Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése / EFOP-4.1.5-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
05/04/2017
Tárgymutató:
köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése / EFOP-4.1.5-16
Pályázhat:
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7§ (1) b)-e); j) szerinti intézményeket fenntartó:
- Bevett egyház - GFO 551
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy - GFO 552
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy - GFO 555
- Egyházi szervezet technikai kód - GFO 559
- Vallási tevékenységet végző szervezet - GFO 525
- Országos nemzetiségi önkormányzat - GFO 351
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv - GFO 352
- Helyi nemzetiségi önkormányzat - GFO 371
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv - GFO 372
- Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása - GFO 373Közalapítvány - GFO 561
- Közalapítvány önálló intézménye - GFO 562
- Egyéb alapítvány önálló intézménye - GFO 563
- Egyéb alapítvány - GFO 569
- Egyesülés - GFO 591
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet - 599
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet - GFO 699
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság - GFO 572
- Nonprofit részvénytársaság. - GFO 573
- Egyéb egyesület - GFO 529

A beérkezett támogatási kérelmek számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel 2017. május 4-től a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című (EFOP-EFOP-4.1.5-16 kódszámú) felhívás felfüggesztésre kerül.
Ennek értelmében – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatóak.

FELHÍVÁS
köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének megvalósítására

A Felhívás címe:
Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése
A Felhívás kódszáma:
EFOP-4.1.5-16
Magyarország Kormányának felhívása a nem állami fenntartású köznevelési intézményfenntartók részére az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. A cél elérését a Kormány nem állami fenntartású köznevelési intézményfenntartók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 50 és 500 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy:
- projektje megvalósításával hozzájárul az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztési céljának eléréséhez;
- a fejlesztések keretében elősegíti a méltányos, minőségi és inkluzív köznevelés biztosítását, továbbá a tanulók hátránykompenzációját;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozza a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása jelentősen átrendezte a köznevelés területén a fenntartói struktúrát. A köznevelési intézmények jelentős hányadát érintette a fenntartóváltás folyamata: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mellett az egyházak és a nemzetiségi önkormányzatok intézményfenntartó szerepe is növekedett. A civil és egyéb magán fenntartók szerepvállalása is fontos és számottevő.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 16,24 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 32-324 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
1. A feladatellátási helyekhez, kollégiumok fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenységek:
- funkció nélküli épületek/épületrészek oktatási célnak megfelelő átalakítása
- korszerűsítés
- bővítés
- átalakítás
- rekonstrukció, modernizáció
- többfunkcióssá tétel
- műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása
- képzésre alkalmas terek kialakítása
2. A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések
- kötelező helyiségek kialakítása, illetve felújítása
- a köznevelési intézményekhez tartozó sportudvar, valamint közösségi terek kialakítása, felújítása.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7§ (1) b)-e); j) szerinti intézményeket fenntartó:
- Bevett egyház - GFO 551
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy - GFO 552
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy - GFO 555
- Egyházi szervezet technikai kód - GFO 559
- Vallási tevékenységet végző szervezet - GFO 525
- Országos nemzetiségi önkormányzat - GFO 351
- Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv - GFO 352
- Helyi nemzetiségi önkormányzat - GFO 371
- Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv - GFO 372
- Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása - GFO 373 Közalapítvány - GFO 561
- Közalapítvány önálló intézménye - GFO 562
- Egyéb alapítvány önálló intézménye - GFO 563
- Egyéb alapítvány - GFO 569
- Egyesülés - GFO 591
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet - 599
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet - GFO 699
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság - GFO 572
- Nonprofit részvénytársaság. - GFO 573
- Egyéb egyesület - GFO 529

Egyházi jogi személy - GFO 551, 552, 555, 559 - csak és kizárólag 350 fő alatti tanuló létszámú feladatellátási helyeinek fejlesztésére nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására azon intézmény fenntartó jogosult, melynél a fejlesztésbe bevont feladatellátási helyen a férőhelyszám kihasználtsága eléri az Alapító Okiratban rögzített létszám 85% át.
Egy fenntartó különböző feladatellátási-helyeire külön-külön adhat be támogatási kérelmet. Egy fenntartó egy feladatellátási-helyére azonban csak egy támogatási kérelmet adhat be.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 6. naptól 2017. május 4. napig van lehetőség.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397, Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-415-16-kznevelsi-intzmnyek-infrastrukturlis-fejlesztse-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu