Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szülősegítő szolgáltatások támogatása / 41322
Kiíró:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
10/07/2013
Érvényes:
10/07/2013
Tárgymutató:
szülősegítő szolgáltatások támogatása / 41322
Pályázhat:
A programra kizárólag civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, egyházi szervezetek) pályázhatnak. A pályázat szempontjából a nonprofit gazdasági társaság nem minősül civil szervezetnek (nem tartozik a támogatásban részesíthetők körébe)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
felkérésére a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet
Szülősegítő szolgáltatások támogatása
(kód: 41322)
címmel

1. A pályázat hivatkozási száma 41322

2. A pályázat kiírója
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

3. A pályázat célja
A pályázati program célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.
Átfogó célok: a szülők tájékoztatása, társadalmi integráció elősegítése, érzékenyítés, önérvényesítés segítése, együttműködések ösztönzése, tanácsadás, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása.

4. Támogatott programok
A Pályázók a következő 2 szolgáltatástípusból választhatnak:

A.) Szülősegítő foglalkozások
Célja a hasznos ismeretek, információk, érdekérvényesítési technikák átadása, tanácsadás, kikapcsolódási lehetőség biztosítása, mentálhigiénés segítségnyújtás egyéni vagy csoportos formában.
A szülősegítő foglalkozások megvalósítása történhet előadássorozatok szervezésével, mentálhigiénés tréning formájában, a programba beépíthetőek intézménylátogatások, igény esetén támogatható az egyéni tanácsadás, a párterápia, illetve a szülők bevonásával szervezett érzékenytő foglalkozássorozat is. A pályázók a projekt zárásaként vagy egyéb időpontban a megvalósítás során beépíthetnek egy rekreációs programelemet is a projekttervbe (pl. kirándulás, közös kulturális, sport program, stb.).
Ebben a kategóriában maximum 100 000 Ft összegben beszerezhetőek eszközök, illetve szakirodalom, melynek célja a kölcsönzőbe történő elhelyezésükkel, a kölcsönzési lehetőség biztosításával a fogyatékos gyermeket nevelő családok támogatása. Az eszköz és szakirodalom beszerzése azonban csak kiegészítő tevékenység lehet a pályázatban; önállóan, csak erre a tevékenységre pályázni nem lehet.
Előnyben részesülnek azok a szervezetek, amelyek projekttervükbe szervesen beépítik az édesapákat vagy a testvéreket is. Továbbá előnyben részesülnek azok a szervezetek, melyek hátrányos helyzetű településen tevékenykednek.

Hátrányos helyzetű település (30/2013. (IV.30.) EMMI rendelet 1. § a.) bekezdése): a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2013. január 1-jén hatályos melléklete szerinti olyan település, amelyet az R. melléklete társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak vagy az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősít.

A foglalkozások megvalósítás történhet rendszeres találkozások formájában vagy pár napba sűrített intenzív alkalmak keretében is.
A mentálhigiénés foglalkozásokat kizárólag pszichológus vagy mentálhigiénés vagy a választott foglalkozástípushoz kifejezetten illeszkedő végzettséggel rendelkező szakember vezetheti.

B.) Komplex szülősegítő projektek
Célja: a szülősegítő szervezet tevékenységi körének bővítése, területi kiterjesztése, a szülők segítővé történő képzésével szülősegítő hálózatok kialakítása, az önérvényesítési képesség és az érdekvédelmi tevékenység erősítése.
Ebbe a kategóriába tartozhatnak a következő tevékenységek:
- Szülők segítővé történő képzése
- Olyan képzések kidolgozása, adaptációja, melyek tematikájának középpontjában a szülők segítővé történő képzése áll
- Kapcsolatépítés szülősegítő szervezetek között
- Nemzetközi kapcsolatok építése
- Workshopok
- Honlap fejlesztés
- Kiadványkészítés
- Szülőképzések online változatának kidolgozása
- Olyan képzések kidolgozása, megvalósítása, melyek célcsoportja a fogyatékos gyermekek testvérei, kortársai
- Gyermekfelügyeletet vállalók képzése
- Érzékenyítés
- Minden egyéb, a fenti célt szolgáló tevékenység.

Fontos, hogy a projektterv előre mutató, jól felépített legyen; tükrözze, hogy a civil szervezet tudatosan, jól körvonalazott igényekhez igazodva végzi szülősegítő tevékenységét.
A B.) kategóriában van lehetőség eszköz és szakirodalom beszerzésére is, maximum az igényelt összeg 20%-ának erejéig, de kizárólag abban az esetben, ha ez szorosan kapcsolódóik a tervezett projekthez, és ezt megfelelő indoklással alátámasztják.

Egy pályázó csak egy szolgáltatástípusra pályázhat!

5. A program forrása, a támogatás mértéke
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 19 000 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.

Egy pályázó által maximálisan igényelhető összeg:
A.) Kategória: 400 000 Ft
B.) Kategória: 1 200 000 Ft

Az A.) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 7 000 000 Ft, a B.) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 12 000 000 Ft.
A Pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik kategóriához kapcsolódóan nem érkezik megfelelő számú vagy színvonalú pályázati anyag, akkor a keretösszeget a másik kategória javára átcsoportosítsa.
Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

6. Támogatásban részesíthetők köre
A programra kizárólag civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, egyházi szervezetek) pályázhatnak. A pályázat szempontjából a nonprofit gazdasági társaság nem minősül civil szervezetnek (nem tartozik a támogatásban részesíthetők körébe).
A pályázat nyilvános.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,
- amelyek csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak,
- amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját az FSZK Nonprofit Kft. (és jogelődei) vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetve jogelődei visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van az FSZK Nonprofit Kft.-vel, illetve a Minisztériummal szemben,
- amelyekkel szemben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott kizáró ok áll fenn.
- amelyek 2009. január 1-je óta munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt államigazgatási szerv vagy bíróság jogerős bírság megfizetésére kötelezte és nem esik a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. március 13-án hatályba lépett 2010. évi XIV. törvény hatálya alá;
- amelyek megsértették az egyenlő bánásmód követelményét és ennek tényét az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapította;
- amelyeknek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
- amelyek esetében a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
- pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn,
- a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményi

7. A pályázati program megvalósítási időszaka
A megvalósítási időszak 2013. október 1-től 2014. április 30-ig tart.

8. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a Pályázati űrlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié honlapunkról letölthető: http://www.fszk.hu / Pályázatok / Aktuális pályázatok. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót.

Benyújtási határidő: 2013. október 7.
(A benyújtási határidő a postára adás napját jelenti.)

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1071 Budapest, Damjanich u. 4.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (41322)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként spirálozva/fűzve) valamint egy elektronikus adathordozón (Word és Excel formátumban) kérjük benyújtani. Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig. A hiánypótlás benyújtásának elmulasztása esetén a pályázat formai okok alapján kizárásra kerül.

Regisztrációs díj:
A.) kategória esetén: 5000 Ft/pályázat
B.) kategória esetén: 10 000 Ft/pályázat

Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.; számlaszám: 10032000-00322472-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát (41322) és a Pályázó nevét).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a pályázati űrlaphoz csatolni! (A regisztrációs díj a pályázat költségei között nem számolható el.)

9. A pályázat regisztrációja, elbírálásának menete, szempontrendszere
A pályázatok regisztrációja a benyújtási feltételeknek való megfelelés vizsgálata. A benyújtási feltételeknek nem megfelelő pályázat elutasításra kerül. A benyújtási feltételeknek megfelelő pályázatok elsőként jogosultsági ellenőrzésre, majd formai értékelésre kerülnek.
Elutasításra kerülnek mindazon pályázatok, amelyek a jogosultsági és a formai ellenőrzés alapján támogatásra nem jogosultak.
A formai értékelés után kerül sor a tartalmi (szakmai és pénzügyi) értékelésre. Csak a formailag teljes és a jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek szakmai és pénzügyi értékelésre. A pályázatok tartalmi értékelését a megadott értékelési szempontrendszer alapján a Társaság munkatársai illetve bevont szakértők végzik.
A pályázatok elbírálásának írásbeli dokumentálása, a pályázatok elbírálásáról készült emlékeztetők és a pályázat nyerteseiről szóló döntési listák tartalma tekintetében az Ávr. 68. §-a az irányadó, a támogatási döntést az értékelő bizottság javaslata alapján a szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár hozza meg.

A Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részleteiben, avagy egészében támogassa.
Az értékelési szempontrendszert a Pályázati Útmutató részletesen ismerteti.

10. Eredményhirdetés
A pályázók értesítése a döntésről a beadási határidőt követő legkésőbb 60. napig megtörténik.
A nyertes pályázó a Pályázat kiírójával támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás felhasználásának feltételeit, a beszámolás és ellenőrzés rendjét, a szerződésszegés eseteit és annak jogkövetkezményeit. A támogatási szerződés megkötésére a Minisztérium és a Pályázat kiírója közötti együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor. A Támogatottaknak a támogatás egy összegben kerül átutalásra.
A megvalósítás időszaka alatt, illetve az elszámolás után a támogatott programot a Pályázat kiírója által megbízott személy szakmai és pénzügyi szempontból ellenőrizheti.
A pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy elutasított pályázatok másolati példányát a Pályázó szükség esetén átveheti a Pályáztatónál a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül.
A támogatott pályázatokat tartalmazó nyertes listát a döntést követően tesszük közzé a http://www.fszk.hu honlapon.

11. Pályázati program megvalósítására, az elszámolásra vonatkozó információk
A megvalósított pályázati programról egy alkalommal - a projekt zárását követően - kell pénzügyi elszámolást, illetve szakmai beszámolót benyújtani. A beszámoló megküldésének határideje: 2014. május 20.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
- Kitöltött beszámolólap és csatolt mellékleteit
A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
- Kitöltött beszámolólap és csatolt mellékleteit

12. Támogatás jogosulatlan igénybevételének következményei
A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, és a kedvezményezettet a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettsége terheli az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint.
A Támogatott biztosítékként köteles a támogatási szerződés megkötésekor benyújtani a támogatási szerződésben meghatározott ellenőrzési véghatáridővel megegyező határidőig a Pályázat kiírójának javára szóló, valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, csak a Pályázat kiírója írásbeli hozzájárulásával visszavonható, beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát, valamint a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést.

13. További információ:
FSZK Nonprofit Kft. Hazai Támogatások Programirodája
Tel.: (1) 450-3230
e-mail: 41322@fszk.hu
http://www.fszk.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentációIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum