Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Pályázat 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban való részvételre
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
04/30/2019
Érvényes:
04/30/2019
Tárgymutató:
hátrányos helyzetű tanulók szakképző iskolában folytatott tanulmányi eredményességének és a szakma megszerzésének segítése
Pályázhat:
tanulói jogviszonyban áll, a szakközépiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása
8. évfolyamos tanulók számára
az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban való részvételre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatái intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2018/2019. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban való részvételére.
A program célja, hogy támogassa a hátrányos helyzetű tanulók szakképző iskolában folytatott tanulmányai eredményességét, a szakma megszerzését.

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, a szakközépiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér és
b) az alábbi alpontokban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a szerint halmozottan hátrányos helyzetű,
bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította és a törvényes felügyeletét ellátó szülő a Gyvt-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, vagy
bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett.

A program célja:
Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakközépiskolában, a tanulók számára szakközép-, illetve szakképző iskolai tanulmányaikhoz a kollégium keretei között befogadó pedagógiai környezetet biztosítson, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint hatékonyan támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve a szakmához jutást.
A programban szakközép-, illetve szakképző iskolás tanulókat is ellátó kollégiumok vállalnak felelősséget azért, hogy a program célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket szakközép-, illetve szakképző iskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban államilag elismert, piacképes szakképesítéshez segítsék.
A kollégiumok felelőssége különösen a programba való bekerülés és a pályaorientációval támogatott előrehaladás, a képző intézménnyel való tanári és szülői együttműködés megszervezése és megvalósítása a diákok lemorzsolódásának elkerülése érdekében. A programról további információk érhetők el a http://www.ajkszp.hu honlapon.

Pályázni a programban részt vevő, a jelen felhívás 3. sz. mellékletében felsorolt kollégiumokba lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban részt vevő intézményekben, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (http://www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság).

A pályázat kötelező mellékletei:
- szülői nyilatkozat (1. sz. melléklet)
- a tanuló személyi adatlapja (2. sz. melléklet)

A pályázatot legkésőbb 2019. április 30-áig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott kollégium címére. Ezt követően pótló jelentkezés keretében legkésőbb 2019. június 22-éig postai úton kell eljuttatni a pályázatot a választott kollégium címére.

A borítékra kérjük, írják rá: "Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program".

A pályázatokat a szakközép-, illetve szakképző iskola, amelybe a tanuló felvételt nyert és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el, és a pályázat eredményéről 2019. július 6-áig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@emmi.gov.hu).

A program leírása letölthető:
Az AJKSZP pedagógiai programja - A kollégiumi nevelés alapprogramjáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 6. számú melléklete


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu

File Attachment Icon
AJKSzP tanulói pályázat.zip