Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása / GINOP-5.1.4-17
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
09/15/2017
Tárgymutató:
tranzitfoglalkoztatási programok támogatása / GINOP-5.1.4-17
Pályázhat:
a) Jelen Felhívásra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
ab) Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek és kettős könyvvitelt vezetnek.
ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma - konzorcium esetében legalább a konzorcium vezetője tekintetében - a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
ad) jelen b) pont szerinti ba-bd), valamint bi-bj) szerinti jogi forma esetében
1.) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
2.) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent GINOP-5.1.4-17 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása kitöltő programja.

FELHÍVÁS
Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása
GINOP-5.1.4-17

Magyarország Kormányának felhívása a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén a vállalkozások versenyképességének növelése céljából.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hátrányos helyzetű csoportok aktivizálását, a munkanélküliek és inaktívak munkába állását segítő aktív intézkedések megerősítését, ösztönzését és támogatását, amely elengedhetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos alkalmazkodáshoz. Az intézkedés fő célja a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése tranzitfoglalkoztatási - foglalkozatással egybekötött képzési - programok segítségével.
A cél elérését a Kormány támogatási program meghirdetésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- A felhívás feltételeinek megfelelő projektet a projektre megítélt minimum 30 millió maximum 150 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a megítélt támogatás 50%-ának megfelelő, maximum 75 millió Ft összegű előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy:
- projektje megvalósításával hozzájárul a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez, valamint

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A felhívás célja, hogy a gazdaság bizonyos szegmenseiben tapasztalható munkaerőhiány kielégítése érdekében célzott, speciális módszereken alapuló képzési programokat támogasson. A program egyúttal tartósan álláskeresők szakképzettséghez jutását és munkatapasztalat szerzését is támogatja a tranzit foglalkoztatási programok módszereire és tapasztalataira építve.
A gazdaság növekedésének köszönhetően az utóbbi időszakban jelentősen nőtt a foglalkoztatás a versenyszférában, és az ország egyes területein, egyes ágazatokban és munkakörökben munkaerőhiány alakult ki. A gazdaság munkaerőigényének kielégítésében több más intézkedés mellett szerepe lehet olyan célzott intézkedéseknek is, amelyek a tartósan munkanélküliek munkára alkalmassá tételét és képzését szolgálják. Ezek közé tartozik a tranzit foglalkoztatás is.
Tranzit foglalkoztatási programok hazai és uniós forrásból is megvalósultak korábban. A módszer lényege, hogy olyanok számára kínál egy speciális képzési lehetőséget, akiknek a hagyományos iskolarendszerű képzés keretei között nem sikerült alapképzettséget és/vagy szakképzettséget szerezni. Az ilyen programok alapeleme a folyamatos mentorálás, pszicho-szociális támogatás, a motiváció erősítése és fenntartása. Emellett nagy hangsúlyt helyeznek az alapkészségek és a társadalmi és munkahelyi beilleszkedéshez elengedhetetlen szociális kompetenciák fejlesztésére is. A program keretében megszervezett szakképzés a gyakorlati munkavégzésbe ágyazottan valósul meg, így esélyt kínál azoknak is a szakképzettség megszerzésére, akik a hagyományos rendszerű iskolai oktatásba nehezen vagy nem tudnának beilleszkedni. A megélhetés és a motiváció támogatásában fontos szerepe van a piaci jövedelmet helyettesítő pénzügyi ösztönzőknek is, amit a program keretein belül nyújtható tanuló pénzbeli juttatása, megélhetési támogatás vagy munkabér biztosít.
A tranzitfoglalkoztatási programok komplex eszközrendszerrel megvalósított fejlesztési folyamatok, melyek a támogatási eszközöket nem kötött, de logikus sorrendben biztosítják a hátrányos helyzetű munkanélküliek számára.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) által végrehajtott munkaerő-piaci programok nem tudnak minden speciális helyzetű célcsoportnak kellően személyre szabott segítséget nyújtani, az egyéni programok időtávja és szervezési keretei korlátozott mozgásteret biztosítanak az ügyintézőknek az egyéni esetkezelés területén. Ezért az átfogó programok mellett szükség van olyan kisléptékű, valamely speciális célcsoportra irányuló, jellemzően nem állami szervezetek által megvalósított programokra is, amelyek helyi szinten egy-egy specifikus célcsoport munkaerő-piaci problémáinak kezelésére irányulnak.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 243 000 000 forint.
A felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-170 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) hirdeti meg standard projektként az 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük a támogatási kérelem előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatási kérelemnek meg kell felelnie különösen a következőknek:
3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás keretében nem releváns.
3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás keretében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1 Támogatást igénylők köre
a) Jelen Felhívásra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
ab) Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek és kettős könyvvitelt vezetnek.
ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma - konzorcium esetében legalább a konzorcium vezetője tekintetében - a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
ad) jelen b) pont szerinti ba-bd), valamint bi-bj) szerinti jogi forma esetében
1.) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
2.) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.
ae) a jelen a) és b) pontoknak megfelelő támogatást igénylők konzorciumban is benyújthatnak támogatási kérelmet, a konzorcium tagjainak száma nem haladhatja meg a 3 tagot.
af) önállóan vagy a konzorcium vezetőjeként csak nonprofit szervezet (jelen b) pont be-bj) pontjai szerinti jogi formában működő szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt
b) Jogi forma szerint:
ba) GFO 113 - Korlátolt felelősségű vállalkozás,
bb) GFO 117 - Betéti társaság,
bc) GFO 121 - Szociális szövetkezet,
bd) GFO 129 - Egyéb szövetkezet,
be) GFO 529 - Egyéb egyesület,
bf) GFO 552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,
bg) GFO 559 - Egyház szervezet technikai kód,
bh) GFO 569 - Egyéb alapítvány,
bi) GFO 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
bj) GFO 573 - Nonprofit részvénytársaság.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amelyek 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján akkreditált munkáltatónak minősülő szervezetek (EFOP-1-1-6-17 felhívás keretében nyújthatnak be támogatási kérelmet),
b) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
c) nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt pénzügyi év átlagában az összes forrásból származó bevétele kisebb, mint az igényelt támogatás 25%-a
d) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
e) akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
f) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
g) amely vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban,
h) amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
i) akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné,
j) akiknek korábbi projektmegvalósítása elállással záródott,
k) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
Nem nyújtható csekély összegű (de minimis) támogatás:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
g) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító 0járművek megvásárlására.
Nem nyújtható hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás:
a) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
d) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
e) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
f) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év március hó 27. naptól 2017. év szeptember hó 15. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. év május hó 31. nap
2017. év július 31. nap
2017. szeptember 15. nap
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
c) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-5.1.4-17 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.
d) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak.
A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 30 millió Ft maximum 150 millió Ft;
b) Egy bevont célcsoporttagra 12 hónap alatt jutó átlagos összköltség nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot, valamint. a teljes projektidőszakra vonatkozóan összességében 2,5 millió forintot.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-514-17-tranzitfoglalkoztatsi-programok-tmogatsa-
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum