Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Út a szakmaválasztáshoz / TÁMOP-2.2.7.A-13/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
01/15/2014
Érvényes:
01/15/2014
Tárgymutató:
út a szakmaválasztáshoz / TÁMOP-2.2.7.A-13/1
Pályázhat:
- központi költségvetési szerv (GFO 312)
- kamara (GFO 541)
- országos nemzetiségi önkormányzat (GFO 351)
- nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmény (GFO 352)
- egyéb alapítvány (GFO 569)

"Út a szakmaválasztáshoz" ösztöndíj program - Meghosszabbított pályázat
Az " Út a szakmaválasztáshoz" kiemelt projekt célja, hogy ösztöndíjban, mentori és pályaorientációs szolgáltatásban részesülhessenek azok hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű – elsősorban roma – tanulók, akik az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi, a Közép-dunántúli, a Nyugat-dunántúli és a Dél-dunántúli régióban élnek.
A projekt első pályáztatási szakasza 2013. december 14-én lezárul. Az eredményekről a döntést követően értesítést kapnak a jelentkezők.
A tanulói és mentori pályázat második szakaszában 2013. december 15-től 2014. január 15-ig lehet jelentkezni.
Az aktuális dokumentumok 2013. december 15-től érhetőek el a projekt honlapján.

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
"Út a szakmaválasztáshoz"
c.
Kiemelt Projekt Felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-2.2.7.A-13/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. ALAPVETŐ CÉL ÉS HÁTTÉR INFORMÁCIÓ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
Az Új Széchenyi Terv foglalkoztatási programja kijelölte a szakképzés rendszerének fejlesztése prioritás céljait, nevezetesen, hogy a szakképzés járuljon hozzá a foglalkoztatási szint emeléséhez és a gazdasági növekedéshez. Kitűzött célunk, hogy olyan szakképzési struktúra jöjjön létre, amellyel biztosítható a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egyensúlya, a szakképzésbe fektetett egyéni és társadalmi források hasznosulása.
A Széll Kálmán Terv rögzíti, hogy új, duális szakképzési rendszert kell teremteni a régi magyar hagyományok és a jelenlegi német gyakorlat mintájára, amely biztosítja, hogy kialakuljon a mester-tanítvány viszony, hogy egyszerre tehessen szert a tanuló elméleti ismeretekre az iskolában, és szakmai gyakorlatra a munkahelyén. A Széll Kálmán Terv alapján született meg a szakképzési rendszer átalakításáról szóló szakmai koncepció, a koncepció alapján pedig az új szakképzési törvény.
A szakképzésben az új törvény elfogadásával bővültek a képzési utak, továbbá az iskolatípusok közötti átjárás, a szakmai bizonyítványhoz jutás, az alapfokú iskolai végzettség és az érettségi megszerzésének, valamint a szakképzésből a felsőoktatásba való bejutás lehetőségei. Az új szakképzési törvény biztosította lehetőségek az általános képzési-oktatási utak kiegészítései és nem jelentenek kizárólagosságot, csupán a tanulók számára jelentenek újabb választási lehetőséget az eddig meglévőkhöz képest. Az új szakképzési törvény értelmében jelentősen átalakul a szakiskolai képzés: a képzési idő általában 3 évre rövidül, a duális rendszerben nagyobb hangsúlyt kap a képzés első évfolyamától kötelező szakmai gyakorlati képzés, a tanulók szélesebb körben juthatnak valós munkahelyi gyakorlathoz, munkatapasztalathoz. A szakiskola elvégzése után a tanuló számára nyitott a tanulási út az érettségit adó képzés felé, csakúgy, mint a szakközépiskolai utat megkezdő tanulók számára. Így hasonló képzési idő alatt (3 + 2, illetve 4 + 1) szerezhet a tanuló szakmát és érettségit, majd léphet felsőoktatásba.
A Nemzeti társadalmi felzárkóztatási és roma stratégia megállapítása szerint a roma népesség jelentős iskolai, képzettségi hátrányokkal jellemezhető a többségi társadalomhoz képest és az oktatás szintjein felfelé haladva egyre kevesebb roma tanuló vesz részt a képzésekben, az iskolai lemorzsolódás pedig fokozottan érinti e népességet. A közoktatási rendszer számos olyan - különösen a leszakadó rétegeket, köztük a romákat sújtó − problémával küzd, amelyek megoldása csak további hosszú távú fejlesztéssel orvosolható. Az oktatási rendszer sajnálatos jellemzője, hogy nem képes csökkenteni a családi körülmények miatt meglevő hátrányokat, a gyerekek iskolai eredményességét nagymértékben a szülők iskolai végzettsége, foglalkozása határozza meg. A roma gyerekek csoportja erősen felülreprezentált a halmozottan hátrányos helyzetűek között.
Becslések szerint a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nagyjából fele roma és a roma tanulók majdnem kétharmada halmozottan hátrányos helyzetű.
A jelenséggel szemben történő hatékony fellépést az a tény is sürgeti, hogy a romák az iskoláskorú népesség, és ezáltal a jövő munkavállalóinak jelentős és egyre növekedő csoportját képviselik. Társadalmi szempontból a lemorzsolódás, szakma- és végzettség nélkül történő munkaerő-piaci megjelenés - sok esetben automatikusan munkanélkülivé válás -, feszültséget és számos konfliktust szül a közvetlen lakókörnyezetben is. Alapvető társadalmi érdek tehát a roma népesség iskolai felzárkózásának felgyorsítása, a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének elősegítése, amelyben kiemelt szerepet kell vállalnia a szak- és felnőttképzésnek.
A kiemelt projekt célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban a roma gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentése, ösztöndíj és mentori szolgáltatások biztosításával, amely a tanulókat a lehető legtovább az oktatási rendszerben való aktív és eredményes részvételre, kifejezetten a szakiskolai/szakközépiskolai képzésbe történő bekapcsolódásra ösztönzi. A támogatás hozzájárul a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók továbbtanulási útjainak megerősítéséhez, növeli esélyeiket a versenyképes szakképesítés megszerzéséhez, illetve a munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedéshez. A program keretében nyújtott ösztöndíj csak akkor vezethet eredményre és válhat ténylegesen motivációs tényezővé, ha párosul a mentor által nyújtott személyes szakmai motiváló támogatással, pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazásán keresztül. A család bevonása, a tágabb környezet elérése elengedhetetlen a siker/motiváció fenntartására.
A program hozzájárul a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat által megkötött keret-megállapodásban foglaltak teljesüléséhez is, amely célul tűzi ki olyan átfogó roma oktatási reform megvalósítását, amelynek keretében 20 ezer roma fiatal szakiskolai képzés keretében szerezhet piacképes szakmát.
A "Út a szakmaválasztáshoz" program hiánypótló a szakképzés területén már működő, korábban bevezetett ösztöndíjak (a 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján működő szakiskolai tanulmányi ösztöndíj, illetve a 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról) mellett, hiszen a fiatalokat az alapfokú iskolából elsősorban a megújult szakképzésbe történő bekapcsolódásra ösztönzi, elősegítve ezzel, hogy munkaerő-piaci szempontból versenyképes szakmát szerezzenek.
A2. RÉSZCÉLOK
A projekt közvetlen célja, hogy a bevont célcsoport tagjai mind nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, a megújult szakképzési rendszerben tanuljanak tovább, és ennek eredményeként valós munkaerő-piaci relevanciával bíró, versenyképes szakképesítést szerezzenek.
Ehhez kapcsolódóan részcélok:
- a bevont tanulók iskolai eredményei javuljanak, képességeik, készségeik fejlődjenek,
- az általános iskolai tanulmányok befejezésének és a szakiskolákba történő jelentkezés ösztönzése, támogatása
- szakmaválasztást támogató tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása
- növekedjen a programban résztvevő8./ 9. évfolyamot eredményesen elvégző tanulók száma
- bevonásra és "átkísérésre" kerüljön az érintett célcsoport a szakképzési rendszerbe
- a régióban elérhető szakképesítések közül a célcsoport tagok minél többet megismerjenek
- a mentori tevékenységhez kapcsolódóan a szülői támogatói háttér kialakítása
- bevont tanulók támogatása a pályaorientációban és a szakma választásban
- a bevont tanulók szakmaszerzésre történő felkészítésének támogatása
A3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A kiemelt projekt felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 6 000 000 000 forint, amely a konvergencia régiókban valósul meg.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz 600 000 000 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE
Projektgazdaként/konzorciumvezetőként foglalkoztatáspolitikai, szak- és felnőttképzési feladatokat ellátó, az iskolai rendszerű oktatásba történő beiskolázást célzó pályaorientációs szolgáltatást is nyújtó központi költségvetési szerv nyújthat be projekttervet.
Konzorciumi partnerként be kell vonni olyan országos nemzetiségi önkormányzatot, amely társadalmi felzárkóztatás tekintetében a Kormánnyal kötött megállapodással rendelkezik és biztosítani tudja a programba bevonandó csoporton belül a roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű célcsoport elérését, továbbá annak módszertani intézményét A konzorciumban a fentiek mellett olyan alapítványt/szervezetet kell bevonni, amely tevékenységi köre alapító okirata szerint felnőttképzés, továbbképzés, rendelkezik legalább 5 év felnőttképzési és/vagy felsőoktatási és/vagy mentorálási tapasztalattal.
A konzorciumba be kell vonni a szak- és felnőttképzés területén tananyag-fejlesztési, illetve pályaorientációs tapasztalattal rendelkező szervezetet, amely referenciával rendelkezik a Nemzeti Munkaügyi Hivatal kiemelt projektjeiben a pályaorientáció, pályaszocializáció területeken, valamint közvetlen kapcsolatot tart fenn szakképző intézményekkel, duális képzésben részt vevő gazdálkodó szervezettel.
Jelen kiemelt projekt felhívás keretében csak az a szervezet nyújthat be projektjavaslatot, amely rendelkezik az érintett miniszter írásos támogatásával. Az írásos támogatás tartalmi elemeit jelen Útmutató E. pontja tartalmazza.
B1. Jogi forma
Jelen kiemelt projekt felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatják be projektjavaslatukat (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelt alapján):
- központi költségvetési szerv (GFO 312)
- kamara (GFO 541)
- országos nemzetiségi önkormányzat (GFO 351)
- nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmény (GFO 352)
- egyéb alapítvány (GFO 569)
Együttműködő partnerként bevonható a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
Amennyiben a projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
A jelen felhívás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak projektjavaslatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni a jelen Útmutató 7. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a kiemelt projekt felhívásban és a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a projekt alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a projektjavaslatot tartalmazó elektronikus adathordozón szerepeltetni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- Konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetővel együtt: minimum 5, maximum 8 db
- A konzorcium köteles egy közös projektirányító testületet létrehozni és egy projektirányítási kézikönyvet megalkotni és a testület eljárásrendjét a kézikönyvnek kell tartalmaznia.
- Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a finanszírozás tagonkénti finanszírozással történik.

C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
A program keretében a tanulók a 7. és 8. évfolyamtól kezdve tanulmányi átlaghoz kötött ösztöndíjban és mentori támogatásban részesülnek annak érdekében, hogy az általános iskola eredményes elvégzését követően sikeres felvételt nyerjenek, elsősorban szakképző iskolai intézménybe. A diákok "átkísérése" az általános iskolából a szakiskolába/szakközépiskolába egy olyan segítő feladat, amelyhez nélkülözhetetlen, hogy a Konzorcium a gyakorlati képző gazdasági társaságokkal, illetve a szakképző iskolákkal kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezzen.
A programban - az előzetes kalkulációk figyelembe vételével - legalább 6000 fő ösztöndíjas részvételére nyílik lehetőség, minimum 500 fő mentor bevonásával.
A közvetlen célcsoport esetében a hetedik osztályban történő tanulmányi, mentori és anyagi támogatás megítélésének indokoltsága az, hogy már ezekben az évfolyamokban szükséges elkezdeni felmérni a tanulók adottságait, képességeit annak érdekében, hogy a nyolcadik évfolyamon történő pályaválasztásra már megalapozott, tudatos döntés születhessen. Az odafigyelés és a tudatosság segítségével növelhető a tanulók elkötelezettsége a továbbtanulás és/vagy a szakmaválasztás irányába, amelyet a nyolcadik osztályban így könnyebben fenn lehet tartani. Nem elegendő azonban a nyolc évfolyam elvégzéséig támogatni a diákokat, hanem "tovább is kell kísérni" őket annak érdekében, hogy növekedjen a szakma megszerzésének lehetősége.
1. Ösztöndíj folyósításának feltétele a tanulókkal szemben:
a) Az ösztöndíj folyósításának első iskolai évét megelőző nyáron a Konzorcium által szervezett információs foglalkozásokon való részvétel,
b) Tanulmányi átlaga a hatodik/hetedik osztály év végi bizonyítványában eléri legalább a 2,51 átlagot, és a hatodik/hetedik osztály során a tanórákról igazolatlanul nem hiányzott 10 óránáll többet.
c) A tanulmányi átlaga minden további félév során is, a programban történő részvétel folyamán minimum el kell érje ezt az értéket, eltérő esetben az ösztöndíj folyósítása felfüggesztésre kerül. A 2,51 tanulmányi átlageredmény (az iskola által hitelesített bizonyítvány másolata alapján) elérését követően az ösztöndíj a következő félévtől újra megilleti a tanulót.
d) Amennyiben a tanuló nem szakképző iskolába nyer felvételt, hanem gimnáziumba nyer felvételt, abban az esetben a program számára lezárul (, és az ösztöndíj folyósítása számára megszűnik.
e) Amennyiben a tanuló az ösztöndíj program feltételeit nem teljesíti, illetve kimarad az általános iskolából, szakképző iskolából, abban az esetben a programból kizárásra kerül és az ösztöndíj folyósítása számára megszűnik.
A tanulónak vállalnia, vagy a nevében törvényes képviselőjének gondoskodnia kell, hogy amennyiben a tanuló ösztöndíjban részesül, az alábbi feladatokat teljesíti:
f) Vállalja, hogy a tanév megkezdése előtt a konzorcium által szervezett fejlesztő, és felkészítő nyári programokon részt vesz.
g) Eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, a mentorok által szervezett nyári felkészítő-fejlesztő foglalkozásokon részt vesz, és az ösztöndíjas időszak alatt igazolatlanul nem hiányzik az adott tanév során a tanórákról 10 óránál többet.
h) Vállalja, hogy az ösztöndíj program teljes időtartama alatt a számára kijelölt mentorral kapcsolatot tart.
i) Vállalja, hogy együttműködik az egyéni előrehaladási terv megvalósulásának mérésében, és aktívan részt vesz a heti egy alkalommal történő egyéni mentorfoglalkozáson, ahol saját munkájának, eredményeinek értékelése történik, valamint részt vesz a havonkénti egyszer esedékes csoportos mentori foglalkozáson.
j) Vállalja, hogy a mentora számára a jogosultságot igazoló hiteles dokumentumokat átadja és az egyéb a programhoz kapcsolódó adatbekéréseknek eleget tesz.
A TÁMOP 3.3.8-as és a TÁMOP-3.3.9-es konstrukciókban résztvevő tanulók a TÁMOP- 2.2.7.A-13/1 keretében nem kötelezettek a g) és h) pontban lévő feltétel teljesítésére. A program egyéb elemeiben kötelező a részvételük, csak ebben az esetben folyósítható számukra az ösztöndíj. A TÁMOP 3.3.8-as és a TÁMOP-3.3.9-es konstrukciókban résztvevő tanulók akkor vonhatók be a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 programba, ha az iskola igazolja a jogosultsági feltételeket, valamint azt, hogy a tanulók részt vesznek egyéni fejlesztési programban.
Az adható ösztöndíj mértéke 10 000-18 000 Ft/hó/diák, melyet a program biztosít a következőképpen:
- Ösztöndíj: a 2013/2014-es tanévben 2013. szeptember 1. napjától 2014. június 30. napjáig
- 2014. év nyarán (2014. július 1. napjától 2014. augusztus 31-ig) a fejlesztő, felkészítő programok idején
- Ösztöndíj: a 2014/2015-ös tanévben 2014. szeptember 1. napjától 2015. május 31. napjáig havonta kerül folyósítja.
Az ösztöndíj programban támogatható diákok két csoportra oszthatók:
Olyan általános iskolai diákok jelentkezhetnek az ösztöndíj programba, akik sikeresen elvégezték az általános iskola hatodik vagy hetedik osztályát, és 2013 szeptemberétől megkezdhetik az általános iskola hetedik vagy nyolcadik osztályát és teljesítik a fent említett tanulókra vonatkozó kritériumokat.
1. általános iskola hatodik osztályt sikeresen végzett diákok
2. általános iskola hetedik osztályt sikeresen végzett diákok
2. Mentori tevékenység
A program elemeként pedagógus végzettséggel, és megfelelő szakmai tudással , releváns szakmai tapasztalattal (pl. roma felzárkózás/integráció) rendelkező személyekből álló mentor-hálózat kiépítésére és a projekt megvalósulása alatt működtetésére, mentori szupervízióra kerül sor. A mentor kiválasztása során előnyben kell részesíteni azokat a pedagógusokat, akik az ösztöndíjban részesülő diák iskolájában tanítanak, közülük is előnyben részesítendő azok a pedagógusok, akik az ösztöndíjban részesülő diákot oktatják.
Az a személy, aki a 2012/2013-as és/vagy a 2013/2014-es tanévben az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába program keretében mentori feladatokat ellát, a TÁMOP 2.2.7. A-13/1 programba mentorként nem vonható be.
További feltételek a mentori hálózat tagjaival szemben:
- felvételi beszélgetésen való részvétel a szükséges készségek, képességek felmérésére (empátia, szociális érzékenység, tolerancia, szakmai felkészültség);
- a mentori felkészítésen való részvétel;
Előnyt jelent a roma kultúra ismerete, további előnyt jelent a területi nemzetiségi
önkormányzat, vagy az ORÖ képviselőinek ajánlása személyiséget és korábbi tapasztalatokat bemutatva; valamint a pályaorientációs tudás, tapasztalat.
A mentorok kiválasztása a módszertani útmutatóban rögzítettek szerint történik, az egységesen kialakított és elfogadott feltételrendszer és eljárásrend alapján.
A szülő saját gyermekének mentorálását nem végezheti.
A mentor feladatai:
a) részt vesz a mentorok számára a program megkezdése előtt tartott felkészítésen és
b) részt vesz a tanulók toborzásában,
c) részt vesz a nyári fejlesztő, felkészítő programokon
d) egyéni előrehaladási tervet készít egyeztetve a programba bevont tanulóval, azokat 3 havonta felülvizsgálja, az osztályfőnök és az érintett pedagógusok bevonásával értékeli a tanuló haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat, tapasztalatait és az értékelés eredményét az egyéni előrehaladási naplóban írásban is rögzíti.
e) adatot szolgáltat a jogosultsági feltételek teljesítéséről
f) rendszeres és személyes kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, melynek során hetente minimum egy órában a mentorált tanuló felkészítésével foglalkozik, emellett havonta minimum egy csoportos mentori foglalkozást tart. A foglalkozásokat folyamatosan dokumentálja a tanulóról vezetett egyéni előrehaladási naplóban.
Mindezek mellett igény esetén soron kívüli mentorálást is biztosít a diák számára.
g) rendszeres és személyes kapcsolatot tart az iskolával, kiemelten az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén az érintett pedagógusokkal.
h) részt vesz a mentoroknak tartott kötelező és részt vehet a javasolt szupervíziós üléseken, ahol esetmegbeszélésekre és a tapasztalatok megosztására kerül sor.
i) felveszi és a program során folyamatosan tartja a kapcsolatot a tanuló családjával, gyermekjóléti szolgálattal, szakmai és szakszolgálatokkal, a tanulmányi eredmények romlását, az egyéni előrehaladási tervben kitűzött rész-céloktól való elmaradást jelzi a szülőknek
A mentorok munkájuk elvégzéséért bruttó 11.500 Ft/diák/hó juttatásban részesülnek.
Egy mentor legfeljebb 5 tanuló tekintetében vállalhatja a mentori feladatokat.
Amennyiben a tanuló a TÁMOP 3.3.8-as és/vagy a TÁMOP-3.3.9-es konstrukcióban résztvevő iskola tanulója, akkor a mentor a fent meghatározott feladatok közül a következőket végezheti: a, b, c, e, g pontokban felsorolt tevékenységek. Ebben az esetben a feladat elvégzéséért bruttó 3000 Ft/diák/hó juttatásban részesülnek és egy mentor legfeljebb 10 tanuló tekintetében vállalhatja a mentori feladatokat A projekt során lehetőség van a mentorok mellett munkaviszony, vagy megbízásos jogviszony keretében koordinátort, segítőt alkalmazni.
Koordinátor, segítő feladatai:
a) tájékoztatás, információnyújtás a mentorok részére a program aktualitásairól
b) részvétel a toborzási folyamatok szervezésében, lebonyolításában
c) részvétel az információs fórumokon, szükség esetén részvétel ezek szakmai háttéranyagainak kialakításában
d) részvétel a nyári programok szakmai tervezésében
e) kapcsolattartás a szociális ellátórendszer szereplőivel
f) kapcsolattartás az iskolaigazgatókkal, osztályfőnökökkel, azok tájékoztatása
g) családokkal történő kapcsolattartás, családok informálása
3. A konzorciumi partnerek feladatai
Előkészítési tevékenységek:
- megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (maximum terjedelme: 4 szerzői ív),
- célcsoport felmérésére vonatkozó kutatási tevékenység
- költség- haszon elemzés, és finanszírozási terv és számítások elkészítése
- ösztöndíj kifizetésre vonatkozó eljárásrend kialakítása
- jogi szakértői tevékenység
- közbeszerzés előkészítése, feltételes közbeszerzés elindítása;
- projektirányítási kézikönyv kidolgozása
- Módszertan (a tanulók és a mentorok toborzásának, kiválasztásának eljárásrendjei, és azokhoz kapcsolódó módszertanok kidolgozása, a mentori tevékenységhez kapcsolódó szakmai dokumentáció sztenderdjeinek kidolgozása, mentorok kiválasztásának eljárásrendje) készítése
- a közvetlen célcsoport (tanulók, családjaik, lehetséges mentorok) felkutatása, toborzása, programba vonása, tájékoztatás, információnyújtás a célcsoport részére a tanulók és családjuk lakókörnyezetében (művelődési ház, kultúrház, közösségi terek), illetve ezzel összefüggő nyilvános programok szervezése, a programról való tájékoztatás, információnyújtás, a program népszerűsítése
- a program szakmai előkészítése, iskolák felkeresése, tájékoztatása, informálása a programról
- kommunikációs módszertan és kommunikációs terv kidolgozása.
- a projekt végrehajtásához szükséges informatikai fejlesztések megtervezése
4. Projekt megvalósítás
- a program koordinációja, irányítása, konzorciumvezetői feladatok ellátása
- területi tervezés a várható tanulói és mentori jelentkezésekre alapozva és a mentori fejlesztések eredményeit felhasználva a projekt végrehajtásához szükséges informatikai fejlesztések megvalósítása
- mentori hálózat és az ösztöndíj kifizetéséhez kapcsolódó informatikai rendszer, illetve elektronikus felületének előkészítése, kialakítása és üzemeltetése, oktatása felhasználók számára
- ösztöndíj folyósítása
- pályaorientációs tevékenységek ellátása, kapcsolódó eszközfejlesztés (mérő és értékelési eszközök kialakítása, feladatsorok, segédanyagok fejlesztése, szakkönyv)
- mentorok kiválasztása,
- mentorok felkészítése
- mentorhálózat koordinálása, hálózati szervezet- és működésfejlesztési tevékenységek megvalósítása
- támogató tevékenység a mentoroknak, segítségnyújtás formájában, hogy megfelelően el tudják látni az adminisztratív és szakmai feladataikat
- szupervízió megszervezése, biztosítása a mentorok számára, a mentori tapasztalatok összesített eredményeinek elemzése
- a mentorok számára egységesen alkalmazandó szakmai dokumentáció kialakítása és fejlesztése
- helyszín biztosítása a mentori foglalkozások tekintetében
- együttműködés kialakítása és fenntartása az oktatási-nevelési intézmények fenntartóival, vezetőivel, különösen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
- a közvetlen célcsoport, azaz a tanulók és családjuk lakókörnyezetében (művelődési ház, kultúrház, közösségi terek) a programról való tájékoztatás, információnyújtás, a program népszerűsítése
- célcsoport aktív elérését biztosító információs programok megvalósítása (pl. felkereső programok közoktatási intézmények tanulói számára, szülői tájékoztató fórumok megszervezése, lebonyolítása)
- operatív terv készítése a diákok tájékoztatásával, elérésével, programban tartásával kapcsolatban
- hátrányos helyzetű tanulók a programba történő bevonása és ennek elősegítése
- támogató szolgáltatások biztosítása a programból való kiesés megakadályozására, a támogató családi környezet kialakítására
- kockázati tényezők beazonosítása a programból való kiesés megakadályozására
- esetproblémák kezelésére szakmai tanácsadás
- egyéni segítségnyújtás megtervezése, lebonyolítása, a tapasztalatok eredményeinek elemzése
- a tanulók kiválasztása az egységesen elfogadott eljárásrend alapján, a kiválasztott tanulók számára segítségnyújtás az ösztöndíj szerződéssel kapcsolatos ügyintézésben
- egyéni fejlesztési tervek és mentori naplókban rögzítettek nyomon követése
- szakképző iskolák és gyakorlati képző helyek bevonása a programba,
- egyéb szervezetekkel történő együttműködés
- szakmákat a gyakorlatban bemutató programok kialakítása és szervezése a tanulók számára külső gyakorlati képző helyeken, és iskolai tanműhelyekben, szakoktatók bevonása a szakképzést népszerűsítő programokba,
- kialakított programok szakmai disszeminációja, jó gyakorlatok elterjesztése
- projekt kommunikáció; a projektben tervezett programokhoz kapcsolódó kommunikációs kampányok, média megjelenések támogatása
5. A projekt eredményes megvalósítása érdekében végzett egyéb fejlesztések
- programértékelés, hatékonyság és eredménymérések: az egyes projektelemek megvalósulásának nyomon követése
- ERFA átjárhatóság terhére
o menedzsmenthez és szakmai célok eléréséhez kapcsolódó eszközök beszerzése
o a program megvalósítását szolgáló immateriális javak beszerzése
- a projekt menedzsment munkáját támogató immateriális javak beszerzése
- projekt menedzsment és általános (előrehaladási) projekt monitoring
- közbeszerzési eljárások lefolytatása
- a kedvezményezett (konzorciumi tagok) belső szervezetének, menedzsment kapacitásának megerősítését szolgáló szakmai fejlesztések (a projekt minőségirányítási rendszerének kifejlesztése, korszerű szervezeti HR stratégia kidolgozása és a bevezetését szolgáló akciók megvalósítása szervezeten belüli tudásmenedzsment funkciók fejlesztése)
- készség és kompetencia fejlesztések, valamint szakmai képzések / felkészítések a projekt partnereknél működő helyi menedzsment és az általuk működtetett hálózat hatékonyabb szakmai működtetésének támogatására
- módszertan (a tanulók és a mentorok toborzásának, kiválasztásának eljárásrendjei, a mentori tevékenységhez kapcsolódó szakmai dokumentáció sztenderdjeinek kidolgozása, mentorok kiválasztásának eljárásrendje) készítése
- a közvetlen célcsoport (tanulók, családjaik, lehetséges mentorok) felkutatása, toborzása, programba vonása, tájékoztatás, információnyújtás a célcsoport részére a tanulók és családjuk lakókörnyezetében (művelődési ház, kultúrház, közösségi terek), illetve ezzel összefüggő nyilvános programok szervezése, a programról való tájékoztatás, információnyújtás, a program népszerűsítése
- a program szakmai előkészítése, iskolák felkeresése, tájékoztatása, informálása a programról
- tájékoztatási, nyilvánossági kötelezettségek teljesítése
- könyvvizsgálat elvégzése
- horizontális elvekre vonatkozó előírások teljesítése
C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
A C1. pontban rögzített projekt megvalósításhoz tartozó tevékenységek megvalósítása kötelező!
Valamint az alábbi tevékenységek megvalósítási is kötelező:
1. Tájékoztatás, nyilvánosság
A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az NFÜ (http://www.nfu.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az "Arculati kézikönyv" tartalmazza.
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a Közreműködő Szervezet kommunikációs munkatársával.
Az előírt kommunikációs tevékenység elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.
2. Könyvvizsgálat
A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani.
3. Horizontális elvekre vonatkozó előírások
3.1. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése
Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projektjavaslat támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához.
A Projektgazdának egyéb követelményként a Kiemelt Projekt Adatlap 7. és 8. pontjában megjelölt 6-6 intézkedés közül kell vállalásokat tennie, melyek közül az alábbiakban megjelölésre kerül az az 1-1 kötelező szempont, melyek mellett további 2-2 tetszés szerinti szempont vállalása kötelező.
Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges.
3.1.1.) Esélyegyenlőség
A Kiemelt Projekt Adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban (megvalósíthatósági tanulmány). A pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák.
Az Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása intézkedés akkor is elfogadható, ha az már meglévő esélyegyenlőségi intézkedés.
A Kiemelt Projekt Adatlapon található a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Projektgazda, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt.
Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi projektjavaslat esetén az egyes esélyegyenlőségi vállalások teljesítésének megosztása már a projektjavaslat elkészítésekor tisztázandó, az adatok megadásakor azokat összesítetten kell megadni.
Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy projektjavaslat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, vagy projektbe bevont személyként akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják.
A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik.
Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés az alábbi:
- Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása
3.1.2.) Fenntarthatóság
A Kiemelt Projekt Adatlapon a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a Projektgazdának a vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét a Kiemelt Projekt Adatlapon a Projektgazda szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a Kedvezményezettre és/vagy a tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre vonatkozóan megadott értékektől eltérő lehet.
Az egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást összegben kell megadni, a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett értéket a projektjavaslat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a Projektgazda valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés, illetve csökkenés. Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezésének idejére és a fenntartás végére tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett.
A Kiemelt Projekt Adatlapon a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a Projektgazda, hogy milyen fenntarthatósági intézkedés esetében vállal többletteljesítményt.
A többletvállalást a projektjavaslat benyújtásakor érvényes értékből kiindulva kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Projektgazda a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja.
A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló, projekt fenntartási jelentés), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik.
Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedés az alábbi:
- Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
D1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
D2. Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
D3. Támogatás összege
A jelen konstrukció keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb 6 000 000 000 Ft lehet.
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az EMK szabályozza.
F1. A kiemelt projekt felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Jelen pályázati kiírásra nem vonatkozik.
F2. A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje
A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag a Kiemelt Projekt Adatlapon, a Kiemelt Projekt Felhívásban, valamint jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Kiemelt Projekt Adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel, illetve Pdf, Tif formátumban történő elektronikus adathordozóra másolását jelenti, az F8 pontban megadottak szerint.
A Kiemelt Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy jelen Útmutató 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva, eredeti példányban kell benyújtani.
A projektjavaslatot (kitöltött Kiemelt Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón, a kiemelt projekt felhívás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás6/futárpostai szolgáltatás7 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.2.7.A-13/1 ("Út a szakmaválasztáshoz")
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a projektjavaslatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Projektgazda figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a projektjavaslat személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a Kiemelt Projekt Felhívás kódszámát (TÁMOP-2.2.7.A-13/1 - Út a szakmaválasztáshoz), a Projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A kiemelt projekt felhívással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel.: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a projektjavaslatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A projektjavaslatok benyújtása 2013. május 10-től 2013. július 11-ig lehetséges.
A projektjavaslatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu