Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
06/05/2020
Érvényes:
06/05/2020
Tárgymutató:
tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése
Pályázhat:
Tkr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti fenntartó (a továbbiakban: "Fenntartó", vagy "Pályázó") jogosult, amely a 2020. évre vonatkozóan a Tkr. 10. § (1)-(6) bekezdései szerinti érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik tanoda szolgáltatásának működtetésére és a Fenntartó hatályos bejegyezéssel rendelkezik a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Pályázati felhívás
"Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére"

A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "BM") a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Tkr.") 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján fejlesztési pályázatot hirdet "Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére" (a továbbiakban: "Pályázati felhívás"), összhangban
- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: "Áht.");
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr.");
- a Tkr. és
- a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet (a továbbiakban: "BM rendelet")
vonatkozó rendelkezéseivel.
A Pályázati felhívást a Tkr. 4. § (1) bekezdése alapján a BM jogosult kiírni, amelyet Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás 6. függelék 9. o) pontja (a továbbiakban: "BM SZMSZ"), valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás (a továbbiakban: "BM utasítás") 1. mellékletében foglaltak alapján a BM Közigazgatási Államtitkára hagy jóvá.
A BM a pályázati eljárás lefolytatásával - összhangban az Áht. 6/B. § (3) bekezdésével - a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot (a továbbiakban: "Főigazgatóság"), mint kezelő szervet bízza meg.

I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A Pályázati felhívás célja:
2020. március 11-én a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus járvány elleni védekezést szolgáló rendkívüli intézkedések keretében a Kormány a koronavírus miatti a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatban, valamint az emberi erőforrások minisztere a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (III.14.) EMMI határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.
A Tanoda szolgáltatás (a továbbiakban: "Tanoda") az anyagi szükségben, rossz szociális körülmények között élő tanulók délutáni, tanodai keretek közötti felzárkózását biztosítja. A Tanoda szolgáltatást általános iskolás alsó és felső évfolyamos, valamint középfokú iskolai tanulók veszik igénybe. A koronavírus okozta helyzet komoly nehézséget jelent a legrászorultabb családok és fiatalok számára, hiszen sokan nem rendelkeznek a tantermen kívüli, digitális oktatáshoz szükséges infrastruktúrával, elektronikai eszközökkel. A Tanoda szolgáltatás alapvető célkitűzéseit szem előtt tartva figyelmet kell fordítani arra, hogy ezen fiatalok a jelenlegi időszakban se maradjanak le a tananyaggal és az iskolai elvárásoknak megfelelően teljesíthessenek.
Közvetlen cél - a jelen pontban foglaltak megvalósítására - a pályázati finanszírozás rendszerébe befogadott Tanoda szolgáltatást biztosító szolgáltatók, veszélyhelyzet enyhítéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiájának (IKT) és a hozzá kapcsolódó eszközeinek beszerzése, különösen az informatikai eszközparkjának fejlesztése, egyéb eszközök és kisétkeztetés biztosításához alapanyag beszerzése, amely cél a Pályázati felhívás útján valósítható meg a Tkr.-ben foglaltak alkalmazásával.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A benyújtott pályázatok (a továbbiakban: "Pályázat") támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 340 700 000 Ft, azaz háromszáznegyvenmillió-hétszázezer forint, melynek forrását Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 2. Tanoda program jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-T azonosító: 376095) biztosítja.

3. A Pályázaton elnyerhető támogatás összege
2020. évre vállalt indikátor 20-24 fő esetében maximum 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint
2020. évre vállalt indikátor 25-30 fő esetében maximum 1 900 000 Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint
A támogatás intenzitása: 100%. A Pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: "Fejlesztési támogatás").

4. A Pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázat benyújtására az a Tkr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti fenntartó (a továbbiakban: "Fenntartó", vagy "Pályázó") jogosult, amely a 2020. évre vonatkozóan a Tkr. 10. § (1)-(6) bekezdései szerinti érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik tanoda szolgáltatásának működtetésére és a Fenntartó hatályos bejegyezéssel rendelkezik a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába.

5. Támogatási időszak
A jelen Pályázati felhívás keretében támogatott Pályázatok támogatási időszaka: a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától, azaz 2020. március 11. napjától 2020. december 31. napjáig tartó időszak, figyelemmel a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. § (1)-(2) bekezdéseire.

6. Támogatható tevékenységek
6.1. Tanodák részére informatikai eszközök, szoftverek beszerzése:
- Tablet (egyenként 50 000-100 000 Ft, azaz ötvenezer-százezer forint közötti értékben);
- Laptop;
- Pendrive;
- Router;
- Fénymásoló/Nyomtató/Scanner;
- Laptop, tablet működéséhez és tanulás támogatásához szükséges szoftver;
- Digitális fényképezőgép.
6.2. Egyéb eszközök beszerzése:
- Mosógép;
- Szárítógép;
- Fülhallgató;
- Irodaszer beszerzése a gyermekek részére.
6.3. Szolgáltatásvásárlás:
- Mobil internet a gyermekek részére biztosított tabletekhez;
- Megosztható tárhely.
6.4. Kisétkezés nyújtása:
- Gyermekek részére biztosított uzsonnához alapanyagok beszerzése;
- Tartós élelmiszer.
(a 6.1-6.4. pontban foglaltak a továbbiakban együttesen: "Támogatható tevékenységek").
A Pályázók részéről úgy szükséges összeállítani a pályázatokat, hogy az igényelt fejlesztési támogatási összeg minimum 50%-át a gyermekek részére biztosítandó tabletek és az ehhez kapcsolódó mobil internet beszerzésére, illetve biztosítására szükséges betervezni és fordítani. Ettől a szabálytól abban az esetben lehet eltérni, amennyiben a Pályázó ezt egyéb forrásból (vagy a meglévő eszközparkból) már a támogatási időszakban biztosítani tudja és az erről szóló nyilatkozatát a Pályázathoz csatolja (4. számú melléklet).

7. A Pályázatok benyújtásának módja
A Pályázatot a Fenntartónak kell benyújtania elektronikus úton az Elektronikus Pályázatkezelő és Szerződésmenedzsment Rendszer (a továbbiakban: "PKR.") útján az ott rögzítetteknek és a pályázati útmutatóban (a továbbiakban: "Pályázati útmutató") foglaltaknak megfelelően.

8. A Pályázatok benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok
A pályázati felület kitöltése mellett az alábbi dokumentumokat szükséges felrögzíteni a Fenntartónak:
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelem (cégszerű aláírással ellátva szkennelt formátumban).
- Egyéb nyilatkozatok (4. számú melléklet, a Pályázó által a pályázathoz rögzíteni kívánt egyéb dokumentum).

9. A Pályázatok benyújtásának határideje
A Pályázatok beadási határideje 2020. június 5. 23 óra 59 perc.
Benyújtottnak minősül az a Pályázat, amely a PKR rendszerben (https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr/authentication.html) a jelen pontban megadott határidőig véglegesítésre kerül.

10. A befogadási ellenőrzés és a hiánypótlási folyamat
A Pályázat beérkezésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül a Pályázó visszajelzést kap a Pályázat beérkezéséről, amely tartalmazza a pályázati azonosítót. A Pályázat beérkezéséről küldött visszaigazolás nem minősül a Pályázat befogadásának vagy bírálatának. A Pályázat beérkezésétől számított 7 (hét) napon belül a Főigazgatóság elvégzi a Pályázat befogadási ellenőrzését, és amennyiben a Pályázat az alábbi kritériumok bármelyikének nem felel meg, érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt. A befogadási ellenőrzés során a Főigazgatóság ellenőrzi, hogy:
a) a Pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
b) az igényelt Támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket,
c) a Pályázó a Pályázati felhívásban meghatározott lehetséges Támogatást igénylői körbe tartozik.
Felhívjuk figyelmét, hogy a befogadási feltételként előírt kritériumok esetében hiánypótlásnak nincs helye. A Főigazgatóság csak a befogadott Pályázatokat vizsgálja tovább.
Amennyiben a befogadott Pályázatok ellenőrzése során hiányosság kerül megállapításra, a Főigazgatóság a Pályázót 1 (egy) alkalommal a PKR útján hiánypótlásra hívja fel. Az értesítés tartalmazza a hiányosságokat, valamint a hiánypótlás módját. A PKR a felszólítást elektronikus formában a pályázati űrlapon megadott Pályázóii kapcsolattartó e-mailcímre is megküldi. A Pályázó számára az értesítési tárhelyre érkezésétől számított 8 (nyolc) napos határidő áll rendelkezésre a hiánypótlás teljesítésére.
Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás értesítési tárhelyre érkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül a PKR. rendszerben benyújtásra kerül.
Ezúton felhívjuk a Pályázók figyelmét arra, hogy a sikeres pályázás érdekében elektronikus üzeneteiket folyamatosan kövessék nyomon a pályázati időszakban.
Amennyiben a Pályázó nem vagy nem teljes körűen pótolta a hiányosságokat, illetve nem a hiánypótlási felhívásban megadott határidőn belül tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség. Ebben az esetben a Főigazgatóság megállapítja a Pályázat hiányosságát, annak okát, majd a Pályázatot a megállapításával együtt átadja a pályázati bizottságnak (a továbbiakban: "Bizottság"). A Bizottság a BM számára továbbítja a Pályázatot, a Pályázat elutasításáról ez esetben BM dönt.

11. A Pályázat nem támogatható, ha:
a. a Pályázó a Pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget (a határidőn túl benyújtott Pályázatokat a Főigazgatóság jelen Pályázati felhívás 10. pontja szerint utasítja el),
b. nem felel meg a jogszabályokban és a Pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek, így különösön a 6. pontban foglaltnak.

12. A Bizottság javaslata, a támogatási döntés (a továbbiakban: "Döntés") meghozatala
A Tkr. 7. § (1) bekezdése értelmében a Bizottság javaslatát a Főigazgatóság 8 (nyolc) napon belül Döntésre terjeszti fel a BM részére, aki 8 (nyolc) napon belül dönt a Pályázatokról, valamint a fejlesztési Támogatás összegéről,
A Döntést BM SZMSZ 6. függelék 9. o) pontja, valamint a BM utasítás 1. mellékletében foglaltak alapján a BM Közigazgatási Államtitkára hagyja jóvá.
A Főigazgatóság a támogatási döntésről a Döntést követő 8 (nyolc) napon belül a PKR. rendszer útján értesíti a Pályázókat. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indoklását.
A Pályázatokkal kapcsolatos Döntés a BM honlapján (http://www.kormany.hu), Főigazgatóság honlapján (https://tef.gov.hu), illetve a Szociális Ágazati Portálon (http://www.szocialisportal.hu) kerül közzétételre.
A Döntés ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A Döntésről szóló értesítés tartalmazza a támogatási szerződés megkötésének feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét és módját.

13. Szerződéskötés
A támogatási jogviszony támogatási szerződés (a továbbiakban: "Szerződés") alapján jön létre, melyet a Főigazgatóság köt meg a nyertes Pályázóval (a továbbiakban: "nyertes Fenntartó vagy nyertes Pályázó"), amennyiben a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel a Pályázati felhívásban megadott határidőn belül teljesül.
A Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a Fenntartónak az értesítésben megjelölt határidőre kell megküldenie.
A Szerződés megkötéséhez a nyertes Fenntartónak - a Pályázati útmutatóban részletezettek szerint - be kell nyújtania a Főigazgatóság által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat figyelembe véve a Pályázati útmutatóban foglaltakat.
A Döntés - amennyiben a BM által megítélt Támogatás összege alacsonyabb az igényelt fejlesztési támogatásnál - rendelkezhet oly módon, hogy meghatározza azokat a programrészeket vagy költségeket, amelyekre a Fejlesztési támogatás felhasználható. Ebben az esetben, illetve alacsonyabb megítélt összeg esetében a Főigazgatóság felhívja a nyertes Pályázó figyelmét arra, hogy a BM Döntésének megfelelően módosítsa a Pályázati programját, illetve költségvetését. A nyertes Fenntartó a megítélt Fejlesztési támogatás összegére kell, hogy csökkentse a fejlesztési pályázati költségvetését. A módosítás során a Pályázati felhívás által előírt tartalmi követelményeket be kell tartani, és a módosítás nem zárhatja ki azoknak a programrészeknek a megvalósulását, amelyeket a BM a Pályázat elbírálása során előnyként értékelt. A módosított költségvetést a Főigazgatóság részére a Szerződéskötéshez szükséges dokumentumokkal egyidejűleg szükséges megküldeni.
A Főigazgatóság a beérkezett dokumentumokat megvizsgálja, és amennyiben az Pályázati útmutatóban rögzített, a Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Főigazgatóság a nyertes Fenntartót 8 (nyolc) napos határidővel, 1 (egy) alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra szólítja fel.
A postai úton benyújtott jognyilatkozatokat és más dokumentumokat határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha a határidő lejártáig ajánlott küldeményként postára adták.
Érvényét veszti a Döntés, ha:
- a Szerződés a Döntésről szóló értesítésben megjelölt határidőtől számított további 30 (harminc) napon belül a nyertes Fenntartó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre;
- az értesítésben szereplő feltételek eltérnek attól, amit a nyertes Fenntartó a Pályázatában vállalt és azt nem fogadja el;
- a szolgáltatói nyilvántartásba nem vagy nem a Döntésnek megfelelően bejegyzett szolgáltató esetén a bejegyzés, illetve az adatmódosítás véglegessé válását követő 30 (harminc) napon belül a nyertes Pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre;
- a nyertes Fenntartó a Pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a Pályázat nem került volna támogatásra.

14. A Támogatás folyósítása
A Támogatással összefüggésben a Főigazgatóság legkésőbb 2020. november 30. napjáig köthet Szerződést a Döntés szerinti Fenntartókkal. A Főigazgatóság a Fejlesztési támogatást a Szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 (harminc) napon belül Támogatási előleg formájában átutalja a nyertes Fenntartó részére.
A nyertes Fenntartónak valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozóan biztosítania kell a - beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, kizárólag a Főigazgatóság hozzájárulásával visszavonható, a BM-et Kedvezményezettként megjelölő, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 (harmincöt) napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel kiadott - felhatalmazó nyilatkozatot (a továbbiakban: "biztosíték").
A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb, a Támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítani.

15. Szerződéskötés utáni módosítási kérelem
A Szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a Támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A módosítás nem irányulhat a Támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására, a Támogatható tevékenységektől eltérő felhasználásra és a Döntésben meghatározott összegen felüli többlet Fejlesztési támogatás biztosítására.

16. A fejlesztési Támogatás elszámolása és ellenőrzése
A nyertes Fenntartó a Támogatás felhasználásáról a Szerződésben foglaltak szerint köteles számot adni szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás formájában (a továbbiakban együtt: "Elszámolás"). Az Elszámolás benyújtásának határideje 2021. január 31. Az Elszámolás elkészítésének szempontjait a Szerződés, illetve a Pályázati útmutató tartalmazza.
A Pályázat szerint Támogatásra kerülő tevékenységek megvalósításának, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (a továbbiakban együtt: "Elszámolás") benyújtásának határidejét, elkészítésének szempontjait a Szerződés, illetve a Pályázati útmutató tartalmazza.
A Pályázatra csak a támogatási időszakban felmerült, a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó költségeket alátámasztó, a Fejlesztési támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül kell történnie.
Az Elszámolásban nem fogadható el olyan kiadás, amely nem illeszkedik szakmailag a benyújtott pályázati programhoz, illetve a szolgáltatás szakmai feladatellátáshoz.
Az Elszámolást a Pályázati útmutatóban rögzítetteknek megfelelően szükséges benyújtani.
Az Elszámolást a Főigazgatóság megvizsgálja és a nyertes Fenntartót szükség esetén - 1 (egy) alkalommal, legfeljebb 8 (nyolc) napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel. Az Elszámolások elfogadásáról a Főigazgatóság a beérkezést követő 30 (harminc) napon belül dönt.
A Főigazgatóság a döntésről - a döntés meghozatalától számított 5 (öt) napon belül - postai úton értesíti a nyertes Fenntartót.
A visszafizetésre vonatkozó további szabályozást a Pályázati útmutató, a Szerződés, a Tkr., az Áht. és az Ávr. rögzíti.
A nyertes Pályázó köteles a Fejlesztési támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.

17. Jogorvoslati lehetőség
Államháztartáson kívüli Fenntartó a Főigazgatóságnál az Ávr. 102/D. §-a alapján, az ott leírtak szerint nyújthat be kifogást.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell az Ávr. által meghatározott adatokat.
A Főigazgatóság, ha a kifogásban foglaltakkal egyetért, megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást a BM-nek.
Ha a kifogás alapos, a BM elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogást benyújtóját írásban értesíti.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.

18. További információk
A Támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati útmutató tartalmazza.
A pályázati csomag dokumentumai egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így az azokban megfogalmazottak összessége határozza meg jelen Pályázati felhívás részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
A pályázati csomag dokumentumai letölthetők a Belügyminisztérium honlapjáról (https://kormany.hu), a Főigazgatóság honlapjáról (https://tef.gov.hu), illetve a Szociális Ágazati Portálról (http://szocialisportal.hu/).
A pályázati csomag dokumentumai:
- Pályázati felhívás,
- Pályázati útmutató,
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelem,
- 4. sz. melléklet - Nyilatkozat tabletekről.
A Pályázati felhívással kapcsolatos további információkat a Főigazgatóság Támogatásirányítási Főosztálya biztosít a palyazat@tef.gov.hu e-mailcímen keresztül és az alábbi telefonos elérhetőségeken:
Kovács Gergely
+36-30-385-0976
palyazat@tef.gov.hu
Árvai Attila
+36-1-896-9518
palyazat@tef.gov.hu
Nagy Mariann
+36-1-896-9504
palyazat@tef.gov.hu
Horváth Rudolf Viktor
+36-1-896-9504
palyazat@tef.gov.hu

Jelen Pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezi a BM/7372-4/2020. iktatószámú, a jelen Pályázati felhívás kiírásának döntéséről és a Támogatott tevékenység finanszírozására vonatkozó fedezetigazolásról szóló feljegyzés, ha az fizikai értelemben nem is kerül csatolásra.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum