Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása / GINOP-6.2.5-17
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
09/27/2017
Érvényes:
09/27/2017
Tárgymutató:
helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása / GINOP-6.2.5-17
Pályázhat:
a) szakképzési centrumok
b) amennyiben az adott megyében több szakképzési centrum is működik, akkor konzorciumot alkotva is van lehetőségük együttesen támogatási kérelmet benyújtani
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent GINOP-6.2.5-17 Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása kitöltő programja.

FELHÍVÁS
Helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozása
GINOP-6.2.5-17

Magyarország Kormányának felhívása a helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozásának megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések létrehozását. A cél elérését a Kormány a helyi szakképzési centrumok bevonásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt maximum 425,127 millió Ft forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a jelen felhívás 1.2. pontjában megyénként meghatározott, rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 425,127 millió Ft támogatási előleget biztosít a jelen felhívás 1.2. pontjában megyénként meghatározott, rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok, továbbá helyi felnőttképzési hálózatok és képzési együttműködések eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A felnőttek alacsony szintű részvétele az egész életen át tartó tanulásban a készségek elavulásához és a készségkereslet és -kínálat közötti eltéréshez vezethet. Magyarországon, 2014-ben ez a szint az Európai Unió átlaga alatt volt, (3,2%, míg az uniós átlag 10,7% volt). Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése érdekében - összhangban az országspecifikus ajánlásokkal - javítani szükséges a munkavállalási korú népesség formális képzési, kompetenciafejlesztési lehetőségekhez való hozzáférését.
Ezért kiemelten fontos a helyi, területi szereplők bevonása a képzési igények minél pontosabb feltérképezési folyamatába, és a helyi szükségletekhez igazodó képzéskínálat kialakításába. Az OECD vizsgálatok alapján a felnőttek részvételének javításához megfelelő szolgáltatási módszerek szükségesek, és a szervezet ajánlása szerint fontos, hogy a szolgáltatók egy hálózaton keresztül kapcsolatban álljanak egymással, információik megosztása céljából. A nemzetközi tapasztalatok alapján az "egyablakos/mindent egy helyen” központok ígéretes irányt nyújtanak (OECD, 2005). A beavatkozás hatására a helyi kereslet, kínálat közeledhet egymáshoz, azzal, hogy a gazdaság igényeihez igazodó képzési kínálat kialakításához, konkrét, pontos, és a helyi igényeknek megfelelő információt használnak fel. Ennek eredményeképpen javulhat a képzések relevanciája, célzottsága és minősége. A Digitális Jólét Programról 2012/2015. (XII. 29.) Korm. Határozat alapján elkészült a Digitális Oktatás Stratégia, hogy az oktatási rendszer minden szintjén, a felnőttkori tanulás tekintetében is biztosítsa a digitális írástudás tényleges elterjesztésének lehetőségét, hozzájárulva Magyarország versenyképességének növeléséhez. A stratégia felnőttkori tanulási pillérének helyzetelemzése szerint több millióan nem rendelkezik a mindennapi élethez szükséges digitális alapkompetenciákkal; relatíve kevesen jutnak el a digitális írástudás magasabb szintjeire; kevesen jelentkeznek és fejezik be sikeresen az IKT szakmai képzéseket; az IKT és a digitális tanulás potenciáljának kihasználása a felnőttkori tanulás területén igen alacsony; a felnőttek digitális kompetenciái hiányoznak ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a digitális tanulásba; a felnőttkori tanulás szereplői nem használják ki az IKT-ban rejlő lehetőségeket; hiányzik a digitális tanulást támogató, ösztönző környezet, a szabályozás korlátai és az ehhez kapcsolódó finanszírozási technikák visszatartják a képzőket a digitális tanulási formák alkalmazásától; nem alakult ki egységes, minden szereplő által elfogadott és alkalmazott fogalmi készlet; nem állnak rendelkezésre a szükséges mennyiségben rendszeresen frissített nyitott oktatási segédanyagok; a rendelkezésre álló digitális tananyagok köre nehezen átlátható és kereshető.
A konstrukció regisztrált felnőttképzést folytató intézmények, állami foglalkoztatási szervek és a szakképzési centrumok közötti hálózatosodás erősítéséhez kíván hozzájárulni, kiemelten a felnőttkori tanulás digitális támogatása terén annak érdekében, hogy az állami intézmények és a felnőttképzési intézmények felnőttképzési tevékenysége a változó gazdasági igényekhez gyorsabban adaptálható legyen.
A támogatásban részesülő szakképzési centrumoknak az állami foglalkoztatási szerv, valamint felnőttképzési szervezetek bevonásával cselekvési tervet kell készíteniük az együttműködés területeire vonatkozóan a meglévő tapasztalatok, helyi igények, sajátosságok tükrében.
A cselekvési terveknek hozzá kell járulniuk a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról szóló 1536/2016. (X. 13.) Kormányhatározat felnőttképzést érintő intézkedéseinek végrehajtásához. Ennek érdekében a cselekvési tervekben ki kell térni az IKT és a digitális tanulás jobb kihasználásához szükséges szervezeti keretek, a 'digitálisan kompetens oktatási szervezet' kialakítására, amelynek elemei: tudásmenedzsment rendszer építése, tudásbázis kialakítása, jó gyakorlatok megosztása, kölcsönös tanulás, nemzetközi együttműködés elősegítése, önértékelő eszközök, fórumok, képzések, továbbképzések, tanulmányutak megszervezése), valamint a digitális tanulás támogatásához szükséges környezet megteremtésére (oktatói és vezetői kapacitások és kompetenciák fejlesztése, oktatók és vezetők motiválása, a digitális tanulás iránti tudatosságuk növelése, körükben a szemléletformálás elősegítése, a digitális tanulási innovációk ösztönzése).
A konstrukció célja kialakítandó hálózaton belüli, illetőleg hálózatok közötti munkakapcsolat kialakítása, tudásmegosztás, a jó gyakorlatok megosztása.
A konstrukció képzésekkel, tanácsadással segítséget nyújt a hálózat tagjainál dolgozó oktató és oktatási feladatokat nem ellátó szakembereknek abban, hogy minél felkészültebbek legyenek a rugalmas, egyénre szabott felnőttképzési tevékenység folytatására, a felnőttképzést kiegészítő tevékenység végzésére, különösen az alacsony iskolázottságú, álláskereső, gazdaságilag inaktív munkaképes korú lakossággal való foglalkozásra.
A szakképzési centrumok fejlesztést igényelnek abban, hogy a vállalatokkal és az üzleti élet különböző szereplőivel, más felnőttképzési intézményekkel, állami foglalkoztatási szervvel hatékonyabban tudjanak együttműködni akár a munkahelyi képzések megvalósításáról legyen szó, akár arról, hogy a szakképzési centrumnak a helyi gazdaság és munkaerő-piac igényeinek leginkább megfelelő felnőttképzési és szolgáltatási kínálatot kell kialakítania. A konstrukció célja továbbá annak támogatása, hogy a felnőttképzést kiegészítő tevékenységek folytatásához (pl. életpálya-tanácsadás, képzési tanácsadás, mentori szolgáltatás nyújtása stb.) szükséges bizalmi környezet megteremtése érdekében a felnőttek fogadására, a velük foglalkozásra, készségeik és képességeik vizsgálatára alkalmas tér, a szükséges eszközökkel felszerelt helyiségek kialakítása valósuljon meg a szakképzési centrumokban. A felnőtt lakosság életpálya-tervezésének támogatását szolgáló rendszerszintű tevékenységek megvalósítása, szakképzési centrumokban folytatandó tanácsadási tevékenység szakmai előkészítése a GINOP-6.2.4.-17 pályázati felhívás keretében valósul meg.
Az elérhető képzésekről, szolgáltatásokról való tájékozódáshoz, információs tanácsadás nyújtásához a szakképzési centrumok tagintézményeiben ügyfélpontok, információs pontok létesítése szükséges.
A digitálisan kompetens oktatási szervezet kialakítása érdekében a tervezett infrastrukturális beruházások mellett a szakképző centrumok számára IKT eszközök beszerzését is támogatni kívánjuk a programmal.
A felhívás hozzájárul a felnőttképzésben érintett intézmények helyi hálózatának megerősödéséhez, és a helyi képzésszervezési gyakorlatok modernizációjához, valamint a képzések minőségének javulásához, a hálózatban dolgozó szakemberek felkészítéséhez a rugalmas,egyénre szabott felnőttképzési tevékenység, illetve a felnőttképzést kiegészítő tevékenységek, köztük életpálya-tanácsadási, képesség és készségfelmérés, képzési tanácsadási, képzési mentori tevékenységek ellátására, amelyek segítik a munkaképes korú lakosság eredményes részvételét a felnőttképzésben.
A konstrukció a Digitális Oktatási Stratégia (DOS) felnőttképzési pillérének megvalósításához járul hozzá. A tevékenységek célja, hogy a felnőttképzési szektor hatékonyabban legyen képes választ adni a regionális készségigényekre. Ebben kulcsszerepe van egyrészt a hálózatosodásnak, másrészt a hozzáférés javítása érdekében a digitális tanulás különböző formáinak elterjedését támogató feladatoknak. A lakosság illetve a vállalkozások részéről nőni fog az igény a digitális tanulást támogató képzési formák iránt, amely olcsóbb és szélesebb körű hozzáférést biztosít a tanuláshoz. Ehhez szükséges, hogy megfelelő minőségű digitális tananyagok mellett felkészült oktatók és tanulástámogatási technológiák álljanak széles körben rendelkezésre. A projekt fontos küldetése a digitális tanulás iránti bizalom és tudatosság növelése, motiválás és szemléletformálás mind a lakosság, mind pedig a felnőttképzést folytató intézmények körében.
A felhívás közvetlen célcsoportja a kialakítandó felnőttképzési hálózat, közvetett célcsoportja a felnőttképzésben résztvevő megyei munkaképes korú (16-65 év közötti) felnőtt lakosság.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében rendelkezésre álló keretösszeg összesen 4,4 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 18-36 db
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) hirdeti meg az 1006/2016. (I. 18.) Kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a támogatási kérelemnek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
1. Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
a) szakképzési centrumok
b) amennyiben az adott megyében több szakképzési centrum is működik, akkor konzorciumot alkotva is van lehetőségük együttesen támogatási kérelmet benyújtani.
Konzorciumi támogatást igénylő esetében a konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
A kialakítandó felnőttképzési hálózat tagjaival együttműködési megállapodást szükséges kötni. Az együttműködő partnerek támogatásban közvetlenül nem részesülnek, a Támogatási Szerződést nem írják alá.
2. Gazdálkodási forma szerint (GFO'14):
a) 312 - Központi költségvetési szerv
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- konzorciumi tagonként szükséges megfelelni a támogatást igénylők körére meghatározott feltételeknek;
- egy szervezet csak egy konzorciumban vehet részt;
- finanszírozás módja tagonként történő finanszírozás;
A konzorcium tagjainak konzorciumi megállapodást szükséges kötniük, melyet a támogatási kérelem benyújtásakor csatolni szükséges.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június 30.-2017. év szeptember 27. között két szakaszban van lehetőség:
1. szakasz: 2017. év június 30.-2017. augusztus 28. között
2. szakasz: 2017. év augusztus 29-2017. szeptember 27. között
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 425,127 millió Ft a Felhívás 1.2. bekezdésben szereplő megyei bontásnak megfelelő összeg.
Az igényelhető támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-625-17-helyi-felnttkpzsi-hlzatok-s-kpzsi-egyttmkdsek-ltrehozsa-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum