Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kulturális Fesztiválok Kollégium pályázata
Kiíró:
Nemzeti Kulturális Alap
Határidő:
04/23/2012
Érvényes:
04/23/2012
Tárgymutató:
kulturális fesztiválok szakmai támogatása
Pályázhat:
- jogi személyek,
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
- egyéni vállalkozók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A KULTURÁLIS FESZTIVÁLOK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A pályázat célja: kulturális fesztiválok, rendezvénysorozatok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése.
A kollégium elsődlegesen a kiemelkedő kulturális értékeket létrehozó és bemutató fesztiválokat, rendezvénysorozatokat támogatja.

Pályázati feltételek: a pályázaton olyan kiemelkedő értékekkel bíró kulturális események rendező szervezetei vehetnek részt, amely események
- költségvetésének kiadásai meghaladják az 5 millió Ft-ot, de nem haladják meg a 20 M Ft-ot (pályázati adatlap 4.1.5. pont B oszlopban feltüntetett összeg),
- költségvetési forrásaik között szerepel bevétel,
- az eseményről tételes és részletes költségvetést nyújtanak be, amely tartalmazza valamennyi költségvetési sor részletes leírását és indoklását (betétlap 6/b. pont).

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 80 millió forint.
Igényelhető támogatás: maximum 5 000 000 Ft/pályázat
Altéma kódszáma: 3707
A pályázók köre:
- jogi személyek,
- jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
- egyéni vállalkozók.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. április 1. és 2013. január 31. között megvalósuló fesztiválokra, rendezvénysorozatokra lehet.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
Nevezési díj összege/mértéke:
A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát - a nevezési díj összege 1 millió Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 10 000 Ft + 27% áfa összegnél - köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a "Nevezési díj megfizetésének rendje" pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 20%-a.
Saját forrás a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdése aa), ab), ac) pontjai alapján kerülhet meghatározásra.
A megítélt támogatásról és az előírt önrészről (meglévő saját forrás) együttesen kell elszámolni. A saját forrást a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1. pontjában fel kell tüntetni.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre kérhető (kivéve filmszakmai tárgyú rendezvények):
- tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj (művészek, együttesek, közreműködők);
- műsorvásárlás (produkciók);
- szervezők díjazása;
- szerzői jogdíj;
- utazási költség;
- szállásköltség;
- szállítási költség;
- biztosítási költség (őrzés-védelem kivételével);
- bérleti díj (terem, helyszín, sátor, pavilon);
- kölcsönzési díj;
- technikai költség (hang-, fény-, vetítéstechnikai szolgáltatás);
- színpad építési és bontási költsége;
- installációs költség;
- nagyítás, paszpartu, keretezés;
- díszlet, jelmez, kellék;
- nyomdai előkészítés;
- nyomdaköltség;
- reklám- és propagandaköltség;
- az esemény audiovizuális rögzítésének és utómunkálatainak költsége.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.
Filmszakmai tárgyú rendezvények esetében az oktatási és kulturális miniszter 25/2008 (VIII.8.) OKM rendelete Mellékletében foglaltak szerint támogatás kizárólag az alábbi kiadásokra igényelhető:
- utazási költség;
- szállásköltség;
- a meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíja;
- (terem)bérleti díjak;
- reklám- és propagandaköltség;
- kiadványok nyomdaköltségei.
A kollégium az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) nem támogatja.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:
1. betétlapot;
2. a fesztivál/rendezvénysorozat részletes programját (max. 30 oldal terjedelemben);
3. a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló igazolást;
4. a pályázott program megrendezésébe bevont közreműködőket tartalmazó listát az általuk megvalósítandó tevékenységi kör(ök) megjelölésével (amennyiben nincs közreműködő, úgy arról kell nyilatkozni) /max. 10 oldal terjedelemben/;
5. a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

A pályázatot egy nyomtatott példányban és egy elektronikus példányban (cd vagy dvd vagy pendrive) "pdf" fájl formátumban kell beküldeni.
Az elektronikus példánynak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- pályázati adatlap,
- a "pályázati adatlaphoz csatolni kell" pontban felsorolt 1-5. mellékletek.

A pályázati felhíváshoz bekért, illetve az együvé tartozó dokumentumokból egy "pdf" fájlt kell készíteni.
Az adathordozóra történő másolás után mindig végezzen ellenőrzést, hogy a "pdf" állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.
Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
A befizetést igazoló bizonylat közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő "adatlapazonosító"(A.......... N..........) számot.
Átutalás esetén kérjük a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
- a program bemutatása;
- kulturális jelentősége;
- gazdasági szerepe;
- szervezési és marketingszempontok;
- gazdálkodás;

ezen belül kiemelten az alábbiakat:
- huzamosabb ideje kiemelkedő kulturális értéket hoznak létre;
- kulturális szempontból hátrányos helyzetű (földrajzilag, vagy műfajilag ellátatlan) területen valósulnak meg;
- egyidejűleg több művészeti ágnak nyitnak teret;
- új közönségréteget szólítanak meg (különös tekintettel a fiatal korosztályokra);
- költségvetésükben a szellemi alkotások, előadások közvetlen költségei az elsődlegesek, szemben a járulékos költségekkel (pl. technika, vendéglátás, szervezők díjazása);
- hatékony, és egyben költségtakarékos marketing megoldásokat alkalmaznak;
- kialakult, minőséget tükröző egyéni arculatuk van;
- regisztrációs rendszerben való részvétel;
- kulturális, művészi, közösségi, tudományos minőség ötvözése;
- a rendezvény újszerű, innovatív megközelítése a tartalom, a megvalósítás módszereinek terén;
- olyan egyedi közösségi kapcsolatrendszer a megvalósítás terén, ami mások számára is modell-, vagy akár országosan példaértékű;
- széles rétegek elérése, korosztályok, társadalmi rétegek, kihívással élők, hátrányos helyzetűek megszólítása;
- társadalmi, oktatási, tudományos, terület- és településfejlesztési, környezetvédelmi megközelítések;
- nemzetközi egyezmények, ajánlások figyelembevétele, alkalmazása, így népművészeti témában UNESCO szellemi örökség konvenció, más kulturális esemény esetében UNESCO kulturális kifejezések sokszínűsége konvenció;
- az esemény céljának, koncepciójának, programjainak rövid, világos és meggyőző megfogalmazása, mely sajtóanyagként is használható.

Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó egyéb pályázatokon (kivéve az NKA más szakmai kollégiumait) is részt vegyen.
A Kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja.
A támogatottnak a programról készült részletes ismertetőt (leírást és képeket) a támogatott fesztivál/intézmény honlapján közölnie kell, továbbá a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább egy évig ott kell tartania.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
- a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a megvalósult program részletes leírását, eredményességét, szakmai hatásait;
- a megvalósult program technikai adatait (helyét, idejét, látogatói és közreműködői létszámát);
- a fesztivállal/rendezvénysorozattal kapcsolatos dokumentumokat (megvalósult részletes program ismertetője, szórólapok, plakát, sajtóvisszhang, fotódokumentáció, audiovizuális felvétel, esetleges közvélemény-kutatás összefoglalója stb.);
- a honlap címét, elérési útját, amelyen az ismertető elérhető.

Támogatott pályázatok esetén a pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell:
- az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat.
- a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
- a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból kifogástalan.
TÁJÉKOZTATÁS

A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:
A pályázatának benyújtása alkalmával - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében - a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
a./ A "Nyilatkozat" - amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz - kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b./ Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt Közzétételi kérelem) kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva:
Az a./ és ha indokolt a b./pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
- A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu közérdekű adatoknak minősülnek. A hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott - - központi portálon.
A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet, filmszakmai tárgyú rendezvények esetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény és a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 25/2008. (VIII.8.) OKM rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007 és N202/2008 számú határozatában hagyott jóvá.
***

Felhívjuk pályázóink figyelmét
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
- a 66. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
- a 67. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet.
- a 77. § (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. §-a részletesen tartalmazza.
- a 83. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között - a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is - kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.
Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, és annak járulékaira, valamint visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el!
A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.
A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját - programra történt elkülönített - könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.
Pályázati adatlapot elkészíteni a portál ("pályáztatás" cím alatt) "Aktuális pályázati felhívások" menüpontban található felhívások elején lévő "Adatlap kitöltése" link megnyitásával lehet. " Minta" pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon "Kitöltési segédletek" link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.
***

A pályázatok 1 példányban 2012. április 23-ig (feladási határidőig)
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H - 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.
A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76.§-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum