Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek - Határtalanul! program / HAT-20-01
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
04/30/2020
Érvényes:
04/30/2020
Tárgymutató:
tanulmányi kirándulás hetedikeseknek / HAT-20-01
Pályázhat:
a) az állami fenntartású köznevelési intézmény esetében a tankerületi központ, a szakképzési centrum, az állami felsőoktatási intézmény, illetve az agrárminiszter (a továbbiakban együtt: állami pályázó) a programot szervező köznevelési intézmény megjelölésével,
b) a nem állami fenntartású köznevelési intézmény

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a következő pályázatok benyújtási határidejét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következtében kialakult nehézségek miatt 2020. április 30. 14.00 órára módosította:
1. HAT-20-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
2. HAT-20-02 Együttműködés középiskolák között
3. HAT-20-03 Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak


Határtalanul! program
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
Pályázati kategória kódja: HAT-20-01

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, összhangban
- a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Bgatv.),
- a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a szakképzésről szóló 2019. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.),
- az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.),
- a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet,
- a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktbr.)
rendelkezéseivel.

1. A pályázati kiírás célja
A pályázati kiírás célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése, valamint a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából.

2. A pályázat tartalmi követelményei
2.1. A jelen pályázati kiírás keretében olyan - legalább két éjszakás - tanulmányi kirándulás támogatható,
a) amelyet
aa) az Nkt. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, magyarországi székhelyű általános iskola,
ab) az Nkt. 7. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti, magyarországi székhelyű, hat vagy nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy szakgimnázium, vagy
ac) az Nkt. 7. § (2) bekezdése vagy az Szkt. 18. §-a szerinti, az általános iskola feladatait is ellátó, magyarországi székhelyű többcélú köznevelési intézmény vagy többcélú szakképző intézmény
[az aa)-ac) alpont a továbbiakban együtt: oktatási intézmény] szervez,
b) amelyen a 2020/2021. tanévben az általános iskola 7. évfolyamán vagy a hat évfolyammal működő oktatási intézmény 1. évfolyamán vagy a nyolc évfolyammal működő oktatási intézmény 3. évfolyamán nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti képzésben résztvevő legalább 10 olyan tanuló vesz részt, aki a tanulmányi kirándulás időpontjában az oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll és
c) amely Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország (a továbbiakban: célország) magyarlakta területeire irányul.
2.2. Pályázatot nyújthat be
a) az állami fenntartású köznevelési intézmény esetében a tankerületi központ, a szakképzési centrum, az állami felsőoktatási intézmény, illetve az agrárminiszter (a továbbiakban együtt: állami pályázó) a programot szervező köznevelési intézmény megjelölésével,
b) a nem állami fenntartású köznevelési intézmény
[az a) és b) alpont a továbbiakban együtt: pályázó].
2.3. Több oktatási intézmény által közösen szervezett tanulmányi kirándulás akkor támogatható, ha ugyanabban az időben, ugyanazon az útvonalon, közösen utaznak. Ebben az esetben
a) a pályázatban meg kell jelölni a tanulmányi kiránduláson részt vevő oktatási intézményeket, és annak megvalósítására együttműködési megállapodást kell kötni, valamint, ha a megvalósításban részt vevő
aa) nem az állam által fenntartott oktatási intézmény, a pályázatban ki kell jelölni a programot szervező (kapcsolattartó) pályázó oktatási intézményt, minden további oktatási intézmény a pályázatban közreműködő pályázóként szerepel,
ab) oktatási intézmények nem azonos állami pályázó alá tartoznak, a pályázatot - az állami pályázók megállapodása szerint - egy állami pályázó nyújtja be, minden további állami pályázó közreműködő pályázóként szerepel,
b) a tanulói jogviszony a pályázatban megjelölt valamely oktatási intézménnyel kell, hogy fennálljon.
2.4. A tanulmányi kirándulás lebonyolítására a következő három szakaszban kerülhet sor:
a) előkészítő szakasz (2.5. pont),
b) tanulmányi kirándulás (2.6. pont) és
c) értékelő és közzétételi szakasz (2.7. pont).
2.5. Az előkészítő szakasz keretében a pályázó vállalja, hogy a megvalósítás időszakában, a tanulmányi kirándulást megelőzően Magyarországon a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérőtanáraik számára Határtalanul! előkészítő órát szervez.
A Határtalanul! előkészítő óra javasolt tartalmi elemei a következők:
- a Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okai,
- a célország, illetve települések magyarságának története, jelene,
- a célországban élő összlakosság etnikai összetétele,
- a tanulmányi kirándulás részletes programja,
- a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai,
- a buszos utazás etikai kódexének ismertetése a tanulókkal, mely az alábbi linken elérhető.
2.6. A tanulmányi kirándulás keretében kötelező a pályázónak legalább egy programelemet megvalósítania. Formai szempontból egy programelemnek minősül az alábbiakban meghatározott feltételeknek megfelelő tevékenység. Tartalmi szempontból programelemnek minősülnek azok a tevékenységek, amelyek a célország magyarlakta területén kerülnek megvalósításra és elősegítik a pályázat céljának megvalósulását az alábbiak szerint (legalább az egyik szempontnak meg kell felelni):
- közvetlenül kapcsolódnak a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók által tanult egy vagy több tantárgyhoz (pl. borvizek kémiai összetevőinek vizsgálata, matematikai vetélkedő Bolyai Farkas szülőfalujában, Bólyán, növénygyűjtemények készítése, részvétel a Nemzeti Összetartozás Napjának határon túli rendezvényein),
- oktatási-nevelési jellegűek (pl. egy magyar tannyelvű oktatási intézmény meglátogatása, működésének megismerése, tudománytörténeti múzeum felkeresése a Magyar Tudomány Napján, november 3-án, gyermekotthon lakóival közös kulturális program szervezése),
- kulturális jellegűek (pl. színházi előadáson való részvétel a Magyar Kultúra Napján, képzőművészeti kiállításon, táncházban való részvétel, helyszíni megemlékezés, koszorúzás, műsor szervezése egy magyar történelmi emlékhelyen, egy író szülőházánál, templom, műemlék felkeresése, szórványban egy elhagyott temető meglátogatása).
2.7. Az értékelő szakasz a hazaérkezést követően, Magyarországon kerül lebonyolításra. Az értékelő szakasz keretében a pályázó vállalja, hogy a visszaérkezés napját követően a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérőtanáraik számára Határtalanul! értékelő órát szervez, amelynek moderátorát a kísérőtanárok közül az oktatási intézmény választja ki.
A Határtalanul! értékelő óra javasolt tartalmi elemei a következők:
- a célország magyarságáról a tanulmányi kirándulás eredményeképpen szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése,
- a tanulmányi kirándulás megvalósulásának áttekintése,
- a tanulmányi kirándulás programjának értékelése, az eredmények, tapasztalatok megfogalmazása,
- a külhoni magyarsághoz kapcsolódó ismeretek összegzése.
A közzétételi kötelezettség keretében a pályázó vállalja, hogy
- a tanulmányi kirándulást népszerűsítő grafikai és szöveges hirdetést (banner) honlapjának vagy - saját honlap hiányában - fenntartója honlapjának nyitó oldalán legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 15. napig elhelyezi úgy, hogy az legalább 2023. december 31-éig elérhető legyen,
- a tanulmányi kirándulásról szóló, szöveget, fotót tartalmazó beszámolóját honlapján vagy - saját honlap hiányában - fenntartója honlapján közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a hazaérkezést követő 30. naptól legalább 2023. december 31-éig elérhető legyen.
Ha a pályázó - állami pályázó esetében az oktatási intézmény - nem rendelkezik honlappal, a beszámolót a fenntartó - állami pályázó esetében a pályázó - honlapján vagy közösségi portálon, illetve a helyben szokásos módon teszi közzé (pl. faliújság).
2.8. Az egyes szakaszokon belüli fakultatív tevékenységekre ajánlásokat, jó gyakorlatokat az 1. melléklet tartalmazza.

3. A pályázat megvalósítási időszaka
A pályázat megvalósítási időszaka: 2020. augusztus 15.-2021. augusztus 31.

4. Rendelkezésre álló forrás összege
A pályázati kiírásra rendelkezésre álló forrás összege 2 857 100 000 Ft, amelyet a Kvtv. 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 9. Határtalanul! program támogatása címen rendelkezésre álló előirányzat biztosít.

5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
5.2. Az igényelhető támogatás összegének alsó határa 200 000 Ft, felső határa 6 000 000 Ft.
5.3. A támogatás maximálisan elnyerhető összege függ a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérők számától, illetve a kirándulás során megtenni tervezett távolság nagyságától. A támogatás maximális összege az alábbi képlet alapján kerül megállapításra:
támogatás maximálisan igényelhető összege = utazók száma x napok száma x 12 000 Ft + távolság (km) x 450 Ft
Az utazók száma egyenlő a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és felnőtt kísérők (l. 6.5. és 6.6. pont) együttes számával. A napok számába beleszámít az indulás és az érkezés napja is. A távolság (km) összege egyenlő az oda- és visszaút, valamint a helyszínen megtett út hosszával. A 450 Ft/km díj átalánydíjként került meghatározásra a képletben, amelynek segítségével meghatározható a maximálisan elnyerhető támogatási összeg, ettől felfelé és lefelé is el lehet térni.
5.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolás mellett, támogatási előleg formájában, egy összegben történik.
5.5. A támogatási intenzitás mértéke 100%. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.

6. Elszámolható és nem elszámolható költségek
6.1. A támogatás terhére az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
- utazási költség (bérelt autóbusz költsége, saját tulajdonú autóbusz esetén üzemanyagköltség, autópálya-költség, parkolási költség, a buszsofőrök napidíja, utazási költség (kilométer díj), mely tartalmazza a kiállási költségeket is, illetve a sofőr szállás- és étkezési költsége; vasúti személyszállítás költsége, folyami személyszállítás költsége)
- szállásköltség (a kollégiumi, panziói, szállodai vagy fizetővendéglátó-szálláshelyi szállás költsége)
- étkezési költség, (éttermi szolgáltatás, illetve számla ellenében kifizetésre kerülő étkeztetési szolgáltatás díja.)
- útlevél kiállításának költsége (kizárólag ukrajnai tanulmányi kirándulás esetén, az utazó tanuló nevére szóló bizonylat hiteles másolatával alátámasztva.)
- baleset- és felelősségbiztosítás költsége, (a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanuló, kísérőtanár, nyugdíjas pedagógus, oktató, illetve szülő részére kötött baleset- és felelősségbiztosítás költsége számolható el. A költség a biztosító társaság által javasolt, poggyászbiztosítást is tartalmazó csomagban is elszámolható.)
- személyi juttatás költsége (projektvezető és felnőtt kísérő díja) és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói terhek,
- programhoz kapcsolódó költség (belépőjegyek, idegenvezetői díj, táncház költsége stb.).
6.2. A támogatás terhére az alábbi költségek (kiadások) nem számolhatók el:
- sítábor és tengerparti nyaralás költsége,
- semmilyen, a 6.1. pontban felsoroltaktól eltérő költség (pl. saját tulajdonban álló szálláshely költsége, ügyviteli és szervezési költség, bankköltség, valutaváltási költség, posta- és telefonköltség, szakértői költség, az előkészítés költségei, hirdetési és reklámköltség stb.), továbbá minden olyan költség, amely nem az utazó diákokra és felnőtt kísérőkre vonatkozik, kivételt képez saját autóbusz esetén a sofőr költsége;
- utazási irodán keresztül történő lebonyolítás esetén a projektvezető tiszteletdíja,
- szülő vagy nyugállományba vonult pedagógus kísérő számára személyi juttatás költségek,
- szülő, kísérőtanár valamint nyugállományba vonult pedagógus számára útlevél kiállításának költsége,
- gyógyszerek beszerzésének költsége,
- élelmiszer költséghez kapcsolódóan alkohol tartalmú ital költsége.
6.3. A támogatás terhére kizárólag a kedvezményezett nevére és címére kiállított, a támogatói okiratban meghatározott megvalósítási időszakban keletkezett költség számolható el. Csak olyan költséget igazoló számviteli bizonylat fogadható el, amelyen a teljesítés időpontja a megvalósítási időszakba esik és a támogatott tevékenység megvalósításához közvetlenül kapcsolódik. A számviteli bizonylat pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) legkésőbb a támogatói okiratban meghatározott, a beszámoló benyújtására nyitva álló határidő lejáratáig meg kell történnie.
6.4. Egy pályázatnak minden, a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanuló tanulmányi kirándulással kapcsolatos, a 6.1. pontban meghatározott költségét fedeznie kell (nincs lehetőség arra, hogy ugyanazon tanulmányi kirándulás esetében az egyik pályázat keretében csak útiköltség, a másik pályázat keretében csak a szállásköltség kerüljön elszámolásra).
6.5. Minden 10 tanuló után legfeljebb egy kísérőtanár költségei számolhatók el, beleértve a személyi költségeket is. Sajátos nevelési igényű tanulók részvétele esetén a kísérők száma magasabb is lehet, ha ennek szükségességét a pályázó megfelelő indokolással a pályázatban alátámasztja. Valamennyi kísérőtanárnak a tanulmányi kirándulás megvalósításának időszakában a pályázó alkalmazásában kell állnia. Kísérőtanárként részt vehet a kiránduláson a pályázó alkalmazásában álló oktatás-nevelést segítő személy (pl. pedagógiai asszisztens) vagy nyugdíjas pedagógus, oktató is. Több oktatási intézmény által közösen szervezett tanulmányi kirándulás esetén a kísérőtanár a közreműködő pályázó alkalmazásában is állhat. Kísérő szülők számára személyi költség nem számolható el.
6.6. Ha az oktatási intézményben nincs elegendő szabad pedagógus, illetve oktató, aki a diákokat elkísérje a tanulmányi kirándulásra, lehetőség van tanulmányi kirándulásonként maximum 2 olyan szülő részvételére és utazás-, szállás- és étkezési költségeinek elszámolására, akiknek a csoporttal való kiutazását az oktatási intézmény vezetője jóváhagyta, kiváltva ezzel két kísérőtanár részvételét. A pályázó kérésére indokolt esetben (pl. SNI-s diákok) a felnőtt kísérők száma a 6.5. pontban megjelöltnél nagyobb is lehet.
6.7. A pályázat keretében támogatható egy fő - a pályázó alkalmazásában álló - projektvezető, aki felelős a tanulmányi kirándulás tervezéséért, megvalósításáért és elszámolásáért. A projektvezetőt a pályázatban kapcsolattartóként kell megjelölni. Ha a projektvezető pedagógus vagy oktató, a tanulmányi kiránduláson, mint kísérőtanár részt vehet. Ha a tanulmányi kirándulás megvalósítása utazási irodán keresztül történik, a projektvezető díja nem számolható el.
6.8. Ha a pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a pályázatban az Ávr. alapján levonható áfa összegét nem számolhatja el a támogatás terhére akkor sem, ha a pályázó nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.
6.9. A támogatás során kizárólag csak olyan utazás támogatható, mely megfelel a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendeletnek.

7. A pályázat benyújtása
7.1. A pályázatot
a) az állami pályázó a programot szervező oktatási intézmény megjelölésével,
b) a nem az állam által fenntartott oktatási intézmény önállóan
nyújthatja be. Egy pályázó a jelen pályázati kiírás keretében több pályázatot is benyújthat azzal, hogy egy tanulónak egy tanéven belül egy tanulmányi kiránduláson való részvétele támogatható.
7.2. A pályázatban az oktatási intézményt az Nkt. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerint és az Nkt. és az Szkt. 2020. augusztus 15-én hatályos rendelkezései szerint is meg kell jelölni. Támogatásra a pályázó akkor jogosult, ha az oktatási intézmény az Nkt. és az Szkt. 2020. augusztus 15-én hatályos rendelkezései szerint megfelel a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. Az oktatási intézmény olyan átszervezése, illetve átalakítása esetén, amelynek következményeként az oktatási intézmény nem felel meg a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, a támogatást az átszervezést, illetve átalakítást követő 8 napon belül a támogató számára vissza kell fizetni. Az így felszabaduló forrás terhére a támogató a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorában a következő helyen álló pályázó részére teszi lehetővé a költségvetési támogatás igénybevételét.
7.3. A pályázatot kizárólag elektronikusan, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. A pályázat elektronikus benyújtásának lépéseit az Általános pályázati és elszámolási útmutató a Határtalanul! program számára című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) tartalmazza.
7.4. A pályázat benyújtásának kezdete és vége
2020. február 11. -2020. április 30. 14:00 óra
https://bgazrt.hu/hatartalanul-program-2020-evi-palyazati-kiirasok/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu