Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Együttműködés középiskolák között - Határtalanul! program / HAT-20-02
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
04/30/2020
Érvényes:
04/30/2020
Tárgymutató:
együttműködés középiskolák között / HAT-20-02
Pályázhat:
a) az állami pályázó a programot szervező oktatási intézmény megjelölésével,
b) a nem az állam által fenntartott magyar oktatási intézmény önállóan

Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a következő pályázatok benyújtási határidejét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következtében kialakult nehézségek miatt 2020. április 30. 14.00 órára módosította:
1. HAT-20-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
2. HAT-20-02 Együttműködés középiskolák között
3. HAT-20-03 Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak


Határtalanul! program
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Együttműködés középiskolák között

Pályázati kategória kódja: HAT-20-02
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, összhangban
- a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Bgatv.),
- a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.),
- az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet,
- a szakképzésről szóló 2019. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.),
- a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet,
- a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktbr.)
rendelkezéseivel.

1. A pályázati kiírás célja
A pályázati kiírás célja Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal, illetve osztállyal rendelkező középiskoláiban tanuló diákok közösségi együttműködésének támogatása. Az együttműködés egy vagy több - tanulmányi kirándulások keretében történő - közös program magvalósítására irányul. A közös programon a magyar oktatási intézmény és a külföldi oktatási intézmény tanulói közösen vesznek részt.

2. A pályázat tartalmi követelményei
2.1. A jelen pályázati kiírás keretében olyan - legalább két éjszakás - tanulmányi kirándulás támogatható,
a) amelyet
magyarországi székhelyű, az Nkt. 7. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti gimnázium vagy szakgimnázium, vagy az Szkt. 18. §-a szerinti szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: magyar oktatási intézmény) szervez, illetve
b) amelyen a 2020/2021. tanévben az oktatási intézményben nappali rendszerben legalább a 2.3. pontban meghatározott számú olyan tanuló vesz részt, aki a tanulmányi kirándulás időpontjában az oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, és
c) amely
ca) a határon túli terület magyarlakta területeire irányul a magyar oktatási intézmény tanulóinak részvételével, illetve
cb) Magyarországra irányul a külföldi oktatási intézmény tanulóinak részvételével.
2.2. Pályázatot nyújthatnak be
a) az állami fenntartású köznevelési intézmény esetében a tankerületi központ, a szakképzési centrum, az állami felsőoktatási intézmény, illetve az agrárminiszter (a továbbiakban együtt: állami pályázó) a programot szervező köznevelési intézmény megjelölésével,
b) a nem állami fenntartású köznevelési intézmény.
2.3. Egy pályázat keretében
a) a magyar oktatási intézmény legkevesebb 10 tanulójának és kísérőtanárainak egyszeri, azonos helyen és azonos időpontban, ugyanazon együttműködés keretében megvalósuló, határon túli területre irányuló tanulmányi kirándulása, valamint
b) a külföldi oktatási intézmény legkevesebb 6 tanulójának és kísérőtanárainak egyszeri, azonos helyen és azonos időpontban, ugyanazon együttműködés keretében megvalósuló, Magyarországra irányuló tanulmányi kirándulása
támogatható.
2.4. A tanulmányi kirándulások lebonyolítása két helyszínen történik: Magyarországon és a külföldi oktatási intézmény székhelyének megfelelő országban (azaz a határon túli területen). A találkozás helyszíneinek sorrendjét a két oktatási intézmény közösen választja meg.
2.5. A megvalósítás során törekedni kell arra, hogy a magyar oktatási intézmény és a külföldi oktatási intézmény részéről az együttműködésben részt vevő tanulók száma és életkora azonos legyen, továbbá, hogy az együttműködésben a magyar oktatási intézmény és a külföldi oktatási intézmény részéről mindkét találkozáson ugyanazon tanulók vegyenek részt.
2.6. Ukrajna, Szlovénia és Horvátország esetében együttműködő szervezetként bevonható az ott honos, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó civil vagy egyházi szervezet is.
2.7. A tanulmányi kirándulás jelen pályázat keretében történő lebonyolítására a következő három szakaszban kerül sor:
- előkészítő szakasz (2.8. pont),
- tanulmányi kirándulás (2.9. pont) és
- értékelő és közzétételi szakasz (2.10. pont).
2.8. Az előkészítő szakasz keretében a pályázó vállalja, hogy a megvalósítás időszakában, az első tanulmányi kirándulást megelőzően Magyarországon a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérőtanáraik számára Határtalanul! előkészítő órát szervez. Az órát megtarthatja a pályázó (a témában járatos) oktatója/oktatói, és/vagy külső (nem a pályázó szervezet vagy többcélú intézmények esetén nem a tagintézmények alkalmazásában álló) felkért szakértő(k)/oktató(k) (pl. történész, néprajzos, szociológus stb).
A Határtalanul! előkészítő óra javasolt tartalmi elemei a következők:
- a Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okai,
- a célország, illetve települések magyarságának története, jelene,
- a célországban élő összlakosság etnikai összetétele,
- a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai,
- a buszos utazás etikai kódexének ismertetése a tanulókkal, mely az alábbi linken elérhető
A tanulmányi kirándulás keretében kötelező a pályázónak legalább két programelemet megvalósítania. Egy programelemnek minősülnek az alábbiakban meghatározott feltételeknek megfelelő tevékenységek, amelyek elősegítik a magyarországi és külhoni magyar tanulók kapcsolatának kialakulását és erősítését:
- a magyarországi és külhoni tanulók együttes részvételével valósulnak meg,
- közvetlenül kapcsolódnak az együttműködésben részt vevő magyarországi tanulók tanulmányaihoz (pl. faipari képzésben részt vevő magyarországi és külhoni diákok közösen díszítőelemeket faragnak egy bútordarab elkészítése céljából; könnyűipari képzésben részt vevő magyarországi és külhoni tanulók közösen varrnak egy ruhakollekció elkészítése céljából stb.),
- kulturális jellegűek (pl. színházi előadáson való részvétel a Magyar Kultúra Napján, képzőművészeti kiállításon, táncházban való részvétel, helyszíni megemlékezés, koszorúzás, műsor szervezése egy magyar történelmi emlékhelyen, egy író szülőházánál, templom, műemlék felkeresése, szórványban egy elhagyott temető meglátogatása).
2.9. Az értékelő szakasz a második tanulmányi kirándulást követően, Magyarországon kerül lebonyolításra. Az értékelő szakasz célja a történtek áttekintése, a tanulságok levonása, az eredmények megfogalmazása, a külhoni magyarsághoz és a külföldi oktatási intézmény tanulóihoz kapcsolódó ismeretek, a tanulmányi kirándulás során szerzett tapasztalatok rendszerezése és iskolai keretek között történő megjelenítése. Az értékelő szakasz kötelező tevékenységeként a magyarországi oktatási intézmény vállalja, hogy a második tanulmányi kirándulás záró napját követően a tanulmányi kirándulásokon részt vevő tanulók és kísérőtanáraik számára Határtalanul! értékelő órát szervez, amelynek moderátorát a kísérőtanárok közül az oktatási intézmény választja ki.
A Határtalanul! értékelő óra javasolt tartalmi elemei a következők:
- a célország, illetve település magyarságáról a látogatás eredményeképpen szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése;
- az együttműködés és a program értékelése;
- az együttműködés során szerzett tapasztalatok összegzése.
A közzétételi kötelezettség keretében a pályázó a nyilvánosságot megismerteti a pályázat elemeivel. A pályázó vállalja, hogy
- a tanulmányi kirándulásokat népszerűsítő szöveges és grafikai hirdetés (banner) honlapjának - saját honlap hiányában - fenntartójának nyitó oldalán, legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 15. napig elhelyezi úgy, hogy az legalább 2023. december 31-éig elérhető legyen,
- a tanulmányi kirándulásokról szóló, szöveget, fotót tartalmazó beszámolóját honlapján - saját honlap hiányában - fenntartója honlapján közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a hazaérkezést követő 30. naptól legalább 2023. december 31-éig elérhető legyen.
Ha a pályázó - állami pályázó esetében az oktatási intézmény - nem rendelkezik honlappal, a beszámolót fenntartója honlapján vagy közösségi portálon, illetve a helyben szokásos módon teszi közzé (pl. faliújság).
2.10. Az egyes szakaszokon belüli fakultatív tevékenységekre ajánlásokat, jó gyakorlatokat az 1. melléklet tartalmazza.

3. A pályázat megvalósítási időszaka
A pályázat megvalósítási időszaka: 2020. augusztus 15.-2021. augusztus 31.

4. Rendelkezésre álló forrás összege
A pályázati kiírásra rendelkezésre álló forrás összege 1 250 000 000 Ft, amelyet a Kvtv. 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 9. Határtalanul! program támogatása címen rendelkezésre álló előirányzati fedezet biztosít.

5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
5.2. Az igényelhető támogatás összegének alsó határa 400 000 Ft, felső határa 7 000 000 Ft.
5.3. A támogatás maximálisan elnyerhető összege függ a tanulmányi kirándulásokon részt vevő tanulók és kísérők számától, illetve a tanulmányi kirándulások során megtenni tervezett távolság nagyságától. A támogatás maximális összege az alábbi képlet alapján kerül megállapításra:
támogatás maximálisan igényelhető összege = utazók száma x napok száma x 12 000 Ft + távolság (km) x 450 Ft
Az utazók száma megegyezik a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérőtanárok együttes számával. Az utazók számába bele kell számolni a külföldi oktatási intézmény magyarországi látogatása során érkező tanulók és kísérőik számát is. A napok számába beleszámít az indulás és az érkezés napja is. A távolság (km) összege megegyezik mindkét tanulmányi kirándulás során az oda- és visszaút, valamint a tanulmányi kirándulás helyszínén megtett út hosszával. A 450 Ft/km díj átalánydíjként került meghatározásra a képletben, amelynek segítségével meghatározható a maximálisan elnyerhető támogatási összeg, ettől felfelé és lefelé is el lehet térni.
5.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolás mellett, támogatási előlegformájában, egy összegben történik.
5.5. A támogatási intenzitás mértéke 100%. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.

6. Elszámolható és nem elszámolható költségek
6.1. A támogatás terhére az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
- utazási költség (bérelt autóbusz költsége, saját tulajdonú autóbusz esetén üzemanyagköltség, autópálya-költség, parkolási költség, a buszsofőrök napidíja, utazási költség (kilométer díj), mely tartalmazza a kiállási költségeket is, illetve a sofőr szállás- és étkezési költsége; vasúti személyszállítás költsége, folyami személyszállítás költsége)
- szállásköltség (a kollégiumi, panziói, szállodai vagy fizetővendéglátó-szálláshelyi szállás költsége)
- étkezési költség, (éttermi szolgáltatás, illetve számla ellenében kifizetésre kerülő étkeztetési szolgáltatás díja.)
- útlevél kiállításának költsége (kizárólag ukrajnai tanulmányi kirándulás esetén, az utazó tanuló nevére szóló bizonylat hiteles másolatával alátámasztva.)
- baleset- és felelősségbiztosítás költsége, (a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanuló, kísérőtanár, illetve oktató részére kötött baleset- és felelősségbiztosítás költsége számolható el. A költség a biztosító társaság által javasolt, poggyászbiztosítást is tartalmazó csomagban is elszámolható.)
- személyi juttatás költsége (projektvezető és felnőtt kísérő díja) és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói terhek,
- programhoz kapcsolódó költség (belépőjegyek, idegenvezetői díj, táncház költsége stb.).
6.2. A támogatás terhére az alábbi költségek (kiadások) nem számolhatók el:
- sítábor és tengerparti nyaralás költsége,
- semmilyen, a 6.1. pontban felsoroltaktól eltérő költség (pl. saját tulajdonban álló szálláshely költsége, ügyviteli és szervezési költség, bankköltség, valutaváltási költség, posta- és telefonköltség, szakértői költség, az előkészítés költségei, hirdetési és reklámköltség stb.), továbbá minden olyan költség, amely nem az utazó diákokra és felnőtt kísérőkre vonatkozik, kivételt képez saját autóbusz esetén a sofőr költsége;
- utazási irodán keresztül történő lebonyolítás esetén a projektvezető tiszteletdíja,
- kísérőtanár számára útlevél kiállításának költsége,
- gyógyszerek beszerzésének költsége,
- élelmiszer költséghez kapcsolódóan alkohol tartalmú ital költsége.
6.3. A támogatás terhére kizárólag a kedvezményezett nevére és címére kiállított, a támogatói okiratban meghatározott megvalósítási időszakban keletkezett költség számolható el. Csak olyan költséget igazoló számviteli bizonylat fogadható el, amelyen a teljesítés időpontja a megvalósítási időszakba esik és a támogatott tevékenység megvalósításához közvetlenül kapcsolódik. A számviteli bizonylat pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) legkésőbb a támogatói okiratban meghatározott, a beszámoló benyújtására nyitva álló határidői lejáratáig meg kell történnie.
6.4. Egy pályázatnak minden, a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanuló tanulmányi kirándulással kapcsolatos, a 6.1. pontban meghatározott költségét fedeznie kell (nincs lehetőség arra, hogy ugyanazon tanulmányi kirándulás esetében az egyik pályázat keretében csak útiköltség, a másik pályázat keretében csak a szállásköltség kerüljön elszámolásra).
6.5. Minden 10 tanuló után legfeljebb egy kísérőtanár költségei számolhatók el, beleértve a személyi költségeket is. Sajátos nevelési igényű tanulók részvétele esetén a kísérők száma magasabb is lehet, ha ennek szükségességét a pályázó megfelelő indokolással a pályázatban alátámasztja. Valamennyi kísérőtanárnak a tanulmányi kirándulások megvalósításának időszakában a pályázó, illetve a külföldi oktatási intézmény alkalmazásában kell állnia.
6.6. A pályázat keretében támogatható egy fő - a pályázó alkalmazásában álló - projektvezető, aki felelős a tanulmányi kirándulások tervezéséért, megvalósításáért és elszámolásáért. A projektvezetőt a pályázatban kapcsolattartóként kell megjelölni. Ha a projektvezető pedagógus vagy oktató, a tanulmányi kirándulásokon, mint kísérőtanár részt vehet. Ha a tanulmányi kirándulások megvalósítása utazási irodán keresztül történik, a projektvezető díja nem számolható el.
6.7. Ha a pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a pályázatban az Ávr. alapján levonható áfa összegét nem számolhatja el a támogatás terhére akkor sem, ha a pályázó nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.
6.8. A támogatás során kizárólag csak olyan utazás támogatható, mely megfelel a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendeletnek.

7. A pályázat benyújtása
7.1. A pályázatot
a) az állami pályázó a programot szervező oktatási intézmény megjelölésével,
b) a nem az állam által fenntartott magyar oktatási intézmény önállóan
nyújthatja be.
Egy pályázó a jelen pályázati kiírás keretében több pályázatot is benyújthat azzal, hogy egy tanulónak egy tanéven belül egy tanulmányi kiránduláson való részvétele támogatható.
7.2. A pályázatban a magyar oktatási intézményt az Nkt. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerint és az Nkt. és az Szkt. 2020. augusztus 15-én hatályos rendelkezései szerint is meg kell jelölni. Támogatásra a pályázó akkor jogosult, ha a magyar oktatási intézmény az Nkt. és az Szkt. 2020. augusztus 15-én hatályos rendelkezései szerint megfelel a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. A magyar oktatási intézmény olyan átszervezése, illetve átalakítása esetén, amelynek következményeként a magyar oktatási intézmény nem felel meg a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, a támogatást az átszervezést, illetve átalakítást követő 8 napon belül a támogató számára vissza kell fizetni. Az így felszabaduló forrás terhére a támogató a szakmailag megfelelő pályázatok rangsorában a következő helyen álló pályázó részére teszi lehetővé a költségvetési támogatás igénybevételét.
7.3. A pályázatot kizárólag elektronikusan, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. A pályázat elektronikus benyújtásának lépéseit az Általános pályázati és elszámolási útmutató a Határtalanul! program számára című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) tartalmazza.
7.4. A pályázat benyújtásának kezdete és vége: 2020. február 11.-2020. április 30. 14:00 óra
https://bgazrt.hu/hatartalanul-program-2020-evi-palyazati-kiirasok/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu