Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével - Az egyházak hátránykompenzációs szerepének megerősítése / EFOP-1.3.7-17
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
04/24/2017
Érvényes:
04/24/2017
Tárgymutató:
egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítése / EFOP-1.3.7-17
Pályázhat:
1. csoport
2011. évi CCVI. törvény besorolása alapján:
- Bevett egyház (GFO kód: 551)
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO kód: 552)
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO kód: 555)
- Egyházi szervezet (GFO kód: 559)
2. csoport
- Egyéb szövetség (GFO kód: 517)
- Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO kód: 525)
- Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528)
- Egyéb egyesület (GFO kód: 529)
- Közalapítvány (GFO: 561)
- Közalapítvány Önálló intézménye (GFO: 562)
- Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO: 563)
- Egyéb alapítvány (GFO kód: 569)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO: 599)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A beérkezett támogatási kérelmek számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel, 2017. április 24. napjától „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” című (EFOP-1.3.7-17 kódszámú) felhívás felfüggesztésre kerül.
Ennek értelmében 2017. április 24-én 0:00 órától – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatóak.


FELHÍVÁS
Az egyházak hátránykompenzációs szerepének megerősítésére

A Felhívás címe:
A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével
A Felhívás kódszáma:
EFOP-1.3.7-17
Magyarország Kormányának felhívása az egyházi és civil szervezetek számára, a társadalmi esélyegyenlőség fokozása érdekében, az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés és ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósításán keresztül.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. A cél elérését a Kormány az egyházi szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 25 000 000 Ft-50 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a hátrányos megkülönböztetés és a szegénység csökkentéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához és a társadalmi együttélés javításához, a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Az egyházak és az általuk fenntartott szervezetek a közösségi igények és a felmerülő összetett társadalmi problémák hatékony kezelésében kiemelkedő szerepet töltenek be.. A társadalmi folyamatok hatására fokozódó szükség van a formálisabb, kisebb-nagyobb közösségeket létrehozó, erősítő, támogató tevékenységekre. A közfeladatot ellátó intézményi struktúra szolgáltatásai a társadalmi igények nem teljes körére tudnak választ adni, a szolgáltatáshiányos területeken, továbbá a szolgáltatások "réseiben” (határterületeken) a szükségletek ellátása fejlesztést igényel. Az egyházi és civil szereplők rendelkeznek megfelelő tapasztalatokkal a problémák kezelésében, a hátránykompenzációs tevékenységek, a fogyatékos személyek megszólítása, közösségbe vonása, a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén. Az egyházak szervezeti struktúrája egy-egy jó gyakorlat országos, hálózatszerű továbbadásának lehetőségét biztosítja. Jelen vannak a kórházakban a kórházlelkészség, a börtönökben a személyes segítségnyújtás által, és részt vesznek a szenvedélybetegség, a függőség megelőzésében, a fiatalok közösségbe vonásában, és az idősgondozás azon részében, amely még az intézményi kereteken kívül áll (önkéntes szolgálatok).
Az egyházak és egyházi szervezetek jelentős tevékenységet fejtenek ki a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, életük megsegítésében, a mélyszegénységben és a többségi társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok csökkentésében. A hátrányok csökkentése mellett további cél a mélyszegénységben élők - köztük teljes családok és romák - felzárkóztatása, a gyermekek és fiatalok esélyeinek növelése, az egyedülálló idősek veszélyeztetettségének csökkentése, valamint a szegénység, a bűnelkövetés és a fizika-mentális leépülés esélyének a mérséklése. Romákkal való foglalkozások keretében képzések, programok során fejlesztik készségeiket, képességeiket, továbbá szemléletformálással segítik elő a társadalomba való sikeres beilleszkedésüket. Az egyházi szerepvállalás kiemelt jelentőségű a karitatív és önkéntes tevékenység, és a helyi közösségek megtartó erejének elősegítése terén.
Az egyházak egyre nagyobb szerepet vállalnak a szegénységben élők - köztük nagyszámú roma ember - foglalkoztatásának támogatásában. Cél, hogy minél több rászoruló és dolgozni akaró ember munkához és keresethez jusson.

Alapvető célok:
A felhívás keretében támogatott fejlesztések fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.

Részcélok:
- Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
- Társadalmi együttélés javítása
- Egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése
- Célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése
- Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, szenvedélybetegség megelőzése)
- Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése
- Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása

Stratégiai kapcsolódások:
A Felhívás illeszkedik a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában (NTFS), melyben - összhangban az EU 2020 és az NRP-ben rögzített célokkal - a társadalmi felzárkózással kapcsolatban megfogalmazott intézkedések alapeleme az együttműködés, a társadalmi kohézió, a közösségért, a személyes sorsért vállalt felelősség megerősítése.
Átfogó szempont az érintettek aktivitásának, személyes részvételének előmozdítása, az önmaguk és családjaik helyzetéért viselhető felelősség megerősítése. Az NTFS nyomán olyan programok megalkotására van szükség, amelyeknek közvetlen célja az érintettek önálló életvezetési képességeinek megerősítése, a munkaerőpiacra való belépést segítő munkakultúra kialakítása. Ezek nyomán szükséges a szegénység, a hátrányos helyzet átörökítését eredményező deprivációs ciklusok megtörése, a közösségi megoldások támogatása.
Az NTFS alapján megkülönböztetett figyelmet és lehetőséget kell biztosítani azon egyházi közösségeknek is, amelyek felzárkózást segítő aktivitása ezt indokolttá teszi. Meg kell teremteni a helyi és regionális szintű döntéshozók, továbbá a magánszféra érdekeltségét, ösztönözni kell részvételüket a felzárkózási programok, intézkedések végrehajtása, sikeressége érdekében.
A 2009-ben elfogadott Idősügyi Nemzeti Stratégia (INS) (81/2009. (X.6.) OGY határozat) az aktív idősödés elveivel összhangban készült el, az idős emberről a maga emberi teljességében gondolkodik, figyel az emberi élet kiteljesedésére, és nem szűkíti le a szociális és egészségügyi vonatkozásokra.
A Semmelweis Tervben és a Nemzeti Népegészségügyi Programban rögzítésre került a folyamatosan növekvő számú idős lakosság életminőségének javítása, amit az alábbi három célon keresztül érhető el:
- szemléletváltás az időskort illetően: az időskor értékes, aktív életszakasz,
- az egészségügyi ellátórendszer idősbaráttá tétele,
- az idősek bevonása a helyi közösségek életébe, az egészségfejlesztés különböző formáinak megteremtése (intézmények, programok, tanulási lehetőségek).

"A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás” kezdeményezésben fontos szerepet kap az idősek bevonása a helyi közösségek életébe, az egészségfejlesztés különböző formáinak megteremtése. Mindezek a formák az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás növelését is célozzák, erősítik a megtartó közösségi hálót.
A felhíváshoz szorosan kapcsolódik a Nemzeti Ifjúsági Stratégia. A NIS átfogó célja az ifjúságban rejlő erőforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának elősegítése.

A Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ban a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását.
A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzájárulásához. A felhívás ezen cél megvalósítását a hátránykompenzációs tevékenységeken és a társadalmi együttműködés erősítésén keresztül támogatja.

Partnerségi Megállapodáshoz, OP-hoz való kapcsolódások:
A konstrukció az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus célkitűzés (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem) elérését célozza.
A beruházási prioritáson belül az 1.3 "Társadalmi együttélés erősítése” intézkedéshez kapcsolódik a felhívás, mely intézkedés fő célja az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés erősítése, a romák aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése, fiatal felnőttek társadalmi integrációjának elősegítése, valamint a társadalmi és közösségi szerepvállalás ösztönzése. További cél az idősek széleskörű társadalmi részvételének támogatása.
A felhívás erősíti a hátrányos helyzetű emberek, romák aktív társadalmi szerepvállalását, a nemzetiségi identitás megőrzését, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében. A fentieken túl a felhívás kiemelt figyelmet fordít az áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzésére, a kapcsolódó programok megvalósítására és szolgáltatások megerősítésére.
Az intézkedésben tartalmazza a megfogalmazott célok eléréséhez szükséges informatikai fejlesztéseket is elsődlegesen a kultúraközvetítő tevékenységek, a kultúrák megismerése, a kulturális értékek hozzáférése és hosszú távú megőrzése terén.
A felhívás eredményeképpen erősödik továbbá a közösségi szerepvállalás, az egyházak közösségépítő tevékenységei hozzájárulnak a civil társadalom hosszú távú megerősödéséhez.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Célcsoport:
- romák
- fogyatékkal élő személyek
- szenvedélybetegek
- demens, idős vagy hajléktalan személyek
- bűnelkövetők, valamint a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalok
- javítóintézetből vagy büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak menekültek vagy hazájukból elüldözött személyek
- A 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 4.5.3 pontja szerint "hátrányos helyzetű személyek:
- a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyek,
- az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3),
- az 50 éven felüli életkorú személyek,
- a megváltozott munkaképességűek,
- a gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérők,
- a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok,
- az egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek,
- az olyan ágazatban vagy szakmában dolgozó személyek, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint a valamennyi gazdasági ágazatra jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen személyek az alulreprezentált nemi csoportba tartoznak, vagy
- az etnikai kisebbséghez tartozó személyek, akiknek szakmai, nyelvi képzésük vagy szakmai tapasztalatuk megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 000 000 000 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 160-320 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II. 9.) számú Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:3014 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

III. Projekt szakmai megvalósítása
Kötelező a félkövérrel szedettek, és az alábbiakban felsoroltak.
A megvalósítani kívánt projektek keretében a III. 1-es tevékenységi körből a 2-es főtevékenység teljes körű (minden tevékenységre kiterjedő) megvalósítása, és a III.1 tevékenységi körből további legalább 2 tevékenység, a III. 2-es tevékenységi körből legalább 1 főtevékenység teljeskörű (minden tevékenységre kiterjedő) megvalósítása kötelező! A fentieken túl további tevékenységek vállalása az értékelésnél előnyt jelentő szempont.
III.1 tevékenységi kör: Célcsoporttal kapcsolatos szakmai tevékenységek
A 2. számú, félkövérrel szedett főtevékenység és a hozzátartozó összes tevékenység megvalósítása kötelező.
Ezen kívül az 1, 3, 4 főtevékenységeknél felsorolt tevékenységek közül összesen 2 db kiválasztása és megvalósítása kötelező.

1. főtevékenység: Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés
Tevékenységek:
- Információs napok, rendezvények, képzések szervezése lebonyolítása
- Érzékenyítő csoportos foglalkozások
- Kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldási készségek fejlesztése
- Menekültmisszió vagy otthonukból elüldözött menekültek integrációja, érzékenyítés, mediáció

2. főtevékenység: Társadalmi együttélés javítása (Kötelező a teljes főtevékenység itt felsorolt összes tevékenysége)
Tevékenységek:
- Közösségfejlesztés -közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre
o meglévő közösség fejlesztése vagy új közösség létrehozása (mindkettő megvalósítása is lehetséges, de az egyik mindenképpen kötelező)
o mediáció
- Közösségi tér kialakítása, működtetése
- Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása
- Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása
- Hátránykompenzációs tevékenységek
További szakmai elvárások a tevékenységekkel kapcsolatban a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontban a Célcsoporttal kapcsolatos szakmai tevékenységekkel szembeni elvárások pontban találhatók.

3. főtevékenység: Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése
Tevékenységek:
- Tanácsadás
- Mediáció
- Tréning
- Esetmegbeszélés
- Engedélyezett képzés

4. főtevékenység: Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése)
Tevékenységek:
- Prevenciós tevékenységre való felkészítés (képzés, tréning)
- Egyéni, csoportos ismeretterjesztő alkalmak, foglalkozások szervezése, lebonyolítása
- Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése
- Kallódó fiatalok támogatása, segítése
- Büntetés-végrehajtási intézménybőlszabadult, és/vagy menekült személyekkel kapcsolatos hátránykompenzációs tevékenység (EFOP-1.3.3-16/1 projektben is célcsoporttagok bevonása ebbe a tevékenységbe nem lehetséges)
- Kórházi lelki ápolás - kórházlelkészi - szolgálat fejlesztése úgy, hogy a projekt tevékenység által több kórházba, több érintetthez, nagyobb rendszerességgel jusson el a szolgáltatás, több kórházi lelkész bevonásával, koordináltan új vagy meglevő szolgáltatás nyújtásával javuljon a testi-lelki egészség megőrzése, helyreállítása, a betegápolás színvonala és hatékonysága.

III.2 tevékenységi kör: Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek
Egy főtevékenység megvalósítása az összes, hozzátartozóan felsorolt minden tevékenységével együtt kötelező.
Egy főtevékenység megvalósítása esetén a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó költségek nem haladhatják meg a támogatási összeg 10%-át. Amennyiben a kötelezőn felül több tevékenység megvalósítását is vállalják, akkor a költségek nem haladhatják meg a támogatási összeg 20%-át

1. főtevékenység: Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése
Tevékenységek:
- Jelenlegi módszertanok összegyűjtése
- Jó gyakorlatok terjesztése
- Beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés
- Disszemináció

2. főtevékenység: Szolgáltatásfejlesztés (Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése)
Tevékenységek:
- Igényfelmérés, szükséglet feltárás
- Szolgáltatások felülvizsgálata
- Szolgáltatások kidolgozása/átdolgozása
- Szolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése
- Szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer monitorozása (esetleg korrekció)

3. főtevékenység: Vezetésfejlesztés (Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása)
Tevékenységek:
- Tevékenységi folyamatok feltérképezése, leírása
- Irányítási, koordinációs szabályok kialakítása/fejlesztése
- Irányítási, koordinációs szabályok alkalmazása, monitorozása (szükség esetén korrekció)
- Esetmegbeszélés, szupervízió, képzés
További szakmai elvárások a tevékenységi körrel kapcsolatban a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontban a Szervezetfeljesztéssel kapcsolatos elvárások pontban találhatók.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. csoport
2011. évi CCVI. törvény besorolása alapján:
- Bevett egyház (GFO kód: 551)
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO kód: 552)
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO kód: 555)
- Egyházi szervezet (GFO kód: 559)

2. csoport
- Egyéb szövetség (GFO kód: 517)
- Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO kód: 525)
- Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528)
- Egyéb egyesület (GFO kód: 529)
- Közalapítvány (GFO: 561)
- Közalapítvány Önálló intézménye (GFO: 562)
- Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO: 563)
- Egyéb alapítvány (GFO kód: 569)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO: 599)
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A konzorciumban kötelező legalább egy-egy szervezetnek az 1. és a 2. csoportból is részt vennie.
További feltételek a támogatást igénylőkkel kapcsolatban:
- Az 1. csoportba tartozó szervezetek csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, amennyiben rendelkeznek egyházfőhatósági igazolással vagy nyilvántartásba vételről szóló igazolással (GFO 551, 552, 555, illetve 559 gazdálkodási formakódú szervezetek).
- A konzorciumi tagok száma nem haladhatja meg a 3-at.
- Egy szervezet egy támogatási kérelem benyújtására jogosult konzorciumvezetőként.
- konzorcium vezetője bármelyik csoportba tartozó szervezet lehet.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 30-tól 2018. január 2-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. március 30-2017. április 18.
2017. április 24-2017. május 11.
2017. május 17-2017. június 15.
2017. június 20-2017. július 20.
2017. július 26-2017. augusztus 28.
2017. szeptember 1-2017. október 1.
2017. október 6-2017. november 16.
2017. november 20-2018. január 2.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-137-17-a-trsadalmi-kohzi-erstse-az-egyhzak-s-civil-szervezetek-kzssgfejleszt-tevkenysgnek-bvtsvel
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum