Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Felhívás pályázati értékelő szakemberek részére
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
05/13/2021
Érvényes:
05/13/2021
Tárgymutató:
pályázati értékelő szakemberek keresnek
Pályázhat:
olyan magánszemély vehet részt, aki
- legalább B2-es szintű, aktív olvasás- és íráskészséggel rendelkezik angol nyelvből (az egyes feladatokra való felkérések kapcsán előnyt jelent további EU nyelv(ek) legalább B2 szintű ismerete),
- a pályázat beadásakor elfogadja a szakértőkre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket
FELHÍVÁS PÁLYÁZATI ÉRTÉKELŐ SZAKEMBEREK RÉSZÉRE

SZAKÉRTŐK KÖRE
A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a közalapítvány által kezelt pályázatok bírálatában való részvételre az alábbi területek valamelyikén dolgozó, tapasztalt szakemberek részére:
- köznevelés,
- felsőoktatás,
- felnőtt tanulás,
- szakképzés,
- ifjúság.

A pályázaton olyan magánszemély vehet részt, aki
- legalább B2-es szintű, aktív olvasás- és íráskészséggel rendelkezik angol nyelvből (az egyes feladatokra való felkérések kapcsán előnyt jelent további EU nyelv(ek) legalább B2 szintű ismerete),
- a pályázat beadásakor elfogadja a szakértőkre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

1 http://tka.hu/2149/a-szakertoi-feladatokhoz-kapcsolodo-jogok-es-kotelezettsegek
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a szakértői feladatokra történő felkérés során adminisztratív okokból előnyben részesülhetnek azok, akik vállalkozási szerződés keretében tudják ellátni a feladatot (egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság). Erről az űrlapon szükséges nyilatkoznia a pályázónak.
SZAKÉRTŐI FELADATOK
Felkéréskor az alábbi feladatok merülhetnek fel, a szakértői felkérés a feladatok valamelyikére vagy akár mindegyikére vonatkozhat, a szakértői feladatok köre szakterületenként eltérhet:
o Pályázat értékelés: magyar vagy idegen nyelven benyújtott pályázati anyagok előre meghatározott szempontok szerinti objektív értékelése feszített menetrenddel. Ez jellemzően online értékelési felületen történő munkavégzést jelent, a pályázatok is online olvashatók. Szakismeretek mellett online elérhetőség és technikai készségek is szükségesek a feladat elvégzéséhez. Az Erasmus+ program esetében összetett angol nyelvű háttérdokumentáció megismerése is elvárás. A pályázatok értékelése előtt felkészítőn való részvétel előírás lehet!
o Időközi / részbeszámoló értékelés: pályázók által benyújtott időközi tartalmi beszámoló szakmai értékelése. A pályázati program és a benyújtott pályázat anyagának ismerete a feladat részét képezi.
o Záróbeszámoló értékelés: a pályázók által benyújtott záróbeszámoló szakmai értékelése, jellemzően projektek esetében.
o Preventív monitoring: a szakmai tervek és menetrendnek alapos és átfogó átvilágítása támogatott projektek indulása előtt. A pályázati program valamint a benyújtott pályázat részletes megismerése előfeltétel. A feladat lényege a szakmai kockázatok azonosítása és egyeztetése az irodával. Részletes és írásos szakmai vélemény alkotása és elkészítése feszített menetrenddel.
o Monitoring látogatás: személyes részvétel e feladattípus vállalása esetén kötelező. A látogatást megelőzően a pályázati program és a projekt részletes megismerése előfeltétel. Csak szakmai feladatot jelent, pénzügyi ellenőrzés, áttekintés nem része a megbízásnak.

SZAKTERÜLETI SAJÁTOSSÁGOK
Köznevelés
Kiemelten az alábbi területek szakértőit keressük:
- STEM és IKT terület,
- hátrányos helyzetű, illetve speciális igényű tanulókkal foglalkozó és gyógypedagógus szakemberek,
- környezeti nevelés, környezetvédelem, fenntartható gazdálkodás szakemberei,
- idegennyelv-oktatási módszertan, különös tekintettel a korai nyelvtanulás területére,
- kisgyermekkori nevelés,
- tehetséggondozás,
- idegennyelv-oktatási módszertan, előnybe részesülnek a projektalapú oktatás területén tapasztalattal rendelkezők.

Felsőoktatás
Kiemelten az alábbi területek szakértőit keressük (a felsorolt tudományterületek valamelyikének szakértője, azaz tényleges végzettséggel és/vagy hosszabb munkatapasztalattal rendelkezik az adott tudományterület(ek)en):
- természettudományok (biológiai, fizikai és kémiai tudományok),
- mérnöki és műszaki tudományok,
- orvostudományok,
- közgazdaságtudományok,
- művészet,
- hátrányos helyzetű, illetve speciális igényű tanulókkal foglalkozó szakemberek,
- felsőoktatásmenedzsment,
- magyar mint idegennyelv oktatása,
- hungarológia,
- a külhoni magyarsággal kapcsolatban oktatói-kutatói tapasztalattal rendelkező szakemberek (különös tekintettel a Diaszpóra program céljaira).

Felnőtt tanulás
Az Erasmus+ program és az Európai Uniós megközelítés a felnőttoktatást tekintve némileg különbözik a hazai értelmezéstől. Az Erasmus+ program szempontjából felnőttoktatásnak, felnőttkori tanulásnak tekintünk minden olyan nem szakmai célú nem munkakör betöltésére jogosító oktatási programot, ami felnőtteket érint, történjen az:
- iskolarendszerű felnőttoktatás keretében, de kizárólag alapkészségek oktatása tankötelezettségi kor felett (ún. második esély iskolák, az alapfokú oktatásba visszatérők iskolarendszerű oktatása),
- vagy iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás keretében általános készségek oktatása, nyelvi vagy egyéb képzés céljából. Az utóbbi lehet személyiségfejlesztő tréning, módszertani képzés, érzékenyítő képzés, nyelvi képzés felnőttkorban, vezetőképzés, orientációs jellegű tanfolyamok, klubtevékenységek, műhelyfoglalkozások stb.

Nem tartozik ide a felsőoktatási képzés és a szakképzés, illetve a munkakör betöltésére jogosító felnőttképzés (OKJ illetve FEOR rendszerbe illeszkedő képzések), szakmai továbbképzés, kivéve a felnőtt oktatók módszertani továbbképzése.
Kiemelten az alábbi területek szakértőit keressük:
- e-learning oktatói-tervezői módszertani tapasztalattal rendelkező szakértők,
- vállalkozói készségek fejlesztésével foglalkozó szakemberek,
- felnőtt tanulásban fogyatékossággal élő, és speciális helyzetben lévő (pl. fogvatartottak) felnőttekkel foglalkozó szakemberek,
- alapkészségek oktatása felnőtteknek (írás-olvasás-számolás, digitális kompetenciák),
- felnőtt tanulási módszertannal foglalkozó szakemberek,
- művészetek, múzeumpedagógia,
- idősek oktatása, készségfejlesztése,
- környezettudatosság, fenntartható fejlődés,
- demokratikus jogok, állampolgári ismeretek, társadalmi érzékenyítés.

Szakképzés
Kiemelten az alábbi területek szakértőit keressük:
- műszaki területek szakértői (pl.: gyártás - feldolgozás: műanyagipar, faipar fémipar, autóipar...),
- egészségügyi területen jártas szakemberek,
- képző- és iparművészet, zene- és előadóművészet területen jártas szakemberek valamint középfokú művészeti szakképzésben tapasztalt szakemberek,
- mezőgazdaság - környezetgazdálkodás szakterület szakértői (környezeti fenntarthatóság, vízgazdálkodás, biodiverzitás ...).

Ifjúság
Az ifjúsági szektorban pályázatot benyújtó szakemberektől elvárt az Erasmus+ és/vagy az Európai Szolidaritási Testület program (kiemelten az ifjúsági terület pályázattípusai), a hazai és európai uniós ifjúságpolitikai folyamatok és fejlesztési irányok, valamint a nemformális tanulási módszertan megfelelő ismerete.
Az elbírálás során előnyt élvez, aki:
- tapasztalattal rendelkezik az ifjúsági szektort érintő nemzetközi együttműködés keretében folytatott projekt megvalósításában vagy bírálatában, értékelésében,
- képzői, ifjúságsegítői szakmai tapasztalattal rendelkezik, különösen a fiatalok nemformális tanulása, az iskolán kívüli képzés/nevelés területén,
- tapasztalattal rendelkezik különböző szektorok (pl. közoktatás, felnőttoktatás, munkaerő-piaci szereplők, önkormányzatok, vállalkozások, egyházak, civil szervezetek és az ifjúsági szektor) közötti együttműködésben megvalósult, ifjúsági célú vagy fiatalok kompetenciafejlesztését célzó projektekben,
- pályázatához becsatolta a pályázati felületen elérhető ajánlólevelet, amely igazolja, hogy a szakértő részt vett ifjúsági célú vagy a fiatalok kompetenciafejlesztését célzó tevékenységekben az alábbi szervezetek egyikével együttműködésben: Nemzeti Ifjúsági Tanács, Magyar Ifjúsági Konferencia, Magyar Cserkészszövetség, HÖOK.
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
Pályázatot benyújtani a http://szakertoi.tpf.hu/ oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével lehet. Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos pályázatok formai hiba miatt automatikusan elutasításra kerülnek.
A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:
- Szakmai önéletrajz, lehetőleg Europass formátumban, mely a http://europass.hu/europass-oneletrajz oldalon elkészíthető.
- A pályázó aláírásával ellátott nyilatkozat a megadott adatok hitelességéről, valamint a jogok és kötelezettségek elfogadásáról. (Az űrlap a pályázati felületen elérhető.)

Kérjük, pályázatában tanulmányainak és szakmai tevékenységének bemutatásával támassza alá, hogy valóban szakértője a megjelölt szakterületnek.
A szakértői pályázatok elfogadásáról, illetve elutasításáról a Tempus Közalapítvány az alapján dönt, hogy a pályázó szakterülete, végzettsége, nyelvtudása és eddigi tapasztalatai, publikációi illeszkednek-e az értékelendő pályázatok tartalmához, illetve az ellátandó feladatok profiljához.
A szakértői adatbázisba történő felvétel 3 évre szól. A sikeres pályázat nem jelent azonnali megbízást.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 05. 13. 16.00
A pályázati űrlap és a formai követelmények ellenőrző listájának elérhetősége: http://szakertoi.tpf.hu/
A pályázattal kapcsolatos további információ elérhető honlapunkon, illetve szakmai és technikai információ kérhető a szakertok@tpf.hu címen.Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu