Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás / NEA-17-N
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
08/21/2017
Érvényes:
08/21/2017
Tárgymutató:
adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás / NEA-17-N
Pályázhat:
Magyarországon nyilvántartásba vett - civil szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P
P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A
A d o m á n y o k u t á n j á r ó n o r m a t í v k i e g é s z í t é s e n
a l a p u l ó t á m o g a t á s r a c i v i l s z e r v e z e t e k r é s z é r e
2 0 1 7 .

Pályázat kategória kódja: NEA-17-N
A pályázat benyújtásnak határideje: 2017. augusztus 21.
Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának döntése alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Alapkezelő):
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet.
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet).
alapján nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására.
továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.civil.info.hu/web/NEA, illetve a http://www.emet.gov.hu linkeken.

1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.
A civil szervezetek által gyűjtött, a számviteli beszámolóban a bevételek között összevontan szereplő és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 20. § d) pontjában meghatározottaknak megfelelően elkülönítve kimutatott adományok értéke után járó öt százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.
Civil tv. 20. § d) pont, 55. §, 56. § (1) bek. a) pont
Támogatási igény: az Ávr. szerinti támogatási kérelem, valamint pályázat, amely a Civil tv. 56. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásra irányul.
Áht. 48. § (3) bek., NEAr. 2. § (24.) bek.

2. A támogatható tevékenységek
A támogatást a civil szervezet a működési költségeinek fedezésére fordíthatja.
Civil tv. 56. § (1) bek. a)

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Civil tv. 56. §, NEAr. 29. §
A rendelkezésre álló forrás 185 442 960 Ft (továbbiakban: pályázati keretösszeg), amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató biztosít a Nemzeti Együttműködési Alap elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére, az alábbi bontásnak megfelelően:
- szövetségek részére 4%.
- egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 96%.
9/2017. (07.03.) sz. Tanácsi döntés
Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg (a 4 %) nem kerül felhasználásra, akkor a nem szövetségként működő egyesületek, és alapítványok támogatására használhatja azt fel.

5. Pályázók köre
Civil tv. 59. § (1)-(2) bek.
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek
Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - civil szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
Nem nyújthatnak be pályázatot:
- szakszervezetek,
- pártok,
- párt által alapított alapítványok,
- párt részvételével létrehozott egyesületek,
- kölcsönös biztosító egyesületek,
- közalapítványok,
- bevett egyház, egyházi jogi személy
- civil társaság
- valamint azon szervezetek:
- amelyek nem minősülnek átlátható szervezetnek;
Áht. 50. § (1) bek. c) pont
- amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek;
Áht. 48/B. § bek. Civil tv. 67.§ (1)-(2) bek.
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
Ávr. 75. § (2) bek. b) pont
- amelyeket a pályázat benyújtásának évében vett nyilvántartásba a bíróság (jogerős döntés);
NEAr. 4. § (2) bek. c) pont
- amelyek a pályázat kiírásának évében a 2017. évi költségvetési törvényben nevesítve részesülnek támogatásban;
Civil tv. 59. § (3) bek.
- amelyek a megelőző lezárt üzleti évben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény (továbbiakban: Tao. tv,)..2 alapján 3.000.000 Ft feletti látványcsapatsport támogatásban részesültek;
49/2016. (09.22.) sz. Tanácsi döntés
- amelyeknek a pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben számviteli beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot;
Civil tv. 57. § (1) bek., NEAr. 14. § (1) bek.
- amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
Áht. 50. § (1) bek. a) pont, Ávr. 82. § (1)
- amelyek az Alap támogatásaiból kizárásra kerültek a NEAr. 9. §-a alapján. (Az Alapból történő kizárás a Near. 9. § (1) bekezdés a) pontja esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetésétől számított második év utolsó napjáig, a NEAr. 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben kizárási feltétel fennállását megállapító döntés napjával kezdődően, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig áll fenn).
NEAr. 9. § (1)-(2). bek.
FIGYELEM! Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be NEA-17-N kiírás keretében. A benyújtott pályázat nem vonható vissza. Támogatói okirat kibocsátásáig, támogatási szerződés megkötéséig módosítás nem kezdeményezhető a pályázó részéről.
A pályázat befogadásáról az Alapkezelő legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
A pályázat befogadása során az Alapkezelő vizsgálja, hogy
- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, és
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbetartozik.
Ávr. 70. § (1)-(2) bek.
A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról az Alapkezelő az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (továbbiakban: EPER) elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére. Minden EPER üzenet a pályázó által megadott e-mail címre is megküldésre kerül.
NEAr 30. § (7) bek.
FIGYELEM! A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat formai követelményeknek való teljes körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét!
Az Alapkezelő a pályázatot annak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő húsz napon belül az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi, valamint a beérkezés sorrendjében formai szempontból megvizsgálja, és elutasítja:
Áht. 48/B. § bek., Civil tv. 62. § (2) bek.; NEAr. 3. § (2.) bek. 4. § (2) bek.
- ha a pályázat hiányosan vagy nem az internetes támogatáskezelő rendszer útján került benyújtásra vagy határidőn túl benyújtott pályázat;
- ha a pályázat benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;
- ha a pályázónak nincs érvényes Regisztrációs Nyilatkozata vagy korábbi regisztrációs adatainak módosítását követően, illetve új regisztráció esetén nem érkezett meg határidőre az Alapkezelőhöz a módosított vagy új Regisztrációs Nyilatkozat;
FIGYELEM! Regisztrációjának érvényességét a „Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.
- ha a pályázatot benyújtó civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés a pályázat benyújtásának évében emelkedett jogerőre;
- ha a pályázó szervezet a 2017. évi költségvetési törvényben nevesítve támogatásban részesül(t);
- ha a pályázó szervezet nem felel meg Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- ha a pályázó szervezet végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt áll, illetve ellene felszámolási eljárás van folyamatban;
- ha a pályázó szervezet a megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján 3 000 000 Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesült;
- ha a pályázat benyújtója 2017-es költségvetési év vonatkozásában már rendelkezik benyújtott pályázattal és az újabb pályázatot a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be;
FIGYELEM! A pályázó jelen kiírás keretében pályázatot ugyanahhoz a kollégiumhoz nyújthat be, ahova az időben első pályázatát nyújtotta be NEA-17-M (működési) vagy NEA-17-SZ (szakmai) kiírások keretében.
- ha a pályázó szervezet jelen pályázattal egyidejűleg más kollégiumhoz is nyújtott be normatív célú pályázatot;
- ha a pályázati díj fizetésére kötelezett pályázó a pályázati díj határidőben történő átutalását elmulasztotta;
Azon szervezetek, amelyek a "Civil szervezetek működési célú támogatása 2017." (NEA-17-M) vagy a "Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2017" (NEA-17-SZ) pályázat keretében befizették a pályázati díjat, jelen pályázati eljárásban mentesülnek a pályázati díj megfizetése alól!
- ha a pályázat NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírás 12. pontjában előírt mellékletei hiányoznak;
- ha nincs (a http://www.birosag.hu oldalon vagy EPER-ben) elérhető, teljes (mérleget és eredmény-levezetést / eredmény-kimutatást hiánytalanul magában foglaló), a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója;
- ha az EPER-ben nem elérhető az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum (amennyiben nincs a http://www.birosag.hu oldalon elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló);
- ha a pályázat, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai között ellentmondás van;
- ha a civil szervezetnek a pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot;
- ha az adomány összegéről a Civil tv. 20. § d) pontja alapján vezetett elkülönített nyilvántartás és a számviteli beszámoló alapján a szervezet képviselője nem nyilatkozik,
- ha a nyilatkozat nem a pályázati adatlap „Támogatás adatai” menüpont felületére kerül csatolásra;
- ha a felcsatolt nyilatkozat kitöltése nem teljes körű;
- ha az adomány összegéről nem a szervezet hivatalos képviselője nyilatkozik, vagy a szervezet nyilatkozata nem az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozat;
- ha az adomány összege a kedvezményezett nyilatkozatában nem szerepel forint pontosan és ezer forintra kerekítve is;
- ha a nyilatkozatban forint pontosan bevallott adomány összegének kerekítése nem felel meg a 2. számú mellékletben leírt kerekítés szabályainak (azaz a forint pontosan bevallott adomány összegének helytelen az ezer forintban megadott kerekítése);
- ha a pályázati adatlapon ezer Ft-ban bevallott adomány összege nem egyezik meg a szervezet hivatalos képviselője által aláírt és a pályázói felületre felcsatolt nyilatkozatban szereplő adomány ezer Ft-ban megadott összegével;
- ha a pályázati adatlapon bevallott adomány összege után járó normatív kiegészítés összege nem éri el a pályázaton igényelhető minimális 10 000 Ft-os összeghatárt;
- ha az igényelt támogatás összege több, mint a szervezet képviselője által nyilatkozatban bevallott adomány után járó 5%-os normatív kiegészítés összege;
- ha a pályázatot benyújtó és az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatot aláíró személyt az EPER-ben aláíróként nem regisztrálták, vagy egyébként nem jogosult a támogatást igénylő szervezet képviseletére. Ha a szervezet képviselőjének változását a szervezet elfogadott és hitelesített jegyzőkönyvvel (legfőbb szerv ülése), alapítói határozattal és a bírósági eljárás megkezdettségét igazoló okirattal támasztja alá a pályázat benyújtásával egy 10 időben (és az EPER regisztrációs nyilatkozattal összhangban), az új képviselő is elfogadható benyújtóként. 3;
- ha az EPER regisztrációs nyilatkozat adatai, pályázati adatlap és a hatályos bírósági kivonat hivatalos képviselő személyére vonatkozó adatai nem egyeznek meg vagy az EPER-ben nem elérhetőek a képviseleti változásokat, jogosultságot igazoló dokumentumok;
- ha a NEA Tanács elnökének, tagjainak, a Kollégium elnökének, tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázott;
- ha az Áht. 48/B. § bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll;
- ha az EPER-ben a költségvetés „Tétel részletezése” oszlopot nem vagy nem szövegesen töltötte ki;
az Alap támogatásaiból kizárásra kerültek a NEAr. 9. §-a alapján. (Az Alapból történő kizárás a Near. 9. § (1) bekezdés a) pontja esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetésétől számított második év utolsó napjáig, a NEAr. 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kizárási feltétel fennállását megállapító döntés napjával kezdődően, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig áll fenn.)

FIGYELEM! Egy szervezet jelen pályázati kiírásra egy pályázatot nyújthat be, továbbá költségvetési éven belül az újabb pályázatot csak a korábbi elsőként benyújtott pályázatával megegyező kollégiumhoz lehet benyújtani.
Amennyiben a pályázó szervezet egynél több pályázatot nyújt be NEA-17-N pályázati kiírás keretében, abban az esetben, az időben elsőként benyújtott pályázat kerül formai szempontból megvizsgálásra, a többi pályázat automatikusan érvénytelen lesz.

10. A pályázatok benyújtásának módja és helye
10.1. A pályázatot kizárólag elektronikusan, a megjelölt internetes támogatáskezelő rendszerben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben4 leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER-t a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az www.emet.gov.hu honlapon (EPER belépési pontra, majd a „pályázói belépési pont (kattintson ide)” gombra kattintva) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
10.2. A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2000 Ft. A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az EPER-ben "Dokumentum beküldő”-n keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse EPER-ben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER megfelelő oldalára feltöltötte.

FIGYELEM! A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-17-M vagy a NEA-17-SZ kiíráshoz kapcsolódóan egyszer már megfizette azt.

Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés rovatban a pályázó szervezet - internetes pályázatkezelő rendszerben megadott - adószámát, továbbá azt, hogy NEA.
10.3. Regisztrációs Nyilatkozat
Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie.
FIGYELEM! Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás.
Regisztrációjának érvényességét a "Reg. nyilatkozat" menüpontban ellenőrizheti az EPERben.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni.
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
Amennyiben újonnan regisztrált a szervezet vagy változás történt, esetleg módosítást lát szükségesnek, úgy a regisztrációs nyilatkozatot az Alapkezelő részére postai úton meg kell küldeni. A módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát (és az azt alátámasztó
dokumentumok hiteles másolatait5) ajánlott küldeményként postai úton az alábbi postacímre kell küldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407

FIGYELEM! Az új vagy adatmódosítást/adatfrissítést tartalmazó regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítés) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz.
Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

11. A pályázat benyújtási határideje
A pályázat EPER-ben való véglegesítésének határideje:
Kollégium elnevezése Benyújtási határidő
Közösségi környezet kollégium 2017. 08. 21. 23:59
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2017. 08. 21. 23:59
Nemzeti összetartozás kollégium 2017.08. 21. 23:59
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2017. 08. 21. 23:59
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2017. 08. 21. 23:59

FIGYELEM! Azon pályázatok, amelyek határidőben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.
A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról http://www.emet.gov.hu valamint a http://www.civil.info.hu/web/nea honlapról.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu