Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Civil szervezetek működési célú támogatása 2017 / NEA-17-M
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
01/17/2017, 01/18/2017, 01/19/2017, 01/20/2017, 01/23/2017
Érvényes:
01/23/2017
Tárgymutató:
civil szervezetek működési célú támogatása / NEA-17-M
Pályázhat:
- szövetségek,
- alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
Gazdasági forma kód - GFO - (ami a statisztikai számjel 13-15. számjele) besorolás alapján pályázat benyújtására technikailag a következő kódszámú szervezeteknek nyílik lehetősége az elektronikus pályáztatási rendszerben:
- 515 - Országos sportági szakszövetség
- 516 - Egyéb sportszövetség
- 517 - Egyéb szövetség
- 519 - Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- 521 - Sportegyesület
- 526 - Polgárőr egyesület
- 528 - Nemzetiségi egyesület
- 529 - Egyéb egyesület (1959. IV. tv., 1989. II. tv.)
- 565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- 569 - Egyéb alapítvány (1959. IV. tv.)

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Közösségi környezet kollégium
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
Nemzeti összetartozás kollégium
Társadalmi felelősségvállalás kollégium
Új nemzedékek jövőjéért kollégium

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Civil szervezetek működési célú támogatása 2017.

Pályázati kiírás kódja: NEA-17-M

A Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, a Nemzeti összetartozás kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium, az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek működési célú támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (továbbiakban NEAr.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.);
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Fejkez. rendelet).

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Pályázati Útmutató a NEA 2017. évi működési pályázatokhoz” (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.emet.gov.hu illetve a http://www.civil.info.hu/web/nea linkeken.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

2. A támogatható tevékenységek
A támogatás a civil szervezet alapcélja szerinti tevékenységei feltételeinek biztosítására fordítható.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Civil tv. 56. §, NEAr. 29. §
A rendelkezésre álló forrás 2 596 201 440 Ft Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (továbbiakban: pályázati keretösszeg), az alábbi bontásnak megfelelően:
- szövetségek részére 2%.
- egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 98%.

5. Pályázók köre
Civil tv. 59. § (1)-(2) bek.
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
- szövetségek,
- alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
Gazdasági forma kód - GFO - (ami a statisztikai számjel 13-15. számjele) besorolás alapján pályázat benyújtására technikailag a következő kódszámú szervezeteknek nyílik lehetősége az elektronikus pályáztatási rendszerben:
- 515 - Országos sportági szakszövetség
- 516 - Egyéb sportszövetség
- 517 - Egyéb szövetség
- 519 - Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- 521 - Sportegyesület
- 526 - Polgárőr egyesület
- 528 - Nemzetiségi egyesület
- 529 - Egyéb egyesület (1959. IV. tv., 1989. II. tv.)
- 565 - Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
- 569 - Egyéb alapítvány (1959. IV. tv.).
5.2. A NEA-17-M jelű kategórián a NEAr. 1. sz. mellékletében foglalt alapcél szerinti
tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat.
NEA-KK-17-M Közösségi környezet kollégium
- audio- és telekommunikáció,
- elektronikus hírközlés,
- fogyasztóvédelem,
- informatika,
- ismeretterjesztés,
- közművelődés,
- szak- és felnőttképzés,
- társadalmi párbeszéd,
- település és közösségfejlesztés,
- tudomány és kutatás.
NEA-MA-17-M Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
- a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme,
- élet és vagyonbiztonság,
- hobbi és sport,
- közbiztonság,
- közrend és közlekedésbiztonság védelme,
- mentés és katasztrófa-elhárítás,
- önkéntes tűzoltás,
- szabadidő.
NEA-NO-17-M Nemzeti összetartozás kollégium
- a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése,
- a Magyarországon élő nemzetiségek védelme,
- a vallási tevékenység elősegítése
- az emberi és állampolgári jogok védelme,
- az európai integráció elősegítése,
- kulturális tevékenység,
- hagyományápolás.
NEA-TF-17-M Társadalmi felelősségvállalás kollégium
- adományosztás,
- családsegítés,
- egyéb nonprofit tevékenységek
- hátrányos helyzetű rétegek segítése,
- időskorúak gondozása,
- nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- szakmai és érdekképviselet,
- szociális tevékenység,
- polgári védelem.
NEA-UN-17-M Új nemzedékek jövőjéért kollégium
- betegségmegelőzés,
- egészségmegőrzés,
- gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- gyermek- és ifjúságvédelem,
- gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- kábítószer-megelőzés,
- képességfejlesztés,
- nevelés és oktatás,
- természet- és környezetvédelem.

10. A pályázatok benyújtásának módja és helye
FIGYELEM! Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Civil tv. 53. § (3) bekezdése szerint a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások szakmai összehangolása, a támogatási programok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszer működik. Párhuzamos finanszírozás akkor áll fenn, ha ugyanazon pályázó nyertes pályázataiban a támogatási igény céljának azonossága megállapítható.
10.1.
FIGYELEM!
Jelen pályázati kiírás keretében pályázatot lehet benyújtani az EPER-ben vagy a FAIR-ban.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy pályázatát KIZÁRÓLAG az egyik rendszerben nyújthatja be. Amennyiben mindkét rendszerben benyújtott pályázatot, akkor az időben másodikként beérkezett pályázat formai vizsgálat nélkül érvénytelenítésre kerül.
A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben vagy FAIR-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben/Útmutató az EPTK-FAIR felület használatához című dokumentumban leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER-t a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az http://www.emet.gov.hu honlapon keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
FAIR: A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak, regisztrálnia kell magát a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszerében (FAIR), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).
Csak a regisztrálást követően van mód az Elektronikus Pályázatkezelő felületen (EPTK felület) a pályázat benyújtására. Az EPTK felület az alábbi helyen érhető el:
https://eptk.fair.gov.hu
FIGYELEM! A pályázat beérkezését követően a FAIR rendszer a pályázat beérkezéséről rendszerértesítést generál. Ez az értesítés nem jelenti a pályázat befogadását! (A befogadás feltételeit a kiírás 5.3 pontja tartalmazza.)
FIGYELEM! A pályázat benyújtására FAIR-ban 2016. december 22-től nyílik lehetőség.
10.2. A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egyösszegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2000 Ft.
A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az elektronikus pályáztatási rendszerbe "dokumentumbeküldőn” (EPER)/” dokumentumcsatolón” (FAIR) keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse az elektronikus pályáztatási rendszerben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az elektronikus pályáztatási rendszerben feltöltötte.
FIGYELEM! A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-17-SZ kiíráshoz kapcsolódóan egyszer már megfizette azt.
Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés rovatban a pályázó szervezet - elektronikus pályáztatási rendszerben megadott - adószámát, továbbá azt, hogy NEA.
10.3. Felhívjuk figyelmüket, hogy az EPER esetén a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie. Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás.
Regisztrációjának érvényességét a "Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben. FIGYELEM! Felhívjuk figyelmüket, hogy a támogatási kérelem beküldése előtt a FAIR rendszer által generált Nyilatkozat minden oldalát a hivatalos képviselő cégszerű aláírását követően szükséges felcsatolni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével kell egyeztetni.
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses Amennyiben újonnan regisztrált a szervezet vagy változás történt, esetleg módosítást lát szükségesnek, úgy a regisztrációs nyilatkozatot az Alapkezelő részére postai úton meg kell küldeni. A módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát (és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait) postai úton az alábbi postacímre kell küldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407
FIGYELEM! Az új vagy adatmódosítást/adatfrissítést tartalmazó regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítésig) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz.
Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

11. A pályázat benyújtási határideje
A pályázat elektronikus pályáztatási rendszerben való véglegesítésének határideje:
Kollégium elnevezése Benyújtási határidő
Közösségi környezet kollégium 2017. 01. 18. 23:59
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2017. 01. 20. 23:59
Nemzeti összetartozás kollégium 2017. 01. 17. 23:59
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2017. 01. 19. 23:59
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2017. 01. 23. 23:59

FIGYELEM! Azon pályázatok, amelyek határidőben nem kerülnek EPER-ben véglegesítésre/ FAIR-ben beküldésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.
http://civil.info.hu/palyazatok;jsessionid=3900273e094ed8cc459fb015ca7d?p_auth=Berozz2e&p_p_id=NeaCompetitionSearch_WAR_bizeveritkimcipportalwebapp_INSTANCE_g8KLYCeORivK&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3&p_p_col_pos=1&_NeaCompetitionSearch_WAR_bizeveritkimcipportalwebapp_INSTANCE_g8KLYCeORivK__facesViewIdRender=%2Fpages%2Fneacompetition%2Fsearch.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu