Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés / TOP-1.2.1-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
07/14/2017, 08/15/2017
Érvényes:
08/15/2017
Tárgymutató:
turizmusfejlesztés megvalósítása a megyékben / TOP-1.2.1-16
Pályázhat:
a) Helyi önkormányzatok (GFO 321);
b) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
c) Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);
d) Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57);
e) Egyházi jogi személyek (GFO 55);
f) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569).
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című (TOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás Vas megye Területspecifikus mellékletében a 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetében a benyújtási határidő 2017. július 14-ről 2017. augusztus 15-re, továbbá az 5.2. és 5.3. pontokban a projekt elszámolható maximum összköltsége és a vissza nem térítendő támogatás maximum összege 200 millió Ft-ra.

FELHÍVÁS
Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben

A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-16
Magyarország Kormányának felhívása helyi önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak részére, a megye térségi szintű tematikus turisztikai fejlesztéseik megvalósítása, turisztikai termékcsomagok létrehozása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a turizmus területi adottságaiban rejlő potenciál kibontakoztatása révén a térségi és helyi gazdaságfejlesztést. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a turizmus területén megfogalmazott nemzeti célok teljesítéséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Az intézkedés célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatók meg. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése érdekében.
Az intézkedés azokra a fejlesztési igényekre kíván reagálni, amelyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal - közvetett módon - jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.
A fejlesztések eredményeképpen hosszabb időt tudnak eltölteni a turisták az adott területen, igényeik kiszolgálására magánvállalkozások bevonásával olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók (ugyanakkor magánvállalkozások turisztikai szolgáltatásai jelen intézkedésben nem támogathatók), amelyek munkahely-teremtéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez.
Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását szolgálja.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzéseknek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
/A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon3 20 409 millió Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
3Az operatív programban rögzítettek alapján.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg az 1005/2016. (I. 18.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1 A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése
Az attrakciót az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával kell fenntartható turisztikai attrakcióvá fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élmény-elemekkel bővíteni.
a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése
- Kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.
- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása.
- Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások létrehozása.
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
- Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése.
b) Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése
A rendezvények szerepe a kulturális turizmus kínálatában meghatározó jelentőségű. A rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése jelen felhívás keretében támogatható önálló vonzerőt jelentő rendezvényhez vagy más attrakcióhoz kapcsolódóan.
- Turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszínek alapvető infrastrukturális feltételeinek fejlesztése (pl.: színpad, nézőtér, kiszolgáló helyiségek kialakítása, szükséges infrastruktúra (pl.: elektromos áram, víz) kiépítése, korszerűsítése, rendezvényterek biztosítása, hang- és fénytechnikai fejlesztések, közbiztonsági elemek).
- Színvonalemelést, lehetséges rendezvények körének bővítését lehetővé tevő infrastrukturális fejlesztések (kizárólag a rendezvény kulturális célját közvetlenül szolgáló azt segítő, nem bérbe adható, hosszú távon használandó infrastrukturális fejlesztések valósíthatók meg, például: székek, padok).
c) Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok - tematikus utak - kialakítása, meglévők fejlesztése
Megyén belüli turisztikai helyszíneket összekötő, egy tematikára épülő turisztikai élményutak kialakítása és fejlesztése.
- A tematikus út egyes helyszínein található vonzerőkhöz kapcsolódó: építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése.
- Turistafogadás feltételeinek létrehozása, vendégfogadó terek, látogatóbarát funkciók, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása, bővítése.
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
- Időjárás független, illetve célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése.

B) Ökoturisztikai fejlesztések
A természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló fejlesztések támogatása.
a) Természeti értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.: Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek egyéb természeti területek) ökoturisztikai fejlesztései
- Turisztikai hasznosításhoz szükséges fogadási feltételek kialakítása és fejlesztése: látogatóközpont, többfunkciós bemutatótér kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó épületállomány turisztikai, kulturális célú fenntartható fejlesztése.
- Komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások.
- Célcsoport specifikus turisztikai vonzerő elemek kialakítása, bővítése.
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
- Aktív természetjáró infrastruktúra megvalósítása, továbbfejlesztése.
- Környezetbe illő kilátók, pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív hulladékgyűjtés, tűzrakóhelyek kialakítása stb.
b) Kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
- Turista fogadási feltételek kialakítása és fejlesztése;
o Utasfogadó, utasforgalmi létesítmények építése, fejlesztése;
o Szolgáltatási háttér infrastruktúra színvonalának emelése, kapacitások bővítése.
- Turisztikai forgalomhoz kapcsolódó látogatóbarát funkciók bővítése, fejlesztése;
- Vasúti pálya, gördülő állomány felújítása;
- Legfeljebb 10 km szakaszon a vasúti szakasz meghosszabbítása, amennyiben ezáltal a kisvasút vonzereje alátámasztottan erősíthető;
- Célcsoport specifikus vonzerőelemek kialakítása, bővítése;
- Komplex turisztikai és információs látogatómenedzsment szolgáltatások kialakítása, fejlesztése;
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
- Az egyes állomásokon, ill. vasúti megállóhelyeken a környezetbe illő pihenőhelyek létesítése, ezek infrastrukturális feltételeinek megteremtése: vízvételi lehetőség, szelektív hulladékgyűjtés, esőbeállók, tűzrakóhelyek kialakítása stb.

C) Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések
a) Kerékpáros turizmus fejlesztése
Meglévő nemzetközi vagy országos kerékpáros-turisztikai hálózatokra (pl.: EuroVelo-hoz kapcsolódó) ráhordó vagy a turisztikai attrakcióhoz csatlakozó, illetve turisztikai vonzerőket, valamint desztinációkat hálózatos jelleggel összekötő turisztikai célú kerékpáros turisztikai útvonalak kialakítása és fejlesztése.
b) Természetes fürdőhelyek (a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78 / 2008. (IV. 3). Korm. rendelet (a továbbiakban: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet) alapján a fürdőzési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése
- A fürdőhelyek komplex, egységes arculatú, építészeti fejlesztése, fürdőházak, strandkiegészítő létesítmények, rendezvényhelyszínek kialakítása.
- Fogadási feltételek színvonalát növelő infrastrukturális fejlesztések:
o A strandok higiénés, esztétikai, biztonsági, információs, környezeti állapotának, vízminőségének javítása;
o A kijelölt strandi vízfelület és a hozzá kapcsolódó vízparti területek kapcsolódásának átalakítása, fejlesztése (strandi szemétzugok megszüntetése, partvédő művek átalakítása, lídós partszakaszok kialakítása, stb.), hatályos vízjogi engedély alapján;
o Aktív sportos strandélet infrastrukturális feltételeinek a megteremtése.
c) Vízi turizmus fejlesztése a térség természeti adottságaira épülő aktív turisztikai kínálatának bővítése érdekében
- Vízi sporteszközök (kajak, kenu, csónak) számára kikötőhelyek létesítése, melybe nem értendő bele a kajak-kenu kölcsönző kialakítása, fejlesztése.
- Kikötők megközelítését biztosító fejlesztések, pl.: tóba, folyóba való bejutáshoz lejáratépítése; területrendezés, a tóhoz vezető út építése a megközelíthetőség biztosítására, parkolók kiépítése, kitáblázás stb.
- Kulturált fürdőzés feltételeinek kialakítása.
- Kapcsolódó kiszolgáló létesítmények létrehozása, fejlesztése: esőbeálló, pihenőhely, tűzrakóhelyek, mosdók, zuhanyzók, sportpályák, szelektív hulladékgyűjtők stb.
- Komplex vízitúra útvonalak kialakításához szükséges fejlesztések pl.: kitáblázás (folyamkilométer tábla, sajátos élővilágra vonatkozó ismertetőtáblák, szárazföldön kapcsolódó nevezetességekre vonatkozó tájékoztatás stb.) hiányzó állomáshelyek kialakítása.
- Vízitúra-útvonalak mentén sajátos élővilág bemutatásának biztosítása.
- Potenciális célcsoport bővítését megalapozó fejlesztések.
- Vízi mentéshez szükséges feltételek megteremtése.
- Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív - lehetőség szerint időjárástól független - bemutatási formák kialakítása.
d) Horgászturizmus fejlesztése
- Természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő horgásztavak infrastrukturális fejlesztései (öltözők, mosdók, stégek, közösségi terek kialakítása, fejlesztése, tűzrakóhelyek kialakítása, kitáblázás), mely fejlesztéseknek környezetbe illőnek kell lenniük.
- Horgásztavak élővilágának bemutatása.

D) Az önállóan támogatható tevékenységek (A-C) elemeire épülő turisztikai termékcsomagok létrehozása
Több turisztikai szereplő együttműködésén alapuló területileg komplex fejlesztések létrehozása, amelyek biztosítják:
- TOP-ban kiemelt célként megjelenő térségileg integrált fejlesztések megvalósítását;
- rendelkezésre álló turisztikai források hatékony felhasználását (csökkentik a források elaprózódásának kockázatát);
- a turisztikai együttműködések szélesítésének ösztönzését;
- turisztikai vonzerők hálózatosodását;
- hogy a kisebb turisztikai potenciállal rendelkező települések vonzerői egységes tematika alá rendezve egymást erősítsék;
- tematikus térségek (desztinációk) létrehozásának megalapozását, ezáltal önálló turisztikai arculat kialakítását térségi, megyei szinten.

E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében
Számos, kiemelkedő turisztikai vonzerővel rendelkező településen szükség van a vendégek elégedettségét meghatározó infrastrukturális, szolgáltatási elemek fejlesztésére, amelyek hozzájárulnak a már meglévő turisztikai attrakciók korábbinál hatékonyabb hasznosításához, jobb települési integrációjához, ezáltal növelve az érdemi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási hatást:
- Tájékozódást, információszerzést biztosító kitáblázás.
- Parkolók építése.
- Attrakcióhoz vezető (séta)utak kialakítása.
- Egységes települési tematika, arculat kialakítása (kapcsolódó egyedi tartalmi elemek fejlesztése, interpretációja).
- Interpretációs elemek fejlesztése a település, illetve attrakcióinak jobb megismertetése érdekében.
- Turisták által preferált helyeken (attrakció közelében, illetve településközponti helyeken) nyilvános mosdók kialakítása.
- Pihenőhelyek létesítése.
- Ivókutak elhelyezése.
- Attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátóhely, ajándékbolt kialakítása.
- Internet hozzáférési pontok biztosítása.
- Szeméttárolók (szelektív) kihelyezése.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) Helyi önkormányzatok (GFO 321);
b) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
c) Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327);
d) Gazdasági társaságok, amelyekben a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 11, 57);
e) Egyházi jogi személyek (GFO 55);
f) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569).
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A konzorciumi együttműködés nem azonos a kötelezően előírt szakmai együttműködésekkel, és nem váltja ki azokat. Szakmai együttműködő partnernek nem kötelező a konzorciumban részt vennie! Konzorciumi tag támogatásban részesül, azonban a szakmai együttműködések konzorciumi együttműködés nélkül is értelmezhetőek.
Bács-Kiskun, Baranya és Tolna megye esetében kiemelt projekt esetén a támogatást igénylők körére vonatkozó előírások a Felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében találhatók.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
- azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
- olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatási kérelemre:
a) Amely azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen felhívásra benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi fejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a megalapozó dokumentumban vagy a projekt adatlapon szükséges bemutatni.
b) Amely nem illeszkedik a vonatkozó integrált területi programhoz / integrált településfejlesztési stratégiához / megyei területfejlesztési programhoz (amely adott település esetén releváns);
c) Amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
d) Amely a VP támogatási hatálya alá eső tevékenységhez kér támogatást;
e) Amely a GINOP-ban rögzített turisztikai tevékenységhez kér támogatást, így:
- Világörökségi helyszínek (magterület) turisztikai fejlesztései (Világörökségi helyszín: az UNESCO Világörökség Bizottsága határozata alapján, a Világörökség Jegyzékbe felvett, világörökségi címmel rendelkező - a Világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 1. számú mellékletében meghatározott - helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökségi védelmet élvező terület, illetve védett természeti terület);
- Világörökségi helyszínek védőövezetében megvalósuló turisztikai fejlesztések, amennyiben azok a világörökség által képviselt "kiemelt egyetemes érték” fejlesztésére vonatkoznak;
- Az UNESCO világörökségre jelölt (várományos) listán szereplő hazai kulturális és természeti helyszíneken (magterület) megvalósuló beruházások;
- Az UNESCO világörökségre jelölt (várományos) listán szereplő hazai kulturális és természeti helyszínek védőövezetében megvalósuló turisztikai fejlesztések, amennyiben azok a világörökségi jelölt által képviselt "kiemelt egyetemes érték” fejlesztésére vonatkoznak;
- Világörökségi gondnokság által benyújtott projektek
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletének III. pontjában szereplő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékeknek és műemlék együttesek fejlesztésére irányuló projektek;
- A Miniszterelnökség, Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. (Budavári Kft.) által vagyonkezelt állami tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére vonatkozó beruházások;
- A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által nevesített gyógyhellyé nyilvánított település részek és gyógyhelyfejlesztési stratégiában kijelölt akcióterület által együttesen lefedett terület turisztikai fejlesztései.
- Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó fejlesztések a 1184/2013 (IV.9) Korm. határozat alapján így:
- Vízi turizmus fejlesztéséhez kapcsolódóan a Duna (kivéve Duna mellékága: Mosoni-Duna, illetve a Rába), Tisza (kivéve Tisza-tó), Kőrös folyók mentén megvalósuló projektek (túrakenus fejlesztések), illetve a Balatonon, a Fertő-tónál és a Velencei-tónál megvalósuló vitorlás, továbbá a Balatonon, valamint a Velencei-tónál megvalósuló kajak-kenus fejlesztések;
- Kerékpáros turisztikai fejlesztések esetén: EUROVELO6, Budapest-Balaton kerékpárút, illetve Balatoni bringakör útvonalak részét képező fejlesztések;
- Lovasturisztikai fejlesztések esetén: a Nemzeti Kincsem Programban rögzített Eurohorse 1-4 útvonal részét képező projektek;
- Gyalogtúra útvonalak fejlesztésére vonatkozó fejlesztések.
- A kiemelt turisztikai jelentőségű tematikus utak fejlesztése: az Európai Kulturális Útvonalak minősítéssel rendelkező tematikus utak, továbbá a Mária Út, Szent Márton Út, Szent Jakab Út, Magyar Zarándok Út, Európai Zsidó Örökség Útja, Északi Várak Útján (Felső-magyarországi Várak kulturális útvonal), Limes útvonal, az Európai Vaskultúra Útja magyarországi szakasza, Vasfüggöny Út.
- Olyan fejlesztések, amelyek Nemzeti Park igazgatóságok által vagyonkezelt területeken valósulnak meg.
- Fejlesztések, amelynek kedvezményezettje geopark működtetését ellátó szervezet, vagy olyan turisztikai projekt - függetlenül a kedvezményezettől - amely a geopark komplex fejlesztésére vonatkozik, vagy egyértelműen a geoparkhoz köthető.
- Zarándokutak fejlesztése.
- TDM szervezetek által benyújtott projektek, illetve olyan projektek, amelyek célja TDM szervezet tevékenységének támogatása.

Csekély összegű támogatás
A felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás:
a. a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
b. elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
c. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d. exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e. ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
g. a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
Az ÁÚF-ban szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás:
a) Nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására,
b) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
c) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
d) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben - a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
e) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
f) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
g) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
h) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
i) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
j) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
f) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
g) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
h) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
i) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
j) repülőtéri infrastruktúrához nyújtott támogatás,
k) kikötői infrastruktúrához nyújtott támogatás,
l) dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás,
m) olyan infrastruktúrához nyújtott támogatás, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) nyújtható támogatás.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.

Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén
a) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű nyereséget szerezni.

A működési eredmény mértékét
i. megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
ii. visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
VAGY
b) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget, a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.

A működésből származó veszteség és ésszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
Az 1. bekezdésben meghatározottak teljesítése - a 2. bekezdéstől eltérően - visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.
VAGY
c) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási támogatás esetén a támogatás összege a fent meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.
c) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

A működési eredmény mértékét:
i. megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
ii. visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
https://www.palyazat.gov.hu/top-121-16-trsadalmi-s-krnyezeti-szempontbl-fenntarthat-turizmusfejleszts
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum