Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében "Ipar 4.0" mintaalkalmazások kialakítása / GINOP-1.1.3-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
04/15/2017
Érvényes:
04/15/2017
Tárgymutató:
termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében "Ipar 4.0" mintaalkalmazások kialakítása / GINOP-1.1.3-16
Pályázhat:
A támogatást igénylővel szemben támasztott feltételek:
- A konzorciumi tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciumi megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető köteles a konzorciumi megállapodásban megnevezni azt a kapcsolattartó személyt/szervezetet, aki/ami koordinálja a konzorciumi tagok egymás közötti, a projekt révén megvalósuló együttműködését.
- Finanszírozás módja: tagonkénti finanszírozás.
- A Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatásra kerül a konzorciumi tagok felelőssége és szakmai feladatai

A Széchenyi 2020 keretében módosult a „Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása” című (GINOP-1.1.3-16 kódszámú) felhívás.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-termel-kkv-k-digitlis-s-automatizcis-fejlesztseinek-lnktse-rdekben-ipar-40-mintaalkalmazsok-kialaktsa-cm-felhvs

FELHÍVÁS
A magyarországi ipari termelés digitális transzformációjának elősegítése érdekében
az "Ipar 4.0" mintaalkalmazások megvalósítására

Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében "Ipar 4.0" mintaalkalmazások kialakítása
GINOP-1.1.3-16
Magyarország Kormányának felhívása a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő kis és középvállalatok1 digitális transzformációjának elősegítésére annak érdekében, hogy a feldolgozóiparban tevékenykedő kis- és középvállalkozások versenyképessége fokozódjon, és Magyarország nyitottabbá váljon az ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési megoldásai iránt.
1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!
2 Magyar Közlöny 53. szám, 2016. április 15. p. 4643.
3 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását, továbbá az Irinyi tervben megfogalmazottaknak megfelelően 2020-ig az ipar arányának a jelenlegi 23,5%-ról 30%-ra történő emelését a bruttó hazai terméken (GDP) belül.
A cél elérését a Kormány a Magyar Közlönyben2 nevesített szervezetekkel való együttműködésben, konzorciális formában tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet maximum 2,35 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó konzorcium az együttműködés keretében vállalja, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréshez;
- a projektjük megvalósításával hozzájárulnak a magyarországi Ipar 4.0 fejlesztések intézményesített megalapozásához és elindításához;
- széleskörű ismertséget biztosítanak az ipar 4.0 megoldásoknak a hazai kis- és középvállalatok körében;
- demonstrációs mintaprojektek segítségével bemutatják, hogy az ipar 4.0 alapú termelési rendszer és technológia fejlesztése miként tudja segíteni a hazai kis- és középvállalatok fejlődését, ezáltal jelentősen erősítve versenyképességüket;
- aktív felkészítő tevékenységükkel hozzájárulnak a hazai kis- és középvállalatok ipar 4.0 fejlesztési döntéseik szakmai megalapozásához és meghozatalához;
- projektjükkel elősegítik az ipari ágazatok termelési értékláncaiban megjelenő új technológiára alapozott, ipari szemléletű paradigmaváltást.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) célkitűzése a versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése. A gazdaság fejlődéséhez létfontosságú a vállalkozói aktivitás növelése, az innovációra való nyitottság ösztönzése, az önfenntartásra és azon túl a munkahelyteremtésre való képesség fejlesztése.
A fenti célok elérése érdekében jelen Felhívás keretében a feldolgozóipari kis- és középvállalkozások speciális ipar 4.0 fókuszú felkészítése történik egyedi felmérés, tanácsadás révén, melynek indokoltságát az adja, hogy az internet alapú gazdaság ipartörténeti léptékkel mérhető, valóban forradalmi változásokat indukál. Ezeket a változásokat a széles értelemben vett ipar minden területét átható digitális vívmányok váltják ki, az eddig alkalmazott rendszerek, megoldások mellett erőteljesen kibontakozó technológiai innovációk formájában. Az újraiparosításnak ez a folyamata a gazdaságot gyökeresen átalakító digitalizáció jelenségeit sűrítő, szűrő, a közgazdasági gondolkodást orientáló paradigma, amely az egyes nemzeti, tagállami gyakorlatokban egyre hangsúlyosabb gazdaságstratégiai doktrínát jelent, és amelyben az informatika és a klasszikus ipar összeolvadása történik.
A globális cél az EU globális léptékű versenyképességének megőrzése, és ennek domináns eleme az átfogó digitális fejlesztéspolitikai reformstratégia, valamint a hozzá tarozó szabályozási kereteket kijelölő program, az un. Digital Single Market Strategy (DSM).
A digitális transzformáció által elérhető ipari alkalmazások paradigmaváltást jelentenek a termelő tevékenységet végző vállalkozások működésében. A német kezdeményezés Ipar 4.0 néven ismert, már napjainkban is zajló átalakulásra késedelem nélkül szükséges felkészíteni a hazai kis- és középvállalkozásokat, mivel adottságaiból fakadóan ez a réteg képezi a magyar ipar fő fejlesztési potenciálját, ugyanakkor digitális felkészültsége még jelentősen elmarad európai versenytársaitól. A jelenleg zajló átmeneti időszak történelmi lehetőséget kínál arra, hogy megfelelően megválasztott ösztönzőkkel és állami szerepvállalással a jelentős beszállítói tevékenységet is folytató magyar középvállalati szektor növelje rugalmasságát, hatékonyságát és ezáltal nemzetközi versenyképességét.
Fentiekkel összefüggésben a Felhívás célja a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő mikro-, kis-, és középvállalkozások4 digitális transzformációjának elősegítése, az ipar 4.0 termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási, vezérlési stb. megoldások iránti nyitottságának fokozása az alábbi fő tevékenységeken keresztül:
4 Azon vállalkozások, melyek 2004/XXXIV tv. alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
1. Ipar 4.0 fejlesztési potenciál felmérése, fejlesztési koncepció elkészítése és implementálása,
2. Ipar 4.0 monitoring rendszer létrehozása és központ fejlesztése,
3. Ipar 4.0 módszertan kialakítása, elterjesztése a termelő KKV-k fejlesztésének elősegítésére,
4. Ipar 4.0 mintamegoldások és demonstrációs környezetek (mintaprojektek) kialakítása,
5. Ipar 4.0 mintamegoldások és demonstrációs környezetek segítségével a KKV-k esetében alkalmazható versenyképesség növelő módszerek, eszközök és komplex megoldások bemutatása, az alkalmazáshoz szükséges ismeretek szolgáltatásként való nyújtása.
A Felhívás célja a hazai kkv-k ipar 4.0 felkészültségének felmérése, minősítése, a hazai ipar 4.0 index kidolgozása, fejlett ipar 4.0 megoldásokat alkalmazó termelő vállalatok mintajellegű megoldásainak demonstrációja, mely az ipari i4.0 technológiai/ipari i4.0 termelési rendszerek fejlesztése kapcsán segíti a KKV-k ipar 4.0 jellegű átalakulását, ezáltal jelentősen erősítve a hazai termelő KKV-k e körének versenyképességét. Az ipar 4.0-val összefüggő jövőbeli szak- és fejlesztéspolitikai döntések megalapozásához egy olyan adatbázis létrehozása szükséges, mely a jelenleg rendelkezésre álló, szigetszerű, ipar 4.0-hoz kapcsolódó adatbázisok feltérképezésén, azok adattartalmának bemutatásán és lehetőség szerinti migrálásán túl a felmérésre kerülő KKV-k körében olyan adatokkal kerül feltöltésre, mely a projektmegvalósításhoz szükséges információk mellett a szakpolitika és fejlesztéspolitikai igényeket is kiszolgálni hivatott.
Szakpolitikai jellegű támogató feladat a jelenleg elérhető nemzetközi és hazai szakirodalom, keresleti és kínálati oldali ipar 4.0 beavatkozási gyakorlatok, adatforrások, létező tudásbázisok összegyűjtése, azaz egy tudástár kialakítása, mely felhasználható további szakpolitikai és fejlesztéspolitikai feladatok tervezése, megalapozása és megvalósítása során. A cél továbbá egy olyan integrált adatbázis és tudástár létrehozása, amely a projekt eredményeképpen alkalmas a szakpolitika és a fejlesztéspolitika részére ipar 4.0 stratégiai javaslatok kidolgozásának szakmai megalapozására, illetve a hazai szakmai irányító/stratégia alkotó szerepkör támogatására.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelem támogatható, amely megfelel a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,35 milliárd forint.
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium irányító hatósági feladatokat ellátó szervezeti egysége, a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg az 1006/2016. (I. 18.) számú Kormányhatározatban (1201/2016 (IV. 15.) Korm. határozati kiegészítéssel) szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenység nincs.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.
Jelen Felhívásra konzorciumi formában támogatási kérelmet nyújthat be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített pályázói kör.
A támogatást igénylővel szemben támasztott feltételek:
- A konzorciumi tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciumi megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi megállapodásban konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. A konzorciumvezető köteles a konzorciumi megállapodásban megnevezni azt a kapcsolattartó személyt/szervezetet, aki/ami koordinálja a konzorciumi tagok egymás közötti, a projekt révén megvalósuló együttműködését.
- Finanszírozás módja: tagonkénti finanszírozás.
- A Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatásra kerül a konzorciumi tagok felelőssége és szakmai feladatai.
A konzorcium tagjainak közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája" c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
- amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
- amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
- olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
Amennyiben a támogatás állami támogatásnak minősül a 3.2. pontban foglaltak alapján, a következő kizárások is alkalmazandók:
Csekély összegű támogatás jogcímen nem nyújtható:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
c) támogatás azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
g) támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
h) támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás olyan tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható, amely
a) legfeljebb öt éve került bejegyzésre,
b) nem összefonódás útján jött létre és
c) még nem osztott fel nyereséget.
Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt éves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímen az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás:
a) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
b) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
- a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
g) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás megjelenését követő 30. naptól a Felhívás megjelenését követő 90. napig van lehetőség.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - szükséges eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül.
1. postai úton: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
2. személyesen: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, az Irányító Hatósághoz a nyitvatartási időn belül:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1139 Budapest, Váci út 83. (földszint) Center Point Irodaház
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdődik, illetve ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 2,35 milliárd Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 2,35 milliárd Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-113-16-termel-kkv-k-digitlis-s-automatizcis-fejlesztseinek-lnktse-rdekben-ipar-40-mintaalkalmazsok-kialaktsa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu