Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Belvárosi társasházi homlokzat arculati koncepciójának elkészítése
Kiíró:
Monor Város Önkormányzata; Monor Hegyessy Lions Club
Határidő:
06/30/2018
Érvényes:
06/30/2018
Tárgymutató:
belvárosi társasházi homlokzat arculati koncepciójának elkészítése
Pályázhat:
minden, 18. életévét betöltött magyar állampolgár

A kiíró meghosszabbította a pályázatának beadási határidejét, az új határidő 2018.06.30.
Tervpályázati felhívás
Belvárosi társasházi homlokzat
arculati koncepciójának elkészítésére

I. Előzmények, kiindulópontok:
1.) A Lions Club a világ egyik legnagyobb jótékonysági szervezete 2017-ben ünnepli megalapításának 100. évfordulóját. A 2018. június 30-ig tartó centenáriumi év jelszava: ahol a szükség ott a Lions segítség. Szolgálatunk nem csak jószolgálati tevékenységekből, hanem vele egybefonódva közösségteremtésből is áll. A Lions Clubok missziója világszerte, hogy a helyi közösség önkéntes szolgálatán keresztül segítsék a rászorulókat. A centenáriumi év jószolgálati fókuszterületei: ifjúság támogatása (Youth), látássérültek támogatása (Vision), éhínség elleni küzdelem (Hunger) és környezetvédelem (Environment). A centenáriumi év keretében az is cél, hogy minden Lions Club indítson el egy olyan kezdeményezést, mely nem csak egy-egy fókuszterület segítésére, hanem a közösség egészének fejlesztésére irányul, egyúttal a jelen kor egy lenyomatát, emlékét hagyja maga után hosszú időn keresztül (legacy project).
2.) A Monor Hegyessy Lions Club immár közel két és fél évtizede az egyik meghatározó civil szervezet Monoron. Az elmúlt években számos jótékonysági kezdeményezést hívtunk életre, illetve nyújtottunk azokhoz támogatást. Kiemeljük ezek közül a "Zongorát a városnak" kezdeményezésünket, melynek eredményeként Monoron azóta is jelentős koncertek, jótékonysági rendezvények valósulhatnak meg. A Club a Lions Centenáriumi évben egy nagyszabású városképi projekttel kíván a közösség, Monor számára szolgálatot teljesíteni.
3.) Az elmúlt években Monor belvárosa teljesen megújult, megszépült. Sajnos a fejlesztésekből a belváros egyik legfontosabb épülete, a Kossuth L. u. 88. alatti társasház eddig kimaradt, jelen formájában a város összképét is jelentősen rontja. Különös adottsága az épületnek a városközpont irányába néző, összefüggő homlokzata, mely jelen leromlott állapotában teljesen disszonáns a megújult városközpont többi téreleméhez képest. A homlokzat adja magát, hogy megújult és élő képi világgal hozzájáruljon a belváros minőségi képi megjelenéséhez.
4.) Az elmúlt években a világ minden táján egyre inkább az a trend, hogy a városképet rontó tűzfalakat, az összefüggő falfelületeket egyedi falfestésekkel, installációkkal, térplasztikákkal teszik "élővé".

II. A koncepció alapelvei
1.) A Monor Hegyessy Lions Club az élére áll annak a kezdeményezésnek, hogy a város e jelentős, jelenleg leromlott állapotú homlokzata megújulhasson és az a város egyik új szimbólumává válhasson. A tervezés és kivitelezés egy széleskörű közösségi együttműködés keretei között képzelhető el, melyben csak az ötletgazda és meghatározó finanszírozó a Monor Hegyessy Lions Club.
2.) A pályázatban javasolt homlokzati terv nem lehet öncélú, nem szolgálhat semmilyen propagandát, nem közvetíthet politikai, vallási nézeteket, vagy bármilyen társadalmi megosztást, kirekesztést, megbotránkozást.
A műalkotással szemben támasztott általános elvárások:
- Modern, egyedi és dinamikus ("élő") megjelenés, plasztikusság;
- Városképbe illeszkedés;
- Művészi jellegű, de csakis olyan mértékben, hogy a közvetített üzenetek a legszélesebb rétegek számára is érthetőek, világosak legyenek;
- Csak olyan mértékben lehet figyelemfelkeltő, mely nem növeli a közúti balesetveszélyt (A társasház a forgalmas Főút mellett található)
A műalkotásnak az alábbi pozitív üzenetek valamelyikét vagy összességét kellene hordoznia:
- Társadalmi béke, szolidaritás, közösségi együvé tartozás;
- Lokálpatriotizmus, helyi települési, térségi értékek, kulturális hagyományok;
- Fenntartható fejlődés, természeti értékek védelme.
3.) A tervezésnek és a megvalósításnak egyaránt a közösség erejére kell támaszkodnia. Fontos, hogy az elfogadott tervet a lehető legszélesebb konszenzus övezze, a lehető legtöbben érezzék később a sajátjuknak, illetve az hozzájáruljon az általános településmarketing célokhoz.

III. Jelentkezési feltételek
A jelen pályázatra minden, 18. életévét betöltött magyar állampolgár jelentkezhet. A pályázatra egy pályázó legfeljebb 3 db pályamunkát nyújthat be.

IV. A pályázattal szemben támasztott formai és tartalmi feltételek:
A pályázatot a mellékelt pályázati adatlap kitöltésével és aláírásával, valamint mellékletként a pályamű képként történő csatolásával, papír alapon kell benyújtani. A javasolt alkotásról pályázatonként maximum 4 db A/4 vagy A/3 méretű színes tervlapot szükséges benyújtani.
Jelen tervpályázatnál a képek formátumára és felbontására előírást a kiíró nem fogalmaz meg, de a képek minőségének lehetővé kell tenni az egyértelmű szakmai és esztétikai megítélést.
A pályázónak vállalni kell továbbá, hogy nyertesség esetén a képet digitális formátumban, legalább olyan kiterjesztésben is átadja a pályázat kiírójának, mely alkalmas a kivitelezés elvégzéséhez. Valamennyi pályázó az adatlapon nyilatkozik arról, hogy hozzájárul az alkotás közzétételéhez, valamint nyertesség esetén a homlokzatra történő kihelyezéshez (felfestéshez).
A pályázatban szereplő alkotás formájára megkötés nincsen, így az lehet fénykép, montázs, grafika, festmény, kollázs, homlokzati térplasztika, továbbá bármely alkotás lehet színes és/vagy fekete fehér formátumú.
Kérjük, hogy a tervezés során vegyék figyelembe a homlokzati benyúlást (gyógyszertár), homlokzati térplasztika esetén pedig az épület szerkezetét és a hőszigetelés műszaki adottságait is.
A homlokzatról készült méretpontos tervlap, valamint a jelen helyzetet bemutató fotók az 1. sz. mellékletben találhatóak!

V. A terv benyújtása:
A pályázatot 2018. 06. 30-ig postára adott zárt, ajánlott küldeményként az alábbi címre kérjük megküldeni:
Monor Hegyessy Lions Club
2200 Monor, Hegyessy tanya 57.
Amennyiben több pályázatot nyújt be, kérjük minden pályázatot külön borítékban megküldeni!
A borítékra kérjük ráírni: "Lions homlokzati tervpályázat"

VI. A nyertes terv kiválasztása
A benyújtott tervpályázatok bontására és adminisztrációjára a benyújtási határidőt követően, egyidejűleg kerül sor.
Formailag érvénytelen a pályázat és ezzel elutasításra kerül amennyiben:
a.) határidőn túl érkezett (postai feladóvevény napja);
b.) a pályázati adatlap nincsen aláírva;
c.) a pályázó adatai alapján nem azonosítható megfelelően (pl. név, elérhetőség hiánya)
d.) A tervlap(ok) nem került(ek) csatolásra és/vagy tartalmi értékelésre nem alkalmasak a gyenge felbontás, rossz képminőség miatt.
A beérkezett pályaműveket a http://www.monor.hu oldalon lehet megtekinteni. Ugyanitt tesszük majd lehetővé azt is, hogy bárki szavazatával támogassa az általa legjobbnak vélt alkotást.
A formai előszűrést követően az alábbi szervezetek tagjaiból álló Értékelő Bizottság hoz döntést:
- Társasház kijelölt képviselője;
- Monor Város kijelölt képviselője;
- Monor Város Főépítésze;
- Monor Hegyessy Lions Club kijelölt képviselője;
- Két fő civil, külső szakértő.
A hat fős zsűri szavazata egy közönségszavazattal egészül ki, melyet automatikusan a lakosságtól legtöbb szavazatot elnyerő alkotás kap meg.
Az Értékelő Bizottság konszenzusos döntésre törekszik. Ennek érdekében a beérkezett pályázatok számának függvényében elsőként kiválasztja a legjobbnak ítélt három tervpályázatot, majd ezek közül választja ki a nyertes pályaművet. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt.

VII. Díjazás és díjátadás
Az Értékelő Bizottság egy győztes tervpályázatot hirdet ki.
A győztes pályamű készítője 300 000 Ft pénzjutalomban részesül.
Az ünnepélyes díjátadóra, a beérkezett pályaművek és a nyertes terv bemutatására várhatóan 2018. áprilisba kerül majd sor.

VIII. További pályázati információk, kapcsolattartás
A pályázat benyújtásával kapcsolatosan további információ kizárólag írásban a Monor Hegyessy Lions Club elnökétől, Hégely Pétertől kérhető az alábbi elérhetőségen keresztül:
E-mail: peter.hegely@gmail.com
http://www.monor.hu/legyen-meg-szebb-monor-belvarosa


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu