Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései / EFOP-4.1.7-16
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
05/03/2017
Tárgymutató:
közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései
Pályázhat:
- közművelődési intézmény vagy fenntartója,
- közművelődési közösségi színteret fenntartó, biztosító önkormányzat,
- közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt vagy közösségi színteret működtető szervezet,
- közművelődési megállapodással rendelkező és legalább a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 évre vonatkozó bérleti szerződés keretében, a fejlesztés megvalósítására alkalmas ingatlannal rendelkező civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság,
- népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A beérkezett támogatási kérelmek számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel 2017. május 3-tól a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című (EFOP-4.1.7-16 kódszámú) felhívás felfüggesztésre kerül.
Ennek értelmében – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatóak.


FELHÍVÁS
a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer keretében megvalósuló,
az egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítására

A Felhívás címe: A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései
A Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.7-16
Magyarország Kormányának felhívása közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer és fenntartóik részére az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák erősítését támogató szükséges infrastrukturális feltételek megvalósítása céljából.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a az oktatásba és a képzésbe történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. Ennek elérését a Kormány a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer és fenntartóik együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 5 millió Ft - 120 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer egész életen át tartó tanulást támogató oktatási-képzési szerepének erősítésével és megújulásával a szolgáltatások IKT hátterének és a szolgáltatási terek számának növeléséhez és egyúttal az elérhető célcsoport számának emelkedéséhez, s ennek segítségével
az Európai Bizottság által ex-ante feltételként meghatározott, az egész életen át tartó tanulás keretstratégiája céljának eléréséhez;
- erősítik a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer, mint tudásbázis szerepét, jelentőségét a nem formális és informális oktatásban és az egész életen át tartó tanulásban;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Kormány az 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiáját. Magyarországon az Európai Unió tagállamainak átlagát tekintve az egész életen át tartó tanulásban való részvétel elmaradásban van, ennek oka a nem formális tanulási formák alacsony szintű kihasználása. A magyar 25-34 éveseknek mindössze 7,2%-a vesz részt ilyen képzésben, míg az európai átlag 19,8%. A 24-65 éves korosztályra vetítve a nem formális és informális tanulásban való részvétel az Európai Unióban átlagosan 42% volt, míg hazánkban 12%. A képzéseken való részvétel iskolai végzettség alapján is eltér az európai mintától. A magyar diplomások kisebb arányban vesznek részt nem formális képzésben, lemaradásuk háromszoros, azonban az alapfokú iskolai végzettségűeké kb. nyolcszoros az EU tagállamok átlagához képest.
A hazai kulturális intézmények (könyvtárak, közművelődési intézmények, muzeális intézmények) nagy része (beleértve a kis intézményeket is) klasszikusan foglalkozik egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységekkel, azonban sok esetben a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra a legtöbb esetben elavult, vagy nem áll rendelkezésre korszerű, tanulási célokra megfelelő helyiség, illetve technikai eszköz. Szükséges a tanulási folyamatok, a kompetenciafejlesztés és a képzések, valamint a szolgáltatások működtetéséhez a korszerű IKT infrastruktúra megteremtése is. Az EFOP 4.1 intézkedése tartalmazza a nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges közgyűjteményi (könyvtári, múzeumi, levéltári) és közművelődési infrastruktúra fejlesztését, továbbá a tanulási, kreatív és szolgáltató terek kialakítását, bővítését.
Jelen konstrukció keretében olyan infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek támogatják az EFOP-3.3 és az EFOP-3.7 intézkedése szerinti, az egész életen át tartó tanulást támogató kulcskompetenciák erősítését szolgáló tevékenységeket:
- elsősorban a tanulási kompetenciák, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség, továbbá az anyanyelven folytatott kommunikáció kompetenciák (2006/962/EK ajánlás szerinti nyolcadik és első kulcskompetenciák), valamint a szociális és állampolgári kompetenciák, a digitális kompetenciák fejlesztését,
- az attitűdformálást, a tanulás elsajátítását, valamit
- a kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetenciák növelését,
a funkcionális analfabetizmus csökkentését, a hagyományos és online kulturális szolgáltatások hozzáférhetőségének növelését a fogyatékkal élők számára is (2006/962/EK ajánlás szerinti negyedik, ötödik, hatodik és hetedik kulcskompetencia), azaz a fentiek elsajátításához szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása a cél. A fejlesztések eredményeként az intézmények - sajátos adottságaikra építve - a tanulás helyszíneiként képesek lesznek hatékonyan bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe, s jelentősen emelkedik a bevont felnőttek és idősek száma is.
A Felhívás célja:
A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer keretén belül az informális és nem formális tanulás jegyében közösségi képzési és tehetséggondozó helyi és területi szintű szolgáltatást biztosító infrastruktúra kialakítása és fejlesztése.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
Célcsoport:
- a köznevelési intézményekben tanulók, dolgozók, és
- az egész életen át tartó tanulásban részt vevők.
Az EU 2020 Stratégia szerint "Uniós szinten a Bizottság a következő célokon fog munkálkodni: A nem formális és informális tanulás elismerésének ösztönzése”, valamint "annak biztosítása, hogy a szakképzés, az általános, a felső- és a felnőttoktatás - beleértve a nem formális és az informális tanulást is - lehetővé tegye a továbbtanuláshoz és a munkaerő-piaci részvételhez szükséges készségek elsajátítását...”
A Tanács következtetései a kultúrának az Európa2020 Stratégia végrehajtásához való hozzájárulásáról (2011/C 175/01) rögzíti, hogy "a kultúra jelentős és sokrétű hozzájárulást nyújthat az Európa2020 Stratégia integrált iránymutatásaiban és kiemelt kezdeményezéseiben javasolt intézkedések megvalósításához, amelynek célja, hogy az Európai Uniót intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá alakítsák.”
Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra rögzíti, hogy folytatni szükséges az oktatást támogató nem formális és informális tanulási programokat, melyek sajátos eszközeikkel erősítik az oktatás hatékonyságát, elkerülve a párhuzamos kapacitásfejlesztéseket. Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzése és támogatása elengedhetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos alkalmazkodáshoz. Szükséges a nem formális és informális tanulást, valamint az egész életen át tartó tanulást elősegítő infrastrukturális fejlesztések megvalósítása elsősorban oktatóterek, foglalkoztatók és a programokat segítő eszközpark kialakítása révén, amennyiben ezekhez a célokhoz hozzájárulnak.
Magyarország Kormánya a 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiáját. A Stratégia szerint egyik beavatkozás a kulturális intézmények szerepének erősítése a felnőttkori tanulásban. Eszerint cél a kulturális intézmények egész életen át tartó tanulást segítő programjainak támogatása, a szociokulturális hátrányok csökkentésére irányuló tevékenységek támogatása, hátrányos helyzetűek alap- vagy szakképzésbe történő be- és visszailleszkedésének elősegítése, olvasási, szövegértési és digitális kompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanuláshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.
A Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását. A fejlesztések összhangban vannak a Duna Régió Stratégia 7. prioritási területének (Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, oktatás, és az információs technológiák segítségével) kiemelt célkitűzéseivel, és ez által hozzájárulnak azok megvalósulásához is.
Illeszkedés az Emberi Erőforrás Operatív Programhoz
A konstrukció közvetlenül az EFOP 4. prioritási tengely, Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével (10.a) beruházási prioritás 4.1 A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések című intézkedéséhez illeszkedik.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 16-400 db
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
1. tevékenységtípus: Tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség kialakítása: Az egész életen át tartó tanulást támogató nem formális és informális tanulásra alkalmas tanulási, képzési, oktató helyiségek, alkotóművészeti szakköri helyiségek (pl.: kézműves műhely, digitális művészeti műhely stb.), előadóművészeti csoportok próbahelyiségeinek (pl. táncpróbaterem, színjátszóköri próbaterem stb.), audiovizuális ismeretek tanulására alkamas helyiségek, művelődő közösségek önképző köreinek, klubjainak klubhelyiségeinek kialakítása, átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) infrastrukturális fejlesztése, épületbővítés.
2. tevékenységtípus: Regionális szerepű népi kézműves alkotóház kialakítása: Az egész életen át tartó tanulást támogató nem formális és informális tanulásra alkalmas, a népi kézművesség oktatására, bemutatására, a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontban felsorolt helyiségekkel (opcionálisan szabadtéri oktatási célú térrel, terekkel) és eszközökkel rendelkező, a népi kézműves területeken tevékenykedő személyek kulturális alapellátásban jelenlétét elősegítő, képzési, tanácsadási tevékenységeket is végző létesítmény kialakítása, fejlesztése, a már működő népi kézműves szervezetek bázisán.
3. tevékenységtípus: Regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ kialakítása: Az egész életen át tartó tanulást támogató nem formális és informális tanulásra alkalmas, a tehetséggondozás céljára, ezen belül a könnyűzenei képzésre, a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontban felsorolt helyiségekkel és eszközökkel rendelkező intézmény, illetve létesítmény kialakítása, a képzési, tanácsadási tevékenységeket is végző, könnyűzenei képzéssel, tehetséggondozással foglalkozó intézmények, szervezetek bázisán, a kulturális alapellátás kiszélesítése céljából.l
4. tevékenységtípus: Zenei próbatermek kialakítása: Az egész életen át tartó tanulást támogató nem formális és informális tanulásra alkalmas, önálló, egyéni és csoportos gyakorlás, zenei próbák megtartására, hangszerek tárolására és zenei felvételek készítésére és képzésre, a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontban felsorolt helyiségekkel és eszközökkel rendelkező létesítmény kialakítása, fejlesztése a közművelődési intézmények, szervezetek bázisán a kulturális alapellátás kiszélesítése érdekében.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- közművelődési intézmény vagy fenntartója,
- közművelődési közösségi színteret fenntartó, biztosító önkormányzat,
- közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt vagy közösségi színteret működtető szervezet,
- közművelődési megállapodással rendelkező és legalább a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 évre vonatkozó bérleti szerződés keretében, a fejlesztés megvalósítására alkalmas ingatlannal rendelkező civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság,
- népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói,
a) Közművelődési intézmény: a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv, vagy egyéb fenntartású intézmény, melyet egy másik, jogi személyiséggel rendelkező szervezet tart fenn, vagy alapított közművelődési feladatok ellátására.
A közművelődési intézmény alapító okiratának tartalmaznia kell, hogy az intézmény létrehozásának alapvető célja közművelődési tevékenységek végzése. Feltétel, hogy a 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a "Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon.
Közművelődési intézmény fenntartója, működtetője: az 1997. évi CXL. törvény 78. § szerinti települési önkormányzat vagy egyéb szervezet, amely a 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a "Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon.
b) Közművelődési közösségi színteret fenntartó, biztosító önkormányzat: az 1997. évi CXL. törvény 78. § szerinti települési önkormányzat. A közművelődési közösségi színtér a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény egyéb jogállású létesítmény (helyiségegyüttes, épület). Feltétel, hogy a 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a "Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon.
c) Közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt, közművelődési közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat fenntartó, működtető szervezet:
Civil szervezet esetében: olyan szervezet e felhívás tekintetében, mely megfelel a következő 4 együttes feltételnek: a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozik, b) egyesület vagy alapítvány, c) 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a "Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon, d) közművelődési megállapodással rendelkezik és közművelődési intézményt, közösségi színteret, népi kézműves alkotó házat tart fenn vagy működtet. A feltételek meglétének igazolása érdekében benyújtandó igazoló dokumentum a szervezet létesítő okirata és a közművelődési megállapodás.
Nonprofit gazdasági társaság: olyan gazdasági társaság e felhívás tekintetében, mely megfelel a következő 3 együttes feltételnek: a) nonprofit minősítéssel rendelkezik, b) közművelődési megállapodással rendelkezik és közművelődési intézményt tart fenn, vagy közművelődési közösségi színteret működtet vagy rendelkezik legalább a fenntartási időszakra és az azt követő 5 évre (azaz legalább 10 évre) vonatkozó bérleti szerződés keretében, a fejlesztés megvalósítására alkalmas ingatlannal, c) rendelkezik az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által kiállított igazolással, amely tanúsítja, hogy a szervezet rendszeres jogdíjbefizető, lejárt jogdíjtartozása nincs. A feltételek meglétének igazolása érdekében benyújtandó igazoló dokumentum a szervezet létesítő okirata, a közművelődési megállapodás, továbbá Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által kiállított igazolás.
Egyéb szervezet esetében: olyan szervezet e felhívás tekintetében, mely megfelel a következő 2 együttes feltételnek: a) 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a "Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon, b) közművelődési megállapodással rendelkezik és közművelődési intézményt, közösségi színteret, népi kézműves alkotóházat tart fenn vagy működtet. A feltételek meglétének igazolása érdekében benyújtandó igazoló dokumentum a szervezet létesítő okirata, vagy cégbírósági bejegyzés és a közművelődési megállapodás.
d) Népi kézműves alkotóház: népi kézműves (továbbiakban: kézműves) tevékenységet folytató alkotóházak, műhelygalériák, nyitott műhelyek, melyek a tárgyalkotó népművészet színterei, ahol a magyar nyelvterület hagyományos népi kultúrájának, hagyományainak továbbéltetése, komplex bemutatása, közvetítése, oktatása, fejlesztése folyik intézményi, civilszervezeti, egyéni és egyéb fenntartási formában.
Közösségi népi kézműves alkotóház: rendelkezik felszerelt népi kézműves műhellyel/műhelyekkel, közösségi rendezvények lebonyolítására alkalmas térrel, kiállítótérrel, esetlegesen kézműves termékek forgalmazására alkalmas térrel. Szolgáltatásai között szerepel: képzés, oktatás, mesterségbemutatás, kiemelten kezelendő az adott megye/régió népi kézműves hagyományainak őrzése, játszóházi foglalkozás tartása, saját közösségi rendezvények lebonyolítása, kiállítások rendezése, táboroztatás, közösségek működtetése stb.
Amennyiben az alkotóházat civil szervezet működteti, akkor a civil szervezetnek meg kell felelnie az alábbi három együttes feltételnek: a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozik, b) egyesület vagy alapítvány, c) a "Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon adatot szolgáltatott az alábbiak szerint:
10. táblázat: Tárgyalkotó népművészeti csoportok, 23. sor Tárgyalkotó népművészeti csoportok összesen: a közösségek száma nagyobb, mint 0.
Amennyiben az alkotóház egyéb fenntartási formában működik, akkor az alkotóházi tevékenységet az igazolja, hogy a támogatást igénylő 2015. évben közművelődési tevékenységet folytatott és ezt jelentette a "Jelentés a 2015. évben folytatott közművelődési tevékenységekről” elnevezésű, 1438-as számú statisztikai adatlapon az alábbiak szerint:
10. táblázat: Tárgyalkotó népművészeti csoportok, 23. sor Tárgyalkotó népművészeti csoportok összesen: a közösségek száma nagyobb, mint 0.
A feltétel teljesülésének vizsgálatára a Kulturális statisztikai rendszer adatbázisa alapján kerül sor.
Az alábbi jogi formával rendelkező, a 4.1. pontnak megfelelő kulturális intézmények/szervezetek vagy fenntartóik pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):
GFO kódok:
- 312 Központi költségvetési szerv
- 321 Helyi önkormányzat
- 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
- 325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
- 327 Helyi önkormányzatok társulása
- 328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
- 342 Köztestületi költségvetési szerv
- 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
- 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- 382 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv
- 529 Egyéb egyesület
- 551 Bevett egyház
- 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
- 559 Egyéb egyházi szervezet
- 561 Közalapítvány
- 562 Közalapítvány önálló intézménye
- 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
- 569 Egyéb alapítvány
- 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- 573 Nonprofit részvénytársaság
- 575 Nonprofit közkereseti társaság
- 576 Nonprofit betéti társaság
- 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
- 736 Közhasznú társaság
Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, támogatási igényt nem nyújthat be azon kulturális intézmény, szervezet (több tagintézmény/telephely esetén a jelen fejlesztésbe bevont tagintézmény/telephely, illetve fenntartója) a jelen felhívás keretében meghatározott olyan tevékenységére, amelyre vonatkozóan a tervezett fejlesztésben érintett intézményen/tagintézményen/telephelyen/szervezeten belül jelen felhívásban megvalósítandó tevékenységgel azonos célú infrastruktúrát fejlesztett és az azzal érintett pályázatának fenntartása még nem zárult le.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
035Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017.04.14-tól 2017.05.03-ig van lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 120 millió Ft az alábbi megkötéssel:
1. tevékenységtípus: Tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség kialakítása: 5-20 millió Ft
2. tevékenységtípus: Regionális szerepű népi kézműves alkotóház kialakítása: 50-120 millió Ft
3. tevékenységtípus: Regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ kialakítása: 50-120 millió Ft
4. tevékenységtípus: Zenei próbatermek kialakítása: 10-15 millió Ft
https://www.palyazat.gov.hu/efop-417-16-a-kzssgi-mveldsi-intzmny-s-szervezetrendszer-tanulst-segt-infrastrukturlis-fejlesztsei
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum