Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Erősödő Civil Közösségek 2020
Kiíró:
Nyílt Társadalom Alapítvány; Az emberség erejével Alapítvány
Határidő:
11/18/2019
Érvényes:
11/18/2019
Tárgymutató:
támogatási programa dél-dunántúli régióban (Baranya, Somogy és Tolna megye) civil szerveződések, közösségek számára
Pályázhat:
civil szervezetek (alapítványok - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével, egyesületek - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével), önszerveződő informális csoportok
Erősödő Civil Közösségek 2020

Pályázati felhívás

Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány (továbbiakban Emberség Erejével Alapítvány) a Nyílt Társadalom Alapítványokkal együttműködésben, a Regionális Közösségi Központok Program keretében támogatási programot hirdet meg a dél-dunántúli régióban (Baranya, Somogy és Tolna megye) civil szerveződések, közösségek számára, mintegy 100 millió forintos keretösszeggel.
Az Emberség Erejével Alapítvány a közösség, a nyitottság, a cselekvés, az autonómia és az emberi méltóság szellemében teszi közzé az Erősödő Civil Közösségek pályázatot.
Miért van szükség az ECK támogatási programra, és mit szeretnénk elérni vele?
Hazánkban jelentős probléma a széttöredezett társadalom és a párbeszéd hiánya, ezen a közösségek erősítésével lehet változtatni. Az elmúlt években a civil kezdeményezések kiszolgáltatottabbá váltak, a civil társadalom működési problémái általánosak lettek, ami fokozottan jellemző a kisebb településekre.

A program célja a közösségek, civil szervezetek autonómiájának szélesítése, valamint helyi társadalmi problémák enyhítése. Cél az emberek és szerveződések közötti bizalom, kapcsolat és együttműködés erősítése, elsősorban a következő területek fejlesztésével:
- Érdekvédelem - az adott társadalmi csoport közösségi érdekeinek képviselete, a civil szervezetek érdekvédelmi funkciójának erősítése
- Állampolgári öntudat, demokrácia - az általános közéleti passzivitás csökkentése, az aktivitásra való motiválással, új, helyi kezdeményezések létrejöttével
- Részvétel - az emberek bevonása, a civil szerveződések tagságának, önkéntesi és támogatói körének bővítése
- Nyilvánosság - a helyi és tágabb közösségek megszólítása, a civil kezdeményezések láthatóságának növelése, médiában való megjelenésük rendszeressé válása, a szervezetek saját kommunikációs felületeinek aktívabb, tudatosabb használata
- Függetlenség - a civil szervezetek központi költségvetésen keresztüli, pályázati rendszerektől való kiszolgáltatottságának mérséklése
- Együttműködés - civil közösségek, szakmai csoportok közötti hálózatok, partnerségek, szakmai platformok létrehozása, erősítése
- Támogató környezet, bázisépítés - a civil kezdeményezések támogatottságának növelése, civil tevékenység megbecsültségének emelése

Olyan ötleteket keresünk, amelyek:
A fent megfogalmazott alapértékekkel és célokkal összhangban, a következő területeken nyújtanak megoldást a helyi közösséget érintő problémákra: kisközösségi aktivitás, életminőség javítás, esélyegyenlőség, közösségi kultúra, fiatalok részvétele, zöld megoldások.
Az általunk támogatott közösségi kezdeményezések Baranya, Somogy és Tolna megyékben valósulnak meg.

Támogatási kérelmeket két kategóriában fogadunk be:
- "Indító": a tevékenységek vannak a középpontban. Ezen pályázati kategória esetében akciókat, eseményeket és folyamatokat egyaránt támogatunk. Az Indító programba civil szervezetek és informális csoportok egyaránt pályázhatnak.
A projektek hossza minimum 3, informális csoport esetén maximum 6, civil szervezet esetén 12 hónap lehet!
A támogatás maximális összege ebben a kategóriában: 500 000 Ft
- "Erősítő": az egyes tevékenységek egymásra épülnek, egyik sem működik a másik nélkül. Az projekt elemei folyamattá állnak össze, hosszabb távú hatásokkal, a folytathatóság és a fenntarthatóság lehetőségével. Az Erősítő programba jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek pályázhatnak.
A projektek hossza minimum 6, maximum 12 hónap lehet!
A támogatás minimális összege 1 000 000 Ft, maximuma 3 000 000 Ft

A támogatás odaítélése során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:
- Közösségi alapon valósul meg a kezdeményezés? Az állampolgárok aktív résztvevői lesznek a programnak?
- A pályázó szervezet, szerveződés törekedjen a tagsága, önkéntesei és támogatói bővítésére. Hogyan fog segíteni ez a projekt azon, hogy többen kapcsolódjanak a csoporthoz/szervezethez?
- A pályázó használja a helyi lehetőségeket a minél nagyobb nyilvánosság elérésére. Megjelenik a program a helyi újságban, a település honlapján? Készül szórólap az eseményekről, amit bedobnak postaládákba? Hogyan használja, fejleszti a csoport/szervezet a saját kommunikációs csatornáit?
- Összhangban van a költségvetés a tevékenységekkel? Reálisak például az eszközökre illetve bérre kalkulált költségek?
- A pályázat valós, helyi igényre, szükségletre reagál? Képes bevonódásra, aktivitásra motiválni a helyi közösséget?
- Milyen saját erőforrások állnak rendelkezésre a projekt megvalósításához az ECK támogatáson túl? (eszköz, önkéntes munka, infrastruktúra, anyagi hozzájárulás stb.)
- Mi történik a támogatási időszak végeztével? Van-e lehetőség a folytatásra, fenntartásra vagy az utánkövetésre? Milyen intézkedéseket tervez a pályázó, hogy az eredmények hosszabb távon hasznosuljanak?
- Hogyan segítheti a projekt a civil szerveződés pályázatokon túli forrásteremtési tevékenységét? (csak az Erősítő kategóriában!)
A kiválasztás során a szakmai tartalom mellett figyelmet fordítunk a támogatás régión belüli arányos elosztásra.

Kiket támogat az ECK program?
Azok a civil szervezetek (alapítványok - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével, egyesületek - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével), önszerveződő informális csoportok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak. A pályázat keretében egyaránt várjuk olyan szervezetek, csoportok jelentkezését, melyek már rendelkeznek tapasztalattal, és olyanokét is, amelyek újonnan alakultak.
Egy pályázó egy adott támogatási időszakban egy pályázatot nyújthat be!
A 2018-as, I. ECK pályázati ciklusban és a 2019-es, II. ECK pályázati ciklusban támogatást nyert szervezetek is nyújthatnak be pályázatot, azonban tervezett programjuk kizárólag az előző program támogatási időszakának lezárultával kezdődhet meg!

A pályázatok útja a megvalósításig:
A támogatási kérelmek benyújtására 2019. november 18-án déli 12 óráig van lehetőség kizárólag elektronikus úton a palyazat@eckpecs.hu címen, az eckpecs.hu honlapon elérhető adatlapon. A Tárgy mezőben kérjük a pályázó szervezet, közösség nevét feltüntetni.
A támogatási kérelmeket, a kitöltött és cégszerűen aláírt adatlapokat pdf formátumban és word dokumentumként egyaránt szükséges a fenti e-mail címre benyújtani. Az adatlap mellé csatolni kell a szervezet létezést igazoló dokumentumot (pl: alapító okirat vagy végzés fénymásolata vagy bírósági kivonat stb.). Az informális csoportok pályázatára vonatkozó eltérések az adatlapon megtalálhatóak.
A támogatott kezdeményezések elbírálását és kiválasztását a Emberség Erejével Alapítvány munkatársai külső szakértő bizottság bevonásával végzik. A kiíró fenntartja a jogot, hogy eredményhirdetés előtt személyes találkozást kezdeményezzen a pályázóval. Az értékelés eredményével kapcsolatban fellebbezésre nincs mód, a döntésről az Emberség Erejével Alapítvány nem ad indoklást. Az eredményről arra az email címre küld az alapítvány értesítőt, ahonnan a pályázat beérkezett.
A támogatott szervezetekkel való szerződéskötésre 2019. decemberében kerül sor. A projektek megvalósítása legkorábban 2020. január 1-jével kezdődhet, s legkésőbb 2020. december 31-ével kell zárulniuk. Már megvalósított projektek támogatására illetve utófinanszírozására nincsen mód.
Az "Indító" program esetében a támogatás egy összegben, előfinanszírozásként, a szerződés megkötését követően kerül utalásra a megadott bankszámlára. A záró beszámolót, a projekt végét követő 15 napon belül kell benyújtani elektronikus úton a szerződéskötés során kijelölt kapcsolattartó munkatárs hivatalos e-mail címén, az eckpecs.hu honlapról letölthető űrlapon.
Az "Erősítő" program esetében a támogatás két részletben, előfinanszírozás útján történik. A támogatási összeg 60%-át a szerződés megkötését követően utaljuk a megadott bankszámlára, a fennmaradó 40%-át pedig a félidős beszámoló elfogadása után. A félidős beszámolót a projekt időszak közepén, 15 napos határidővel kell benyújtani, a záró beszámolót, a projekt végét követő 15 napon belül, mindkettőt elektronikus úton, a szerződéskötés során kijelölt kapcsolattartó munkatárs hivatalos e-mail címén, az eckpecs.hu honlapról.
Önszerveződő informális csoportok esetén (amennyiben nincs pénzügyi lebonyolító szervezet) a csoportot képviselő magánszemély részére a támogatás a magyar jogszabályok szerint az Emberség Erejével Alapítvány mint kifizetőt terhelő adó-, és járulék terhek levonását követően nettó összegben kerül folyósításra. Informális csoport esetén maximum 6 hónap tervezhető!
A program célja alapján jól indokolható esetben bármilyen költségnem tervezhető.

Mit kínálunk a nyertes pályázóknak?
- anyagi forrást a projektek megvalósításához
- pályázóbarát határidők megszabását és betartását (elbírálás, értesítés az eredményről, beszámolók elbírálása stb.)
- folyamatos kapcsolattartás a projekt időszakban, ami lehetőséget nyújt a megvalósítás közben felmerülő esetleges problémák közös kezelésére
- fundraising, kommunikációs, stratégiai tervezési és egyéb területeken szervezett képzéseken való részvételi lehetőség
- regionális, szakmai hálózati találkozókon való részvételi lehetőség

Mit várunk cserébe a támogatott szerveződésektől?
- a pályázatban vállalt tevékenységek megvalósítása
- folyamatos kapcsolattartás a projektet koordináló munkatárssal
- részvétel az Emberség Erejével Alapítvány által a nyertes pályázóknak szervezett képzéseken, közösségépítő, regionális hálózatépítő találkozókon
- az Erősödő Civil Közösségek logo feltüntetését minden a pályázat keretein belül megvalósuló programhoz kapcsolódó felületen (honlap, facebook, blog, szórólap, plakát, hírlevél stb.)
- beszámolási határidők betartása, beszámolás a projekt megvalósulásáról a pályázati időszak felénél, illetve annak lezárultát követően
- kapcsolattartás és a projekt megvalósulásával kapcsolatos hírek és események megosztása ECK program kommunikációs vezetőjével
- hozzájárulás ahhoz, hogy a projekt keretein belül megvalósuló programok jó gyakorlatként megjelenhessenek az Emberség Erejével Alapítvány felületein
- közreműködés és adatszolgáltatás az ECK projekt hatásmérésében
https://www.eckpecs.hu/index.php/palyazat/eck2020/


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu