Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Örökéletű tölgy
Kiíró:
Wacław Felczak Alapítvány
Határidő:
10/26/2018
Érvényes:
10/26/2018
Tárgymutató:
tudományos kutatások támogatása
Pályázhat:
magyarországi székhelyű oktatási intézményekben dolgozó kutatótanárok, továbbá a magyarországi székhelyű felsőoktatási- és tudományos intézmények, valamint munkatársaik

A Wacław Felczak Alapítvány
"ÖRÖKÉLETŰ TÖLGY"
című pályázati felhívása - tudományos kutatások támogatására

A Waclaw Felczak Alapítványról (továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi illetőségű tanárok, kutatók, valamint magyar székhelyű felsőoktatási- és tudományos intézmények számára magyar-lengyel vagy lengyel témájú tudományos kutatási projektek támogatására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a magyar és a lengyel nemzet történelmi, kulturális, művészeti, gazdasági, közéleti és egyéb szakterületen ápolt kapcsolatával összefüggő tudományos kutatások támogatása. A pályázat során a fent említett szakterületekhez kapcsolódó tudományos projektek megvalósításához van lehetőség pénzügyi támogatás igénylésére.

2. A pályázat benyújtására jogosult
A magyarországi székhelyű oktatási intézményekben dolgozó kutatótanárok, továbbá a magyarországi székhelyű felsőoktatási- és tudományos intézmények, valamint munkatársaik. Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

3. A támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében egyének és munkacsoportok kutatási projektjeinek támogatására egyaránt van mód. A projekt keretében a magyar-lengyel vagy lengyel témában magyar nyelven folytatott kutatás(ok)ra is lehet pályázni. Az elbírálás során előnyt jelent, ha a pályázó már tud meglévő lengyel kapcsolatokra támaszkodni, továbbá, ha a projekt keretében fiatal magyar vagy lengyel kutatókat és doktoranduszokat foglalkoztat. A pályázat keretében lehetőség van többek között a következő tevékenységek támogatására: magyar nyelvű tudományos publikációk, folyóiratok és évkönyvek kiadása, hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, egyéni és csoportos külföldi kutatások folytatása, oktatási és ismeretterjesztő segédanyagok készítése.

4. A támogatás formája, mértéke
A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
Az egy pályázó által igényelhető támogatás maximális összege
- intézmények számára: 3 000 000 Ft
- egyéni kutatók számára: 500 000 Ft
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
- utazási költség;
- étkezési költség, catering;
- szállásköltség;
- fordítási költségek;
- tolmácsolás, fordítási költség;
- nyomtatási/nyomdai költségek;
- honorárium (pl. konferenciák előadói számára);
- terem- vagy eszközbérlés.

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. október 26. 18:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2018. november 9.

7. Megvalósítási időszak
Jelen pályázati kiírás keretében a 2019. február 28-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
1. Pályázati adatlap, (természetes személyek esetén adatkezelési hozzájárulás) és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
2. Támogatási kérelem, amely tartalmazza az adott kutatási projekt tervezetét, és a lényegi elemek leírását, amire a pályázott összeget fordítani kívánják. Jogi személy esetén a vonatkozó támogatási kérelmet a szervezet vezetőjének aláírásával és pecsétjével ellátva kell benyújtani;
3. Részletes költségterv.
Ezen dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
1. a pályázó határidőben nyújtotta-e be a pályázatát;
2. a jelentkező a pályázati felhívásban meghatározott potenciális pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

Kapcsolat és további információ:
Wacław Felczak Alapítvány
Telefon: 06-1-416-9216
E-mail: info@wfa.hu


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu

File Attachment Icon
1_a_ÖRÖKÉLETŰ_TÖLGY_pályázati_adatlap_jogi személyek.pdf
File Attachment Icon
1_b_ÖRÖKÉLETŰ_TÖLGY_pályázati_adatlap_természetes személyek.pdf
File Attachment Icon
2_ÖRÖKÉLETŰ_TÖLGY_támogatási_kérelem_jogi és természetes személyek.pdf
File Attachment Icon
3_ÖRÖKÉLETŰ_TÖLGY_költségterv.xlsx
File Attachment Icon
ÖRÖKÉLETŰ_TÖLGY_pályázati_felhívás.pdf
File Attachment Icon
ÖRÖKÉLETŰ_TÖLGY_pályázati_felhívás.docx