Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hozzáadott Helyi Érték Díj
Kiíró:
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
10/15/2018
Érvényes:
10/15/2018
Tárgymutató:
díj, Hozzáadott helyi érték
Pályázhat:
for-profit vállalkozások, befektetők és pénzintézetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Hozzáadott Helyi Érték Díj
Pályázati kiírás, 2018.

I. A Hozzáadott Helyi Érték Díj koncepciója
A Hozzáadott Helyi Érték Díj (a továbbiakban: HHÉD) küldetése, hogy jogi formától függetlenül, elismerje azokat a társadalmi vállalkozásokat, amelyek termékeikkel, szolgáltatásaikkal sikerrel vesznek részt a helyi közösség szükségleteinek kielégítésében, a munkanélküliség felszámolásában; továbbá a vállalkozói és a szociális értékek innovatív alkalmazásával segítik a közösség fejlesztését. A díj értékeli és erősíti a fenntartható társadalmi vállalkozások piaci jelenlétét és szerepét, hogy azok mielőbb a for-profit szféra megbízható partnereivé váljanak. Az elmúlt évek legjobb társadalmi vállalkozásai közül már jónéhányan részesei lehettek ennek az elismerésnek.
A versenyképes és fenntartható szociális gazdaság megteremtése szempontjából elengedhetetlen, hogy a társadalmi vállalkozások a gazdaság integrált szereplőivé váljanak. Az ehhez szükséges feltételek megteremtésében a for-profit szféra szereplőinek is jelentős szerepe és felelőssége van. Ezért a Hozzáadott Helyi Érték Díj 2017-től azokat a társadalmilag felelős KKV-kat, hazai és multinacionális nagyvállalatokat is elismeri, amelyek termékek és szolgáltatások vásárlásával, befektetőként (pénzügyi vagy egyéb forrással) segítették a társadalmi vállalkozások stabilitását, növekedési pályára lépését, a foglalkoztatási gondok fenntartható megoldását. Az OFA Nonprofit Kft. 2017-ben megalapította a társadalmi vállalkozások felelős támogatója - CSR díjat és várja a támogatók jelentkezését vagy az érintett támogatottak javaslatait.
A bemutatott indokok alapján, továbbá a hazai és külföldi példákat átgondolva jelen HHÉD pályázat célja:
- hogy bemutassa a sikeresen működő társadalmi vállalkozásokat
- azokat a feltételeket, amelyek a társadalmi vállalkozások növekedéséhez, fenntartható működéséhez szükségesek
- hogy a jó gyakorlatokkal ösztönözze azok fejlődését,
- a társadalmi vállalkozások közösségfejlesztő szerepének díjazásával kifejezze a társadalom elismerését mindazoknak, akik a munka és a jövedelem mellé a sorsformálás élményét is biztosítják tagjaiknak, dolgozóiknak és környezetüknek,
- hogy a média nyilvánosság biztosításával hozzájáruljon a sikeresen működő társadalmi vállalkozások széleskörű megismertetéséhez, elismeréséhez, bátorítsa a hasonló vállalkozások létrejöttét
- elismerje a for-profit vállalkozások felelős, partneri tevékenységét (CSR díj).
A Hozzáadott Helyi Érték Díj által elismert tevékenységek:
A társadalmi vállalkozások sokféle tevékenységet végeznek, illetve számos szervezeti formában működhetnek.
A tevékenységek és a vállalkozások jogi hátterének sokfélesége ellenére is van megoldás a díj feltételrendszerének normatív, és következetes kialakítására. A díj egyik kulcsszempontja a fenntarthatóság, amelynek kiindulópontja a tevékenységek társadalmi hasznossága. A hasznosság és a profitábilitás egyszerűbb termékeknél és szolgáltatásoknál rövid; bonyolult innovációknál hosszabb távon, a piacon dől el.
Tapasztalataink alapján a társadalmi vállalkozásoknál termelés és szolgáltatás vagy ezek kombinációja jelenti az árbevétel alapját. De eredményeik csak akkor válnak ismertté és elismertté, ha a vállalkozás befogadó környezetében élők is azok haszonélvezőjévé válhatnak. Ezért érték számunkra is a közvetlen és tágabb környezetre, a társadalomra gyakorolt hatás.

I.1. Díjkategóriák- a díjazás szempontjai
A Hozzáadott Helyi Érték Díjra a helyi, regionális vagy országos tevékenységek és kezdeményezések elismeréseként négy kategóriában lehet pályázni:
1. A legjobb termék előállító Hozzáadott Helyi Érték Díj-ra azok a társadalmi vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek az éves árbevételük legalább 60 %-át a vállalkozási és szociális értékek összehangolásával előállított termékek értékesítéséből nyerik és tevékenységük a közösségi média révén vagy más módon ismert, elismert és ellenőrizhető a helyi közösség számára. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a termék előállítása során igazoltan helyben lakó munkaerővel és helyben előállított nyersanyagok felhasználásával dolgoznak.
2. A legjobb szolgáltató Hozzáadott Helyi Érték Díjra azok a társadalmi vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek éves árbevételük legalább 60%-át saját termelői vagy humán szolgáltatásból nyerik, akár a termelőmunka kiegészítéseként, és tevékenységük a közösségi média révén vagy más módon ismert, elismert és ellenőrizhető a helyi közösség számára.
3. A legjobb közösségfejlesztő Hozzáadott Helyi Érték Díjra azok a társadalmi vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek a "változások előrevivői” a helyi közösségfejlesztésében, a hátrányos helyzetű társadalmi és munkavállalói csoportok foglalkoztatásra és önfoglalkoztatásra képessé tételében, e csoportok önbecsülésének növelésében, és tevékenységük a közösségi média révén vagy más módon ismert, elismert és ellenőrizhető a helyi közösség számára.
Erre a díjra azok is pályázhatnak, akik a legjobb termék előállító vagy szolgáltató díjra is jelentkeztek.
4. A társadalmi vállalkozások felelős támogatója -CSR Díjra azok a for-profit vállalkozások, befektetők és pénzintézetek jelentkezhetnek vagy javasolhatók, amelyek termékek és szolgáltatások vásárlásával, megbízásokkal, közös projektekkel segítettek és segítenek a társadalmi vállalkozások üzleti céljainak és tervezett társadalmi hatásainak elérésében, vagy pénzügyi forrásokat biztosítottak a fejlődésükhöz. A felsoroltak -a támogatott társadalmi vállalkozás ajánlásával- maguk is pályázhatnak a díjra.
2018-ban a pályázatok beadásához szükséges és elégséges egy nullszaldós mérleg csatolása.
A pályázók által benyújtott pályázatok elbírálása pontozással történik.

I.2. A pályázatok kötelező tartalma, elérhető pontszámok
I. 2.1. Legjobb termék előállító Hozzáadott Helyi Érték díj
1. A társadalmi vállalkozás bemutatása:
- alakulása, a tagok összetétele,
- a menedzsment szakképzettsége, tapasztalata,
- a profilt megalapozó piackutatás eredményei,
- az induláskor megfogalmazott sikerkritériumok, az azóta elért eredmények, a legfontosabb fordulópontok bemutatása,
- a döntéshozatal működése,
- az előállított termékek, és azok versenyelőnyeinek bemutatása,
- a társadalmi vállalkozás által alkalmazott kommunikációs eszközök és módszerek, amelyek a tevékenységét a környezet számára ismertté, elismertté és ellenőrizhetővé tették.
Összesen: 20 pont; a társadalmi vállalkozás megalapozottságát bizonyító piackutatási adatok, a működés és menedzsment, továbbá a termékek versenyelőnyének, a termékek és a vállalkozás ismertségének leírt bizonyítékai alapján.
2. Annak leírása, hogy a társadalmi vállalkozás tevékenysége hogyan hatott a helyi gazdaságra:
- milyen, korábban kielégítetlen szükségletekre sikerült megoldást találni, milyen korábbi tradíciókat sikerült feléleszteni,
- hogyan alakult az alkalmazotti létszám, ezen belül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya,
- a foglalkoztatás formái (teljes- és részmunkaidő, rugalmas megoldások) bemutatása,
- az elért jövedelmek, jóléti juttatások bemutatása,
- milyen, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések voltak, és ezek hogyan hasznosultak a vállalkozás életében, munkájában, illetve a nyílt munkaerő-piacon: a képzettek elhelyezésének és munkavállalásuk időtartalmának alakulása.
Összesen: 20 pont; 5 fő foglalkoztatottig 12 pont jár, e felett foglakoztatottanként 1 pont max. 18 pontig (tehát 11 fő foglalkoztatottal lehet elérni a maximális pontot, további foglalkoztatottakért nem jár pont); további két plusz pont jár, ha a munkavállalók között van hátrányos helyzetű foglalkoztatott is.
3. Piaci helyzet:
- az értékesítés árbevételének alakulása az elmúlt egy évben (ahol lehetséges, korábbról) ami bizonyítja, hogy a termék előállítás folyamatos, megfelelő minőségű,
- az értékesítési csatornák bemutatása,
- a legfontosabb megrendelők bemutatása, megrendeléseik aránya az összes árbevételen belül,
- az értékesítés földrajzi kiterjedése,
- az előállított termékkel kapcsolatban két vagy több, különböző vásárlói referencia, vagy más olyan bizonyíték csatolása, amely igazolja az igénybe vevő elégedettségét.
Összesen: 25 pont
4. A társadalmi vállalkozás jövőképe:
- a következő egy-három évre vonatkozó üzleti elképzelések bemutatása, amelyek alátámasztják a folytatást, a fenntarthatóságot, a vállalkozás életképes működését,
- a társadalmi vállalkozás által előállított termékek jövőbeni versenyképessége a megrendelések és a piackutatások alapján,
- következő egy évre vonatkozó - minél konkrétabb - üzleti elképzelések bemutatása:
- potenciális megrendelők, beszállítók számának alakulása,
- a társadalmi vállalkozás SWOT elemzése és akcióterve a kockázatok és gyengeségek megoldására tett javaslatok,
- milyen marketing eszközök használatát tervezik a következő évben értékesítésük előmozdításához
- a társadalmi vállalkozás következő 3 évre vonatkozó üzleti elképzeléseinek bemutatása.
Összesen: 25 pont
5. A vállalkozás által alkalmazott innovatív megoldások felsorolása, és ajánlása más társadalmi vállalkozásoknak.
Összesen: 5 pont
6. Egy vezetői összefoglaló arról, hogy miért a pályázó nyerje a díjat.
Összesen: 5 pont

I.2.2. A legjobb szolgáltató Hozzáadott Helyi Érték Díj
1. A nyújtott termelő és humán szolgáltatások, és -amennyiben van ilyen- a kiegészítő tevékenységek és versenyelőnyeik bemutatása:
- a társadalmi vállalkozás alakulása, a tagok összetétele,
- a menedzsment szakképzettsége, tapasztalata,
- a profilt megalapozó piackutatás eredményei,
- az induláskor megfogalmazott sikerkritériumok, az azóta elért eredmények, a legfontosabb fordulópontok bemutatása,
- a döntéshozatal működése,
- a nyújtott szolgáltatások, vegyes profil esetén az előállított termékek, és azok versenyelőnyeinek bemutatása,
- a társadalmi vállalkozás által alkalmazott kommunikációs eszközök, és módszerek, amelyek a tevékenységét a környezet számára ismertté, elismertté és ellenőrizhetővé tették.
Összesen: 20 pont; a társadalmi vállalkozás megalapozottságát bizonyító piackutatási adatok, a működés és menedzsment, továbbá a termékek versenyelőnyének, a termékek és a vállalkozás ismertségének leírt bizonyítékai alapján
2. Annak leírása, hogy a társadalmi vállalkozás tevékenysége hogyan hatott a helyi gazdaságra: (munkaerőpiaci integrációt segítő képzés, foglalkoztatás, jövedelmek, stb.)
- milyen, korábban kielégítetlen szükségletekre sikerült megoldást találni, milyen tradíciókat sikerült feléleszteni,
- hogyan alakult az alkalmazotti létszám, ezen belül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya,
- a foglalkoztatás formáinak (teljes-és részmunkaidő, rugalmas megoldások) bemutatása,
- az elért jövedelmek, jóléti juttatások bemutatása,
- milyen, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések voltak, és ezek hogyan hasznosultak a vállalkozás életében, munkájában, illetve a nyílt munkaerő-piacon: a képzettek elhelyezésének és munkavállalásuk időtartalmának alakulása.
Összesen: 20 pont; 5 fő foglalkoztatottig 12 pont jár, e felett foglakoztatottanként 1 pont max. 18 pontig (tehát 11 fő foglalkoztatottal lehet elérni a maximális pontot, további foglalkoztatottakért nem jár pont); további két plusz pont jár, ha a munkavállalók között van hátrányos helyzetű foglalkoztatott is.
3. Piaci helyzet:
- az értékesítés árbevételének alakulása az elmúlt egy évben (ahol lehetséges, korábbról) ami bizonyítja, hogy a szolgáltatás folyamatos, megfelelő minőségű,
- az értékesítési csatornák bemutatása,
- a legfontosabb megrendelők bemutatása, megrendeléseik aránya az összes árbevételen belül,
- az értékesítés földrajzi kiterjedése,
- a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban két vagy több, vásárlói referencia, vagy más olyan bizonyíték csatolása, amely igazolja az igénybe vevő elégedettségét.
Összesen: 25 pont
4. A társadalmi vállalkozás jövőképe:
- a következő egy-három évre-vonatkozó üzleti elképzelések bemutatása, amelyek alátámasztják a folytatást, a fenntarthatóságot, a vállalkozás életképes működését
- a társadalmi vállalkozás által nyújtott szolgáltatások jövőbeni versenyképessége a megrendelések és a piackutatások alapján,
- a következő egy évre vonatkozó - minél konkrétabb - üzleti elképzelések bemutatása:
- potenciális megrendelők, beszállítók számának alakulása,
- A társadalmi vállalkozás SWOT elemzése és akcióterve a kockázatok és gyengeségek megoldására tett javaslatok,
- milyen marketing eszközök használatát tervezik a következő évben értékesítésük előmozdításához
- a társadalmi vállalkozás következő 3 évre vonatkozó üzleti elképzeléseinek bemutatása.
Összesen: 25 pont
5. A vállalkozás által alkalmazott innovatív megoldások felsorolása, és ajánlása más társadalmi vállalkozásoknak.
Összesen: 5 pont
6. Egy vezetői összefoglaló arról, hogy miért a pályázó nyerje a díjat.
Összesen: 5 pont

I.2.3. A legjobb közösségfejlesztő Hozzáadott Helyi Érték Díj
1. A díjra jelentkező/javasolt társadalmi vállalkozás közösségfejlesztő tevékenységeinek bemutatása
- milyen, korábban kielégítetlen szükségletekre sikerült megoldást találni, milyen tradíciókat sikerült feléleszteni,
- a díjra jelentkező/javasolt társadalmi vállalkozás hogyan vonta be munkájába a helyi közösséget, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra,
- milyen eredményeket értek el,
- történt-e pozitív változás az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság területén,
- hogyan alakult a kiképzett munkaerő száma, milyen képzettségek születtek és azok hogyan hasznosultak,
- hány munkahelyet hoztak létre, és ebből hányat sikerült fenntartani,
- milyen a munkahelyi és más, települési közösségi események, rendezvények segítették a hátrányos helyzetű csoportok integrációját,
- az életminőség változásának más mutatói.
Összesen: 50 pont
2. Leírja azt az innovatív megoldást, ami a legnagyobb jelentőségű volt a helyi közösség számára, és amit jó gyakorlatként alkalmaznak a jövőben is.
Összesen: 25 pont
3. Bemutatja azokat a kommunikációs eszközöket, eredményeket, amelyek a társadalmi vállalkozás tevékenységét a környezet számára ismertté, elismertté és ellenőrizhetővé tették.
Összesen: 10 pont
4. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg más társadalmi vállalkozások, települések és közösségek számára.
Összesen: 10 pont
5. Egy vezetői összefoglaló arról, hogy miért a pályázó nyerje a díjat.
Összesen: 5 pont
Ez a pályázat akkor éri el igazán a célját, a társadalmi vállalkozások és sikereik ismertségének javítását, ha az érintettek minél szélesebb köre számára biztosítja az ajánlás lehetőségét.
A közösségfejlesztési díjra ajánlást adhat a helyi önkormányzat, az egyház, a helyi és környékbeli civil szervezetek, vállalkozások, továbbá település referencia személyei- és lakossága.
A termékek, szolgáltatások és a tevékenység bemutatása során - korlátozott mennyiségben - minden kategória élhet a fényképes és grafikus illusztráció alkalmazásával.
Az elérhető maximális pontszám: 100 pont. Az előzetes értékelés során elérendő pontszám: 60 pont.
A fenntartható működés fontossága alapján mindhárom pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázó mérlege pozitív, mérlegfőösszege növekvő.
A pályázat ún. rövidlistájára az egyes kategóriákban legmagasabb pontot elért 6 pályázó, azaz összesen 18 pályázó kerül.

I.2.4 Társadalmi vállalkozások felelős támogatója (CSR) díj
A társadalmi vállalkozások felelős támogatója - CSR Díjra azok a for-profit vállalkozások, befektetők és pénzintézetek jelentkezhetnek vagy javasolhatók, amelyek termékek és szolgáltatások vásárlásával, megbízásokkal segítettek és segítenek a társadalmi vállalkozások üzleti céljainak és tervezett társadalmi hatásainak elérésében, vagy pénzügyi forrásokat biztosítottak a fejlődésükhöz.
A felsoroltak – társadalmi vállalkozás támogatásával - maguk is pályázhatnak a díjra.
A CSR díjra önállóan pályázó for-profit szervezetek esetében a pályázat tartalmazza:
1. A for-profit szervezet rövid bemutatását;
2. a szervezet által támogatott társadalmi vállalkozás(ok) bemutatását;
- a támogatott társadalmi vállalkozás(ok) neve, székhelye, tevékenysége;
- a támogatás természete: pénzbeli, természetbeni, piacra jutási, képzési, stb.;
- a támogatás által elért eredmények, fordulópontok a támogatott életében.
3. A pályázó for-profit szervezet CSR stratégiájának bemutatását, különös tekintettel a társadalmi vállalkozások támogatásának elveire és céljaira;
4. A szervezet által támogatott társadalmi vállalkozások és más szervezetek felsorolását, valamint;
5. A társadalmi vállalkozásokkal való együttműködés jövőjének a bemutatását.
A társadalmi vállalkozás által CSR díjra jelölt for-profit szervezet esetében a pályázat tartalmazza:
1. A jelölő társadalmi vállalkozás bemutatását;
- A társadalmi vállalkozás megalakulása, tevékenysége, a tagok és dolgozók összetétele,
- a menedzsment szakképzettsége, tapasztalata,
- az induláskor megfogalmazott sikerkritériumok, az azóta elért eredmények, a legfontosabb fordulópontok
- a társadalmi vállalkozás jelentősége, hatása.
2. A felelős támogató szervezet bemutatását;
- A támogatás, amiért a szervezetet jelölik
- A támogatott társadalmi vállalkozások felsorolása
- Az együttműködés jövője.
Elérhető pontszám: 50 pont
Jelentkezhetnek, ill. a támogatott társadalmi vállalkozások által javasolhatók: for-profit vállalkozások, befektetők/pénzügyi befektetők, üzletiangyalok, és bankok.
Nem jelentkezhetnek, illetve nem javasolhatók a CSR díjra azok a for-profit vállalkozások, amelyek tulajdonosi szerkezetük azonossága, hasonlósága és a rendszeres napi gazdasági tevékenység alapján a jelölő társadalmi vállalkozással kapcsolt vállalkozásként működnek.
Az OFA Nonprofit Kft. köszönetét fejezi ki az önkormányzatok és a civil szervezetek társadalmi vállalkozásokat támogató tevékenységéért és jelentkezésüket Az Év Felelős Foglalkoztatója” díjra várja. A társadalmi vállalkozások felelős támogatója - CSR Díj hangsúlyozottan a vállalkozások közötti együttműködés fejlesztését és elismerését célozza.
A pályázat rövidlistájára a legmagasabb pontot elért 6 pályázó kerül.

I.3. A díjazható szervezetek köre - a pályázat célcsoportjai
A Legjobb termék előállító, szolgáltató és közösség fejlesztő Hozzáadott Helyi Érték Díj pályázatra azok a Magyarországon bejegyzett társadalmi vállalkozások (nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek, egyesületek, alapítványok, egyházi jogi személyek) jelentkezhetnek:
a) amelyeket 2017. január 1-ig bejegyzett a Cégbíróság,
b) amelyek legalább egy nullszaldós mérlegű üzleti évvel rendelkeznek,
c) amelyeknek nincs esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása -ide nem értve a helyi adókat-, valamint járulék, illeték, vagy vámtartozása, együttesen köztartozása.
d) amelyek nem állnak csőd, felszámolás és végelszámolási eljárás jogerős hatálya alatt, illetve a megszüntetésére irányuló egyéb jogi eljárás vele szemben nem indult vagy nincsen folyamatban.
A legjobb közösségfejlesztői díjra azok a társadalmi vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek a helyi közösség ajánlásai és az elért eredmények bemutatása alapján igazolhatóan sokat tettek a közösség fejlesztéséért és megfelelnek az a b, c, d kritériumoknak.
A CSR díjra for-profit vállalatok, befektetők, üzleti angyalok és pénzintézetek javasolhatók a támogatott társadalmi vállalkozások által, illetve a felsoroltak maguk is jelentkezhetnek, a támogatott társadalmi vállalkozás pályázathoz csatolt ajánlásával.
A díj jellege
A Hozzáadott Helyi Érték Díj formatervezett üveg tárgy, amelyre hologramos formában kerül rá a díj neve, átadója és az évszám. A társadalmi vállalkozások felelős támogatója díjon nyertes neve is szerepel.
A Legjobb termelő, szolgáltató és közösségfejlesztő pályázatok nyertes vállalkozásai kategóriánként bruttó 150 ezer forint értékű tárgyjutalmat kapnak.
A díj fotója vagy annak grafikai megjelenítése megjelenhet a nyertes honlapján, levélpapírján és más arculati eszközein mindaddig, amíg vele szemben a pályázati feltételek 1.3. d) pontjában leírt feltételek nem érvényesülnek.
A pályázaton részt vevő szervezetek, benyújtást követően megszervezett mustrákon mutathatják be termékeiket, szolgáltatásaikat, vállalkozásukat, ahol a látogatók értékelései alapján Közönségdíjban részesülhetnek. A közönségdíj nincs hatással a zsűri végső döntésére.
A díjpályázat szervezője:
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a GINOP-5.1.2-15 "PiacTárs” kiemelt projekt keretében.
Területi keretek:
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a GINOP-5.1.2-15 "PiacTárs” kiemelt projekt keretében 2018-ben immár negyedszer hirdeti meg Hozzáadott Helyi Érték Díj pályázatát, mely a bemeneti kritériumoknak való megfelelés után lehetőséget biztosít az ország társadalmi vállalkozásai számára a pályázatban való részvételre.

I.4. Folyamatleírás
I.4.1. Jelentkezés és határidők
A Hozzáadott Helyi Érték Díj pályázat beküldése e-mailen keresztül történik a pályázat megjelenésétől, 2018. 09. 18.-tól 2018. 10. 15. 12:00 óráig.
A pályázati adatlapot és a cégszerűen aláírt, szkennelt nyilatkozatot, valamint a szükséges mellékleteket a terjedelmi korlátokat, a maximális karakterszámokat betartva e-mailen keresztül kell megküldeni az alábbi postafiókra: Hozzáadott Helyi Érték Pályázat <hhed_palyazat@ofa.hu> a tárgyban megjelölve szervezete nevét.
A hiányosan beérkező pályázatok esetén a pályázók az értesítést követő három naptári napon belül pótolhatják a hiányzó dokumentumokat. A jogosultsági feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére a benyújtási határidőt, illetve a pályázat beérkezését követően 3 munkanap áll a kiíró rendelkezésére.
Amennyiben pályázata nem érte el a szükséges pontszámot, vagy a formai hiányokat nem pótolta időben és emiatt elutasítottuk azt, pályázatát a benyújtási határidőn belül újból benyújthatja.
2018. 11. 08-ig megtörténik a pályázatok zsűri általi értékelése, a rövidlistára kerülő pályázók kiválasztása. A pályázók meghallgatására és a bemutatkozási lehetőséget kínáló mustrák megszervezésére 2018. 11. 14-én kerül sor.
A pályázatra a társadalmi vállalkozások alapítói, képviselői, vagy ügyvezetői nevezik a pályázókat, így a társadalmi vállalkozások felelős támogatója CSR díj jelöltjeit is. A részvétel feltétele a pályázati feltételek nyilatkozattal történő elfogadása. A társadalmi vállalkozások felelős támogatója CSR díjra önként jelentkezők belépési feltétele a partner társadalmi vállalkozás(ok) támogató levele.
I.4.2. Az eljárás szabályai
A jelentkezők kötelezettségei:
A nyertes és a rövidlistára került társadalmi vállalkozások, valamint a mustrák közönségdíjasai vállalják, hogy részt vesznek a díjkiosztó ünnepségen, illetve, hogy a versenyt követő 12. hónap végéig honlapjukkal és minden lehetséges eszközzel részt vesznek a díj népszerűsítésében.
Adatvédelmi törvény:
Az OFA Nonprofit Kft. a pályázat lebonyolítása során az Adatvédelmi törvény szerint jár el, és garantálja, hogy a pályázók adatai nem kerülhetnek harmadik személyhez. A pályázók jövőképének bemutatása során közölt információkat a kiíró minden esetben bizalmasan kezeli az üzleti titok védelme érdekében.
Az adatvédelem biztosítása az értékelésben résztvevők esetén titokvédelmi nyilatkozat aláírását feltételezi.
Személyes adatok felhasználása:
A jelentkezés és a válogatás során a szervezők birtokába került személyes és szervezeti adatokat a kiíró a következő célokra használhatja:
a) a pályázók azonosítása,
b) kutatási célok,
c) a Hozzáadott Helyi Érték Díj népszerűsítése
A jelentkezéssel a szervezők jogot nyernek arra, hogy a jelentkezők adatait a szervezéssel és a díjazással összefüggő célokra felhasználják.
Nyilvánosság biztosítása:
A pályázók meghívást kapnak az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kiállítással és vásárral egybekötött díjkiosztó konferenciájára, ahol ünnepélyes keretek között díjazzák az egyes kategóriák nyerteseit. Emellett a pályázó szervezetek lehetőséget kapnak arra, hogy az OFA Nonprofit Kft. GINOP-5.1.2-15, ill. a GINOP 5.1.7."PiacTárs” kiemelt projektjének honlapján és Facebook oldalán bemutatkozzanak. A rövidlistára került versenyzők a díjátadó konferencián, a sajtótájékoztatón, illetve - a verseny alatt és után- a közösségi média révén kapnak nyilvánosságot. Mindhárom kategória nyertese kap a kiemelt projekt keretében egy promóciós média megjelenési lehetőséget, valamint megjelenhet egy országos jelentőségű vásáron.
I.4.3 Adminisztratív információk
Szerzői jogok:
A pályázatok tartalma csak eredeti lehet, nem tartalmazhat olyan szövegrészeket, amelyek felhasználására a pályázónak nincs engedélye. A copy right megsértése esetén a pályázó kizárható a versenyből.
Jogosultságok:
A jelentkezők kijelentik, hogy megfelelnek a díj feltételeinek, elfogadják a pályázat feltételeit és előírásait, kötelezettséget vállalnak azok betartására. Ezek az előírások nem hoznak létre további kötelezettség vállalást a szervező és a jelentkezők között. A jelentkezők kijelentik, hogy a Szervezővel és a pályázat más részvevőivel nincs jogvitájuk. Ha a jelentkező helyzetében olyan változás történik, amely érinti a díj elnyerésével kapcsolatos feltételeket, azokat köteles azonnal a szervezők tudomására hozni.
Kártérítés:
Minden jelentkező köteles megtéríteni a szervezőknek okozott károkat, beleértve a copyright megsértéséből adódókat is. A szervezők nem felelnek a jelentkezők által elszenvedett, a verseny során történt károkozásokért.
Határidők:
A szervezők fenntartják a jogot, hogy a verseny meghirdetését ideiglenesen vagy véglegesen elhalasszák, feltételeit előzetes felhívással vagy anélkül megváltoztassák. A szervezők ezzel kapcsolatos döntései véglegesek és mindenkire kötelezők.
Jogvita esetén a Fővárosi Törvényszék illetékessége irányadó.

I.5. Egyéb
A "PiacTárs” kiemelt projekt régiós munkatársai segítenek az előzetes értékelés helyszíni ellenőrzési feladataiban. A társadalmi vállalkozásoknak és termékeiknek a "PiacTárs”kiemelt projekt honlapján és Facebook oldalán is nyilvánosságot biztosítunk. A pályázók és a díjazottak nyilvántartását az adatvédelmi szabályok figyelembevételével a Piactárs programiroda végzi.
Fogalommagyarázat
Foglalkoztatotti létszám: A foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatokat 2016. július 1. és 2018. június 30. közötti időszak bármely egymást követő 12 hónapjára kérjük megadni. A foglalkoztatotti létszámba csak a napi hat órát elérő, vagy azt meghaladó alkalmazotti munkavégzés számít bele, az ún. egyszerűsített foglalkoztatás, vagy a "napszám” viszont nem.
Hátrányos helyzetű munkavállaló: A pályázat értelmezésében a hátrányos helyzetű munkavállalók a következők a 651/2014 EU rendelet 2. cikke alapján:
a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
b) 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
c) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
d) 50 éven felüli személy; vagy
e) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
f) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye;
Helyben lakó munkavállaló: állandó bejelentett lakcíme a településen van.
Helyben előállított termék: amelyet a szövetkezet székhelyén/telephelyén, annak bel- és külterületén állítottak elő, dolgoztak fel.
A társadalmi vállalkozás árbevétele: minden, a vállalkozás tevékenységéből befolyó bevétel.

A pályázat weboldala: http://ofa.hu/hu/news/hozzaadott-helyi-ertek-dij-palyazat-

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum