Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása (Konvergencia régiók) / TÁMOP-5.3.3-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
02/28/2013
Érvényes:
02/28/2013
Tárgymutató:
hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének elősegítése (Konvergencia régiók) / TÁMOP-5.3.3-12/1
Pályázhat:
- Helyi önkormányzatok (GFO 321)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (GFO 327)
- Többcélú kistérségi tárulás (GFO 326)
- Egyházi intézmény (GFO 552)
- Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (GFO 555)
- Egyéb egyházi szervezet (559)
- Nonprofit szervezetek, amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény hatály alá tartozó szociális és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi, gyermekjóléti és/vagy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatást nyújtanak:
o egyéb alapítvány (GFO 569)
o közalapítvány (GFO 561)
o egyéb egyesület (GFO 529)
o nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
o egyesülés (GFO 591)
o egyéb jogi személyiségű és egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 599, GFO 699)
o egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
- Központi költségvetési szerv (GFO 312)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
"Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi
visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának
elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának
megalapozása"
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-5.3.3-12/1
Konvergencia régiók

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv foglalkoztatási céljainak elérése érdekében a kiírás az utcán élő hajléktalanok társadalmi integrációjának elősegítése érdekében nyújt támogatást, ezzel támogatva Magyarország Kormánya és az Európai Szociális Alap célkitűzéseit.
Az utcán élők számának csökkentése érdekében a pályázati kiírás alapvető, hosszútávú célja az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével.
A hajléktalanság legszembetűnőbb megnyilvánulása az átlagember számára az utcai hajléktalanság, bár a probléma sokkal összetettebb ennél. A hajléktalan személyek számának megbecsülése is rendkívül nehéz feladat. A rendelkezésre álló adatok szerint több ezer hajléktalan ember él ma hazánkban, ennek körülbelül a fele Budapesten. A tendenciákra jellemző, hogy bár a hajléktalan személyek száma összességében nem növekedett jelentősen, az elmúlt tíz év alatt megháromszorozódott közöttük azok aránya, akik több mint tíz éve életvitelszerűen az utcán élnek. Mindeközben az ellátórendszer is megérezte a globális gazdasági válság hatásait; szűkülő forrásokból kell mind mennyiségi, mind minőségi szempontból javuló színvonalú ellátást nyújtaniuk úgy, hogy az intézmények többsége folyamatosan maximális kihasználtsággal működik.
Az elmúlt években számos kritika érte a hajléktalan embereket ellátó intézményrendszert, az általuk nyújtott szolgáltatásokat a társadalom - beleértve magukat a hajléktalan személyeket is - és a szakma részéről. Az intézményrendszer egyik legnagyobb problémáját - a folyamatosan magas kihasználtság mellett - az okozza, hogy a hajléktalanságból kivezető utak hiányában gyakran azok az emberek is intézményben élnek, akik megfelelő (anyagi és segítő) támogatással képesek lennének az önálló életre.
A mára kialakult társadalmi-politikai konszenzus szerint a hajléktalanság visszaszorítására, és ezen belül is az utcán élő hajléktalan személyek számának csökkentésére minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni.
Éppen ezért szükség van egyrészt a szakmán belül szemléletváltásra, a húsz év alatt kialakult intézményrendszer bizonyos mértékű átalakítására, olyan új megközelítésre, amely képes "befogadóbbá" tenni az intézményeket és elősegítheti, hogy a most különböző okok miatt az intézményeket használni nem akaró, vagy nem tudó, utcán, közterületen, különféle, nem lakhatás céljára szolgáló helyiségekben élők akarják és tudják is igénybe venni az intézményeket. Másrészt a jelenleg az utcán élők számára biztosítandó intézményi férőhelyek felszabadítása érdekében szükséges, hogy az intézményben élő, de az önálló életvitelre képes, vagy képessé tehető hajléktalan személyek részére lehetővé tegyük a programban való részvételt, biztosítsuk önálló lakhatásuk feltételeit.
A fenti, jelentős beavatkozások azonban önmagukban nem képesek betölteni a nekik szánt szerepet; szükséges a célcsoport tagjainak célzott fejlesztése is, annak érdekében, hogy a cél, a társadalmi integrációjuk és a munka világába történő beilleszkedésük (azok körében, akiket saját alapkészségeik erre alkalmassá tesznek) megvalósuljon. Nagyon fontos annak beismerése, hogy az előzőekben vázolt cél elérése a hajléktalan személyek jelentős része számára rövidtávon nem elérhető, azonban megfelelő beavatkozásokkal az ő helyzetük is javítható.
Ennek a - már megkezdett - folyamatnak adhat lendületet a további uniós források bevonása, amelynek révén sor kerülhet mind az intézményrendszer átalakítására, fejlesztésére, mind a célcsoport tagjainak célirányos fejlesztésére, társadalmi integrációjuk elérésére, építve a korábbi TÁMOP-5.3.3 kiírások tapasztalataira.
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
A kiírás a Foglalkoztatás támogatása kitörési pont végrehajtását támogatja.
Az utcán élők számának csökkentése érdekében a pályázati kiírás alapvető célja:
Az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése, foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével:
- a TÁMOP-5.3.2 kiemelt projekt keretében kidolgozott, a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő módszertani, szakmai anyagok felhasználásával,
- a TÁMOP-5.3.1 konstrukcióban szereplő, a munkaerő-piaci integráció felé vezető ún. első lépés típusú tevékenységek és szolgáltatások adaptálásával.
Determinációk, jogszabályi háttér:
- Az Európai Parlament 0111/2007. számú írásbeli nyilatkozata, mely az utcai hajléktalanság felszámolását tűzte ki 2015-re.
- Az Európai Parlament 0061/2010. számú írásbeli nyilatkozata az előbbi határozat megerősítése érdekében.
- A magyar Kormány 1034/2007. (V.31.) számú határozata, amely több pontjában célul tűzi ki az utcán élő hajléktalan személyek ellátásának javítását, a hajléktalan emberek társadalmi integrációját.
A2. Részcélok
Az utcán élők számának csökkentése és a társadalmi integrációt segítő hatékony programok megvalósítása érdekében:
1. A hajléktalan ellátó intézmények alkalmassá tétele az utcáról érkezők befogadására és megtartására:
- az utcán élők intézményi befogadásának elősegítése a hajléktalan ellátó intézmények fejlesztésével, az utcán élők bekerülését, befogadását elősegítő feltételek kialakításával,
- az utcán élők részére intézményi férőhelyek felszabadítása a hajléktalanellátó intézményben élők önálló lakhatásának támogatásával, foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, munkaerő-piaci helyzetük javításával,
- az utcáról befogadottak részére új, a beilleszkedést segítő, innovatív intézményi szolgáltatások kialakítása.
2. Azon utcán élők esetében, akiknél az intézményi elhelyezés nem indokolt:
- önálló életvitelük javítása önálló lakhatásuk támogatásával, és
- foglalkoztathatóságuk javítása személyre szabott képzésekkel, fejlesztésekkel.
A3. Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régiókban 859.000.000 forint.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 4,89%-a fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A4. Támogatható pályázatok várható száma
A támogatott pályázatok várható száma: 8-10 db.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében a 2009. január 1. előtt alapított szervezetek pályázhatnak.
Amennyiben a pályázó szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják.
A Főpályázó alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a hajléktalan ellátásra vonatkozó tevékenységnek, valamint rendelkeznie kell a megvalósítás helyszínén a hajléktalan ellátásra érvényes működési engedéllyel, valamint a hajléktalan ellátás területén a pályázat benyújtását megelőző 5 évben legalább 2 éves szakmai jártassággal.
A szakmai jártasság igazolásának módja:
- legalább két lezárt év közhasznúsági jelentése, vagy
- legalább két lezárt év éves beszámolója, vagy
- a megvalósításában szerzett tapasztalatokról szóló referencia-igazolás.
A Konzorciumi partner alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell szociális és/vagy gyermekjóléti és/vagy gyermekvédelmi és/vagy egészségügyi szolgáltatások biztosítására vonatkozó tevékenységeknek, kivéve ha a konzorciumi partner Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, vagy gazdasági társaság.
A benyújtandó mellékletek listáját lásd az F8. Csatolandó mellékletek listája között.
B1. Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (GFO-kóddal a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):
- Helyi önkormányzatok (GFO 321)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
- Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (GFO 327)
- Többcélú kistérségi tárulás (GFO 326)
- Egyházi intézmény (GFO 552)
- Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (GFO 555)
- Egyéb egyházi szervezet (559)
- Nonprofit szervezetek, amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény hatály alá tartozó szociális és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi, gyermekjóléti és/vagy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatást nyújtanak:
o egyéb alapítvány (GFO 569)
o közalapítvány (GFO 561)
o egyéb egyesület (GFO 529)
o nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
o egyesülés (GFO 591)
o egyéb jogi személyiségű és egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 599, GFO 699)
o egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
- Központi költségvetési szerv (GFO 312)
Pályázat benyújtható önállóan vagy konzorciumban.
Foglalkoztatóként megjelenhetnek a projektben a fentebb felsorolt szervezetek.
Amennyiben foglalkoztatóként vállalkozásokat kívánnak bevonni, azt kizárólag konzorciumi partnerként tehetik meg. A foglalkoztatóként megjelenő vállalkozások az alábbi GFO besorolás alá tartozhatnak:
Gazdasági társaságok:
- korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)
- részvénytársaság (GFO 114)
- betéti társaság (GFO 212)
- közkereseti társaság (GFO 211)
- egyéb szövetkezet (GFO 129).
- szociális szövetkezet (GFO 121)
- foglalkoztatási szövetkezet (GFO 128)
Nonprofit gazdasági társaságok
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
- Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
- Nonprofit szociális szövetkezet (GFO 594)
- Nonprofit közkereseti társaság (GFO 621)
- Nonprofit betéti társaság (GFO 622)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 699)
Amennyiben önállóan működő költségvetési szerv nyújt be pályázatot (Főpályázóként vagy konzorciumi tagként), a pályázathoz csatolni kell a fenntartó jelen pályázati útmutató 19. számú melléklete szerinti nyilatkozatát. Ahol a pályázati útmutatóban és mellékleteiben részben önállóan gazdálkodó szervezetről van szó, ott az Ávr. hatályos szabályozása szerinti besorolás után, az önállóan működő költségvetési szerveket is értjük.
A Főpályázó szervezetnek és a konzorciumi partnereknek közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítő, vagy menedzsment, vagy nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységet megvalósító szervezet.
A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 7/A. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban és a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó elektronikus adathordozón szerepeltetni).
Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy önkormányzati Pályázó esetén valamennyi esetben szükséges a Polgármestert az önkormányzat nevében történő eljárásra felhatalmazó önkormányzati képviselő-testületi határozat, továbbá amennyiben a projekt megvalósításában az Önkormányzati Hivatal is részt vesz, szükséges a projektben való részvételről szóló (valamennyi, az Önkormányzati hivatal által ellátott feladatot pontosan meghatározó) önkormányzati képviselő-testületi felhatalmazás csatolása.
Amennyiben a projekt megvalósításába az Önkormányzati Hivatal is bevonásra kerül, ezt a tényt a Projekt Adatlap 3.25. pontjában is jelezni kell!
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- A konzorcium maximum 5 tagú lehet. (Egy Főpályázó és maximum négy konzorciumi partner)
- Egy szervezet csak egy pályázatban vehet részt, akár Főpályázóként, akár konzorciumi tagként; kivéve a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjait és azokat a fenntartókat, amelyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetük nevében nyújtanak be pályázatot.
- Amennyiben a pályázó szervezet a célcsoport részére bértámogatást kíván nyújtani, akkor kötelező konzorciumi partnerként bevonni a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központját, vagy a foglalkoztató szervezetet. A bértámogatásra szánt összeget a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja vagy a foglalkoztató szervezet költségvetésébe kell beállítani.
- Nem lehet konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet.
- Finanszírozás módja: tagonként történő finanszírozás
- Felhívjuk a figyelmet, hogy a Ptk. 211. § (1) bekezdése alapján a pályázót a pályázat benyújtásával ajánlati kötöttség terheli; azaz a projekt kiválasztás folyamata alatt a konzorciumi tagok cseréjére nincs mód.
- Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt megvalósítás alatt a konzorciumi tagok cseréjére nincs mód.
- A konzorcium célja, hogy lehetővé tegye a komplex, egy önálló pályázó által nem, vagy nem megfelelő hatékonysággal megvalósítható fejlesztések létrehozásához szükséges összefogást, az egyes tevékenységek által közvetlenül érintettek bevonását a projekt kidolgozásába, megvalósításába és fenntartásába.
Ennek megfelelően minden tagra vonatkozóan a követelményeknek való megfelelést - ettől eltérő rendelkezés hiányában - igazolni kell, meg kell adni a szükséges adatokat, illetve a mellékletekben foglalt igazolásokat, nyilatkozatokat, okiratokat csatolni szükséges.
Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül.
B2. Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.
B3. Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezet pályázhat. A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie ennek a kritériumnak.
A pályázó székhelyétől függetlenül a konvergencia régió területén csak az a szervezet nyújthat be pályázatot, aki projektjét a konvergencia régió területén valósítja meg és a megvalósítás helyszínén szociális vagy gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti vagy egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezete érvényes működési engedéllyel rendelkezik (működési engedéllyel konzorciumban megvalósuló pályázatok esetében a Főpályázónak kell rendelkeznie).

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
A projektbe bevonandó célcsoport létszáma:
- A projektbe minimálisan bevontak létszáma: 10 fő
- A projektbe maximálisan bevontak létszáma: 150 fő
Elsődleges célcsoport
Azok az utcán, közterületen, vagy lakás céljára nem szolgáló épületben, helyiségben élő/tartózkodó, a projektbe történő bevonásuk időpontjában 18. életévüket betöltött hajléktalan személyek, akik a programba történő bevonásukat megelőzően, valamely utcai szociális munka szolgálat nyilvántartásában:
a) több, mint 12 hónapja szerepelnek, azaz tartósan utcán élnek (igazolás módja: utcai szociális munka szolgálat nyilatkozata), vagy
b) minimum 30 napja, de nem több, mint 12 hónapja szerepelnek (igazolás módja: utcai szociális munka szolgálat nyilatkozata). Amennyiben nem működik utcai szociális szolgálat az érintett településen, abban az esetben a (Fő)pályázónak kell nyilatkoznia a bevont személy célcsoporthoz való tartozásáról (17. melléklet).
Csak az a projekt támogatható, amelyben az elsődleges célcsoporton belül a tartósan utcán élők (elsődleges célcsoport a) pont) aránya eléri a bevontak 30%-át.
Másodlagos célcsoport
A projekt másodlagos célcsoportjába azok a már legalább 30 napja folyamatosan hajléktalan-ellátó intézményben élő, a projektbe történő bevonásuk időpontjában 18. életévüket betöltött hajléktalan személyek tartoznak, akik az utcán élők intézményi elhelyezése érdekében a projekt támogatásával képesek az intézményen kívüli önálló életvitelre. A folyamatos intézményben élés (éjjeli menedékhely esetében 30 egymást követő nap) az intézmény nyilatkozatával igazolható.
A projektbe történő bevonáskor a hajléktalan-ellátó intézményben élők részére (másodlagos célcsoport) csak akkor készíthető egyéni fejlesztési terv - és így részükre a projekt támogatásából csak akkor nyújtható szolgáltatás (fejlesztés és/vagy támogatás) -, ha ez intézményi férőhely felszabadításához vezet és ezeken a felszabadított férőhelyeken utcán élők (elsődleges célcsoport) elhelyezése történik. Ennek értelmében a másodlagos célcsoport aránya a bevontak között nem haladhatja meg az 50%-ot.5
Nem lehet a célcsoport tagja:
- a TÁMOP-5.3.1-08/1-2 vagy a TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2 vagy a TÁMOP-5.3.3-08/1-2 vagy a TÁMOP-5.3.3-10/1-2 vagy a TÁMOP-5.3.3-11/1-2 programba bevont személy (célcsoport tag nyilatkozata), kivéve ezen programokból lemorzsolódottak (az egyéni fejlesztési tervükben foglalt célokat el nem érők) (célcsoport tag nyilatkozata);
- a TÁMOP-5.5.2-11/1-2 programba bevont személy;
- aki a jelen projektbe történő bevonását megelőző három évben uniós finanszírozású foglalkoztatási programban vett részt vagy a programba történő bevonás idején hazai foglalkoztatási programban vesz részt (célcsoport tag nyilatkozata), kivéve az ezen programokból lemorzsolódottak (az egyéni fejlesztési tervükben foglalt célokat el nem érők), valamint START programok résztvevői.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
D1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
D2. Támogatás mértéke
I. A támogatás mértéke - a célcsoport foglalkoztatása kivételével - a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
II. Foglalkoztatási tevékenység esetén:
A konstrukció keretében támogatott, a célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódó célcsoport tagok bérköltségei tekintetében a támogatási intenzitás számítása a 32/2012 (VI.8.) NFM rendelet alapján történik, amennyiben a foglalkoztatás az uniós támogatási szabályozás értelmében vett vállalkozásnál történik (vállalkozásnak minősül minden gazdasági tevékenységet végző személy, függetlenül jogi helyzetétől és finanszírozási formájától az uniós állami támogatási szabályok értelmében).
A fenti jogszabály rendelkezései alapján a foglalkoztatási tevékenységre nyújtott támogatás (célcsoport bérköltsége) a kedvezményezett választása alapján vagy A) csekély összegű támogatásként nyújtható (ebben az esetben a támogatási intenzitás 100%).
Csekély összegű támogatás kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87.és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15.-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 379/5/2006. 12. 28.) (a továbbiakban:
1998/2006/EK rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján de minimis támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 2000. 4. 4. meghatározza) vállalkozásai;
b) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;
c) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben:
1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
2. az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbításától függ;
d) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
f) a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai;
g) szállítóeszköz megvásárlása a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében;
h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.
Csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a pályázat odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi év időszakában a megítélt támogatás összege nem haladta meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint összeget.
- A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
- Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
- A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket.
- Amennyiben a pályázó csekély összegű támogatásként igényli a támogatást, úgy az intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással támogatható.
vagy
B) a fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatásként, illetve a hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatásként nyújtható.
Ebben az esetben a támogatási intenzitás számításakor a 32/2012 (VI.8.) NFM rendeletben foglaltak a mérvadóak (ld. lentebb). Ezen rendelkezések alapján a fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a bérköltségének 75%-át, valamint a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás támogatási intenzitása a bérköltségének 50%-át.
"A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás
(1) A fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a bármely adott időszak - amely alatt a fogyatékkal élő munkavállaló foglalkoztatásban van - bérköltségének 75%-át. Ha a foglalkoztatás 12 hónapnál rövidebb, a támogatást arányosan csökkenteni kell.
(2) A fogyatékkal élő munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megüresedése önkéntes kilépés, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés vagy kötelezettségszegés miatti jogszerű elbocsátás és nem létszámleépítés következtében történt."
"A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályok
(1) A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a felvételt követő legfeljebb 12 hónap, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók esetében 24 hónap bérköltségének 50%-át. Ha a foglalkoztatás a fenti időszakoknál rövidebb, a támogatást arányosan csökkenteni kell.
(2) A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve, ha a munkahely megüresedése önkéntes kilépés, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés vagy kötelezettségszegés miatti jogszerű elbocsátás és nem létszámleépítés következtében történt."
A fogyatékkal élő munkavállalóknak nyújtott támogatás az ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában halmozható a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott egyéb támogatással, amennyiben az nem vezet az érintett munkavállalók alkalmazási idejének bármely időszakában a vonatkozó költségek 100%-át meghaladó támogatási intenzitáshoz.
Fogyatékkal élő munkavállalók felvételéhez bértámogatás illetve a hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás nem nyújtható
- a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (3) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenységekhez az ott meghatározott esetekben,
- a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (3) bekezdés d) pontjában foglalt tevékenységekhez
- 800/2008/EK rendelet 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott támogatásokra. Megjegyzés: A foglalkoztatáshoz kapcsolódó útiköltség támogatása is csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül az uniós értelemben vett vállalkozás esetében.
(Amennyiben a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a munkáltató által kötelezően nyújtandó költségtérítés átvállalásáról van szó. Csak addig a mértékig minősül de minimis támogatásnak, azt követően nem állami támogatás.)
Bértámogatás csak akkor ítélhető meg a 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmet benyújtja, azaz a benyújtott pályázat költségvetésében szerepel a bértámogatás.
D3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 8 000 000 Ft, de legfeljebb 140 000 000 Ft lehet.

E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet és az EMK szabályozza.
E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Jelen pályázati kiírásra nem vonatkozik.
E2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Projekt Adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel, illetve Pdf, Tif formátumban történő elektronikus adathordozóra másolását jelenti.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen Útmutató 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón, a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai11/futárposta12 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-5.3.3-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-5.3.3-12/1), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása a pályázati kiírás megjelenését követő 10. naptól 2013. 02. 28-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 1 261 kB)
Projekt adatlap (docx, 172 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum