Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Egyházi közösségi terek fejlesztése / MFP-EKT/2021
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
04/30/2021
Érvényes:
04/30/2021
Tárgymutató:
egyházi közösségi terek fejlesztése / MFP-EKT/2021
Pályázhat:
5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó történelmi egyházak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Egyházi közösségi terek fejlesztése / MFP-EKT/2021

FELHÍVÁS
egyedi támogatási kérelmek benyújtására
"Egyházi közösségi terek fejlesztése"
című
alprogramhoz
A felhívás kódszáma: MFP-EKT/2021

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) felhívást hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára egyházi közösségi terek fejlesztésének támogatására (a továbbiakban: felhívás).
A támogatási kérelmek feltételeit a jelen felhívás, valamint az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) című dokumentumok tartalmazzák.

1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, továbbá az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a történelmi egyházak által, a helyi közösségi terek fejlesztése. A vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú érték- és közösségteremtő tényezői, a nemzeti identitástudat ápolásával, erősítésével fontos szerepet töltenek be az ország életében.
Jelen felhívás a közösségi terek fejlesztésének támogatásával lehetőséget ad a települések társadalmi kohéziójának megerősödésére.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
2 500 000 000 forint,
melynek előirányzati fedezetét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.

2. A felhívás célja, támogatható tevékenységek
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára már meglévő 100%-os egyházi tulajdonú épületek vagy épületrészek felújítására, bővítésére.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
a) Használatban lévő, egyházi tulajdonú épület1 lakhatás céljára nem szolgáló közösségi tereinek (épületrész, helyiség):
- belső felújítása, illetve az épület teljes külső felújítása;
- bővítése;
- energetikai korszerűsítése,
- megújuló energiaforrás alkalmazása;
b) Használaton kívüli egyházi tulajdonú, a projekt eredményeként közösségi tér céljára szolgáló épület:  felújítása
- bővítése,
- energetikai korszerűsítés,
- megújuló energiaforrás alkalmazása.
Az igénybejelentések közül prioritást élveznek az energia-megtakarítást célzó fejlesztést magukban foglaló beruházások.
A fentiek körében megvalósítható tevékenységek például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, meglévő világítási rendszerek-, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, (kizárólag technikai feltételek megteremtése) vizesblokk, szaniter berendezési tárgyak (például: mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.;
c) Környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett egyházi tulajdonú ingatlanon található, a fejleszteni kívánt épülethez "tartozó" terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert, udvar rendezése, kertépítés; filagória, pavilon építése, felújítása, beszerzése (legfeljebb 5 millió Ft).
A 2.1.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységek közül legalább egy tevékenység kötelezően megvalósítandó.

3. A kérelem benyújtásának feltételei
3.1. Kérelmezők (jogosultak) köre
Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
Anyaegyházközség/plébánia (lakosságszámától függetlenül) minden olyan 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú település vonatkozásában benyújthat kérelmet, ahol rendszeres/tartós jelleggel szolgálatot lát el (pl. filiája, szórványa stb. működik ott), és a projekt megvalósítása ahhoz az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú településhez kapcsolódik, melyen működő filia, szórvány nem nyújthat be önállóan kérelmet.
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
- a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
- 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
- rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesülhet támogatásban az a Kérelmező, amely:
- a felhívás alapján nem tartozik a Kérelmezők (jogosultak) körébe;
- a felhívásban megjelölt benyújtási határidőn túl nyújtotta be a kérelmét;
- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában, meghatározott követelményeknek;
- nem nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdés releváns pontjairól;
- a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.

3.3. A kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a kérelmek benyújtására az alábbi időtartamban:
2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség.
A kérelmet kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani a jelen felhívásban megadott benyújtási határidőig. A határidő elmulasztása jogvesztő!
A kérelem módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség!
A Támogató a felhívásokat a Kérelmezők felé történő - az alábbiak szerinti - előzetes tájékoztatást követően módosíthatja vagy újranyithatja (a korábbi felfüggesztését feloldhatja), illetve a Kérelmezők egyidejű tájékoztatásával a kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidőt meghosszabbíthatja.
A felhívás változásairól, esetleges újranyitásáról, lezárásáról vagy felfüggesztéséről a Támogató hirdetményt tesz közzé a Kormány (http://www.kormany.hu) hivatalos honlapján és a Kincstár honlapján:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml.

Az egyházi szervezet képviselője teljes bizonyító erejű magánokiratként kitölti a Kincstár elektronikus benyújtó felületéről letölthető regisztrációs formanyomtatványt, amelyben a regisztrációs adatok mellett megjelöli azt a természetes személyt (a továbbiakban támogatási ügyintéző), aki nevében a kérelemmel kapcsolatban eljár és annak aláírását követően postán feladja a Kincstár részére. Amennyiben az egyházi szervezet képviselője egyben a támogatási ügyintéző is, a formanyomtatványt ebben az esetben is ki kell tölteni, a meghatalmazott adatainál a saját azonosító adatait kell megadnia és csak az egyházi szervezet képviselőjeként kell aláírni a formanyomtatványt. A képviselő személyi adatainak megadásának a célja az, hogy az elektronikus kapcsolattartás során az egyházi szervezet és a természetes személy összekapcsolása megvalósulhasson, ezzel az eljárás során biztosítható ugyanis, hogy illetéktelen magánszemély ne élhessen vissza a támogatási lehetőséggel az egyházi szervezet nevében.
Az elektronikus rendszerben az egyházi szervezet és a támogatási ügyintéző összekapcsolása érdekében mindenképpen szükséges az előzetes írásbeli nyilatkozat, ami nélkül nincs előzetes garancia és bizonyíték arra, hogy aki a kérelmet beadja, az valóban az egyház nevében jár el. A regisztrációs lapon fel kell tüntetni az egyházfőhatóság nevét, valamint nyilvántartási számát is, a későbbiekben egyházfőhatóság által kiállításra kerülő igazolás alapján kerül ellenőrzésre az adott egyházi szervezet képviselőinek meghatalmazásra való jogosultsága.

A támogatási ügyintéző ügyfélkapus azonosítással lép be az elektronikus regisztrációs és benyújtó felületre, azonban a Kérelmező nevében csak akkor tud kérelmet benyújtani, ha a képviselt szervezet adatait, valamint a saját azonosító adatait a Magyar Falu Program regisztrációs felületén rögzíti. A regisztráció során csatolni kell a magánokiratba foglalt kitöltött regisztrációs lap szkennelt képét. A szkennelt dokumentum tartalmát és az elektronikus regisztráció során megadott információkat a Kincstár ügyintézője ellenőrzi, annak megfelelősége esetén a regisztrációt előzetesen jóváhagyja. A regisztráció előzetes jóváhagyásáról a támogatási ügyintéző az ügyfélkapus tárhelyére értesítést kap.
Sikeres rögzítést, benyújtást követően a Kérelmező a hivatali kapujára azonnal visszaigazolást, és kizárólag a Magyar Falu Program elektronikus benyújtó felületére érvényes belépési jelszót kap.
Előzetesen jóváhagyott regisztrációval a kérelem kitölthető, benyújtható és a kapcsolattartás is megvalósul a megadott támogatási ügyintéző ügyfélkapus tárhelyén keresztül.
A regisztrációs űrlapon az egyházi szervezetnek lehetősége van értesítési e-mailcímet is megadni, ahová a regisztrációval és a támogatási kérelemmel kapcsolatos dokumentumok beérkezéséről, illetve bármely dokumentum kiküldésekor értesítést kap.
A kérelem benyújtása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a benyújtó felületen minden kötelezően kitöltendő mezőt kitöltött, és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A rendszer formai hibák és a kötelezően megadandó adatok és dokumentumok hiánya esetén nem engedi a benyújtást, és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát a Kérelmező részére.

Figyelem! A regisztrációt csak azon kérelmezőknek szükséges elvégezniük, akik a Magyar Falu Program 2019-ben és 2020-ban meghirdetett felhívásai nyomán még nem rendelkeznek végleges regisztrációval, vagy a korábbi regisztrációs kérelmükben szereplő adatok tekintetében változás történt.

Figyelem! Az egyházi szervezet (Kérelmező) kizárólag akkor kaphat Támogatói Okiratot, majd támogatást, ha a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt regisztrációs formanyomtatvány eredeti példányát a Kincstárhoz postai úton (Magyar Államkincstár 1892 Budapest) eljuttatja, és ezek tartalma az elektronikus regisztrációval és a kérelemhez feltöltött meghatalmazással megegyezik.
A támogatási kérelem helyes kitöltését segíti az "MFP 2021 - Elektronikus pályázat/kérelem benyújtás, felhasználói kézikönyv" című kitöltési útmutató, amely a benyújtó felület megnyitását követően a
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoUtmutatok.xhtml
linken érhető el.

A kérelem benyújtására vonatkozó általános szabályok:
- kérelmet csak a felhívás szerint jogosult nyújthat be;
- a Kérelmezőnek díjat nem kell fizetnie.

A Támogató az egyazon felekezethez tartozó Kérelmezők esetében javasolja a felettes egyházi szervvel történő előzetes egyeztetést.

Kérelem visszavonása
A Kérelmező a kérelmét a támogatási döntés közléséig az elektronikus benyújtó felületen keresztül visszavonhatja. A támogatási kérelem visszavonását a Támogató tudomásul veszi, és erről elektronikus úton értesíti a Kérelmezőt.

Figyelem! A benyújtott kérelem visszavonását követően a Kérelmező a visszavont kérelemben szereplő település tekintetében ugyanazon felhívásra vonatkozóan, újabb támogatási kérelmet nem nyújthat be!

4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
Az Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatás összege: 25 000 000 forint

4.3. Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a jelen felhívás 4.5 pont alapján leírtak szerint.
https://kormany.hu/miniszterelnokseg/magyarfaluprogram
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum