Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Szakmai ismeretek megszerzését támogató ösztöndíjprogram
Kiíró:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Határidő:
06/30/2018
Érvényes:
06/30/2018
Tárgymutató:
ösztöndíj, szakmai ismeretek megszerzésének támogatása
Pályázhat:
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók
Szakmai ismeretek megszerzését támogató ösztöndíjprogram

KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

FELHÍVÁS
a Külgazdasági és Külügyminisztérium szakmai ismeretek megszerzését támogató ösztöndíjprogramjára felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók számára
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Visegrádi Csoport 2017-2018. évi magyar elnökségének keretében 6 hetes ösztöndíjprogramra pályázatot hirdet a külpolitika iránt érdeklődő fiatal szakemberek a külügyi igazgatás keretébe történő bevonása érdekében.
A külügyi és külgazdasági szakmai ismeretek megszerzését és ágazati szakmai kutatási és tudományos tevékenységet támogató ösztöndíjprogramról szóló 9/2018. (III. 26.) KKM utasítás alapján jelen ösztöndíjprogram célja a külügyi és külgazdasági igazgatás, illetve a nemzetközi kapcsolatok iránt elhivatott, gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező hallgató részére a leendő képzettségének megfelelő szakirányú munkatapasztalat-szerzés biztosítása. Az ösztöndíjprogram lehetőséget teremt arra, hogy az ösztöndíjasok a külügyi, külgazdasági és nemzetközi együttműködési (diplomáciai) közszolgálati ismereteket elsajátítsanak el.
Az ösztöndíjasok bekapcsolódhatnak a KKM szervezeti egységei által végzett feladatellátásokba, a szakmai programok előkészítésébe, megvalósításába, a tapasztalatok disszeminálásába, ezzel is erősítve a Visegrádi Együttműködés fontosságának tudatosítását. Lehetőséget kapnak önálló munka elkészítésére, a nemzetközi és kulturális kapcsolatok területén részt vesznek az Minisztérium által meghirdetett konferenciák és műhelybeszélgetések szervezésében és lebonyolításában.

1. Az ösztöndíjprogram időtartama: 2018. június 30. napjáig befejezett 6 hetes gyakorlat

2. Pályázatot benyújthat, aki pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik
a) magyar állampolgársággal;
b) felsőfokú tanulmányaival összefüggésben legalább 4 lezárt félévvel, és kimagasló tanulmányi átlaggal;
c) aktív hallgatói jogviszonnyal;
d) legalább angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, arab vagy kínai nyelvből legalább komplex, középfokú (B2) államilag elismert nyelvvizsga eredményt igazoló bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékű okirattal;
e) érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel, illetve ennek hiánya esetén vállalja a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását

3. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha
a) a pályázati feltételeknél szereplő d) pont szerinti nyelvek valamelyikéből vagy több nyelvből komplex, felsőfokú (C1) államilag elismert nyelvvizsga eredményt igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal;
b) más élő idegen nyelvből, ide értve különösen a Magyarországgal szomszédos államok valamelyikének hivatalos nyelvéből legalább komplex, középfokú (B2) államilag elismert nyelvvizsga eredményt igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal;
c) felsőfokú végzettség;
d) a KKM szakmai gyakorlati programjában korábban kiváló értékelést kapott;
e) igazolható tudományos vagy kutatói, illetőleg publikációs tevékenységet folytat.

4. Az ösztöndíjprogramban való részvétel egyéb feltétele
a) a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül beküldte,
b) részére a közigazgatási államtitkár az ösztöndíj odaítéléséről dönt és
c) vállalja a KKM-mel ösztöndíjszerződés megkötését.

5. A pályázat benyújtásának módja
- az egyetemi leckekönyv (index) másolata
- hallgatói jogviszony-igazolás
- nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
- motivációs levél: a jelentkező nemzetközi kapcsolatok érdeklődési területének rövid (maximum két oldalas) leírása
- szakmai önéletrajz
- 1 db igazolványkép
A pályázati anyagot postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre: Külgazdasági és Külügyminisztérium / Személyügyi és Képzési Főosztály "Ösztöndíj szakmai tapasztalatszerzésre" 1251 Budapest Pf. 20

6. A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket
- A KKM a pályázatokról a döntést a közigazgatási államtitkár hozza meg. A pályázat eredményéről a KKM elektronikus úton értesíti a pályázókat.
- A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban méltányossági kérelmet nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása jogszabálysértő volt. A méltányossági kérelmet a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 5 napon belül kell benyújtania az Személyügyi és Képzési Főosztály vezetőjének.
- A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a pályázati eljárás során a KKM általi kezeléséhez.

7. A pályázásból kizáró általános feltételek
- Kizárható az a pályázó, aki az pályázati anyagában valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
- A pályázatok beérkezési határidejének elmulasztása minden esetben jogvesztő. A határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányosan benyújtott pályázatokat a KKM, valamint a pályázatokat nem vesszük figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek.
- Jelen kiírásra nem pályázhatnak azok, akik főállású munkaviszonnyal rendelkeznek.
- Nem pályázhat, aki nem büntetlen előéletű valamint közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.
- Nem pályázhat, aki kormánytisztviselői jogviszonnyal rendelkezik.

8. Elbírálás módja
A közigazgatási államtitkár dönt a programba felvehető ösztöndíjasok személye vonatkozásában. Jelen eljárásban felvehető ösztöndíjasok száma: maximálisan 50 fő.

9. Az ösztöndíj összege
A KKM a szakmai tapasztalatszerzésre felvett ösztöndíjasok számára az ösztöndíj 6 hetes időtartamára egy összegben 75 000 Ft ösztöndíjat folyósít.
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kozigazgatasi-allamtitkar/hirek/a-kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium-palyazatot-hirdet-a-visegradi-egyuttmukodes-2017-2018-evi-magyar-elnoksegi-evada-kereteben-szakmai-gyakorlati-osztondijra


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu