Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések visszatérítendő pénzügyi támogatása / BM/ 3843 /2020
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
03/09/2020
Érvényes:
03/09/2020
Tárgymutató:
üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések visszatérítendő pénzügyi támogatása / BM/ 3843 /2020
Pályázhat:
Belügyminisztérium irányítása alatt álló költségvetési szervek közül azok vehetnek részt, amelyek a saját vagyonkezelésükben levő ingatlanon kívánnak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20%-át saját forrásból fedezni tudják
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Üzemeltetési költségcsökkentést eredményező
energetikai fejlesztések visszatérítendő pénzügyi támogatása / BM/ 3843 /2020

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Belügyminisztérium Gazdasági Helyettes Államtitkársága
nyílt pályázatot hirdet
a belügyi szervek saját vagyonkezelésében lévő ingatlanokon történő
"üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések
visszatérítendő pénzügyi támogatására"

PÁLYÁZAT KÓDJA: BM/ 3843 /2020.

1. A pályázat célja
Olyan beruházások, rekonstrukciók, átalakítások, fejlesztések egyszeri, visszatérítendő támogatása, amelyek az ingatlanok üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén képesek hatékonyan csökkenteni, biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást, és elősegítik a veszteségek mérséklését, így például:
- fajlagos energiaigény csökkentés (fűtőberendezések energetikai korszerűsítése jobb hatásfokú, szabályozható készülékek beépítésével stb.);
- hőveszteségek utólagos hőszigeteléssel történő csökkentése (külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével, nyílászáró cseréjével stb.);
- villamosenergia-felhasználás mérséklése (kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítésével stb.);
- megújuló energiahordozók alkalmazása (napelem, napkollektor, hőszivattyú stb.);
- vízhasználat megtakarítás (szürkevíz, stb.).

2. A pályázaton résztvevők köre
A pályázaton a Belügyminisztérium irányítása alatt álló költségvetési szervek közül azok vehetnek részt, amelyek a saját vagyonkezelésükben levő ingatlanon kívánnak energetikai fejlesztést megvalósítani és a fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20%-át saját forrásból fedezni tudják (a továbbiakban: "Pályázó"). A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "Támogató") felhívja a figyelmet, hogy a nyertes Pályázónak a visszatérítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: "Támogatás") felhasználásáról készült beszámoló keretében a saját forrással is el kell számolni.

3. Pályázati feltételek
Pályázni olyan műszakilag megvalósítható fejlesztéssel lehet, amely a korszerűség követelményeit kielégíti, megfelel az energetikai, a biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, legkésőbb 2020. december 15-ig megvalósítható és a ráfordításhoz nyújtott Támogatás összege 6 (hat) éven belül visszatérítésre kerül a Támogató részére. A várható megtakarítást számítással szükséges kimutatni és alátámasztani.

A Támogatás egyéb (pl. európai uniós forrásból támogatott) pályázat részeként vagy forrásaként nem vehető igénybe.

Egy költségvetési szerv több pályázatot is benyújthat egyidejűleg.

A Pályázó pályázaton való részvételének feltétele, hogy az előző években megkötött támogatási szerződés/(ei)ben vagy kiadott támogatói okirat(ai)ban foglaltaknak megfelelően a megvalósított fejlesztés(ei)ről szóló szakmai és pénzügyi beszámolási, esetleges visszafizetési, vagy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr.") 150. § (4) bekezdése alapján a korábbi támogatás tekintetében Kincstár Központi Maradványelszámolási Alap számlája javára befizetési kötelezettségének a tőle elvárható mértékben a támogatási jognyilatkozatokban foglalt határidő szerint eleget tett.
1 (egy) évre kizárásra kerül a pályázatból az a Pályázó, aki az előző évben pályázott, nyert, ugyanakkor a saját érdekkörében felmerülő okból nem valósította meg a korábbi pályázata szerinti fejlesztését.

4. A pályázat benyújtása, forrása, értékelése
A pályázati dokumentációt jelen pályázati felhívás kitöltött mellékleteivel (kizárólag az Adatlap 1-2 részét, illetve az Adatlapon megjelölt mellékleteket) együtt elektronikusan a Robotzsaru elektronikus iratkezelő rendszeren kell benyújtani a Belügyminisztérium Műszaki Főosztálya (a továbbiakban: "BM Műszaki Főosztály") részére.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. március 09. (A határidő után beérkező pályázatok nem kerülnek elfogadásra.)

A rendelkezésre álló forrás: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet, XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím 2. Energia-racionalizálás jogcímcsoport megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra (ÁHT-T azonosító: 237778) befolyt 2020. évi bevétel, amely - a korábbi években a belügyi szervek saját vagyonkezelésében lévő ingatlanokon történő "üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatására" kiírt pályázatokon nyertes kedvezményezettek 2020. évi törlesztő részleteiből várhatóan - a pályázati döntés időpontjában összesen 69 015 767 Ft, azaz hatvankilencmillió-tizenötezer-hétszázhatvanhét forint. A pályázati keretösszeg a pályázati döntés napján rendelkezésre álló befolyt bevételekkel - amennyiben az magasabb mint a jelen pályázati kiírásban szereplő keretösszeg - emelkedik. A pályázati keretösszeg abban az esetben, amennyiben a pályázati döntés napjáig nem folyik be valamennyi, a 2020. évre vonatkozó törlesztő részlet, a be nem folyt bevétel összegével csökken.

Jogszabályváltozás, valamint az Ávr. 67. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak, így különösen a pályázati keretösszeg az "Energia-racionalizálás" fejezeti kezelésű előirányzatra 2020. évben a pályázati döntést követően további befolyt bevétellel megnövelhető!

Értékelési szempontok, fontossági sorrendben:
Az elbírálás során elérhető maximális pontszám: 200 pont, amely az alábbiak szerint kerül figyelembevételre:
- a visszatérítés vállalt ideje (maximálisan az elérhető pontszám 25%-a, azaz 50 pont),
(A visszatérítés időtartama nem lehet hosszabb a pályázatban kimutatott megtérülési időnél, de maximum 6 (hat) év, minimális összege pedig a támogatás 1/6-a, de legalább 1 000 000 Ft/év, azaz egymillió forint/év. A törlesztés évente egyszer, február 20-ig történhet meg.),
- a saját forrás %-os aránya (maximálisan az elérhető pontszám 25%-a, azaz 50 pont),
(a minimális 20% saját forrás biztosítása kötelező, az ettől magasabb mérték pontozásra kerül, az 50% feletti rész azonban nem))
- az energia-megtakarítás, illetve üzemeltetési költségcsökkenés éves összege (maximálisan az elérhető pontszám 25%-a, azaz 50 pont),
- a pályázat előkészítettsége (maximálisan az elérhető pontszám 25%-a, azaz 50 pont).

A pályázatokat a BM Gazdasági Helyettes Államtitkára (a továbbiakban: BM GHÁT) által felkért szakértőkből álló bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatások odaítélésére.
Hiánypótlásra lehetőség nincs.

A Támogatás odaítéléséről a BM GHÁT dönt a szakértői bizottság javaslatai alapján.

A pályázat elbírálásának határideje 2020. március 30. Az eredményről, a támogatási döntésről a Pályázók 15 (tizenöt) napon belül írásbeli értesítést kapnak.

A Pályázó jogorvoslat iránti kérelmet (kifogást) nyújthat be a BM Műszaki Főosztály részére (1051 Budapest V., József Attila u. 2-4.), ha pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. A jogorvoslat iránti kérelem (kifogást) benyújtására a kérelemmel érintett támogatói intézkedés, mulasztás a kifogást benyújtó tudomására jutásától számított 5 (öt) napon belül írásban van lehetőség. A Támogató a benyújtott kérelmet annak beérkezésétől számított 10 (tíz) napon belül elbírálja és döntéséről írásban tájékoztatja a kérelmet benyújtót.

Az elnyert támogatás a pályázatban megjelölt energia-racionalizálási fejlesztés finanszírozására szolgál, amelynek keretében költségként a fejlesztéshez kapcsolódó tervezés, tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés, valamint a kivitelezés, beszerzés költségét számolhatja el. Minden egyéb költség el nem számolható költségnek minősül.

A Támogató az elnyert Támogatást egy összegben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Ávr. 34. § (2) bekezdés b) pontja alapján átutalással bocsátja rendelkezésre támogatási előlegként a nyertes Pályázó pénzügyi intézménynél nyitott és a kiadott támogatói okiratban rögzített pénzforgalmi számlájára. A Támogatás folyósításának határideje: a támogatói okirat hatályba lépését követő 15 (tizenöt) napon belül.

A nyertes Pályázó a Támogatást a pályázati döntés napjától legkésőbb 2020. december 15-ig jogosult felhasználni (csak ezen időtartam alatti teljesítési időponttal - ami alatt nem a fizetési határidő értendő - kiállított számlák számolhatók el a támogatói okirat szerinti támogatási jogviszony keretében, melyek kifizetése - pénzügyi teljesítése - 2020. december 15-ig szintén megtörtént).

A támogatás intenzitása a saját forrás arányának függvénye, maximálisan 80%.

5. Támogatói okirat kiadása, teljesítés, ellenőrzés
A BM Műszaki Főosztály vezetője a nyertes Pályázóknak támogatói okiratot ad ki, mely tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat:
- a műszaki, pénzügyi teljesítés;
- a visszatérítési kötelezettségvállalás;
- a törlesztés ütemezése: a visszatérítés évente 1 (egy) alkalommal, a kiadásra kerülő támogatási okiratban foglaltak szerint történik;
- a visszatérítés időtartama, amely nem lehet hosszabb a pályázatban kimutatott megtérülési időnél, de maximum 6 (hat) év, minimális összege pedig a támogatás 1/6-a, de legalább 1 000 000 Ft/év (egymillió forint/év; kivéve az utolsó, tört részletet);
- a visszatérítés ellenőrzését;
- a késedelmes visszatérítés jogkövetkezménye;
- a tényleges megtakarítások dokumentálása (számlák, mérési adatok, számítások stb.)

A támogatói okirat kiadásának tervezett időpontja: támogatási döntést követő 35 (harmincöt) nap.
A Támogatónak a támogatói okirat kiadása után jogában áll a támogatói okiratban foglaltakat folyamatosan ellenőrizni.

A nyertes Pályázó köteles a Támogatás felhasználása során - ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzési eljárást lefolytatni.

A nyertes Pályázó köteles a Támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzést tűrni és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni az arra jogosult szerveknek.

A Támogató a nyertes Pályázók tekintetében a biztosíték kikötésétől eltekint az Ávr. 84. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

6. Egyéb
Jelen pályázati felhívás és annak mellékletei a http://www.kormany.hu honlapról letölthetők.
A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdésekben felvilágosítást nyújt: Tatár István (tel.: 441-1603, BM: 15-829, Fax:441-1997, BM:14-997, e-mailcím: robert.istvan.tatar@bm.gov.hu).

Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a BM/3843-1/2020. iktatószámú, a feladatok finanszírozására vonatkozó fedezetigazoló feljegyzés, ha azok fizikai értelemben nem is kerül csatolásra.

2020_évi Energia-racionalizálás pályázat.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum