Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2014 / FOF2014
Kiíró:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
08/31/2014
Érvényes:
08/31/2014
Tárgymutató:
fogyatékos személyek működési és szakmai programjainak támogatása 2014 / FOF2014
Pályázhat:
- A 2014. évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények.
- A költségvetési törvényben nevesített magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek önálló jogi személyiséggel rendelkező helyi és tagszervezetei
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
nevében a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet

"Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2014"
(kód: FOF2014)
címmel

1. A pályázat hivatkozási száma
FOF2014

2. A pályázat kiírója
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

3. A pályázat célja
Jelen pályázati konstrukció célja, állami támogatásokkal közvetett módon előmozdítani az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY Határozatban megfogalmazott célok teljesülését, biztosítani a fogyatékos személyek szervezetei számára életminőséget javító szolgáltatásaik folyamatos működtetését, támogatást nyújtani a fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek munkájához.

"A fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással -, illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja;" 2013. évi LXII. törvény

4. Támogatott programok
A programban az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY Határozat alapján az alábbiakban kiemelt célok megvalósulását kívánjuk támogatni:

1. A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
2. A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
3. A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését célzó projektek támogatása.

A megpályázható támogatás mértéke a szolgáltatásba közvetlenül bevont személyek számától függ. A maximálisan igényelhető összeg 5 000 000 Ft, az alábbi táblázatban felsoroltak figyelembe vételével.

Támogatható tevékenységek:
Hosszú távú, innovatív, legalább helyi szinten megvalósuló programok, fejlesztések:

Tevékenység típusa
1. Segítő szolgáltatások kiépítése és működtetése. Pl.: fogyatékos személy felügyelete, kísérés, kommunikációs segítés; családterápiák, mentálhigiénés programok, önsegítő csoportok szervezése és működtetése, eszközkölcsönző működtetése stb.
2. Iskolai tanulmányokat és/vagy felvételi vizsgákat segítő szaktanári vagy mentori segítés/szolgáltatás
3. Infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása

Egy vagy több alkalomból álló programok, programsorozatok:

Tevékenység típusa
4. Integrált, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító kulturális, művészeti, szabadidős és sportprogramok
5. Képzések, tréningek, tanácsadás
6. Konferenciák, fórumok, workshopok

Lehetőség van több tevékenységet is választani, azzal a kritériummal, hogy a programban megvalósítani kívánt tevékenységek összefüggnek egymással, a megpályázható összeg azonban ebben az esetben is maximum 5 000 000 Ft.

A támogatható tevékenységekhez illeszthető, az ahhoz kapcsolódó reális költségeket két csoportba soroljuk:
1. Projektmenedzsment költségei (projektvezető, pénzügyi vezető, projekt asszisztens)
2. Szakmai megvalósítás költségei

A projektmenedzsment költségei a megpályázott teljes összeg 12%-ánál nem lehetnek magasabbak. Ebben a csoportban elszámolható költségek:
- bérköltség és járulékai,
- bérszámfejtett megbízási díjak és járulékok,
- vállalkozói díjak,
- személyi jellegű egyéb kifizetések (Cafetéria, munkába járás költsége - személygépkocsival történő költségtérítés kivételével),
- anyagköltségek (pl.: nyomtatvány, irodaszer, kis értékű tárgyi eszközök),
- bérleti díj, telefonköltség, internetköltség, közüzemi díjak, postaköltség.

A szakmai megvalósítás során felmerülő elszámolható költségek:
- bérköltség és járulékai,
- bérszámfejtett megbízási díjak és járulékok,
- igénybevett szolgáltatások költségei (pl.: szakértői díj, disszeminációhoz kapcsolódó kommunikációs költségek, nyomdai költségek, szállás költségek, szakkönyvek, szakmai továbbképzések költségei, kiküldetési költségek, rendezvényszervezés stb.)
- anyagköltség,
- nagy értékű (bruttó 100 E Ft feletti) eszközbeszerzés, kölcsönzés, kis értékű eszközbeszerzés,
- rendezvényekhez kapcsolódó reprezentáció. (reprezentációs adó)

Ebben a kiírásban a projektmenedzsment költségei közül azokra a tételekre, amelyekre a költségvetésben nevesített országos érdekvédelmi szervezettől működési támogatásban részesül a Pályázó, támogatást nem igényelhet.

A tevékenységeknek és a kapcsolódó költségeknek a fogyatékos emberek társadalmi integrációját elősegítő célokhoz kell igazodniuk.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 73. § (2) bekezdése alapján a kedvezményezettek azon szállítói, szolgáltatói számlák mögötti jogügyletek költségeit számolhatják el, melyek esetében a kedvezményezett vezető tisztségviselői és a szállító, szolgáltató vállalkozások vezetői és vezető tisztségviselői között a közeli hozzátartozói rokonsági fokozat nem áll fenn, vagy egy időben nem ugyanazon személy az, aki egy szerződéses jogviszonyban szerződő félként és a másik fél képviselőjeként is eljár.

Nem támogatható költségek
- Ingatlan felújítás, ingatlanvásárlás és ingatlanbővítés költségei,
- gépjármű beszerzése,
- munkába járás költsége: személygépkocsival történő költségtérítés,
- veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. vonatkozó általános és céltartalékok,
- kamatok, illetve kamat jellegű költségek.

5. A program forrása, a támogatás mértéke
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 115 000 000 Ft. A keretösszeget a 33394/2013 számú, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosítja.

Pályázni vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra lehet. Egy pályázó által igényelhető támogatási összeg: maximum 5 000 000 Ft.
A pályázatban önrész vállalása nem szükséges. Amennyiben a pályázó önrészt vállal, úgy a pénzügyi elszámolás során ezzel az összeggel is el kell számolni.

A nyertes projektek támogatása előfinanszírozás alapján történik.
A Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részleteiben, avagy egészében támogassa.

6. Támogatásban részesíthetők köre
- A 2014. évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények.
- A költségvetési törvényben nevesített magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek önálló jogi személyiséggel rendelkező helyi és tagszervezetei.

A fenti kritériumok kiegészítéseként:
- A szervezet alapdokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek mint célcsoport.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló1998. évi XXVI. törvény 4.§ a) pontja szerint fogyatékos személy az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással -, illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,
a) amelyek csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt állnak,
b) amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról szóló beszámolóját a Pályázat kiírója (és jogelődei) vagy az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetve jogelődei visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a Pályázat kiírójával illetve a Minisztériummal szemben,
c) amelyekkel szemben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott kizáró ok áll fenn.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amelyik
a) pályázatát nem a Pályázati Felhívásban, illetve a Pályázati Útmutatóban megfogalmazott követelmények alapján nyújtotta be;
b) a pályázatot nem a pályázói körben meghatározott szervezetként nyújtotta be;
c) a pályázat határidő után érkezett;
d) a regisztrációs díjat nem fizette be;
e) nem válaszolt a pályázati űrlap valamennyi kérdésére;
f) 2012. január 1-je óta munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt államigazgatási szerv vagy bíróság jogerős bírság megfizetésére kötelezte és nem esik a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. március 13-án hatályba lépett 2010. évi XIV. törvény hatálya alá;
g) megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, és ennek tényét az Egyenlő Bánásmód Hatóság megállapította;
h) a kötelező mellékleteket, nyilatkozatokat nem csatolta;
i) a szervezetnek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van;
j) a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
k) a tárgyévet megelőző 5 évben a Nonprofit Kft. jogelődjeitől kapott támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el, illetve ha beszámolóját a Nonprofit Kft. visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van vele szemben;
l) a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;
m) pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn;
n) a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
o) nem csatolta a fenntartó szervezet létezését igazoló 60 napnál nem régebbi, a bíróság által kiadott, hatályos adatokat tartalmazó kivonatot;
p) nem csatolta a kivonatban szereplő, a pályázatot aláíró képviselő 60 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő kartont.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

7. A pályázati program megvalósítási időszaka
A támogatott projektek megvalósítási időszakának 2014. október 1. és 2015. május 31. közé kell esnie.
A végső szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: 2015. június 20.

8. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a Pályázati Adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet. A pályázati dosszié - előzetes regisztráció után - honlapunkról letölthető: http://www.fszk.hu / Pályázatok / Aktuális pályázatok. Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet eljuttatni az alábbi elérhetőségre:

E-mail cím: FOF2014@fszk.hu

A feltett kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a Nonprofit Kft. honlapján kerülnek megjelentetésre gyakran ismételt kérdések (GYIK) címszó alatt: http://www.fszk.hu

Az írásban feltett kérdések megküldésének határideje a pályázat benyújtását megelőző 5. munkanap.

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának további részletes szabályait a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Benyújtási határidő: 2014. augusztus 31.
(A benyújtási határidő a postára adás napját jelenti. A postára adás idejét a dátumbélyegző igazolja.)

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Postacím: 1071 Budapest, Damjanich u. 4.

A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOF2014)

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban (példányonként külön spirálozva) valamint egy elektronikus adathordozón (dokumentációk formátuma Word, Excel) kérjük benyújtani. Kizárólag spirálozott formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.
Ajánlott a pályázatokat A4-es papírra, Arial 11 betűtípussal és 1,5 sorközzel nyomtatni.

A pályázat kapcsán egyszeri formai hiánypótlásra van mód.

Regisztrációs díj:
Pályázni a regisztrációs díj befizetésével lehet, melyet a Pályázat kiírójának MÁK 10032000-00322472-00000017 számlaszámára kell átutalással (a közlemény rovatba írják be a pályázat kódszámát - FOF2014 és a Pályázó nevét) a pályázat benyújtása előtt befizetni, az alábbiak szerint:

Regisztrációs díj 5000 Ft
Megpályázott támogatási összeg 1 000 000 Ft-ig
Megpályázott támogatási összeg 1 000 001 Ft-2 000 000 Ft
Regisztrációs díj 10 000 Ft
Megpályázott támogatási összeg 2 000 001 Ft-5 000 000 Ft
Regisztrációs díj 20 000 Ft

A befizetést igazoló átutalási megbízás hitelesített másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A regisztrációs díj a pályázat költségei között nem számolható el.)
A díj befizetéséről a Pályázat kiírója számlát állít ki, melyet az értesítő levéllel együtt küld ki a pályázónak.
A pályázatra vonatkozóan megadott határidő elmulasztása esetén a pályázatot nem lehet befogadni.

9. A pályázat regisztrációja, elbírálásának menete, szempontrendszere
A pályázatok regisztrációja a benyújtási feltételeknek való megfelelés vizsgálata. A benyújtási feltételeknek nem megfelelő pályázat elutasításra kerül. A benyújtási feltételeknek megfelelő pályázatok elsőként jogosultsági ellenőrzésre, majd formai értékelésre kerülnek.
Elutasításra kerülnek mindazon pályázatok, amelyek a jogosultsági és a formai ellenőrzés alapján támogatásra nem jogosultak.
A formai értékelés után kerül sor a tartalmi (szakmai és pénzügyi) értékelésre. Csak a formailag teljes és a jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek szakmai és pénzügyi értékelésre. A pályázatok tartalmi értékelését a megadott értékelési szempontrendszer alapján a Társaság munkatársai és/vagy bevont szakértők végzik.
A pályázatok elbírálásának írásbeli dokumentálása, a pályázatok elbírálásáról készült emlékeztetők és a pályázat nyerteseiről szóló döntési listák tartalma tekintetében az Ávr. 68. §-a az irányadó, a támogatási döntést az értékelő bizottság javaslata alapján a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár hozza meg.

A Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részleteiben, avagy egészében támogassa.
Az értékelési szempontrendszert a Pályázati Útmutató részletesen ismerteti.

10. Eredményhirdetés
A döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a pályázat kiírója a pályázó tudomására hozza az eredményt, írásbeli értesítés formájában. A pályázók által - a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges - minden dokumentum benyújtását követő 30 naptári napon belül a pályázat kiírója megküldi a nyertes pályázóknak a támogatási szerződést. A szerződés és mellékleteinek visszaküldése után kerül sor a támogatási összeg átutalására, melynek alapvető feltétele, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Társaság számára átutalja a támogatási összeget.
A támogatási szerződés tartalmazza a támogatás felhasználásának feltételeit, a beszámolás és ellenőrzés rendjét, a szerződésszegés eseteit és annak jogkövetkezményeit. A támogatási szerződés megkötésére a Minisztérium és a Pályázat kiírója közötti együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor. Az előfinanszírozási formájú támogatás folyósítása egy részletben történik.

A megvalósítás időszaka alatt a támogatott programot a Pályázat kiírója által megbízott személy ellenőrizheti. A pénzügyi elszámolás után helyszíni pénzügyi ellenőrzésre is sor kerülhet.
A pályázati feltételeknek nem megfelelő vagy elutasított pályázatok másolati példányát a Pályázó szükség esetén átveheti a Pályáztatónál a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül.
A támogatott pályázatokat tartalmazó nyertes listát a döntést követően tesszük közzé a http://www.fszk.hu honlapon.

11. Pályázati program megvalósítására, az elszámolásra vonatkozó információk
A finanszírozási részletekhez kapcsolódóan pénzügyi jelentés, a megvalósított pályázati programról egy alkalommal - a projekt zárását követően - pedig pénzügyi záró elszámolást, illetve szakmai beszámolót kell benyújtani. A záró elszámolás és beszámoló megküldésének határideje 2015. június 20.
A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
- Kitöltött beszámolólap és csatolt mellékletei
A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
- Kitöltött elszámolólap és csatolt mellékletei

A pályázónak vállalnia kell, hogy a Támogató felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt előadás, vagy workshop formájában beszámol a nyertes projektjéről.

12. Támogatás jogosulatlan igénybevételének következményei
A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, illetve a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül, és a kedvezményezettet a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetési kötelezettsége terheli az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint.
A Támogatott biztosítékként köteles a támogatási szerződés megkötésekor benyújtani a támogatási szerződésben meghatározott ellenőrzési véghatáridővel megegyező határidőig a Pályázat kiírójának javára szóló, valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, csak a Pályázat kiírója írásbeli hozzájárulásával visszavonható, beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát, valamint a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést.

13. További információ:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft - Hazai Támogatások Programirodája
Cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 4.
E-mail: FOF2014@fszk.hu
http://fszk.hu


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu