Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Reunion
Kiíró:
Ferencvárosi Művelődési Központ
Határidő:
05/01/2021
Érvényes:
05/01/2021
Tárgymutató:
irodalmi pályázat
Pályázhat:
minden olyan magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki a pályázat időtartama alatt aktív gimnáziumi, szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai jogviszonnyal rendelkezik
Reunion

A MESTER GALÉRIA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR “REUNION" CÍMŰ
IRODALMI PÁLYÁZATÁNAK
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PÁLYÁZATON, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A pályázat neve, szervezője, lebonyolítója, időtartama
1.1. A pályázat neve, szervezője és lebonyolítója:
"Reunion" elnevezésű pályázat (a továbbiakban: "Pályázat") szervezője a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (a továbbiakban: "Szervező") (székhelye: 1096 Budapest, Haller u. 27., cégjegyzék szám: 00 15 509079, adószám: 15509079-2-43).
A Pályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Mester Galéria és Közösségi Tér (a továbbiakban: "Lebonyolító") látja el.
1.2. A Pályázat időtartama:
A Pályázat 2021. március 1. 00 óra 00 perc 01 másodperctől 2021. május 1. 23:59:59 óráig tart.

2. Részvételi feltételek, regisztráció, mechanizmus
2.1. Részvételi feltételek:
A Pályázat a résztvevők számára önkéntes és ingyenes. A Pályázatban részt vehet minden olyan magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki a pályázat időtartama alatt aktív gimnáziumi, szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai jogviszonnyal rendelkezik. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Pályázat szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi természetes-, illetve jogi személy, továbbá ezen személyek/szervezetek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: "Ptk.") 8:1. § (1) bekezdésének meghatározott (közeli) hozzátartozói.
2.1.1. A Pályázó legfeljebb 3 (három) darabalkotással pályázhat. A beküldött pályamunka (továbbiakban: “Pályamunka") utólag nem szerkeszthető, módosítható.

2.2. A Pályamunkákat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a Pályázatból kizárhatja.

2.3. Az adatok esetleges változásaiból eredő technikai problémákért vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájáért a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a Szabályzat valamely kérdést nem szabályozza, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.5. A Lebonyolító kizárólag azokat a Pályamunkákat tekinti érvényesnek, amelyeket a Pályázó Lebonyolító e-mailcímére (mestergaleria@gmail.com) küld el a határidőig. A jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.6. A Pályamunka beküldésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályamunka technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségtől mentesül.

2.7. A Szervező és a Lebonyolító nem tekinti érvényesnek és fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy kizárja a Pályázatból azokat a Pályamunkákat, amelyek:
- bármilyen okból jogszabályba ütköznek;
- megbotránkoztató tartalmúak;
- obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;
- pornográf vagy szexuális tartalmúak;
- harmadik személyekre nézve sértőek;
- harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;
- reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;
- más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik;
- a Lebonyolító szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Pályázatkoncepciójába.

2.8. A Pályázó által beküldött tartalomért teljes mértékben a Pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Pályázó viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok, illetve egyéb jogsértés vonatkozásában harmadik személynek a beküldött Pályamunkával kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező, illetve Lebonyolító jogosult a Pályázóra áthárítani.

2.9. A Pályázatban való részvétellel és a pályázati anyag a Lebonyolító e-mailcímére történő elküldésével a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező és a Lebonyolító a
Pályamunkát a saját Facebook- és Instagram-oldalán nyilvánosságra hozza és szabadon felhasználhatja a Pályázó nevének feltüntetésével.

3. A Pályázat leírása, menete
3.1. A Pályázó a Pályamunkának a Lebonyolító e-mailcímére (mestergaleria@gmail.com) való elküldésével vesz részt a Pályázatban.
3.1.1. A Pályázatban résztvevő Pályamunkának versnek, vagy novellának kell lennie, a témaválasztás szabad.
Formai és tartalmi követelmények:
- a Pályázat időtartama alatt kerül elküldésre;
- egy szerző mindkét kategóriában maximum 3-3 művel pályázhat;
- csak publikálatlan írással pályázhatsz (a közösségi médiás posztolást is publikációnak tekintjük);
- köteles tiszteletben tartani Magyarország alkotmányos rendjét;
- nem sértheti az emberi jogokat;
- nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlöletkeltésére;
- nem irányulhat semmilyen kisebbség, sem bármely többség nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére, annak faji szempontokat alapuló bemutatására, elítélésére;
- nem irányulhat a szexipar, az okkultizmus, a drog- és alkoholfogyasztás, illetve egyéb egészségkárosító szenvedélyek, a természetgyógyászati és az ún. nem-konvencionális gyógyító eljárások, valamint a terrorizmus nyílt vagy burkolt népszerűsítésére, illetve az obszcenitás céltalan és/vagy értelmetlen megjelenítésére;
- nem tartalmazhat a Szervezőre/Lebonyolítóra vonatkozó negatív kijelentéseket;▪nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot;
- nem valósíthat meg plagizálást;
- nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve bármely jogszabálysértésre való felbujtást;
- nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat, védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket;
- illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

3.2. A Pályázó kizárólagosan felelős az általa beküldött írás tartalmáért és szavatolja, hogy kizárólagosan jogosult az írás mint szerzői jogvédelem alatt álló mű felhasználására és azok felhasználása harmadik személy jogait, jogos érdekét nem sérti és jogosult a felhasználás jogát Szervező részére a Pályázatban foglaltak szerint díjazás nélkül átengedni.
A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel a Pályamunka tekintetében kizárólagos, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (azon belül a Mester Galéria és Közösségi
Tér) részére átengedhető felhasználási jogot biztosít Magyarországon, hogy felhasználja, bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül.
3.2.1. A Szervező/Lebonyolító bármikor kérheti a Pályázót, hogy igazolja, hogy a Pályamunkát ő készítette és a Pályázatban való részvételre jogosult. Ilyen esetben a Pályázónak a felhívást követő 5 (öt) munkanapon belül egyértelműen igazolnia kell a Pályamunka eredetét. Amennyiben a Pályázó a felszólításnak nem tesz eleget, vagy a részvételi jogosultságát és/vagy a Pályamunka megfelelőségét nem igazolja hitelt érdemlően, a Szervező/Lebonyolító jogosult a Pályázót a Pályázatból azonnali hatállyal kizárni.
3.2.2. A Pályázó kijelenti és szavatolja, hogy ő a szerzője a Szabályzat szerint általa elküldött írásnak, annak tekintetében felel a szerzői- és/vagy egyéb jogok, valamint bármely vonatkozó jogszabályi rendelkezés esetleges megsértéséből fakadó valamennyi jogkövetkezményért, és kötelezettséget vállal a Szervező/Lebonyolító minden ebből eredő esetleges kárának megtérítéséért, illetve vállalja a Szervezővel/Lebonyolítóval szemben előterjesztett, szerzői-vagy egyéb jogsértéssel kapcsolatos, megalapozott jogi követelések közvetlen és lehetőség szerint haladéktalan kielégítését.
3.2.3. A Szervező/Lebonyolító kifejezetten kizárja a felelősségét a Pályázó által elküldött Pályamunka tekintetében harmadik személyek által támasztott minden igénnyel szemben. Ilyen igények esetén a Pályázó köteles a Szervező/Lebonyolító helyett közvetlenül helytállni, illetve a Szervezőt/Lebonyolítót kártalanítani.
3.2.4. A Pályamunkára vonatkozóan a Pályázó vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel/Lebonyolítóval szemben díjazás, kártérítés, sérelem díj jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak.

3.3. A Pályamunkák elbírálása:
3.3.1. A Lebonyolító a Pályázat időtartama alatt beérkezett érvényes Pályamunkákat a Pályázat lezárása után összesíti, és a nyerteseket a zsűri szubjektív szempontok alapján fogja kiválasztani.
3.3.2. Elbírálás határideje: 2021. június 15.
3.3.3. Az elbírálás során a Lebonyolító 2 darab tartaléknyertes Pályamunkát választ ki. A tartaléknyertes Pályamunkák a kiválasztás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Pályamunka vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályamunka bármely okból érvénytelen, vagy az azt beküldő Pályázó a Pályázatból egyéb okból kizárásra kerül.

4. Nyeremények
4.1 A nyertes Pályázó 1 db E-book olvasót nyer, a 2. és 3. helyezett pályázók a Szervező/Lebonyolító által összeállított könyvcsomagban részesülnek.

4.2. Egy Pályázó a Pályázat időtartama alatt kizárólag egy darab nyereményre lehet jogosult.

4.3. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

4.4. A végeredmény nyilvánosságra hozatala során a nyertes Pályázó neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Pályázó a Pályázatra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

5. Adózás, költségek
A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremény kézbesítésével járó esetleges postaköltséget a Szervező viseli.

6. Adatvédelem
6.1. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Pályázó a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételek elfogadásával önként beleegyezik, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: "Infotv."), illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Szervező/Lebonyolító a Pályázattal összefüggésben annak lezárásáig, illetve a nyeremény átadásáig kezelje. Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Lebonyolító, mint adatkezelő és adatfeldolgozó tájékoztatja a Pályázót, hogy személyes adataik kezelése önkéntes hozzájárulásukon alapul, amelyről megfelelő tájékoztatást jelen Szabályzatban olvastak és elfogadnak:

6.2. A Pályázó a Pályázaton való részvételével hozzájárul ahhoz, hogy
- A Lebonyolító a résztvevő Pályázó személyes adatait (név, telefonszám, e-mailcím), illetve a Pályázat során részére megadott adatokat a Pályázattal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen Pályázat lebonyolítása és dokumentálása, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje.
- A Lebonyolító a Pályázat lebonyolítása, valamint a nyeremény átadása céljából a Pályázó által megadott telefonszámon, illetve e-mailcímen a Pályázót megkeresse.
- A Lebonyolító a Pályázó által megadott postai címre a nyereményt esetlegesen megküldje.
- Nyertesség esetén nevüket a Szervező/Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja, valamint a Szervező/Lebonyolító a saját Facebook- és Instagram oldalán bejegyzést helyezhet el a Pályázó nevének megjelölésével.
- A nyertes és a nyereményt átvevő Pályázóról és annak átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, ezt a Szervező/Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja.

6.3. A Pályázó részvételével minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a Szabályzat minden rendelkezését.

6.4. Szervező/Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Lebonyolító az Infotv.-ben előírtak szerint kezeli és
dolgozza fel a Pályázó megadott személyes adatait, azokat a Szervező/Lebonyolító harmadik személy részére nem adja át, nem továbbítja. A Lebonyolító bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: mestergaleria@gmail.com. Ezen kívül a Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

6.5. Amennyiben a Pályázó személyes adatainak törlését a Pályázat időtartama alatt, a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Pályázatban való minden jogosultságát elveszti, és a Pályázatból kizárásra kerül. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása vagy az adatok törlésére vonatkozó kérés esetén a Szervezőnek/Lebonyolítónak nem áll módjában a nyereményt kiadni az érintettnek.

6.6. Az adatkezelés az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (NAIH) felé bejelentésre került.

7. Vegyes rendelkezések
7.1. A Szervező/Lebonyolító kizárja felelősségét a Pályázó valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton, elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek/Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázót terheli.

7.2. A Szervező/Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

7.3. A Szervező/Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Pályázat vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

7.4. Szervező/Lebonyolító kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek/Lebonyolítónak nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Pályázat idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező/Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a nyeremények átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor megváltoztassa, vagy visszavonja.

7.5. Szervező/Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről a Pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a Pályázatból. Visszaélés gyanúja esetén a Szervező/Lebonyolító jogosult a Pályázót a Pályázatból kizárni. A Pályázó kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező/Lebonyolító kizár.

7.6. A Pályamunkák hiányosságáért/hibájáért (pl. elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Szervező/Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.7. A Pályázattal kapcsolatban tájékoztatást kérni, illetve panasz tenni a következő elérhetőségen lehetséges: mestergaleria@gmail.com.

7.8. A Szervező/Lebonyolító fenntartja a jogát, hogy a Pályázat szabályait a Pályázat időtartama alatt bármikor megváltoztassa vagy a teljes Pályázatot törölje.
A jelen feltételekről a http://fmkportal.hu oldalon tájékozódhat.


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu