Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Pályázat a Civil Konzultációs Testület (CKT) tagjainak kiválasztására
Kiíró:
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Határidő:
04/16/2021
Érvényes:
04/16/2021
Tárgymutató:
Civil Konzultációs Testület (CKT) tagjainak kiválasztása
Pályázhat:
bármely, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, amelynek tevékenysége - többek között - a szabadságuktól megfosztott személyek jogainak, és érdekeinek védelmére irányul, illetve Magyarországon az OPCAT 4. cikke szerinti fogvatartási helyeken tartózkodó személyekkel való bánásmódot vizsgálja
Pályázat a Civil Konzultációs Testület (CKT) tagjainak kiválasztására

Pályázati felhívás
Az alapvető jogok biztosa a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: OPCAT) 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmusként, a Magyarországon nyilvántartásba vett és működő szervezetek szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmód területén szerzett kiemelkedő gyakorlati és/vagy magas szintű elméleti ismereteinek hasznosítása céljából Civil Konzultációs Testületet (a továbbiakban: CKT) hoz létre. A CKT javaslataival és észrevételeivel segíti a nemzeti megelőző mechanizmus munkáját. A CKT meghívott és pályázat útján kiválasztott tagokból áll.
Az alapvető jogok biztosa
felhívással
fordul azokhoz a hazai civil szervezetekhez, amelyek a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátását a CKT pályázat útján kiválasztott tagjaként segíteni kívánják.

A CKT működése
A CKT üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, a helyszín, az időpont és a napirend megjelölésével az alapvető jogok biztosa hívja össze. A CKT nem jogi személy, működésének személyi és tárgyi feltételeiről az alapvető jogok biztosa gondoskodik. A tagokat e tevékenységükért sem díjazás, sem költségtérítés nem illeti meg.

A Civil Konzultációs Testület tagjai:
- javaslatot tehetnek a nemzeti megelőző mechanizmus éves látogatási tervének tartalmára, valamint a vizsgálati prioritásokra;
- indítványozhatják egyes fogvatartási helyek meglátogatását;
- a fogvatartási helyek sajátosságaira tekintettel, speciális ismeretekkel rendelkező szakértő felkérését javasolhatják, aki az általuk képviselet szervezet munkatársa is lehet;
- véleményezik a nemzeti megelőző mechanizmus munkamódszereit, jelentéseit, tájékoztató kiadványait, valamint egyéb publikációit;
- megvitatják a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátására felhatalmazott munkatársak képességeinek fejlesztéséhez szükséges képzési tervet;
- lehetőségeik szerint részt vesznek a nemzeti megelőző mechanizmus által szervezett konferenciákon, műhelybeszélgetéseken, kiállításokon és más rendezvényeken.
A tagság időtartama: 3 év

A jelentkezés feltételei:
A Civil Konzultációs Testület pályázat útján kiválasztott tagja lehet bármely, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, amelynek tevékenysége - többek között - a szabadságuktól megfosztott személyek jogainak, és érdekeinek védelmére irányul, illetve Magyarországon az OPCAT 4. cikke szerinti fogvatartási helyeken tartózkodó személyekkel való bánásmódot vizsgálja.

A pályázathoz mellékelni kell:
- A pályázó szervezet nyilvántartásba vételét igazoló jogerős bírói végzés másolatát.
- A pályázó szervezetnek a hazai fogvatartási helyeken tartózkodó személyek jogainak és érdekeinek védelmére irányuló tevékenységéről szóló beszámolót.

A pályázatokat írásban az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (1055 Bp., Falk Miksa u. 9-11. Levélcím: 1387 Bp., Pf. 40. Tel.: 06 1 475-7100; e-mail: cktpalyazat@ajbh.hu, Fax: 06-1/269-1615) kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 16.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. április 30.
Hiánypótlás: a pályázat benyújtásának határidejét követően hiánypótlásnak helye nincs.
A nyertes pályázókat az alapvető jogok biztosa a Civil Konzultációs Testület munkájában történő részvételre - a pályázat elbírálását követő 15 napon belül - írásban kéri fel. A kiválasztott szervezetek tagsága a felkérés elfogadásával jön létre.
http://www.ajbh.hu/


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu