Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerése / FM-LSZF/2017-01
Kiíró:
Földművelésügyi Minisztérium
Határidő:
08/29/2017
Érvényes:
08/29/2017
Tárgymutató:
hulladékgazdálkodás és szelektív hulladékgyűjtés - lakossági szemléletformálás
Pályázhat:
a. a jelen pályázati felhívás megjelenése előtt legalább 12 hónappal korábban Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok (Civil tv. 2. § 6. pont b) és c) bekezdés)
b. magyarországi önkormányzatok (települési és területi),
c. a http://egyhaz.emmi.gov.hu/ címen elérhető listában szereplő, magyarországi bejegyzéssel rendelkező egyházak

Az FM felfüggeszti a hulladékos szemléletformálásra kiírt pályázatot.
„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” elnyerésére kiírt, FM-LSZF/2017-01 azonosítójú pályázati felhívásra beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget.
Ezért a Földművelésügyi Minisztérium (FM) – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdése alapján, a pályázati kiírással összhangban –
a pályázatok benyújtását felfüggeszti 2017. augusztus 29. napján 18.00 órától.
A 2017. augusztus 29-én 18.00 óráig elektronikus úton beérkezett pályázatok ellenőrzésre, és a hiánytalan pályázati dokumentáció beérkezése után elbírálásra kerülnek.
A beérkezett pályázatok szakmai elbírálása a hiánytalan pályázati dokumentáció elektronikus úton történő beérkezésének sorrendjében történik.
Amennyiben az elbírált pályázatok mégsem merítik ki a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget, a benyújtási lehetőséget az FM ismét megnyitja.
A pályázati lehetőség újbóli megnyitásáról az FM a megnyitáskor haladéktalanul tájékoztatást ad a www.szelektalok.hu honlapján.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 20. § (1) bekezdés g. pontja alapján a hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálására fordítható támogatás elnyerése érdekében a Földművelésügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) pályázati felhívást tesz közzé.

I. A PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA: FM-LSZF/2017-01.
Kérjük a pályázókat a pályázat összeállítását megelőzően figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és annak mellékleteit, beleértve a beszámoló sablont is!

II. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
A Földművelésügyi Minisztérium (továbbiakban: Támogató), székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér. 11.

III. A PÁLYÁZAT CÉLJA
1. Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos céljainak elérése - úgy, mint a hazai hulladékgyűjtési és -hasznosítási arányok folyamatos javítása, az Európai Unió erre vonatkozó elvárásainak teljesítése - érdekében elengedhetetlenül fontos a lakosság ezzel kapcsolatos szemlélet- és gondolkodásmódjának megváltoztatása.
2. Ezt támasztja alá Támogató jogelődje - az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság - által korábban készített felmérés eredménye, amely szerint bár a megkérdezettek mintegy 90 százaléka azt állította, hogy szelektíven gyűjti a körülötte keletkező hulladékokat, a valóságban mindössze 12-15 százalékuk tesz így.
3. A különböző típusú hulladékok (csomagolási: műanyag, papír, üveg, fém, italos karton; elektromos és elektronikai berendezések, gumi és akkumulátor hulladékok) megfelelő, azaz szelektív, elkülönített gyűjtése fontos feltétele ezen hulladékok megfelelő kezelésének és a bennük lévő értékes másodnyersanyagok hasznosításának.
4. Ahhoz, hogy ezen a területen erőteljes pozitív irányú változást érjünk el, nélkülözhetetlen a lakosság körében a felelős, környezettudatos magatartás és gondolkodás, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, a környezeti nevelés.
5. Ennek sikeres és eredményes megvalósításához, a Támogató által folyamatosan szervezett és lebonyolított országos társadalmi szemléletformáló kampányok mellett, helyi szintű, a helyi adottságokhoz és körülményekhez, valamint igényekhez igazított ösztönzésre is szükség van.
6. A fentieknek megfelelően, jelen pályázat célja a hazai hulladékgazdálkodással kapcsolatos lakossági szemléletformálás, a környezettudatos gondolkodás erősítése a helyi körülményekhez igazítva, a helyi lakosságra szabva.
Jelen pályázat során alkalmazandó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök:
a. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
b. az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),
c. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
d. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
e. a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 1/2016. (I. 22.) FM utasítás (a továbbiakban: 1/2016. (I. 22.) FM utasítás),
f. a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet,
g. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény,
h. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
i. a 20/02/11/00 Hulladékgazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére az FM igazgatása költségvetésébe átcsoportosított forrás terhére történő kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás és utalványozás ellenjegyzése, valamint a szakmai feladatainak eljárási rendjéről szóló szabályzatról szóló 7/B/2017. (VII. 20.) FM utasítás (a továbbiakban: FM utasítás)
7. A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerése érdekében a Támogató pályázati felhívást tesz közzé.
8. Az FM utasítás és jelen pályázati felhívás esetleges eltérő jogi és elszámolási rendelkezései tekintetében az FM utasításban foglaltak az irányadóak.
9. Jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a III. fejezet 6. pontjában meghatározott jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezéseit kell alkalmazni.

VII. KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE
1. A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére pályázatot nyújthatnak be:
a. a jelen pályázati felhívás megjelenése előtt legalább 12 hónappal korábban Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok (Civil tv. 2. § 6. pont b) és c) bekezdés)
b. magyarországi önkormányzatok (települési és területi),
c. a http://egyhaz.emmi.gov.hu/ címen elérhető listában szereplő, magyarországi bejegyzéssel rendelkező egyházak.

VIII. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE
1. A minden oldalon cégszerűen aláírt, géppel kitöltött pályázati adatlapot, valamint a kötelezően csatolandó mellékleteket a következő módokon szükséges benyújtani:
a) elektronikus úton pdf. formátumban beszkennelve a palyazat@szelektalok.hu e-mail címre a IX. 2. pont szerinti benyújtási határidőig, valamint
b) postai úton a teljes pályázati dokumentáció 2 eredeti példányban papír alapon, minden oldalát cégszerűen aláírva és 1 példányban elektronikus adathordozón (nem újraírható CD/DVD) tértivevényes küldeményként kell az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 munkanapon belül. A Támogató postacíme:
Földművelésügyi Minisztérium
Környezettudatos Nevelésért és Szemléletformálásért Felelős Főosztály
1392 Budapest, Pf. 279.
Kérjük feltüntetni: "PÁLYÁZAT FM-LSZF/2017-01."
A postai benyújtás igazolására a tértivevényes küldeményen elhelyezett postabélyegző kelte szolgál.
2. A kézírással kitöltött pályázati adatlapot tartalmazó dokumentáció elutasításra kerül!
3. Az elektronikus úton (e-mailben) benyújtott pályázati adatlapot, a mellékelt nyilatkozatokat értelemszerűen kitöltve, és az egyéb mellékletekkel együtt minden oldalon az arra jogosult(ak) által cégszerűen aláírva - a postai úton megküldött dokumentáció tartalmával megegyező tartalommal -, pdf formátumban az elektronikus levélhez csatolva kell megküldeni. A költségtervet excel formátumban is meg kell küldeni az elektronikus levélhez csatolva.
4. Javasoljuk, hogy az e-mail elküldése előtt állítsák be a kézbesítési és olvasási visszaigazolás kérését.
5. Az elektronikus levél tárgyában, illetve a lezárt postai küldemény borítékján kérjük feltüntetni: "PÁLYÁZAT FM-LSZF/2017-01."
6. A Támogató az elektronikus úton (e-mailben) megküldött pályázati dokumentáció beérkezését tekinti a beadási határidő szempontjából irányadónak.
7. A pályázati dokumentációnak, annak elektronikus úton történő megküldése esetén, a benyújtási határidő lejártáig ténylegesen be kell érkeznie a Támogató által megadott e-mail címre. A postai küldeményt pedig legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 munkanapon belül postára kell adni, különben a pályázat érvénytelen.
8. A pályázattal kapcsolatos postai vagy elektronikus küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből eredő kockázat a pályázót terheli. A postára adás azonban - a pályázati dokumentáció eltűnése esetén - a feladást igazoló okirattal (feladóvevény) igazolható, ha elektronikusan határidőben megérkezett a pályázat.

IX. A BENYÚJTÁSI IDŐSZAK KEZDETE ÉS VÉGE
1. A benyújtási időszak kezdete: 2017. augusztus 28.
2. A benyújtási időszak vége: 2017. augusztus 29.
3. A benyújtási időszak kezdete előtt és a benyújtási időszak vége után benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek, és új pályázat benyújtására nincs lehetőség!
4. Az elbírálás a hiánytalan pályázati dokumentáció elektronikus úton történő beérkezésének sorrendjében történik, pályázni forráskimerülésig lehet.
Forráskimerülés esetén a Támogató nem fogad be több pályázatot, illetve a pályázatot lezárja és erről
a http://www.szelektalok.hu honlapján tájékoztatást ad. A pályázat újranyitása és ismételt lezárása lehetséges.
5. Az elektronikus benyújtást követően a pályázatot legkésőbb 3 munkanapon belül kell postára adni.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu