Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Hozzáadott Helyi Érték Díj
Kiíró:
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
10/15/2018
Érvényes:
10/15/2018
Tárgymutató:
díj, Hozzáadott helyi érték
Pályázhat:
for-profit vállalkozások, befektetők és pénzintézetek
Hozzáadott Helyi Érték Díj
Pályázati kiírás, 2018.

I. A Hozzáadott Helyi Érték Díj koncepciója
A Hozzáadott Helyi Érték Díj (a továbbiakban: HHÉD) küldetése, hogy jogi formától függetlenül, elismerje azokat a társadalmi vállalkozásokat, amelyek termékeikkel, szolgáltatásaikkal sikerrel vesznek részt a helyi közösség szükségleteinek kielégítésében, a munkanélküliség felszámolásában; továbbá a vállalkozói és a szociális értékek innovatív alkalmazásával segítik a közösség fejlesztését. A díj értékeli és erősíti a fenntartható társadalmi vállalkozások piaci jelenlétét és szerepét, hogy azok mielőbb a for-profit szféra megbízható partnereivé váljanak. Az elmúlt évek legjobb társadalmi vállalkozásai közül már jónéhányan részesei lehettek ennek az elismerésnek.
A versenyképes és fenntartható szociális gazdaság megteremtése szempontjából elengedhetetlen, hogy a társadalmi vállalkozások a gazdaság integrált szereplőivé váljanak. Az ehhez szükséges feltételek megteremtésében a for-profit szféra szereplőinek is jelentős szerepe és felelőssége van. Ezért a Hozzáadott Helyi Érték Díj 2017-től azokat a társadalmilag felelős KKV-kat, hazai és multinacionális nagyvállalatokat is elismeri, amelyek termékek és szolgáltatások vásárlásával, befektetőként (pénzügyi vagy egyéb forrással) segítették a társadalmi vállalkozások stabilitását, növekedési pályára lépését, a foglalkoztatási gondok fenntartható megoldását. Az OFA Nonprofit Kft. 2017-ben megalapította a társadalmi vállalkozások felelős támogatója - CSR díjat és várja a támogatók jelentkezését vagy az érintett támogatottak javaslatait.
A bemutatott indokok alapján, továbbá a hazai és külföldi példákat átgondolva jelen HHÉD pályázat célja:
- hogy bemutassa a sikeresen működő társadalmi vállalkozásokat
- azokat a feltételeket, amelyek a társadalmi vállalkozások növekedéséhez, fenntartható működéséhez szükségesek
- hogy a jó gyakorlatokkal ösztönözze azok fejlődését,
- a társadalmi vállalkozások közösségfejlesztő szerepének díjazásával kifejezze a társadalom elismerését mindazoknak, akik a munka és a jövedelem mellé a sorsformálás élményét is biztosítják tagjaiknak, dolgozóiknak és környezetüknek,
- hogy a média nyilvánosság biztosításával hozzájáruljon a sikeresen működő társadalmi vállalkozások széleskörű megismertetéséhez, elismeréséhez, bátorítsa a hasonló vállalkozások létrejöttét
- elismerje a for-profit vállalkozások felelős, partneri tevékenységét (CSR díj).
A Hozzáadott Helyi Érték Díj által elismert tevékenységek:
A társadalmi vállalkozások sokféle tevékenységet végeznek, illetve számos szervezeti formában működhetnek.
A tevékenységek és a vállalkozások jogi hátterének sokfélesége ellenére is van megoldás a díj feltételrendszerének normatív, és következetes kialakítására. A díj egyik kulcsszempontja a fenntarthatóság, amelynek kiindulópontja a tevékenységek társadalmi hasznossága. A hasznosság és a profitábilitás egyszerűbb termékeknél és szolgáltatásoknál rövid; bonyolult innovációknál hosszabb távon, a piacon dől el.
Tapasztalataink alapján a társadalmi vállalkozásoknál termelés és szolgáltatás vagy ezek kombinációja jelenti az árbevétel alapját. De eredményeik csak akkor válnak ismertté és elismertté, ha a vállalkozás befogadó környezetében élők is azok haszonélvezőjévé válhatnak. Ezért érték számunkra is a közvetlen és tágabb környezetre, a társadalomra gyakorolt hatás.

I.1. Díjkategóriák- a díjazás szempontjai
A Hozzáadott Helyi Érték Díjra a helyi, regionális vagy országos tevékenységek és kezdeményezések elismeréseként négy kategóriában lehet pályázni:
1. A legjobb termék előállító Hozzáadott Helyi Érték Díj-ra azok a társadalmi vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek az éves árbevételük legalább 60 %-át a vállalkozási és szociális értékek összehangolásával előállított termékek értékesítéséből nyerik és tevékenységük a közösségi média révén vagy más módon ismert, elismert és ellenőrizhető a helyi közösség számára. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik a termék előállítása során igazoltan helyben lakó munkaerővel és helyben előállított nyersanyagok felhasználásával dolgoznak.
2. A legjobb szolgáltató Hozzáadott Helyi Érték Díjra azok a társadalmi vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek éves árbevételük legalább 60%-át saját termelői vagy humán szolgáltatásból nyerik, akár a termelőmunka kiegészítéseként, és tevékenységük a közösségi média révén vagy más módon ismert, elismert és ellenőrizhető a helyi közösség számára.
3. A legjobb közösségfejlesztő Hozzáadott Helyi Érték Díjra azok a társadalmi vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek a "változások előrevivői” a helyi közösségfejlesztésében, a hátrányos helyzetű társadalmi és munkavállalói csoportok foglalkoztatásra és önfoglalkoztatásra képessé tételében, e csoportok önbecsülésének növelésében, és tevékenységük a közösségi média révén vagy más módon ismert, elismert és ellenőrizhető a helyi közösség számára.
Erre a díjra azok is pályázhatnak, akik a legjobb termék előállító vagy szolgáltató díjra is jelentkeztek.
4. A társadalmi vállalkozások felelős támogatója -CSR Díjra azok a for-profit vállalkozások, befektetők és pénzintézetek jelentkezhetnek vagy javasolhatók, amelyek termékek és szolgáltatások vásárlásával, megbízásokkal, közös projektekkel segítettek és segítenek a társadalmi vállalkozások üzleti céljainak és tervezett társadalmi hatásainak elérésében, vagy pénzügyi forrásokat biztosítottak a fejlődésükhöz. A felsoroltak -a támogatott társadalmi vállalkozás ajánlásával- maguk is pályázhatnak a díjra.
2018-ban a pályázatok beadásához szükséges és elégséges egy nullszaldós mérleg csatolása.
A pályázók által benyújtott pályázatok elbírálása pontozással történik.

I.2. A pályázatok kötelező tartalma, elérhető pontszámok
I. 2.1. Legjobb termék előállító Hozzáadott Helyi Érték díj
1. A társadalmi vállalkozás bemutatása:
- alakulása, a tagok összetétele,
- a menedzsment szakképzettsége, tapasztalata,
- a profilt megalapozó piackutatás eredményei,
- az induláskor megfogalmazott sikerkritériumok, az azóta elért eredmények, a legfontosabb fordulópontok bemutatása,
- a döntéshozatal működése,
- az előállított termékek, és azok versenyelőnyeinek bemutatása,
- a társadalmi vállalkozás által alkalmazott kommunikációs eszközök és módszerek, amelyek a tevékenységét a környezet számára ismertté, elismertté és ellenőrizhetővé tették.
Összesen: 20 pont; a társadalmi vállalkozás megalapozottságát bizonyító piackutatási adatok, a működés és menedzsment, továbbá a termékek versenyelőnyének, a termékek és a vállalkozás ismertségének leírt bizonyítékai alapján.
2. Annak leírása, hogy a társadalmi vállalkozás tevékenysége hogyan hatott a helyi gazdaságra:
- milyen, korábban kielégítetlen szükségletekre sikerült megoldást találni, milyen korábbi tradíciókat sikerült feléleszteni,
- hogyan alakult az alkalmazotti létszám, ezen belül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya,
- a foglalkoztatás formái (teljes- és részmunkaidő, rugalmas megoldások) bemutatása,
- az elért jövedelmek, jóléti juttatások bemutatása,
- milyen, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések voltak, és ezek hogyan hasznosultak a vállalkozás életében, munkájában, illetve a nyílt munkaerő-piacon: a képzettek elhelyezésének és munkavállalásuk időtartalmának alakulása.
Összesen: 20 pont; 5 fő foglalkoztatottig 12 pont jár, e felett foglakoztatottanként 1 pont max. 18 pontig (tehát 11 fő foglalkoztatottal lehet elérni a maximális pontot, további foglalkoztatottakért nem jár pont); további két plusz pont jár, ha a munkavállalók között van hátrányos helyzetű foglalkoztatott is.
3. Piaci helyzet:
- az értékesítés árbevételének alakulása az elmúlt egy évben (ahol lehetséges, korábbról) ami bizonyítja, hogy a termék előállítás folyamatos, megfelelő minőségű,
- az értékesítési csatornák bemutatása,
- a legfontosabb megrendelők bemutatása, megrendeléseik aránya az összes árbevételen belül,
- az értékesítés földrajzi kiterjedése,
- az előállított termékkel kapcsolatban két vagy több, különböző vásárlói referencia, vagy más olyan bizonyíték csatolása, amely igazolja az igénybe vevő elégedettségét.
Összesen: 25 pont
4. A társadalmi vállalkozás jövőképe:
- a következő egy-három évre vonatkozó üzleti elképzelések bemutatása, amelyek alátámasztják a folytatást, a fenntarthatóságot, a vállalkozás életképes működését,
- a társadalmi vállalkozás által előállított termékek jövőbeni versenyképessége a megrendelések és a piackutatások alapján,
- következő egy évre vonatkozó - minél konkrétabb - üzleti elképzelések bemutatása:
- potenciális megrendelők, beszállítók számának alakulása,
- a társadalmi vállalkozás SWOT elemzése és akcióterve a kockázatok és gyengeségek megoldására tett javaslatok,
- milyen marketing eszközök használatát tervezik a következő évben értékesítésük előmozdításához
- a társadalmi vállalkozás következő 3 évre vonatkozó üzleti elképzeléseinek bemutatása.
Összesen: 25 pont
5. A vállalkozás által alkalmazott innovatív megoldások felsorolása, és ajánlása más társadalmi vállalkozásoknak.
Összesen: 5 pont
6. Egy vezetői összefoglaló arról, hogy miért a pályázó nyerje a díjat.
Összesen: 5 pont

I.2.2. A legjobb szolgáltató Hozzáadott Helyi Érték Díj
1. A nyújtott termelő és humán szolgáltatások, és -amennyiben van ilyen- a kiegészítő tevékenységek és versenyelőnyeik bemutatása:
- a társadalmi vállalkozás alakulása, a tagok összetétele,
- a menedzsment szakképzettsége, tapasztalata,
- a profilt megalapozó piackutatás eredményei,
- az induláskor megfogalmazott sikerkritériumok, az azóta elért eredmények, a legfontosabb fordulópontok bemutatása,
- a döntéshozatal működése,
- a nyújtott szolgáltatások, vegyes profil esetén az előállított termékek, és azok versenyelőnyeinek bemutatása,
- a társadalmi vállalkozás által alkalmazott kommunikációs eszközök, és módszerek, amelyek a tevékenységét a környezet számára ismertté, elismertté és ellenőrizhetővé tették.
Összesen: 20 pont; a társadalmi vállalkozás megalapozottságát bizonyító piackutatási adatok, a működés és menedzsment, továbbá a termékek versenyelőnyének, a termékek és a vállalkozás ismertségének leírt bizonyítékai alapján
2. Annak leírása, hogy a társadalmi vállalkozás tevékenysége hogyan hatott a helyi gazdaságra: (munkaerőpiaci integrációt segítő képzés, foglalkoztatás, jövedelmek, stb.)
- milyen, korábban kielégítetlen szükségletekre sikerült megoldást találni, milyen tradíciókat sikerült feléleszteni,
- hogyan alakult az alkalmazotti létszám, ezen belül a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya,
- a foglalkoztatás formáinak (teljes-és részmunkaidő, rugalmas megoldások) bemutatása,
- az elért jövedelmek, jóléti juttatások bemutatása,
- milyen, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések voltak, és ezek hogyan hasznosultak a vállalkozás életében, munkájában, illetve a nyílt munkaerő-piacon: a képzettek elhelyezésének és munkavállalásuk időtartalmának alakulása.
Összesen: 20 pont; 5 fő foglalkoztatottig 12 pont jár, e felett foglakoztatottanként 1 pont max. 18 pontig (tehát 11 fő foglalkoztatottal lehet elérni a maximális pontot, további foglalkoztatottakért nem jár pont); további két plusz pont jár, ha a munkavállalók között van hátrányos helyzetű foglalkoztatott is.
3. Piaci helyzet:
- az értékesítés árbevételének alakulása az elmúlt egy évben (ahol lehetséges, korábbról) ami bizonyítja, hogy a szolgáltatás folyamatos, megfelelő minőségű,
- az értékesítési csatornák bemutatása,
- a legfontosabb megrendelők bemutatása, megrendeléseik aránya az összes árbevételen belül,
- az értékesítés földrajzi kiterjedése,
- a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban két vagy több, vásárlói referencia, vagy más olyan bizonyíték csatolása, amely igazolja az igénybe vevő elégedettségét.
Összesen: 25 pont
4. A társadalmi vállalkozás jövőképe:
- a következő egy-három évre-vonatkozó üzleti elképzelések bemutatása, amelyek alátámasztják a folytatást, a fenntarthatóságot, a vállalkozás életképes működését
- a társadalmi vállalkozás által nyújtott szolgáltatások jövőbeni versenyképessége a megrendelések és a piackutatások alapján,
- a következő egy évre vonatkozó - minél konkrétabb - üzleti elképzelések bemutatása:
- potenciális megrendelők, beszállítók számának alakulása,
- A társadalmi vállalkozás SWOT elemzése és akcióterve a kockázatok és gyengeségek megoldására tett javaslatok,
- milyen marketing eszközök használatát tervezik a következő évben értékesítésük előmozdításához
- a társadalmi vállalkozás következő 3 évre vonatkozó üzleti elképzeléseinek bemutatása.
Összesen: 25 pont
5. A vállalkozás által alkalmazott innovatív megoldások felsorolása, és ajánlása más társadalmi vállalkozásoknak.
Összesen: 5 pont
6. Egy vezetői összefoglaló arról, hogy miért a pályázó nyerje a díjat.
Összesen: 5 pont

I.2.3. A legjobb közösségfejlesztő Hozzáadott Helyi Érték Díj
1. A díjra jelentkező/javasolt társadalmi vállalkozás közösségfejlesztő tevékenységeinek bemutatása
- milyen, korábban kielégítetlen szükségletekre sikerült megoldást találni, milyen tradíciókat sikerült feléleszteni,
- a díjra jelentkező/javasolt társadalmi vállalkozás hogyan vonta be munkájába a helyi közösséget, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra,
- milyen eredményeket értek el,
- történt-e pozitív változás az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság területén,
- hogyan alakult a kiképzett munkaerő száma, milyen képzettségek születtek és azok hogyan hasznosultak,
- hány munkahelyet hoztak létre, és ebből hányat sikerült fenntartani,
- milyen a munkahelyi és más, települési közösségi események, rendezvények segítették a hátrányos helyzetű csoportok integrációját,
- az életminőség változásának más mutatói.
Összesen: 50 pont
2. Leírja azt az innovatív megoldást, ami a legnagyobb jelentőségű volt a helyi közösség számára, és amit jó gyakorlatként alkalmaznak a jövőben is.
Összesen: 25 pont
3. Bemutatja azokat a kommunikációs eszközöket, eredményeket, amelyek a társadalmi vállalkozás tevékenységét a környezet számára ismertté, elismertté és ellenőrizhetővé tették.
Összesen: 10 pont
4. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg más társadalmi vállalkozások, települések és közösségek számára.
Összesen: 10 pont
5. Egy vezetői összefoglaló arról, hogy miért a pályázó nyerje a díjat.
Összesen: 5 pont
Ez a pályázat akkor éri el igazán a célját, a társadalmi vállalkozások és sikereik ismertségének javítását, ha az érintettek minél szélesebb köre számára biztosítja az ajánlás lehetőségét.
A közösségfejlesztési díjra ajánlást adhat a helyi önkormányzat, az egyház, a helyi és környékbeli civil szervezetek, vállalkozások, továbbá település referencia személyei- és lakossága.
A termékek, szolgáltatások és a tevékenység bemutatása során - korlátozott mennyiségben - minden kategória élhet a fényképes és grafikus illusztráció alkalmazásával.
Az elérhető maximális pontszám: 100 pont. Az előzetes értékelés során elérendő pontszám: 60 pont.
A fenntartható működés fontossága alapján mindhárom pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázó mérlege pozitív, mérlegfőösszege növekvő.
A pályázat ún. rövidlistájára az egyes kategóriákban legmagasabb pontot elért 6 pályázó, azaz összesen 18 pályázó kerül.

I.2.4 Társadalmi vállalkozások felelős támogatója (CSR) díj
A társadalmi vállalkozások felelős támogatója - CSR Díjra azok a for-profit vállalkozások, befektetők és pénzintézetek jelentkezhetnek vagy javasolhatók, amelyek termékek és szolgáltatások vásárlásával, megbízásokkal segítettek és segítenek a társadalmi vállalkozások üzleti céljainak és tervezett társadalmi hatásainak elérésében, vagy pénzügyi forrásokat biztosítottak a fejlődésükhöz.
A felsoroltak – társadalmi vállalkozás támogatásával - maguk is pályázhatnak a díjra.
A CSR díjra önállóan pályázó for-profit szervezetek esetében a pályázat tartalmazza:
1. A for-profit szervezet rövid bemutatását;
2. a szervezet által támogatott társadalmi vállalkozás(ok) bemutatását;
- a támogatott társadalmi vállalkozás(ok) neve, székhelye, tevékenysége;
- a támogatás természete: pénzbeli, természetbeni, piacra jutási, képzési, stb.;
- a támogatás által elért eredmények, fordulópontok a támogatott életében.
3. A pályázó for-profit szervezet CSR stratégiájának bemutatását, különös tekintettel a társadalmi vállalkozások támogatásának elveire és céljaira;
4. A szervezet által támogatott társadalmi vállalkozások és más szervezetek felsorolását, valamint;
5. A társadalmi vállalkozásokkal való együttműködés jövőjének a bemutatását.
A társadalmi vállalkozás által CSR díjra jelölt for-profit szervezet esetében a pályázat tartalmazza:
1. A jelölő társadalmi vállalkozás bemutatását;
- A társadalmi vállalkozás megalakulása, tevékenysége, a tagok és dolgozók összetétele,
- a menedzsment szakképzettsége, tapasztalata,
- az induláskor megfogalmazott sikerkritériumok, az azóta elért eredmények, a legfontosabb fordulópontok
- a társadalmi vállalkozás jelentősége, hatása.
2. A felelős támogató szervezet bemutatását;
- A támogatás, amiért a szervezetet jelölik
- A támogatott társadalmi vállalkozások felsorolása
- Az együttműködés jövője.
Elérhető pontszám: 50 pont
Jelentkezhetnek, ill. a támogatott társadalmi vállalkozások által javasolhatók: for-profit vállalkozások, befektetők/pénzügyi befektetők, üzletiangyalok, és bankok.
Nem jelentkezhetnek, illetve nem javasolhatók a CSR díjra azok a for-profit vállalkozások, amelyek tulajdonosi szerkezetük azonossága, hasonlósága és a rendszeres napi gazdasági tevékenység alapján a jelölő társadalmi vállalkozással kapcsolt vállalkozásként működnek.
Az OFA Nonprofit Kft. köszönetét fejezi ki az önkormányzatok és a civil szervezetek társadalmi vállalkozásokat támogató tevékenységéért és jelentkezésüket Az Év Felelős Foglalkoztatója” díjra várja. A társadalmi vállalkozások felelős támogatója - CSR Díj hangsúlyozottan a vállalkozások közötti együttműködés fejlesztését és elismerését célozza.
A pályázat rövidlistájára a legmagasabb pontot elért 6 pályázó kerül.

I.3. A díjazható szervezetek köre - a pályázat célcsoportjai
A Legjobb termék előállító, szolgáltató és közösség fejlesztő Hozzáadott Helyi Érték Díj pályázatra azok a Magyarországon bejegyzett társadalmi vállalkozások (nonprofit gazdasági társaságok, szociális szövetkezetek, egyesületek, alapítványok, egyházi jogi személyek) jelentkezhetnek:
a) amelyeket 2017. január 1-ig bejegyzett a Cégbíróság,
b) amelyek legalább egy nullszaldós mérlegű üzleti évvel rendelkeznek,
c) amelyeknek nincs esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása -ide nem értve a helyi adókat-, valamint járulék, illeték, vagy vámtartozása, együttesen köztartozása.
d) amelyek nem állnak csőd, felszámolás és végelszámolási eljárás jogerős hatálya alatt, illetve a megszüntetésére irányuló egyéb jogi eljárás vele szemben nem indult vagy nincsen folyamatban.
A legjobb közösségfejlesztői díjra azok a társadalmi vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek a helyi közösség ajánlásai és az elért eredmények bemutatása alapján igazolhatóan sokat tettek a közösség fejlesztéséért és megfelelnek az a b, c, d kritériumoknak.
A CSR díjra for-profit vállalatok, befektetők, üzleti angyalok és pénzintézetek javasolhatók a támogatott társadalmi vállalkozások által, illetve a felsoroltak maguk is jelentkezhetnek, a támogatott társadalmi vállalkozás pályázathoz csatolt ajánlásával.
A díj jellege
A Hozzáadott Helyi Érték Díj formatervezett üveg tárgy, amelyre hologramos formában kerül rá a díj neve, átadója és az évszám. A társadalmi vállalkozások felelős támogatója díjon nyertes neve is szerepel.
A Legjobb termelő, szolgáltató és közösségfejlesztő pályázatok nyertes vállalkozásai kategóriánként bruttó 150 ezer forint értékű tárgyjutalmat kapnak.
A díj fotója vagy annak grafikai megjelenítése megjelenhet a nyertes honlapján, levélpapírján és más arculati eszközein mindaddig, amíg vele szemben a pályázati feltételek 1.3. d) pontjában leírt feltételek nem érvényesülnek.
A pályázaton részt vevő szervezetek, benyújtást követően megszervezett mustrákon mutathatják be termékeiket, szolgáltatásaikat, vállalkozásukat, ahol a látogatók értékelései alapján Közönségdíjban részesülhetnek. A közönségdíj nincs hatással a zsűri végső döntésére.
A díjpályázat szervezője:
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a GINOP-5.1.2-15 "PiacTárs” kiemelt projekt keretében.
Területi keretek:
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a GINOP-5.1.2-15 "PiacTárs” kiemelt projekt keretében 2018-ben immár negyedszer hirdeti meg Hozzáadott Helyi Érték Díj pályázatát, mely a bemeneti kritériumoknak való megfelelés után lehetőséget biztosít az ország társadalmi vállalkozásai számára a pályázatban való részvételre.

I.4. Folyamatleírás
I.4.1. Jelentkezés és határidők
A Hozzáadott Helyi Érték Díj pályázat beküldése e-mailen keresztül történik a pályázat megjelenésétől, 2018. 09. 18.-tól 2018. 10. 15. 12:00 óráig.
A pályázati adatlapot és a cégszerűen aláírt, szkennelt nyilatkozatot, valamint a szükséges mellékleteket a terjedelmi korlátokat, a maximális karakterszámokat betartva e-mailen keresztül kell megküldeni az alábbi postafiókra: Hozzáadott Helyi Érték Pályázat <hhed_palyazat@ofa.hu> a tárgyban megjelölve szervezete nevét.
A hiányosan beérkező pályázatok esetén a pályázók az értesítést követő három naptári napon belül pótolhatják a hiányzó dokumentumokat. A jogosultsági feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére a benyújtási határidőt, illetve a pályázat beérkezését követően 3 munkanap áll a kiíró rendelkezésére.
Amennyiben pályázata nem érte el a szükséges pontszámot, vagy a formai hiányokat nem pótolta időben és emiatt elutasítottuk azt, pályázatát a benyújtási határidőn belül újból benyújthatja.
2018. 11. 08-ig megtörténik a pályázatok zsűri általi értékelése, a rövidlistára kerülő pályázók kiválasztása. A pályázók meghallgatására és a bemutatkozási lehetőséget kínáló mustrák megszervezésére 2018. 11. 14-én kerül sor.
A pályázatra a társadalmi vállalkozások alapítói, képviselői, vagy ügyvezetői nevezik a pályázókat, így a társadalmi vállalkozások felelős támogatója CSR díj jelöltjeit is. A részvétel feltétele a pályázati feltételek nyilatkozattal történő elfogadása. A társadalmi vállalkozások felelős támogatója CSR díjra önként jelentkezők belépési feltétele a partner társadalmi vállalkozás(ok) támogató levele.
I.4.2. Az eljárás szabályai
A jelentkezők kötelezettségei:
A nyertes és a rövidlistára került társadalmi vállalkozások, valamint a mustrák közönségdíjasai vállalják, hogy részt vesznek a díjkiosztó ünnepségen, illetve, hogy a versenyt követő 12. hónap végéig honlapjukkal és minden lehetséges eszközzel részt vesznek a díj népszerűsítésében.
Adatvédelmi törvény:
Az OFA Nonprofit Kft. a pályázat lebonyolítása során az Adatvédelmi törvény szerint jár el, és garantálja, hogy a pályázók adatai nem kerülhetnek harmadik személyhez. A pályázók jövőképének bemutatása során közölt információkat a kiíró minden esetben bizalmasan kezeli az üzleti titok védelme érdekében.
Az adatvédelem biztosítása az értékelésben résztvevők esetén titokvédelmi nyilatkozat aláírását feltételezi.
Személyes adatok felhasználása:
A jelentkezés és a válogatás során a szervezők birtokába került személyes és szervezeti adatokat a kiíró a következő célokra használhatja:
a) a pályázók azonosítása,
b) kutatási célok,
c) a Hozzáadott Helyi Érték Díj népszerűsítése
A jelentkezéssel a szervezők jogot nyernek arra, hogy a jelentkezők adatait a szervezéssel és a díjazással összefüggő célokra felhasználják.
Nyilvánosság biztosítása:
A pályázók meghívást kapnak az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kiállítással és vásárral egybekötött díjkiosztó konferenciájára, ahol ünnepélyes keretek között díjazzák az egyes kategóriák nyerteseit. Emellett a pályázó szervezetek lehetőséget kapnak arra, hogy az OFA Nonprofit Kft. GINOP-5.1.2-15, ill. a GINOP 5.1.7."PiacTárs” kiemelt projektjének honlapján és Facebook oldalán bemutatkozzanak. A rövidlistára került versenyzők a díjátadó konferencián, a sajtótájékoztatón, illetve - a verseny alatt és után- a közösségi média révén kapnak nyilvánosságot. Mindhárom kategória nyertese kap a kiemelt projekt keretében egy promóciós média megjelenési lehetőséget, valamint megjelenhet egy országos jelentőségű vásáron.
I.4.3 Adminisztratív információk
Szerzői jogok:
A pályázatok tartalma csak eredeti lehet, nem tartalmazhat olyan szövegrészeket, amelyek felhasználására a pályázónak nincs engedélye. A copy right megsértése esetén a pályázó kizárható a versenyből.
Jogosultságok:
A jelentkezők kijelentik, hogy megfelelnek a díj feltételeinek, elfogadják a pályázat feltételeit és előírásait, kötelezettséget vállalnak azok betartására. Ezek az előírások nem hoznak létre további kötelezettség vállalást a szervező és a jelentkezők között. A jelentkezők kijelentik, hogy a Szervezővel és a pályázat más részvevőivel nincs jogvitájuk. Ha a jelentkező helyzetében olyan változás történik, amely érinti a díj elnyerésével kapcsolatos feltételeket, azokat köteles azonnal a szervezők tudomására hozni.
Kártérítés:
Minden jelentkező köteles megtéríteni a szervezőknek okozott károkat, beleértve a copyright megsértéséből adódókat is. A szervezők nem felelnek a jelentkezők által elszenvedett, a verseny során történt károkozásokért.
Határidők:
A szervezők fenntartják a jogot, hogy a verseny meghirdetését ideiglenesen vagy véglegesen elhalasszák, feltételeit előzetes felhívással vagy anélkül megváltoztassák. A szervezők ezzel kapcsolatos döntései véglegesek és mindenkire kötelezők.
Jogvita esetén a Fővárosi Törvényszék illetékessége irányadó.

I.5. Egyéb
A "PiacTárs” kiemelt projekt régiós munkatársai segítenek az előzetes értékelés helyszíni ellenőrzési feladataiban. A társadalmi vállalkozásoknak és termékeiknek a "PiacTárs”kiemelt projekt honlapján és Facebook oldalán is nyilvánosságot biztosítunk. A pályázók és a díjazottak nyilvántartását az adatvédelmi szabályok figyelembevételével a Piactárs programiroda végzi.
Fogalommagyarázat
Foglalkoztatotti létszám: A foglalkoztatotti létszámra vonatkozó adatokat 2016. július 1. és 2018. június 30. közötti időszak bármely egymást követő 12 hónapjára kérjük megadni. A foglalkoztatotti létszámba csak a napi hat órát elérő, vagy azt meghaladó alkalmazotti munkavégzés számít bele, az ún. egyszerűsített foglalkoztatás, vagy a "napszám” viszont nem.
Hátrányos helyzetű munkavállaló: A pályázat értelmezésében a hátrányos helyzetű munkavállalók a következők a 651/2014 EU rendelet 2. cikke alapján:
a) az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
b) 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
c) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
d) 50 éven felüli személy; vagy
e) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
f) egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye;
Helyben lakó munkavállaló: állandó bejelentett lakcíme a településen van.
Helyben előállított termék: amelyet a szövetkezet székhelyén/telephelyén, annak bel- és külterületén állítottak elő, dolgoztak fel.
A társadalmi vállalkozás árbevétele: minden, a vállalkozás tevékenységéből befolyó bevétel.

A pályázat weboldala: http://ofa.hu/hu/news/hozzaadott-helyi-ertek-dij-palyazat-


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu