Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Klebelsberg Kunó-ösztöndíj
Kiíró:
Balassi Bálint Intézet
Határidő:
01/15/2016
Érvényes:
01/15/2016
Tárgymutató:
ösztöndíj, Klebelsberg Kunó
Pályázhat:
aki:
- mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik;
- korábban elnyert és felhasznált ösztöndíjával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének határidőre eleget tett és a bíráló bizottság a benyújtott beszámolóját kiválóan megfeleltre értékelte;
- vállalja, hogy kinn tartózkodása alatt - amennyiben a pályázó olyan országban részesül ösztöndíjban, ahol Collegium Hungaricum vagy külföldi magyar intézet működik - az intézet igazgatójának felkérésére az intézetben konzultációt folytat, részt vesz az intézet tudományos munkájában, előadást tart
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás

A Balassi Intézet pályázatot hirdet
A Klebelsberg Kunó-ösztöndíjról szóló
15/2010. (XII.14.) KIM rendelet alapján
a 2015. évre szóló

KLEBELSBERG KUNÓ-ÖSZTÖNDÍJRA

1. A pályázati kiírás célja
Az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a Collegium Hungaricumok-ban és külföldi magyar intézetekben, valamint kivételes esetben egyéb helyszíneken:
- a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása;
- a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári, múzeumi, valamint "oral history" tárgykörébe tartozó kutatások, illetve kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak támogatása,
- a külföldi magyar intézetekben folyó kultúrdiplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósításának elősegítése,
- a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében az EU-normákkal összhangban, a kultúrafinanszírozással-, és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések tanulmányozásának támogatása (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerek tanulmányozására)
- a tematikus éveket és nemzeti évfordulókat előkészítő forrásfeltáró kutatások támogatása.

2. Az ösztöndíj prioritásai
a) Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kultúrdiplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló, és a kulturális igazgatás korszerűsítésére irányuló tanulmányokra, különösen az alábbi kutatási témákban:
- Elsősorban a Collegium Hungaricumokkal és külföldi magyar intézetekkel rendelkező országokba, valamint kivételes esetben egyéb helyszínekre, levél-, kézirat-, és könyvtári, illetve múzeumi hungarika-feltárásra, hungarológiai kutatások folytatására;
- A 2015-ben emlékévi tematikát feldolgozó kutatások (pl. Semmelweis Ignác, Bartók Béla) folytatására;
- Németországba a német egység 2015. évi 25 éves évfordulójához köthető, a rendszerváltoztatás óta eltelt időszakot vizsgáló, valamint a 20. századi történelemi, különös tekintettel a kommunista diktatúrák feldolgozásával foglalkozó kutatási témák magyar vonatkozásainak feldolgozására;
- Bécsbe az Österreichisches Staatsarchiv Haus-, Hof- und Staatsarchivban őrzött Kabineti Iroda és a Császári Ház és a Külügyek Minisztériuma (Ministerium des Äußern) első világháború idején keletkezett iratait (különös tekintettel hadifogoly-csere, internálás, kitüntetési ügyek) feltáró kutatásra;
- Franciaországba audiovizuális ún. "oral history", valamint az 1. világháború francia és magyar forrásainak (internáltak, hadifoglyok, csataterek) feldolgozására;
- Moszkvába, Szentpétervárra az Orosz Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia 1867-1917 közötti, valamint a 20. századi és kortárs magyar - szovjet/orosz kapcsolatok feltárását és dokumentálását célzó levéltári források feltárására, kutatásra, és nemzetközi együttműködéssel megvalósítandó projektek előkészítésére;
- Olaszországba, Vatikánba a központi gyűjteményekben végzendő levéltári és könyvtári kutatásokra az egyház, társadalom és politika a 15-18. századi Európában és Magyarországon témakörében, valamint az első világháború történetéhez kapcsolódó kutatásokra, a Szentszék és a közép-európai térség háború alatti kapcsolatainak alakulása, illetve a háború és béke, valamint semlegesség kérdésére reflektáló elméleti vita feltárására;
- Lengyelországba 1945 és 1956 közötti időszakban a katonák hazatérése, családok egyesítése, repatriálás, hontalanság, kivándorlás témakörében végzett levéltári (egyes államok vöröskeresztjeinek és a Nemzetközi Vöröskereszt dokumentációi alapján) kutatásra, a két ország közös történetének megismertetéséért sokat tevő elfeledett vagy kevéssé ismert magyar személyek tevékenységének feldolgozása, az 1956-os magyar forradalom közelgő 60. évfordulója kapcsán eddig ismeretlen források feltárására;
- Szerbiába a délvidéki magyar épített örökség (középületek, várak, kastélyok, templomok, stb.) teljes körű lajstromba vételét, az érintett műemlékek állapotfelmérését és a szükséges állagmegóvási, illetve restaurálási munkák számbavételét célzó kutatásokra, továbbá a budai Királyi Magyar Egyetemi Nyomdában a 17-18. században kiadott szerb művek jegyzékének összeállítása, kiállításon való közzétételére, a 19-20. századi magyar költészet (Petőfi Sándortól Ady Endréig) szerbiai hatásának feltárására;
- Horvátországba az első világháború magyar-horvát vonatkozásainak kutatására, a horvátországi magyar kisebbség második világháborús helyzetének kutatására, valamint az egyház-, társadalom- és politikatörténetet (1102-1918-ig) célzó kutatásra;
- Ukrajnába, Romániába, Szlovákiába irányuló hungarika-kutatásra.
b) A forráskutatásokra irányuló pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a hungarika-feltárások, amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy gyűjtemény-rész magyar vonatkozású forrásanyagának teljes körű számbavételére vállalkoznak és az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek.
c) Továbbá előnyt élveznek a két- vagy többoldalú tudományos kapcsolatok előmozdítása céljából beadott pályázatok.

3. Az ösztöndíj tartalma
- Az ösztöndíj 2-4 hónap kutatási időszakra pályázható. A kinn tartózkodás időtartamának megbontására nincs lehetőség.
- A Collegium Hungaricum-okban (Bécsben, Belgrádban, Berlinben, Moszkvában, Párizsban és Rómában) ingyenes szállás, máshol szállásköltség-hozzájárulás;
- Országonként eltérő mértékű, átlagosan havi bruttó 300 000 forintnak megfelelő összegű pénzbeli hozzájárulás;
- Egyszeri útiköltség-térítés a legrövidebb közvetlen útra a magyarországi lakcím és a megpályázott város között egy alkalommal oda-vissza;
- Utasbiztosítás.

4. Pályázati feltételek
Az ösztöndíjra az pályázhat, aki:
- mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik;
- korábban elnyert és felhasznált ösztöndíjával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének határidőre eleget tett és a bíráló bizottság a benyújtott beszámolóját kiválóan megfeleltre értékelte;
- vállalja, hogy kinn tartózkodása alatt - amennyiben a pályázó olyan országban részesül ösztöndíjban, ahol Collegium Hungaricum vagy külföldi magyar intézet működik - az intézet igazgatójának felkérésére az intézetben konzultációt folytat, részt vesz az intézet tudományos munkájában, előadást tart.
A Klebelsberg Kunó- ösztöndíj támogatást nyújt a külföldi kutatómunka ideje alatt, de nem feltétlenül fedezi az ösztöndíjas kinn tartózkodáskor felmerülő összes kiadását. Ezért szükség van egyéni kiegészítő forrásokra is. Ennek értelmében a pályázók tehát a jelentkezésük benyújtásával vállalják a saját hozzájárulást, azaz megfelelő anyagi fedezettel rendelkeznek ahhoz, hogy a fogadó országban felmerülő költségeiket fedezni tudják. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a tudományos fokozattal rendelkező oktatók és kutatók.
Nem pályázhat az, aki:
- a pályázat benyújtását megelőző öt évben legalább két alkalommal nyert el ösztöndíjat, feltéve, hogy az elnyert ösztöndíjas kutatási időszakot a pályázó kitöltötte.
- a 2015-es évben az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) által nyújtott támogatásban (ösztöndíjban) részesül.

5. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell
A. a pályázati kiírás mellékletét képező adatlapot;
B. a munkáltató/kutatóhely hozzájáruló nyilatkozatát, amely igazolja a pályázó az ösztöndíj idejére való távolmaradásának tudomásul vételét
C. a pályázó személyi adatait és szakmai pályafutását részletesen tartalmazó életrajzát;
D. mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevelének, a nyelvtudását és a tudományos fokozatának megszerzését igazoló okmányoknak a másolatát;
E. a pályázó publikációinak jegyzékét;
F. korábbi tevékenységével, teljesítményével összhangban álló - a tervezett kutatások témáját, célját, helyét, formáját és idejét tartalmazó - kutatási tervet;
G. két, a kutatási terület elismert szakemberétől kapott ajánlólevelet, melyek közül az egyik - amennyiben szükséges - a külföldi fogadókészséget igazolja (a pályázó - hivatali összeférhetetlenség miatt - a külföldi magyar intézetek munkatársaitól nem kaphat ajánlólevelet).
H. a pályázati anyag összes mellékletét elektronikus formában tartalmazó CD-t/DVD-t. Az oklevelek, tudományos fokozatot igazoló okmányok, nyelvvizsga bizonyítványok másolatát, valamint az aláírást igénylő dokumentumokat (pályázati adatlap, hozzájáruló nyilatkozat, életrajz, ajánlólevelek) eredeti aláírással együtt olvashatóan beszkennelve vagy lefotózva, PDF vagy JPEG/JPG formátumban kérjük a CD-n/DVD-n tárolni. A kutatási tervet és a publikációs jegyzéket elegendő szöveges, pl. WORD formátumban benyújtani.
I. Intézményi-gyűjteményi alapú hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat (ld. feljebb 2/b. pont) esetében ezen kívül csatolni kell: levéltári anyaggyűjtésnél a Magyar Nemzeti Levéltár, könyvtári anyaggyűjtésnél az Országos Széchényi Könyvtár, múzeumi anyaggyűjtésnél a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójától kapott igazolást arról, hogy a pályázó - hasonló prioritású korábbi kutatómunka esetén - beszámolási kötelezettségének eleget tett, valamint a tervezett téma új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatások terén. Az igazolás beszerzésének eljárásrendje az alábbi címeken érhető el:
http://www.mnl.gov.hu/hungarika.html
http://www.oszk.hu/hungarikakutatas

6. A pályázati benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos tudnivalók
- A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani a Balassi Intézet címére (1519 Budapest, Pf. 385).
- A borítékra kérjük, írják rá: Klebelsberg Kunó-ösztöndíj pályázat.
- A pályázatok benyújtási határideje (postai feladás dátuma): 2015. január 15.
- Kérjük a pályázati anyagot egy eredeti példányban, a leírt sorrendben, a mellékletek betűjeleit fedőlapjuk jobb felső sarkában feltüntetve összeállítani és borítékolni.
- A pályázathoz kérjük a pályázati anyagok elektronikus változatát tartalmazó CD vagy DVD csatolását. A CD-t/DVD-t nem tartalmazó pályázati anyag érvénytelen. E-mailben, vagy más adathordozón (memóriakártya, pendrive) érkezett pályázati anyagokat nem áll módunkban elfogadni.
- A pályázati adatlap a pályázat részét képezi, kitöltése hiányában a pályázat érvénytelen.
- A pályázati adatlap letölthető a http://www.bbi.hu internetes oldalról.
- A pályázatról a külgazdasági és külügyminiszter az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben dönt a bíráló bizottság javaslata alapján. A Balassi Intézet a pályázókat 2015. március 1-ig értesíti a pályázat eredményéről. Az ösztöndíjasok várhatóan 2015. március közepétől utazhatnak ki.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a nyertes ösztöndíjasok kutatásukról, hazatérésük után három hónappal részletes tanulmányt kötelesek készíteni. A Balassi Intézet, mint az ösztöndíj kezelője, jogosult a tanulmányokat honlapján közzétenni.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati kiírás a 2015. évre  
Pályázati adatlap 2015. évre
15/2010 (XII. 14.) KIM rendelet (pdf)
Klebelsberg Kunó-ösztöndíj 2014. évi pályázat nyerteseiIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum