Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Felsőoktatási fejlesztési projektek
Kiíró:
Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság
Határidő:
02/09/2018
Érvényes:
02/09/2018
Tárgymutató:
felsőoktatási fejlesztési projektek
Pályázhat:
A pályázatot minden esetben az adott konzorcium vezetője nyújtja be, amely a következő körből kerülhet ki:
- felsőoktatási intézmény,
- felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesület vagy szervezet,
- kizárólag a strukturális projektek esetén: jogszerűen elismert nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezet

Ez a pályázattípus az Európai Bizottság által 1990 óta működtetett Tempus program folytatása, amely 2014-től az Erasmus+ programon belül működik tovább.
FELSŐOKTATÁSI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK
(Capacity Building in the Field of Higher Education)

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályokat az Erasmus+ programútmutató, ill. az ahhoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák. Minden esetben a programútmutató angol nyelvű változata tekintendő hitelesnek.
Ez a pályázattípus az Európai Bizottság által 1990 óta működtetett Tempus program folytatása, amely 2014-től az Erasmus+ programon belül működik tovább.

1. A pályázattípus célja
A pályázattípus célja, hogy támogassa a partnerországok (korábbi szóhasználat szerint harmadik országok) felsőoktatásának modernizációját, elérhetőségét és nemzetköziesítését, így hozzájárulva az Európai Unió külpolitikai célkitűzéseihez.
Az Erasmus+ fejlesztési projektek olyan nemzetközi együttműködések, amelyek mindenekelőtt a programországok és a partnerországok felsőoktatási intézményei valósítanak meg a fenti célok érdekében. A projektek az oktatási szektoron kívüli partnereket is bevonhatnak, hogy elősegítsék a társadalom egészével, az üzleti szektorral való kapcsolatokat, és megerősítsék a rendszerszintű hatásokat.

2. A pályázásra jogosultak köre
A pályázatot minden esetben az adott konzorcium vezetője nyújtja be, amely a következő körből kerülhet ki:
- felsőoktatási intézmény,
- felsőoktatási intézményeket tömörítő egyesület vagy szervezet,
- kizárólag a strukturális projektek esetén: jogszerűen elismert nemzeti vagy nemzetközi rektori, oktatói vagy hallgatói szervezet.
A pályázó székhelye lehet akár programországban, akár partnerországban.
Kivétel: líbiai, szíriai és az Orosz Föderáció területén lévő szervezetek nem nyújthatnak be pályázatot, a projektekben csak partnerként vehetnek részt.
További részt vevő szervezetek:
- felsőfokú oklevéllel és más elismert felsőfokú képesítéssel záruló teljes képzést nyújtó állami vagy magánintézmény (amely az illetékes hatóság által is elismert módon felsőoktatási intézménynek minősül);
- a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúságügy terén tevékenykedő állami vagy magánintézmények (pl. vállalatok, közintézmények, kamarák, kutatóintézetek, alapítványok, iskolák, non-profit szervezetek, könyvtárak stb.
A konzorcium összetételére vonatkozó legfontosabb feltételek:
- Legalább egy partnerország részvétele szükséges.
- Egyetlen partnerország részvétele estén legálább 3 felsőoktatási intézmény.
- Több partnerország esetén: az egyes partnerországokból legalább két-két felsőoktatási intézmény vesz részt.
- A partnerországokban működő felsőoktatási intézmények száma legalább annyi legyen, mint ahány programországbeli felsőoktatási intézmény vesz részt.
- Legalább két programország legalább egy-egy felsőoktatási intézménye vesz részt. (Újdonság a 2018-as fordulóban, hogy elegendő csupán két programország egy-egy intézménye.)
- Kizárólag a strukturális projektek esetén: a fenti kritériumokon túl a partnerországok felsőoktatásért felelő minisztériumai is részt vesznek.
- Ukrajna esetében csak azok a felsőoktatási intézmények vehetnek részt, amelyek az ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által elismertek.
A teljes jogú partnereken (full partners) kívül társult tagok (associated partners) is bevonhatók a projektbe.
A programországokban bejegyzett felsőoktatási intézményeknek ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. Ezek listája itt ellenőrizhető.
A konzorcium összetételére vonatkozó további szabályokat és a részleteket az Erasmus+ programútmutató tartalmazza.

3. A programban részt vevő országok
A) Programországok
Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.
Nem EU-tag programországok
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország
B) Partnerországok
Ebben a pályázatban az Erasmus+ partnerországok csaknem mindegyike részt vehet. Kivételt képez az 5. régió (Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán és Svájc) és a 12. régió (Bahrein, Kuvait, Oman, Katar, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emirátusok).
A 11. régió országai (ún. ACP országok: Afrika, Karib-térség, Csendes-óceáni térség) új régióként, ám egyelőre feltételesen szerepelnek a részt vevő országok között. Részvételük a felülvizsgált Cotonou Partnerségi Megállapodás és a 2014-2020 pénzügyi keret intézkedéseitől függ.
A partnerországok és a régiók felsorolása az Erasmus+ programútmutató 21-23. oldalán található.

4. Támogatható tevékenységek
A következő kategóriákban lehet pályázni:
A) Közös projektek (Joint Projects, a lista nem teljes): mindenekelőtt és közvetlenül a partnerországok intézményeit célozzák.
- Fejlesztés, tesztelés, adaptálás:
o curriculum-fejlesztés
o új tanulási és oktatási módszertan
o IKT és szabad hozzáférésű tananyagok és eszközök
o szakmai gyakorlatok
o felsőoktatási intézmények és cégek együttműködése
o a felsőoktatási intézmények vezetésének, menedzsmentjének és működésének modernizációja
o a felsőoktatási intézmények és a szélesebb gazdasági, társadalmi környezet közötti kapcsolatok erősítése
o tanácsadási és kapcsolódó szolgáltatások, coaching
o modern szolgáltatások a pénzügyek, a nemzetközi kapcsolatok, a kutatás stb. terén
- A felsőoktatási intézmények nemzetköziesítése, és a nemzetközi kutatási, tudományos és innovációs kapacitások fejlesztése.
- Technikai fejlesztések az innovatív gyakorlatok érdekében
- Tréningek szervezése
B) Strukturális projektek (Structural Projects): a felsőoktatási rendszerekre fejtik ki a hatásukat, akár nemzeti, akár regionális szinten.
- a felsőoktatási rendszerek szakpolitikai, irányítási és menedzsment szintű reformja
- nemzetköziesítés
- Bologna-típusú reformok
- kreditrendszerek, akkreditációs eljárásrendek stb. megvalósítása
- nemzeti képesítési keretrendszerek kidolgozása
- a felsőoktatási rendszerek és a szélesebb gazdasági, társadalmi környezet közötti kapcsolatok erősítése
Konkrétabban: kutatások, felmérések megvalósítása; szemináriumok, konferenciák, tréningek, kampányok szervezése.
A partnerországok körétől függően az alábbi módon lehet a projekteket megvalósítani:
- Nemzeti projektek:egyetlen partnerország intézményeivel
- Egy régió több országának bevonásával, országonként min. 2 intézmény
- Több régió országaival, mindegyik régióból legalább egy ország bevonásával.

5. Prioritások
A pályázat kiírója mindegyik pályázattípussal kapcsolatban prioritásokat jelentethet meg. Az ezeknek való megfelelés a pályázat támogathatóságának feltétele.
A pályázati prioritások részletes listája a Végrehajtó Ügynökség honlapján elérhető (a Guidelines menüpontra kattintva).

6. A támogatás mértéke, pénzügyi alapelvek
Az Erasmus+ felsőoktatási fejlesztési projektek pénzügyi támogatása az egységköltséghez való hozzájárulást és tényleges költségeket kombináló becsült költségvetésen alapul.
A "támogatás” kifejezés alatt a program keretében igényelhető összeg, tehát az Európai Uniónak a projekt megvalósításához való pénzügyi hozzájárulása értendő, ami nem tévesztendő össze a projekt teljes költségével, mivel ez utóbbi a partnerintézmények és külső érintett szereplők általi társfinanszírozást is tartalmazza. A konzorciumi partnerek által tervezett társfinanszírozással (önrésszel) már a tervezési fázisban is kalkulálni kell.
Közös és strukturális projektek uniós támogatásának minimális összege: 500 000 euró
Közös és strukturális projektek uniós támogatásának maximális összege: 1 000 000 euró

7. A pályázás folyamata
A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez kell online benyújtani.
- Minden pályázó és partner intézménynek rendelkeznie kell ún. PIC (Participant Identification Code kóddal). Erre az ECAS (European Commission Authentication Service) rendszerben történő regisztráció során lehet szert tenni. A PIC kódot minden pályázó intézménynek csupán egyszer kell igényelnie, így igénylés előtt mindenképp érdemes ellenőrizni, hogy rendelkezik-e már ezzel a kóddal. Ehhez nyújt segítséget ez a kereső.
- Töltse ki az elektronikus pályázati űrlapot (eForm)
- Töltse ki és csatolja az eFormhoz a kötelező mellékleteket:
o A projekt részletes bemutatása
o Költségvetési táblák
o "Declaration of Honour”: a pályázó intézmény hivatalos képviselőjének hitelesítő nyilatkozata, és meghatalmazás (Mandate)
- Validálja majd nyújtsa be elektronikusan az eForm-ot .
- A pályázati anyag megküldése az Erasmus+ Nemzeti Irodának: erasmus.mundus{kukac}tpf.hu (nem kötelező, csupán tájékoztatási célokat szolgál).
Figyelem! Sem e-mailben, sem postai úton nem szükséges beküldeni a pályázatot a Végrehajtó Ügynökségnek.

8. Pályázati határidő
2018. február 9. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

9. Linkek
- Erasmus+ programútmutató (Programme Guide) angolul
- Hivatalos információk, részletek, segédletek a Végrehajtó Ügynökség honlapján.
- Az előző forduló nyertes pályázatai
Elérhetőségek
- Hazai pályázók kérdéseiket feltehetik, ill. konzultációs időpontot egyeztethetnek a erasmus.mundus{kukac}tpf.hu címen, ill. a 237 13 00 / 237-es melléken
Kérjük, hogy a hazai pályázók, ill. más országok pályázataihoz csatlakozó intézmények jelezzék pályázati szándékukat a Tempus Közalapítványnál a fenti elérhetőségeken.
- Tartalmi kérdések (Brüsszel): EACEA-EPLUS-CBHE{kukac}ec.europa.eu
- eForm-mal kapcsolatos technikai problémák (Brüsszel): eacea-helpdesk{kukac}ec.europa.eu; +32 2 299 0705
http://www.tka.hu/palyazatok/737/felsooktatasi-fejlesztesi-projektek


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu