Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Jogászdíj 2018
Kiíró:
Wolters Kluwer Kft.
Határidő:
10/10/2018
Érvényes:
10/10/2018
Tárgymutató:
díj, jogász
Pályázhat:
jogi egyetemi végzettséggel rendelkezők
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Jogászdíj 2018

Pályázati szabályzat

1. A pályázók köre
1.1. A pályázaton jogi egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt egyénileg és csapatban. A pályázó csapatok tagjai között lehetnek nem jogi végzettségű személyek is.
1.2. "Az év fiatal tehetsége” főkategóriában kizárólag jogász mentor - mint pályázatot benyújtó, szakmai jelölése alapján fogadunk nevezéseket.
"Az év fiatal tehetsége - joghallgató” alkategóriában az jelölhető, aki jelenleg jogász szakon folytatja tanulmányait és 2018. október 10-ig nem tölti be a 30. életévét.
"Az év fiatal tehetsége - jogász” alkategóriában az jelölhető, aki jogi diplomával rendelkezik, 2018. október 10-ig nem tölti be a 30. életévét és ugyanezen időpontig nem szerzett jogi szakvizsga bizonyítványt.
1.3. A kategória megjelölt szponzorai, azok jogi képviseletét ellátó irodák, ügyvédek, jogtanácsosok, illetőleg a szponzor tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a tulajdonos és a vezető tisztségviselő közeli hozzátartozói nem indulhatnak a szponzor által támogatott kategóriában.

2. A pályázat tárgya
2.1. A pályázati anyagok - a 2.2-2.4. pontban foglalt kivételekkel - 2017. év január 1. napja és a benyújtás közötti időszakban, de legkésőbb 2018. október 10. napjáig megoldott ügyekre, menedzselt projektekre vonatkozhatnak.
2.2. Az "Elvi jelentőségű ügyek” kategóriában a jogalkalmazás egységesítését támogató, elvi kérdést eldöntő, bármely jogterületet érintő, a 2.1. pontban meghatározott időszakban, szerkesztett formában (pl. BH-ként, EBH-ként, EBD-ként, BDT-ként, KGD-ként, PJD-ként, illetve az ezeket tartalmazó folyóiratokban) megjelent döntés (határozat, állásfoglalás, vélemény) alapjául szolgáló üggyel lehet pályázni.
2.3. A "Legal technology” kategóriában a jogászi munkát támogató, a 2.1. pontban meghatározott időszakban készre fejlesztett, piaci bevezetésre került új vagy jelentős mértékben megújított technológiai megoldás (pl. szoftver) a pályázat tárgya.
2.3. "Az év fiatal tehetsége” főkategóriában a jelölt eddigi tanulmányi, tudományos, szakmai, gyakorlati eredményei, valamint átlagon felüli tudása és kompetenciái képezik a pályázat tárgyát.

3. Nevezési kategóriák
1. Az év jogásza/csapata versenyjog és vállalatfelvásárlás kategóriában
2. Az év jogásza/csapata adójog kategóriában
3. Az év jogásza/csapata pénzügyek és biztosítások kategóriában
4. Az év jogásza/csapata ingatlanjog kategóriában
5. Az év jogásza/csapata családjog kategóriában
6. Az év jogásza/csapata kártérítési jog kategóriában
7. Az év jogásza/csapata adatvédelem kategóriában
8. Az év jogásza/csapata compliance kategóriában
9. Az év jogásza/csapata energiajog kategóriában
10. Az év jogásza/csapata szellemi alkotások joga kategóriában
11. Az év jogásza/csapata vitarendezés kategóriában
12. Az év jogásza/csapata az elvi jelentőségű ügyek kategóriában
13. Az év jogásza/csapata legal technology kategóriában
14. Az év fiatal tehetsége
o joghallgató kategóriában
o jogász kategóriában

4. A pályázat elkészítése
4.1. A pályázati anyagokat bejelentkezést követően magyar nyelven a Pályázatok benyújtása menüpontban kell benyújtani.
4.2. A pályázatban megadott kérdésekre az ott meghatározott karakterszámban adható válasz. A pályázat címe legfeljebb 200 karakter lehet. A címnek tükröznie kell a pályázat érdemi mondanivalóját, de lehet "fantázianév” is. A pályázati űrlapok tartalma - Az év fiatal tehetsége kategória kivételével - kategóriánként azonos. A bizalmas információk közlését a pályázati dokumentációban egyértelműen jelölni kell.
4.3. A pályázatokban megjelölt információk valódiságáért a pályázatot benyújtó felel.
4.4. A bírálóbizottság érdemben csak az alakilag megfelelő pályázatokat értékeli.
4.5. A pályázatban az ügyfél megnevezése nem szükséges. A bemutatott ügy kapcsán adott minél részletesebb információ segíti a pályázat értékelését.

5. A pályázat benyújtása
5.1. A pályázati anyagokat 2018. május 2-ától 2018. október 10-éig a http://www.jogaszdij.hu honlapon lehet feltölteni. A Wolters Kluwer Kft. a benyújtási határidőt meghosszabbíthatja, melyet az eredeti határidő lejárta előtt 2 nappal ugyanezen a honlapon köteles nyilvánossá tenni. A feltöltendő fájl nevének a pályázat címét kell megadni. A kapcsolattartót minden pályázati űrlapon fel kell tüntetni.
5.2. A pályázat leadásakor csatolandó az iroda/szervezet logója .ai, .eps, nagy felbontású .jpg vagy .tif, esetleg .pdf formátumban! A feltöltendő fájlok elnevezése: a pályázat címe, logó.
5.3. A pályázati dokumentáción túl egyéb anyagok feltöltésére nincs lehetőség.
5.4. A pályázat feltöltését követően az űrlapon megjelölt kapcsolattartó számára a sikeres feltöltést igazoló e-mail érkezik. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a pályázat feltöltését követő 24 órán belül nem érkezik meg, az alábbi elérhetőségen lehet ezt jelezni: anna.kastyak@wolterskluwer.com.
5.5. Egy kategóriában több pályázat is benyújtható.
5.6. A pályázat benyújtásával a pályázó pénzügyi kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a benyújtott pályázatot a bírálóbizottság kategóriánként a legjobb 6 közé sorolja, úgy a pályázó a Díjátadó gálán legalább 2 fővel képviselteti magát. "Az év fiatal tehetsége” főkategóriában, amennyiben a jelöltet a bírálóbizottság a legjobb 3-3 közé sorolja, úgy a jelölt, az őt jelölő mentorral a gálaesten díjmentesen vehet részt.
5.7. "Az év fiatal tehetsége” főkategória esetében a pályázatot a mentor nyújtja be, mellyel hozzájárul neve nyilvánosságra hozatalához. A mentor a pályázatban nyilatkozik arról, hogy a jelölt a pályázat benyújtásához hozzájárult és 2018. október 10. napjáig nem tölti be a 30. életévét. Mindezek hiányában a pályázat érdemben nem bírálható el.
5.8. A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Wolters Kluwer Kft. pályázatának tényét 3 évig a pályázattal kapcsolatos kommunikációja alkalmával felhasználja, illetve a pályázathoz kapcsolódó értékelő összegzést felületein megjelenítse.
5.9. A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Wolters Kluwer Kft. a részére a pályázat keretében megadott adatokat kezelje, a pályázatban foglaltakat - a pályázati dokumentációban kifejezetten és egyértelműen bizalmas információként jelölt adatok kivételével - jelen szabályzatban foglaltak szerint felhasználja.
A Wolters Kluwer Kft. a hozzá benyújtott pályázatokban kifejezetten bizalmas információként megjelölt adatot, dokumentációt (és minden egyéb, akár szóbeli, akár írásbeli információt, a továbbiakban együtt: bizalmas információ) időbeli korlátozás nélkül üzleti titokként kezeli és köteles gondoskodni arról, hogy az illetéktelen harmadik személyek birtokába, illetve jogellenes felhasználásra ne kerülhessen.
A bizalmas információkat a Wolters Kluwer Kft. kizárólag a jelen pályázattal összefüggő tevékenysége során, ezen feladatai által indokolt mértékben használhatja fel.
E titoktartási kötelezettség kiterjed a Wolters Kluwer Kft.-vel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban álló személyekre is. A Wolters Kluwer Kft. kötelezi magát arra, hogy az előbb említett személyekkel olyan szerződést köt, amely időbeli korlátozás nélkül kötelezi e személyeket az üzleti titok megtartására az említett jogviszonyok megszűnése után is.
5.10. A pályázat visszavonására, módosítására az 5.1. pontban meghatározott benyújtási határidő lejártáig van lehetőség.

6. A pályázatok elbírálása
6.1. A Wolters Kluwer Jogászdíjon a korábban benyújtott pályázatok tárgyával azonos üggyel, projekttel, technológiai megoldással nem lehet indulni. A Wolters Kluwer Jogászdíj szempontjából azonos ügy az ugyanazon felek és jogutódai közötti, ugyanabból a ténybeli alapból származó, ugyanazon jog érvényesítése iránt indult ügy, ideértve az újraindult, a perújítási, a felülvizsgálati és az előzetes döntéshozatali eljárást, valamint az alkotmányjogi panaszt is.
6.2. A bírálóbizottság saját megítélése alapján a pályázó hozzájárulásával az érvényesen beadott pályázatokat áthelyezheti másik kategóriába. A bírálóbizottsági döntés végleges.
6.3. A bírálóbizottság minden kategóriában 2018. november 7-éig kiválasztja és a - pályázati űrlapon megadott e-mail címen - értesíti a 6 legjobb pályázót. A nyertes pályázat kiválasztása kategóriánként a jelölti listára került pályázatok közül történik.
"Az év fiatal tehetsége” főkategóriában két alkategória található: "Az év fiatal tehetsége - joghallgató” és az "Az év fiatal tehetsége - jogász”. Mindkét alkategóriában három-három pályázat kerül a jelölti listára és mindkét alkategóriában egy-egy nyertes kerül kiválasztásra a három-három jelölt közül.
6.4. A pályázat elbírálásának szempontjai: innováció, ügyfélközpontúság és példaértékűség.
Az innováció körében
- a hagyományos jogi tevékenység és gyakorlat megújítását,
- a jogásztársadalom széles körét érintő szakmai megoldásokat, valamint
- a technikai (pl. műszaki, adminisztratív, módszertani, informatikai) fejlesztések újdonság tartalmát, a jogászi munkában való hasznosságát értékeljük.
Az ügyfélközpontúság tekintetében azt értékeljük, hogy a pályázatban bemutatott tevékenység, megoldás
- mennyiben teszi könnyebbé az ügyfél életét,
- hogyan növeli az ügyfél versenyelőnyét a piacon,
- milyen széles körét érinti az ügyfeleknek.
A példaértékűség körében azt vizsgáljuk, hogy a pályázatban bemutatott tevékenység, megoldás példaként szolgálhat-e a hivatásgyakorlás szempontjából.
"Az év fiatal tehetsége” főkategóriában a pályázati űrlapon megjelölt, a jogászi hivatás elsajátítása során elért kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai, gyakorlati eredményekkel együtt értékeljük a jelölt kimagasló képességeit (korosztályához viszonyított átlagon felüli tudását és kompetenciáit). A joghallgatókat és a végzett jogászokat külön-külön értékeljük.
6.5. A bírálóbizottság a bírálat során a pályázati űrlap mellékletében szereplő, a Díjátadó gálán ismertetésre kerülő (legfeljebb 350 karakter terjedelmű) összefoglaló, illetve a Jogászdíjhoz kapcsolódó kiadványban történő megjelenés céljából készített rövid (legfeljebb 4000 karakter terjedelmű) bemutatkozó és pályázati összefoglaló tartalmát nem veszi figyelembe.
6.6. A bírálóbizottság döntése ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

7. Nyertesek
7.1. A kategória nyertese saját felületein, kommunikációjában (logo, levél, névjegykártya, honlap stb.) a díjazás évének megjelölésével korlátlan ideig jogosult arra, hogy feltüntesse és használja az elnyert címet (pl. "Az év jogásza/csapata versenyjog kategóriában 2018”).
7.2. A Wolters Kluwer Kft. a "Wolters Kluwer Jogászdíj” eseményhez kapcsolódóan egyszeri megjelenésű kiadványt publikál, amelyben minden kategória esetén a nyertes kiemelésével felsorolja a kiválasztott 6 legjobb pályázatot és megjelenteti azok rövid összefoglalóját. A kiadványt 2019 első negyedévében megkapja a Wolters Kluwer Kft. adatbázisában szereplő TOP 1000 cég, illetve minden Magyarországon bejegyzett ügyvéd, kamarai jogtanácsos és az ügyvédi kamarák, valamint egy vezető gazdasági lap előfizetői. A kiadványt a Wolters Kluwer Kft. promóciós céllal felhasználja rendezvényein.
7.3. A nyerteseknek a Wolters Kluwer Kft. bemutatkozási lehetőséget biztosít az általa üzemeltetett szakmai portálokon (http://www.jogaszvilag.hu, http://www.ado.hu).
7.4. Az eredményhirdetés a Díjátadó gálán, ünnepélyes keretek között történik.
A Wolters Kluwer Kft. fenntartja magának a jogot a fenti pályázati feltételek megváltoztatására bármilyen, a jelen feltételeket érintő változásról szóló értesítést a http://www.jogaszdij.hu honlapon keresztül közöl a pályázókkal.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum