kategórián belül pályázónként maximum 3 kereset támogatására van lehetőség.
"B" kategória esetén, pályázónként legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
"C" kategória esetén legfeljebb 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
"D" kategória esetén bármelyik kampánytípus során legfeljebb 4 téma, témánként legfeljebb 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A négy kategória közötti forrásarány meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.

4. A támogatás mértéke, folyósítása, intenzitása:
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A támogatási összeg folyósítása támogatási előleg formájában történik az Ávr 78. § (1) bekezdésnek megfelelően. A Hivatal a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül utalja. A támogatási szerződés mellékletét képezi - a 73. § (1) bekezdés d) pontja szerint - a feladat- és költségterv, mely a költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, részletekben történő folyósítás esetén az egyes finanszírozási időszakokat tartalmazza. Az Ávr. 78. § (3) bekezdése alapján az 5 millió forint feletti támogatási összeg elérése esetén a kifizetés csak a feladat- és költségterv szerinti ütemezés szerinti részletekben lehetséges.
A költségvetési támogatás későbbi felhasználásáról a feladat- és költségterv módosításával gondoskodhat a kedvezményezett.
A pályázatban csak a támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó számviteli bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
A támogatás intenzitása - 2014. évi folyósítást alapul véve - 100%.
A támogatás nem visszatérítendő támogatás.

5. Támogatási időszak
A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. június 1. és 2015. május 31. közé eső időszak.

6. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázati kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be.

7. A pályázók köre
Jelen pályázati felhívás keretében azok az egyesületek vehetnek részt, amelyeknek - a Fgytv. 2. § e) pontjának megfelelően - alapszabályában meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, e célnak megfelelően legalább két éve működik, alapszabályaiknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá természetes személy tagjainak száma legalább ötven fő, valamint ilyen egyesületek szövetségei.

8. Támogatható kiadások
Pályázat keretében támogatás nyújtható a megvalósítással összefüggésben felmerült költségek fedezetére, az alábbiak szerint:
"A" kategória: Érdekfeltárás, érdekérvényesítés, valamint közérdekű kereset indítása
a) szakértői díj;
b) munkadíj;
c) megbízási díj, rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások körébe tartozó kifizetések és ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
d) tudakozódás és levelezés költsége;
e) bizonyítási eljárással kapcsolatos egyéb költségek;
f) helyszíni tárgyalás és szemle költsége;
g) perveszteség esetén a perköltség díja;
h) FV-I-11 és/vagy FV-I-12 és/vagy FV-I-13 pályázat keretében indított kereset esetén a vesztes per díja;
i) útiköltség üzemanyag, jármű üzemeltetés költségei;
j) egyéb eszközök üzemeltetési költségei;
k) irodabérleti díj;
l) postai, telefon, internet és kommunikációs költségek;
m) nyomtatvány és irodaköltségek;
n) közérdekű önkéntes tevékenység költségei;
o) tolmácsdíj;
p) egyéb, a feladat ellátásához kapcsolódó nevesített költség.
"B" kategória: Fogyasztói tudatosság növeléséhez szükséges ismeretek átadása
a) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások körébe tartozó kifizetések és ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
b) szerzők, szerkesztők, fordítók, lektorok és más szakértők díja (magánszemélynek fizetett megbízási díj, vállalkozónak fizetett vállalkozási díj);
c) kiadvány, jegyzet, szerkesztési, nyomdai, sokszorosítási és terjesztési költségei;
d) egyéb a kiadvány/jegyzet elkészítéséhez kapcsolódó nevesített költség;
e) fogyasztóvédelmi tréning szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek;
f) vetélkedők szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek;
g) táborok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségek;
h) elektronikus játékprogram tervezéséhez, kialakításához, programozásához, elkészítéséhez, fejlesztéséhez, terjesztéséhez kapcsolódó költség;
i) oktatók, előadók díjazása (magánszemélynek fizetett megbízási díj, vállalkozónak fizetett vállalkozási díj);
j) terembérleti díj, irodabérleti díj;
k) a szervezéssel kapcsolatos költségek;
l) reprezentációs költségek, díjak;
m) étkezési költség;
n) útiköltség, üzemanyag, járműüzemeltetés, szállítás költségei;
o) postai, telefon, internet és kommunikációs költségek;
p) az ismeretátadás lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése.
"C" kategória: Közvélemény tájékoztatása online fogyasztóvédelmi magazinon keresztül
a) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások körébe tartozó kifizetések és ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
b) az online magazin ismertetésével, szerkesztésével, népszerűsítésével, promóciójával kapcsolatos költségek;
c) fenntartási, üzemeltetési, fejlesztési és adatbázis költségek;
d) szerzők, szerkesztők, fordítók, lektorok és más szakértők díja (magánszemélynek fizetett megbízási díj, vállalkozónak fizetett vállalkozási díj);
e) útiköltség, üzemanyag, jármű üzemeltetés költségei;
f) postai, telefon, internet és kommunikációs költségek;
g) irodabérleti díj;
h) egyéb az online magazin elkészítéséhez kapcsolódó nevesített költség.
"D" kategória: Fogyasztók széleskörű tájékoztatása információs kampányon keresztül
a) rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások körébe tartozó kifizetések és ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
b) postai, telefon, internet és kommunikációs költségek;
c) útiköltség, üzemanyag, járműüzemeltetés, szállítás költségei;
d) a kampánystratégia kidolgozási díja, szervezési költségek;
e) TV és rádió spotok elkészítésével kapcsolatban felmerült költségek;
f) TV és rádió spotok gyártásának díja;
g) média és kreatív ügynökségek díja;
h) TV és rádió spotok megjelenésének díja;
i) plakátok bérleti díja;
j) plakátok gyártási költsége;
k) irodabérleti díj;
l) nyomdaköltség;
m) grafikai tervezésdíja.

Közös szabályok:
A tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzésére fordított összeg egyik kategória esetében sem haladhatja meg a megítélt támogatás 25%-át.
A támogatás használt eszköz, gépjármű, szeszesital, dohányáru vásárlására, illetve jutalomra nem fordítható egyik kategóriában sem.
Ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyon - ha az a kedvezményezett tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül - a támogatási szerződésben meghatározott ideig csak a támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.
A szervezet hivatalos képviselője által, illetve a hivatalos képviselő vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozójának a tulajdonában vagy a Ptk. 685/B. §-ában foglalt befolyása alatt lévő vagy az általa vezető tisztségviselőként irányított vállalkozás által kiállított számla a támogatás terhére nem számolható el egyik kategóriában sem.
A költségek tervezéséhez segédletet talál az alábbi elérhetőségen: http://www.kih.gov.hu

9. A támogathatóság és szerződés megkötésének feltételei
a) A pályázóval kapcsolatban nem merült fel olyan tény, körülmény, amely miatt a szerződésben foglalt nyilatkozatok megtételére nincs lehetősége;
b) A Pályázó a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezik.
c) A Pályázó a korábban nyújtott állami vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre elszámolt,
d) A Pályázó a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt a támogatási szerződésben foglaltaktól nem tért el engedély nélkül.
e) A Pályázó nem közölt korábban a Támogatóval, a támogatás felhasználásával kapcsolatban valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat.
f) A Pályázó szervezetnek nincs lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).
g) A Pályázó nyilatkozik, hogy rendelkezik-e adólevonási joggal.
h) A Pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt nem áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte.
i) A Pályázó korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók nem utasították vissza, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük nincs velük szemben,
j) Amennyiben a Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, akkor e körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben kezdeményezte.
k) A Pályázó megfelel a Knyt. 6. §-ában és 14. §-ában foglaltaknak.
l) A Pályázó a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot nem szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot nem tett.
m) A Pályázó megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek
n) A Pályázó jogszabályban vagy az Ávr-ben, a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat megteszi, dokumentumokat benyújtja, és a megtett nyilatkozatát nem vonja vissza.
o) A Pályázó az előző években azonos vagy jogelőd fejezethez tartozó azonos vagy jogelőd fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatásról a szakmai beszámolót vagy a pénzügyi elszámolást benyújtotta, vagy a támogató által ennek következtében vagy egyébként a beszámoló, elszámolás alapján a részére előírt visszafizetési kötelezettséget a megállapított határidőben, illetve a részletfizetési megállapodásban meghatározott határidőben teljesítette.
p) A Pályázó az Ávr. 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról nyilatkozik és arról, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a visszafizeti.
q) A Pályázó az előírt biztosítékot a kifizetés előtt rendelkezésre bocsátja. Biztosíték a kedvezményezett valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
r) A Pályázó csatolja az egyes finanszírozási időszakhoz vagy támogatási időszakhoz kapcsolódó költségtervet, valamint további, a jogi státuszával összefüggésben benyújtandó és egyéb előírt dokumentumokat.

10. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

11. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.kih.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztráció menetével és a 3 000 Ft pályázati díjjal kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.2 pontja tartalmazza.

12. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2014. március 7. 24:00
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

13. A pályázat kezelője
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 1088 Budapest, Múzeum u. 17.
info@kih.gov.hu
Telefon: (06-1) 301-3200

14. A pályázat érvényességének vizsgálata
Amennyiben a Hivatal a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 3 napos hiánypótlási határidő megjelölésével.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Hivatal megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikusan küld értesítést a pályázónak a beadási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül.
Az alábbi esetekben a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:
a) nem a 7. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.

15. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság végzi, a pályázati útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.
A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok hiánytalan beérkezésétől számított 30 napon belül teszi meg. A támogatásokról a nemzetgazdasági miniszter dönt a Bírálati Bizottság javaslatának felterjesztését követő 10 munkanapon belül, figyelemmel az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (továbbiakban: Civil tv.) 53. § (5) bekezdésében foglaltakra.
A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, de a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség.
A Támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

16. A pályázók döntést követő kiértesítése
A nemzetgazdasági miniszter döntését követően a Hivatal 15 napon belül elektronikus értesítéssel és írásban is tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a támogatási döntésről, valamint az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium és a http://www.kih.gov.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.
Az Ávr. 90. §-a értelmében a a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.

17. Szerződéskötés
A kedvezményezettel - a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén - a támogatási szerződést a Hivatal köti meg.
Hatályát veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőtől számított további harminc napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a kedvezményezettnek korábbi költségvetési támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok, illetve a Hivatal által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat, különösen a biztosíték nyújtására szolgáló számlavezető pénzintézet(ek) által nyilvántartásba vett beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó (inkasszó) levelet. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási szerződés megkötésének napja, kivéve azt, amiről jogszabály eltérően rendelkezik.
A költségvetési támogatások felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.
A Hivatal a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplő határidőt, a Hivatal a kedvezményezettet 10 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

18. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A támogatás felhasználásáról készített szakmai beszámoló, és pénzügyi elszámolás kedvezményezett általi benyújtásának határideje, a pályázó által meghatározott projekt befejezését követő 30. nap.
A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének és a Támogató által történő elfogadásának szempontjait a támogatási szerződés és a pályázati útmutató 11. pontja tartalmazza.

19. További információk
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
Jelen pályázati felhívás és a pályázati útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a pályázati útmutató letölthető a http://www.kih.gov.hu és a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak.
E-mail: info@kih.gov.hu
Telefon: (1) 301 3200 Hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 Péntek: 8.00-14.00
http://www.kormany.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
FV-I-14 pályázati útmutatóIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum