Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra - szakaszolt projektek / KEHOP-2.1.4
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
07/31/2017
Tárgymutató:
térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítése
Pályázhat:
- települési önkormányzat önállóan,
- települési önkormányzatok társulása,
- az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá az a-b. pontban megjelölt szervezetek konzorciuma nyújthat be
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra - szakaszolt projektek” című (KEHOP-2.1.4 kódszámú) kiemelt felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 31-től 2017. július 31-ig lehetséges.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik, amelyek a korábban benyújtott támogatási kérelmekre visszamenőleg is hatályosak és érvényesek, kivéve a jogosultsági- és tartalmi értékelési szempontok módosulásait, valamint a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékleteket érintő módosulásokat:


Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével
és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra - szakaszolt projektek

A Felhívás kódszáma: KEHOP-2.1.4
Magyarország Kormányának felhívása a 2007-2013-as programozási időben indított, Kormányhatározattal jóváhagyott módon szakaszokra bontott ivóvízminőség-javítást célzó projektek II. szakaszának megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztését. A cél elérését a Kormány a települési önkormányzatok és a Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű-szolgáltatók valamint az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmeket azok benyújtásától számított 30 nap alatt elbírálja;
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti;
- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek 25%, de legfeljebb 300 millió forint előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv (a továbbiakban: EU Irányelv) hazai jogrendbe átültető, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet) rögzített derogációs komponenseket (arzén, bór, fluorid, nitrit) érintő megfelelő cél eléréséhez;
- a megítélt támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A konstrukció általános célja a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben rögzített határértékek, illetve az OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) szakvéleménye alapján, egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében, a Korm. rendelet szerinti Ivóvízminőség-javító Programnak megfelelő ütemezéssel.
A támogatási cél a KEHOP 2. prioritási tengely "Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés” fejlesztéseihez, ezen belül az 1. intézkedés "Ivóvízminőség-javítás, ivóvíz kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra történő áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával” című beavatkozás-csoporthoz kapcsolódik.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3,40 milliárd Ft.
A támogatott projektek várható száma: 4 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság C(2015) 948 számú határozatával döntött a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) elfogadásáról. A KEHOP 2. prioritási tengelye a települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztését célozza, annak 1. célkitűzése pedig az "Ivóvízminőség-javítás, ivóvíz kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra történő áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával”.
Jelen Felhívást a KEHOP keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága hirdeti meg. A szakpolitikai felelős a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkársága.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06-40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, illetve pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi szakmai tevékenységek támogathatóak:
1. Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás más vízellátó rendszerhez
2. Másik vízbázisra való áttérés
3. Vízkezelés
4. Ivóvízhálózat rekonstrukció (költsége projekt szinten nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20%-át.).

A támogatható szakmai tevékenységekhez kapcsolódóan elszámolhatók az alábbi kiegészítő tevékenységek:
- Az eddig el nem látott területek közül a támogatásra jogosult települések különálló belterületi település-részei, belterületeinek peremi részei, külterületeinek nem szórványszerűen lakott helyei, külterületein lévő közintézmények - szociális- és gyógyintézmények - bekapcsolása az ivóvízellátásba, de csak abban az esetben, ha annak gazdaságos kiépíthetőségét és üzemeltethetőségét a Megvalósíthatósági Tanulmányban igazolják (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet támogatást igényelni).
- Hálózat mechanikai tisztítása a projektben fejlesztéssel érintett vízművekhez csatlakozó vezetékrendszerekben (az építés befejezését követően egy alkalommal a projekt indítása előtt vízminőségi problémával rendelkező hálózati elemeken).
- Meglévő kút felújítása, vagy közvetlen melléfúrással történő felújítása támogatható tevékenység és részletes indoklás esetén elszámolható a vízműtelepi létesítmények körében.
- A tartalékkutak kizárólag a vízellátás biztonságát célozzák, megvalósításuk a jelenlegi KEHOP rendszerből kizárólag akkor támogatható, ha a tartalékkút kiépítése a csúcsvízigény biztosításához elengedhetetlenül szükséges. A csúcsvízigényt meghaladó kapacitások biztosítása érdekében tervezett tartalék kút/kutak esetében a költségek nem elszámolható költségek, ezen költségeket a Kedvezményezettnek kell vállalnia. Ez alól kivételt jelent az egykutas vízellátás, ahol a tartalékkút kiépítése minden esetben indokolt és költsége támogatható.
- Amennyiben a fejlesztés során már üzemelő kút (kutak) kiváltására kerül sor más vízbázisra való áttérés miatt, abban az esetben a felhagyott kút (kutak) lezárásával/megszüntetésével kapcsolatos költségek elszámolhatóak. A használaton kívül helyezett kút tartalékkútként történő átmeneti lezárása a 4. pont alatt megfogalmazottak szerint csak a csúcsvízigények biztosításához szükséges mértékben, illetve az egykutas rendszerben (egy üzemelő kút és egy lezárandó kút esetén) támogatható.
- A vízműtelepi létesítmények nem megfelelő állapotának javítása a program keretében a közvetlen ivóvízminőség-javítási célú beavatkozások mellett állapotfelméréssel alátámasztott indoklás esetén támogatható. Az ivóvíz tároló medence (hálózaton lévő medence is), valamint a víztorony építése, felújítása, rekonstrukciója a vízműtelepi létesítmények körében támogatható tevékenység, amennyiben ezen tevékenységek elmaradása hátrányosan befolyásolhatja a projekt eredményességét, a fogyasztói csapnál kifolyó víz előírásoknak való megfelelőségét. A beavatkozás szükségességét minden esetben indokolni kell. A minimális tartalmi elvárás az állapotfelméréssel, illetve indoklással kapcsolatban a támogató részéről az, hogy legalább az üzemeltető/tulajdonos saját összefoglalója álljon rendelkezésre, amely bemutatja a műszaki, illetve a könyv szerinti állapotot és a beavatkozás szükségszerűségét.
A fenti szakmai és kiegészítő tevékenységek kombinálhatók.

A támogatható tevékenységekre vonatkozó további előírások:
- Területszerzés a vonalas létesítmények területének kivételével lehetséges. Vonalas létesítményekre szolgalmi jogot kell alapítani.
- A projekt megvalósítása során felmerülő terület előkészítő munkák
- megelőző és mentő régészeti feltárás;
- régészeti szakfelügyelet;
- lőszermentesítés.
- A szakmai tevékenységekhez kapcsolódó lehetséges építés jellegű munkák
A beruházáshoz szükséges mértékben kapcsolódó beruházási elemek:
- Közlekedési, szállítási útvonalak kialakítása;
- Közműcsatlakozások kialakítása, esetleg közművezeték kiépítése;
- A beruházás megkezdéséhez szükséges egyéb műtárgyak helyszínének kialakítása, felépítése;
- A beruházási munkálatokat követő helyreállítási tevékenységek, ennek részeként a megvalósult műtárgyak tájba illesztése a projekt részét kell, hogy képezzék (és az építési soron kell elszámolni).
A beruházási munkálatokat követő helyreállítási tevékenységek, ennek részeként a megvalósult műtárgyak tájba illesztése a projekt részét kell, hogy képezzék (és az építési költségek között kell elszámolni e tételeket).

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A felhívásra a mindenkor hatályos Éves Fejlesztési Keretben (a továbbiakban: ÉFK) nevesített támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, összhangban az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaival.
Támogatási kérelmet
- települési önkormányzat önállóan,
- települési önkormányzatok társulása,
- az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá az a-b. pontban megjelölt szervezetek konzorciuma nyújthat be.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
4.3.1. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. július 31-ig lehetséges.
4.3.2. A támogatási kérelem benyújtásának módja
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Részletes iránymutatás az ÁÚF 3.3. pontjában, "A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben” fejezetben található.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással1 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás2/futárposta-szolgáltatás3 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Pf. 328
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
1. Jelen felhívás keretében nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) szerinti állami támogatásnak azon elszámolható költség támogatása, amely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulása vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközökhöz kapcsolódó beruházásra aktiválható.
2. A települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulása vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközök viziközmű-szolgáltató részére üzemeltetésre történő átadása nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a. a víziközmű-szolgáltatónak kizárólagos joga van a helyi víziközmű-piacon, így a helyi víziközmű-piac (legálisan és a gyakorlatban is) le van zárva a verseny előtt;
b. a víziközmű-szolgáltatást végző szolgáltató csak az üzemeltetési engedélyében meghatározott tevékenységi területen üzemeltethet, azaz jogszabályilag kizárt külföldön üzemeltetni, illetve ki van zárva annak lehetősége, hogy más piacon/szolgáltatási területen aktív legyen;
c. amennyiben a szolgáltató a víziközmű-szolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, semmilyen körülmények között sem lehetséges az egyéb gazdasági tevékenységek keresztfinanszírozása, azaz elkülönített elszámolást vezet a víziközmű-szolgáltatás tekintetében.
3. Amennyiben a 2. pontban leírt feltételek együttesen nem teljesülnek, a települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulása vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközök viziközmű-szolgáltató részére üzemeltetésre történő átadása az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. E támogatás a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló Kormányrendelet 14. § 2. pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés illetve csekély összegű közszolgáltatási támogatás formájában nyújtható.
4. A közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. Ennek megfelelően a támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.
5. Kedvezményezett tudomásul veszi és vállalja, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a közszolgáltatáson kívüli szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.
6. A Kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4491
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum