Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
PénzOkos plakáttervező pályázat
Kiíró:
PontVelem Nonprofit Kft.
Határidő:
04/15/2019
Érvényes:
04/15/2019
Tárgymutató:
plakáttervezés, PénzOkos
Pályázhat:
bármely, iskolai alapítvánnyal rendelkező, magyarországi alapfokú oktatási intézmény felső tagozatos diákja
PénzOkos plakáttervező pályázat

Pályázati kiírás és szabályzat
Pénziránytű-BankVelem Program
A PontVelem Nonprofit Kft. az alábbi pályázatot hirdeti meg a Pénziránytű-BankVelem Program keretében.
A pályázat kiírója: a PontVelem Nonprofit Kft., továbbiakban Szervező, e-mail cím: palyazat@pontvelem.hu.
A pályázat támogatója: Pénziránytű Alapítvány

A pályázat célja
Játékos formában, minél szélesebb körben megismertetni a pénzügyekkel kapcsolatos ismereteket a felső tagozatos, általános iskolás diákok körében. A nyertes plakát nyomtatott verziója a következő tanévben a Pénziránytű-BankVelem Utazó Iskola keretében jut el legalább 100 iskolába.

Pályázati kiírás
Készíts egy olyan plakátot, amely a befektetések és megtakarítások témakörét mutatja be szakszerűen úgy, hogy az érthető legyen bárki számára.
A plakát pénzügyi magyarázatainak összeállítása során, a "Küldetések a pénz világában" című tankönyvet hívd segítségül! Kérjük, ne a könyv képeit használd, hanem a saját fantáziáddal alkoss!

Pályázók köre
A pályázaton indulhat bármely, iskolai alapítvánnyal rendelkező, magyarországi alapfokú oktatási intézmény felső tagozatos diákja. A pályázaton való indulás feltétele, hogy a Pályázó vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését. Egy iskolából bármennyi diák jelentkezhet egyénileg és egy diák akár több plakáttal is pályázhat.

Pályázati nyeremények
A szakmai zsűri által legjobbnak értékelt plakátot készítő diákok részesülnek díjazásban.
A "Befektetések és megtakarítások” témában készített három legjobb plakát készítői egy-egy digitalizáló táblát kapnak ajándékba.
Az iskola, ahonnan létszámarányosan a legtöbb felső tagozatos diák nyújt be érvényes és értékelhető pályázatot, 100 000 Ft alapítványi támogatásban részesül.
A jelentkezés feltételei
A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.
A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a plakáton szereplő információkat, illusztrációkat, képi anyagokat, a Pénziránytű- BankVelem Utazó Iskola - szervezői nyilvánosan felhasználják nyomtatott és digitális formátumban is.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Szervező jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja a pályázó diák és az iskolája nevét.
A pályázó vállalja, hogy a plakát minden szempontból márkanév- illetve brand mentes és megfelel a reklámozási korlátokról szóló jogi szabályozásnak.
A pályázó vállalja, hogy amennyiben saját képi anyagot (saját fényképet, amelyen személy is szerepel) használ a plakáton, abban az esetben a megjelenített kép szereplőjétől beszerzi és (a pályázati plakát díjazása esetén) a Szervező részére átadja az arra vonatkozó szülői (törvényes képviselő) nyilatkozatot, hogy jóváhagyja a plakáton való szereplést és hozzájárul a plakát pályázatra való benyújtásához, illetve a plakát pályázati feltételek szerinti további felhasználásához.
Szervező azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a fenti feltételeket teljesítik.

A pályázati anyag tartalma
Kötelező elemek:
- 1 db plakát, amelyet a Pályázó diák tervezett és tartalmazza az alábbi elemeket:
- a plakát címe
- Pénziránytű-BankVelem Program logója
- a készítő diák neve és osztálya
- A https://www.pontvelem.hu/bankvelem/plakattervezo-palyazat-2019 oldalról letölthető, a palyazat@pontvelem.hu e-mail címre megküldött, kitöltött, aláírt szkennelt űrlap arról, hogy:
- a plakáton szereplő fénykép(ek) minden szereplője hozzájárult a pályázati feltételek szerinti további felhasználáshoz,
- a plakáton szereplő fénykép(ek) minden kiskorú szereplőjének szülője (törvényes képviselője) hozzájárult a szerepléshez és a pályázati feltételek szerinti további felhasználáshoz,
- a készítő elfogadja a pályázati feltételeket,
- a plakáton szereplő, esetlegesen az internetről letöltött fénykép szerzői jogokat nem sért,
- a plakát eredeti, önálló munka és szerzői jogokat nem sért.
A tervezett plakátot digitális formátumban, vagy szkennelve kell elküldeni a palyazat@pontvelem.hu e-mail címre.

A pályázat határideje, beküldési módja
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. április 15. éjfél
A pályázat benyújtásakor meg kell adni a következőket: iskola (feladatellátási hely) neve, azonosító száma, 2019. február 1-jei hivatalos tanulói létszáma, iskola elérhetősége, igazgató neve, diák neve, kapcsolattartó neve, elérhetősége.
A pályázati plakátot a pályázónak a palyazat@pontvelem.hu e-mail címre "Plakáttervező pályázat" tárgy megjelöléssel, a pályázati űrlappal együtt kell elküldeni. A beérkezett, elfogadott pályázatról visszaigazoló e-mailt küld a Szervező. Amennyiben ez a visszaigazoló e-mail, a megküldéstől számítva 3 munkanapon belül nem érkezne meg, meg kell ismételni a pályázat megküldését.

A pályázatok elbírálására vonatkozó információk
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat zsűrizését a Szervező által felkért szakértők végzik.
- Az elkészített plakát 3/3-os súllyal kerül értékelésre az alábbi szempontok figyelembevételével: szakmai megalapozottság, kreativitás, kivitelezés.
A szakmai zsűrizés 2019. május 6-ig zajlik. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

Eredményhirdetés
Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2019. 05. 10.
Az eredményhirdetésre a http://www.pontvelem.hu internetes oldalon kerül sor. A Szervező a http://www.pontvelem.hu weboldalon hozza nyilvánosságra a nyertesek csapatnevét, a csapattagok nevét és intézményük nevét. A nyertes diákokat e-mailben is értesítjük az eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül.
A nyerteseket a Szervező e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a pályázaton elnyert díj átadásának részleteiről. A pénznyeremények juttatása az iskola alapítványának történik.

Meddig lehet átvenni a nyereményeket?
A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a pályázat lezárását követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, a nyereményigény elévül.

Egyéb feltételek
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és másra át nem válthatóak. A nyereményhez tartozó SZJA és EHO fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének költségei) a nyertest terhelik.

Felelősség kizárása
A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a http://www.pontvelem.hu weboldalon. A csapatok a pályázat beküldésével a részvételi feltételek valamennyi feltételét elfogadják.

Adatvédelem
A jelen pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
Kapcsolat: http://www.pontvelem.hu
A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni a pontvelem@pontvelem.hu e-mail címen lehet.

Általános szabályozás
A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a pályázat szervezője, a Szervező a résztvevők adatait (név, e-mail cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A résztvevők hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mail címeket a Szervező további programjai ismertetése céljából felhasználja. Harmadik személyeknek a Szervező ezen információkat nem adja tovább.
Amennyiben a nyertes pályázatokat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény odaítélésének kérdésében, illetve a nyertesek meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből.
A jelen szabályzat bárminemű megsértése - akár a díj átvételét követően is - a programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A szabályzat megszegésével a PontVelem Nonprofit Kft-nek okozott kárért az iskola teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.
A Szervező fenntartja magának a jogot jelen kiírás módosítására, ill. kiegészítésére.
Szervező kizárja a felelősségét a Honlap szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlap szerverét ért vagy a facebook oldalán történő meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a játék során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért.
Szervező nem tartozik felelősséggel az on-line felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az on-line felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
https://www.pontvelem.hu/bankvelem/plakattervezo-palyazat-2019


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu