Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Magyarországra szóló államközi ösztöndíj
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
03/12/2020
Érvényes:
03/12/2020
Tárgymutató:
ösztöndíj, Magyarországra szóló államközi
Pályázhat:
nyári egyetemeket szervező intézmények
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Magyarországra szóló államközi ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA
2020/2021
Felhívás külföldi pályázók részére
2020 nyarán megrendezendő nyári egyetemi kurzusokra

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Tempus Közalapítvány ösztöndíjakat ajánl fel olyan külföldi állampolgárságú felsőoktatási intézményi hallgatóknak, diplomásoknak, valamint szakembereknek, akik ismereteiket magyarországi nyári egyetemi kurzusokat szervező intézményekben kívánják bővíteni.

A PÁLYÁZÁS MÓDJA
Kétféle módon lehetséges pályázni:
1. A küldő ország ösztöndíj-adományozó szervezetének jelöltjeként (munkatervi alapon, állampolgárságtól függetlenül) nyújthatnak be pályázatot azokból az országokból, amelyek illetékes minisztériumával Magyarország Kormánya oktatási együttműködési megállapodást („munkatervet”) írt alá a két állam vagy terület közötti munkaterv szabályozta fogadási keretek és ösztöndíjtípusok megpályázására. Az ezekből az országokból vagy területekről jelentkező pályázókra vonatkozó információk, belső határidők közlése és az előzetes értékelés és válogatás a Tempus Közalapítvány külföldi nemzeti partnerirodája, illetve a nemzeti (területi) oktatási minisztérium illetékes részlegének feladatkörébe tartozik. A pályázók a küldő országhoz és a Tempus Közalapítványhoz is be kell, hogy nyújtsanak pályázatot. A küldő ország által jelölt pályázatok mindenkor elsőbbséget élveznek. Jelöltként a következő országokból lehetséges a pályázás:
Bulgária, Cseh Köztársaság, Egyiptom, Görögország, Horvátország, Japán, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna

2. A küldő ország ösztöndíj-adományozó szervezetétől függetlenül, jelölés nélkül (munkatervtől függetlenül) az adott küldő félhez való pályázás nélkül, egyénileg, közvetlenül a Tempus Közalapítványhoz pályázhatnak az alább felsorolt országok állampolgárai:
Albánia, Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztria, Belgium, Bulgária, Chile, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Egyiptom, Észtország, Finnország, Franciaország, Fülöp-szigetek, Görögország, Hollandia, Horvátország, India, Indonézia, Izland, Izrael, Írország, Japán, Kanada, Koreai Köztársaság, Lengyelország, Lettország, Libanon, Litvánia, Luxemburg, Malajzia, Mexikó, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szingapúr, Szlovákia, Szlovénia, Tajvan, Thaiföld, Törökország, Ukrajna.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
2020. évi nyári egyetem (2-4 hét)
A nyári egyetemeket szervező intézmények magyar, mint idegen nyelv, hungarológia és tematikus (nem nyelvi) kurzusokat hirdetnek külföldi (nem magyar anyanyelvű) résztvevők számára.
A http://www.tka.hu honlapon felsorolt kurzusok közül 3 jelölhető meg preferencia-sorrendben, az ösztöndíj azonban csak egy kurzuson való részvételre nyerhető el. Nem minden kurzus indulása garantált, így javasoljuk az egynél több kurzus megjelölését. Az ösztöndíjas hallgatók elhelyezése az intézmények fogadási kapacitásától függ, így a pályázók az általuk megjelölt intézmények közül bármelyikbe felvételt nyerhetnek, az általuk megadott sorrendtől függetlenül. A sorrenden a pályázat benyújtását követően már nincs mód változtatni.
Nem pályázhatnak:
- Magyarországon letelepedési/bevándorlási engedéllyel rendelkezők, vagy letelepedést/bevándorlást kérelmezők,
- kettős (magyar és egyéb) állampolgárok
- akiknek állandó magyarországi lakóhelyük van
- akiknek magyarországi tartós munkaviszonyuk van,
- az ösztöndíj időtartama alatt munkavégzés melletti tanulmányokra, vagy levelező oktatásra jelentkezők,
- akik ugyanazon időszakra szóló bármilyen más Tempus Közalapítvány, EU vagy magyar állam által adományozott ösztöndíjat elnyertek.

KORHATÁROK
A pályázat benyújtásakor az alsó korhatár 18 év. Felső korhatár nincs.

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK
Nyári egyetemre maximum egy pályázat nyújtható be. Ha többet nyújt be, a legutolsót tekintjük érvényesnek. A pályázaton belül meg kell jelölni a választott nyári egyetemi kurzusok preferencia-sorrendjét.
Egy pályázati körben a nyári egyetemi pályázat mellett beadható még pályázat részképzésre, teljes képzésre1 vagy tanulmányútra, ha nincs időbeni átfedés közöttük, és közülük legfeljebb két ösztöndíjat lehet elnyerni.
1 Ha teljes képzésre is benyújt pályázatot, a nyári egyetemet csak a teljes képzés megkezdése előtt lehet elvégezni.
Az ösztöndíjasnak az ösztöndíj teljes időtartama alatt Magyarországon kell tartózkodnia.
Bármilyen típusú, párhuzamos, azonos időszakra szóló, a TKA által adományozott magyar állami vagy EU-s ösztöndíj esetén a pályázó államközi ösztöndíjban nem részesíthető.

A JELENTKEZÉS MÓDJA
A pályázatot a Tempus Közalapítvány online pályázati felületén (https://scholarship.hu/) kell benyújtani a következőképpen:
- Az online pályázati felületre felhasználói névvel és jelszóval regisztrálni kell.
- Regisztráció után ki kell tölteni az Önéletrajz fület és csatolni a lenti, Benyújtandó dokumentumok pont alatt felsorolt pályázati dokumentumokat.
- Az online pályázáshoz szükséges technikai útmutató honlapunkon található (https://tka.hu/palyazatok/3014/palyazati-dokumentumok).

Határidő: 2020. március 12., csütörtök 23.00 (online pályázati rendszer zárása)
Figyelem! Hiányos vagy formailag hibás pályázatokat nem áll módunkban elfogadni, azokat automatikusan elutasítjuk.
Két vagy több nyári egyetemre benyújtott pályázat esetén a legutoljára benyújtott pályázatot tekintjük érvényesnek.
Figyelem! A munkatervi alapon (jelölt) pályázók esetében a küldő reláció ösztöndíjat adományozó szervezete felé is be kell nyújtani az általuk kért pályázati dokumentumokat, ezen ösztöndíjirodák vagy oktatásért felelős minisztériumok saját pályázati határidővel dolgoznak. Kérjük, mihamarabb vegye fel a kapcsolatot küldő reláció illetékes szervezetével, csak így van módja a küldő relációnak rangsorolni és hivatalosan jelölni a Tempus Közalapítvány felé a pályázókat.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
A pályázatnak a lent felsorolt dokumentumokat kell tartalmaznia.
A benyújtandó dokumentumok nyelve magyar, angol, francia vagy német lehet. Ha nem e négy nyelv valamelyikén íródtak, akkor minden dokumentum magyar vagy angol nyelvű hiteles fordítását is mellékelni kell. (Hiteles fordításnak minősül a kibocsátó intézmény pecsétjével és aláírásával ellátott fejléces dokumentum, nem szükséges fordító irodával fordíttatni.)
1. A Tempus Közalapítvány pályázati adatlapja mely az online rendszerből nyerhető ki.
Kérjük eredeti aláírással és keltezéssel ellátva töltsék fel az adatlapot.
2. motivációs levél minimum 1, legfeljebb 2 oldalon
3. tanulmányi eredmények igazolása (eredeti másolat és annak hiteles magyar vagy angol nyelvű fordítása)
- hallgatók esetében az utolsó lezárt félév indexmásolata,
- diplomások esetében a legmagasabb végzettséget igazoló felsőoktatási oklevél másolata.
4. a kurzushoz szükséges nyelvtudás (magyar vagy angol) igazolása. Magyar nyelvi kurzusok esetében, amennyiben van magyar nyelvtudása, akkor ez az igazolás lehet bármilyen típusú magyar nyelvvizsga, vagy ennek hiányában a küldő országbeli munkáltató/oktatási intézmény, vagy nyelvi lektorátus, vagy külföldi magyar intézet, vagy magyar konzul által kiállított hivatalos igazolás a nyelvi szint megjelölésével. Ha nincs magyar nyelvtudása, akkor bármilyen típusú, minimum középszintű angol nyelvtudás-igazolás szükséges (nyelvvizsga vagy nyelvi tanszék vagy lektorátus), mivel a kurzusokon a magyartanítás közvetítő nyelve az angol. (Angol hivatalos nyelvű országok állampolgárainak nem szükséges igazolniuk az angol nyelvtudásukat.)
5. egy hivatalosan kiállított aláírt, keltezéssel, pecséttel és/vagy fejléccel ellátott ajánlólevél a pályázó által látogatott felsőoktatási küldő intézmény tanárától vagy a munkaadótól.

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
A magyar fél először megvizsgálja a pályázók jogosultságát, majd értékeli mind a partnerirodák által hivatalosan jelölt és rangsorolt pályázatokat, mind az egyénileg jelentkezők pályázatait.
A Tempus Közalapítvány formai értékelést végez. A formailag megfelelő pályázatokat szakmailag is értékelik a felhívásban megadott szempontok alapján.
A döntés-előkészítés során előnyben részesülnek a küldő reláció által hivatalosan jelölt - munkatervi alapon pályázók, amennyiben pályázatuk a szakmai értékelés során megfelel a szakmai elvárásoknak.
A szakmai értékelés vagy a pályázati folyamat bárminemű illetéktelen befolyásolása a pályázó kizárását vonja maga után.
Az ösztöndíjakat Magyarország oktatásért felelős minisztere nevében a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma adományozza.
A jelentkezőket (és jelölés esetén a nemzeti partnerirodákat is) a Tempus Közalapítvány elektronikusan (különleges körülmények esetén postai úton) értesíti a pályázat eredményéről (támogatott/tartaléklistás/elutasított), egyúttal tájékoztatja a magyarországi tartózkodás megszervezéséhez szükséges körülményekről és feltételekről várhatóan 2020. május-június folyamán. A Tempus Közalapítvány értesíti a fogadóintézményt is.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

ÖSZTÖNDÍJAS JUTTATÁSOK
Az ösztöndíjas juttatás a kurzus részvételi díja, amely tartalmazza az oktatás, szállás és étkezés költségeit, ezt közvetlenül a szervező intézménynek folyósítjuk.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK A JUTTATÁSOKRÓL
Bármilyen típusú, párhuzamos, azonos időszakra szóló, a TKA által adományozott magyar állami vagy EU-s ösztöndíj esetén a pályázó államközi ösztöndíjban nem részesíthető. Amennyiben az ösztöndíjas egy másik ösztöndíjat, vagy egyéb anyagi támogatást (bért) is kap ugyanazon tevékenységre és időszakra, le kell mondania az államközi ösztöndíjáról.
Az ösztöndíj egy személy megélhetési költségeihez járul hozzá, nem feltétlenül fedezi az összes felmerülő költséget. Vízumköltséghez, valamint kísérő személyek részére nem kapható támogatás. A Tempus Közalapítvány a fenti ellátásokon kívül semmilyen egyéb juttatást, vagy kedvezményt nem biztosít.
Felhasználás
A nyári egyetemi ösztöndíjas utat 2020 nyarán lehet megvalósítani. A nyári egyetemi kurzusok ideje és hossza előre meghatározott és nem módosítható.
Halasztás
Az elnyert ösztöndíj a felhívásban megjelölt felhasználási időszakon belül használható fel, nem halasztható a következő tanévre.
Lemondás
Amennyiben a pályázó az ösztöndíjat nem tudja, vagy nem kívánja a támogatási döntés szerint meghatározott pályázati időszakban igénybe venni, csak új pályázat benyújtásával nyerheti el azt a következő tanévre.
Útiköltség
A Tempus Közalapítvány nem fizeti a Magyarországra való utazás, az országon belüli utazás és a hazautazás költségeit.
Az ösztöndíj mint jövedelem
Az 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 4.7.c pont értelmében a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, vagy nyújtott kedvezmény adómentes jövedelemnek minősül.
Az ösztöndíjas kötelezettségei
A pályázó a személyes adataiban (különösen állandó lakcím, e-mail cím, telefonszám) bekövetkezett változásokról haladéktalanul köteles a Tempus Közalapítványt értesíteni.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK és 987/2009/EK rendeleteiben meghatározott szabályozásnak megfelelően azok az ösztöndíjasok, akik az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség tagországainak, illetve Svájc állampolgárai, magyarországi tartózkodásuk idején orvosilag szükséges esetben egészségügyi ellátásra jogosultak.
A magyarországi tartózkodás alatt felmerülő, orvosilag szükséges egészségügyi ellátást az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyával vehetik igénybe az ösztöndíjasok. Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen - a körülmények mérlegelésével - a kezelőorvos dönt. A Kártya kiváltásáról az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia a származási országában, még a Magyarországra történő utazása előtt.
További fontos tudnivaló, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat csak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) szerződésben álló szolgáltatótól lehet az EU-s egyenlő elbánás elvének megfelelően igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit az ösztöndíjas saját maga fizeti.
Az összes többi ország állampolgárait, - akik egy hónapnál hosszabb időt töltenek Magyarországon, - a magyar fél biztosítja heveny megbetegedés esetére. Ez a biztosítás nem fedezi a fogorvosi költségeket, kivéve, ha az sürgősségi esetnek minősül. A magyar fél által nyújtott egészségbiztosítás 65 éves kor alatti személyek esetében köthető meg.
Az egy hónapnál rövidebb ideig Magyarországon tartózkodó ösztöndíjasok maguk gondoskodnak egészségbiztosításukról.

ELÉRHETŐSÉGEINK
Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Levelezési cím: 1438 Budapest 70, Postafiók: 508.
Web: https://tka.hu/palyazatok/3005/allamkozi-osztondijak
E-mail cím: bilateral@tpf.hu
Telefonszám: 06-1-237-1300

MELLÉKLETEK
Nyári egyetemet szervező intézmények kurzusainak listája, a kurzusok rövid leírása: http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
Kuratóriumi döntés a pályázati felhívásról: 2019. december 12.
Pályázati felhívás közzétételének ideje: 2020. január 20.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum