Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nyelvtanulással a boldogulásért / EFOP-3.2.14-17
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
10/26/2017
Tárgymutató:
nyelvtanulással a boldogulásért / EFOP-3.2.14-17
Pályázhat:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet önálló támogatást igénylőként vagy konzorciumvezetőként azok, a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények nyújthatnak be, amelyek rendelkeznek olyan, idegennyelv szakos tanárok képzését végző tanszékkel/karral, amely idegen nyelvből a 2017. évben emelt szintű érettségi vizsga letételére lehetőség van. Egy felsőoktatási intézmény egy támogatási kérelmet nyújthat be.
- Központi költségvetési szerv - GFO 312
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy - GFO 552
- Egyéb alapítvány önálló intézménye - GFO 563
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
A középfokú oktatásban részt vevő tanulók nyelvtudásának javításának, valamint a sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségire való felkészítés biztosításának megvalósítására

A Felhívás címe: Nyelvtanulással a boldogulásért
A Felhívás kódszáma: EFOP-3.2.14-17
Magyarország Kormányának felhívása a felsőoktatási intézmények és középiskolák részére, a középfokú oktatásban részt vevő tanulók nyelvtudásának fejlesztése, valamint emelt szintű idegen nyelvi érettségihez juttatásának elősegítése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatás-nevelés eredményességének javítását. A cél elérését a Kormány a felsőoktatási intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 330 000 000 Ft-410 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a középfokú oktatásban részt vevő tanulók nyelvtudásának javulásához, valamint a középfokú tanulmányai végéig a középfokú (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsgához jutó tanulók számának növeléséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Helyzetelemzés
Az EU 2020 stratégia keretében a felsőfokú végzettségűek 30-34 éves korosztályában mért arányának emelésére vonatkozó nemzeti vállalás a 2015. évi Nemzeti Reform Programban (a kezdeti 30,3%-ról) 34%-ra emelkedett. A vállalás teljesítéséhez az általános minőségi fejlesztések mellett, a hátrányos helyzetű térségek fejlesztése és a társadalmi vagy gazdasági értelemben hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatásba segítése kiemelten fontos. Ebben a tekintetben pedig a megfelelő nyelvtudás nemcsak a felsőoktatásba való bekerüléshez, hanem a felsőoktatási lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve a releváns munkaerő-piaci képességek és tudás megszerzéséhez is elengedhetetlen.
Magyarországon az általános iskola 4. évfolyamától kötelező az idegen nyelv tanítása. A középiskolai tanulmányok lezárásakor legalább egy idegen nyelvből kötelező legalább középszintű érettségi vizsgát tenni, amelynek 40% feletti eredménnyel teljesítése a KER szerinti B1 szintnek felel meg (25%-os teljesítménytől sikeres a vizsga teljesítése).
Miközben az iskolai nyelvtanítás biztosítja a középszintű érettségi vizsgához szükséges tudás megszerzését, különösen a hátrányos helyzetű gyermekekre igaz az, hogy a középfokú iskola választásakor nincsenek abban a helyzetben, hogy mérlegeljék, a kiszemelt - vagy az elérhető - intézmény biztosít-e olyan nyelvoktatást, mely ennél magasabb szintű nyelvtudással ruházza fel a tanulót a középiskola végére. Mindez a felsőoktatásba való bejutás lehetőségét is befolyásolja. A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint a jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra jogosult (423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 20. §). Ennek ellenére az emelt szintű idegen nyelvi érettségit választók aránya országosan alacsony.
A 2020-tól érvénybe lépő jogszabályi változás szerint a felsőoktatási tanulmányok megkezdésének feltétele lesz a B2 szintű nyelvvizsga megléte. Tekintettel arra, hogy a 60% fölötti eredményű emelt szintű nyelvi érettségi vizsga is kielégíti ezt a feltételt, különösen fontos, hogy minél több tanuló éljen ezzel a lehetőséggel a jövőben.
A középiskolai idegennyelv-tanítást szabályozó dokumentumok elvárják, hogy az iskolai idegennyelv-órákon a kommunikatív kompetencia fejlesztése mellett sor kerüljön a célnyelvi kultúra megismerésére is. Az idegennyelvi kultúra iránti tanulói érdeklődés, az elfogadás azonban gyakran nehézségekbe ütközik, nemcsak a tanulói nyelvtudás hiányosságai, hanem motivációjuk miatt is. Az Eurobarometer kutatások adatai alapján látható, hogy az európaiak jellemzően a jobb munkahely, a jobb karrier miatt akarnak idegen nyelveket tanulni (Eurobarometer 2006, 2012), ha azonban a saját nyelvhasználatukról kérdezik őket, akkor kiderül, hogy leggyakrabban a szabadidejük eltöltése során használják az idegen nyelveket: szórakoznak, informálódnak, barátokkal tartják a kapcsolatot, tehát interkulturális célok jelennek meg elsődlegesen a nyelvhasználatukban. Mind a hazai adatok, mind a nyelvtanárok és nyelvtanulók egyéni tapasztalatai megerősítik, hogy ez a jelenség a középiskolai tanulók esetében még hangsúlyosabb. A nyelvtanulásnál tehát fontos motivációs tényező az élő, mindennapi, iskolán kívüli informális nyelvtanulás és -használat. Az ehhez szükséges élményközpontú, kötetlen,a tanulókat involváló módszerek a tanórai keretek között általában nem, vagy nehezen biztosíthatók.
A felhívás célja, hogy a tanórai nyelvoktatást kiegészítő nem formális lehetőségek bővítésével, a pedagógusok képzésével, hatékony élménypedagógiai módszerek terjesztésével, segédanyagok, egyéni tanulási lehetőségek biztosításával a tanuló megtapasztalja a nyelvtudás élményét, a használható nyelvtudás kézzelfogható eredményét.
A felhívás a kedvezményezett felsőoktatási intézmények idegennyelv tanár szakos hallgatóinak bevonásával - akik a célcsoporthoz életkorban, érdeklődésben közelebb állnak - kívánja elérni a középiskolai tanulók érdeklődésének felkeltetését a nyelvtanulás iránt, valamint nyelvi kompetenciáik fejlesztését. Az előzetes, a felsőoktatási intézmény által végzett minősítés alapján kiválasztott idegennyelv tanár szakos hallgatók a középiskolai tanulóknak a tanórákon kívül rendszeresen, legalább heti egy alkalommal élményközpontú, nem formális nyelvi foglalkozásokat tartanak szintfelmérést követően, generált csoportos keretek között. A foglalkozások a hatás erősítése érdekében kiegészíthetők más, nem formális tanulási formákkal is (pl. tanulócsoportok, e-learning stb.)
Így jelen felhívás hozzájárul a tanórán kívüli nem formális nyelvtanulási formák (pl. nyelvi szakkörök, tanulócsoportok, idegennyelv tanulását segítő foglalkozások, e-learning) elterjesztéséhez, a célnyelvi kultúra megismerését támogató programok lebonyolításához. Ezen túl a projekt keretein belül megtörténik a középiskolai pedagógusok módszertani továbbképzése is, az élménypedagógiával, nem formális oktatással kapcsolatos eszköztáruk bővítésének céljával.

A felhívás átfogó célja
A felhívás célja, hogy a tanórai nyelvoktatást kiegészítő, támogató tevékenységek révén javuljon a középfokú oktatásban részt vevő diákok nyelvtudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja, és ezáltal növekedjen a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok száma.

A projekt részcéljai
- A 9-13. évfolyamos tanulók nyelvtudásának fejlesztése nem formális oktatási keretek között, a tanrend szerinti órákon túlmutatóan;
- Idegennyelv-szakos felsőoktatási hallgatók szakmai-módszertani fejlődésének támogatása;
- Az idegennyelv-szakos középiskolai pedagógusok fejlesztése;
- Az iskolai (tanórai és tanórán kívüli) idegennyelv-oktatás eszköztárának bővítése;
- Új, eredményes nyelvtanulási minták kipróbálása és széles körű elterjesztésének megalapozása.
A célok elérése érdekében a felsőoktatási intézménynek - szoros együttműködésben a bevont középiskolákkal - ki kell dolgoznia a foglalkozások szakmai-módszertani hátterét, tartalmi kereteit, a hallgatók bevonásának, felkészítésének módját és a megvalósítás kereteit annak érdekében, hogy az élménypedagógiai foglalkozásokba bevont tanulók nyelvtudása, motivációja szignifikáns, kimutatható mértékben javuljon a projekt megvalósítás végéig.

Stratégiákhoz, Operatív Programhoz való kapcsolódás
A konstrukció az alábbi stratégiákhoz illeszkedik
Nemzeti Ifjúsági Stratégia
A köznevelésben erősíteni kell a személyközpontú nevelést, fejlesztést és az egyént segítő módszerekre, tanulásszervezési modellekre való átállást. Növelni kell a pedagógia tartalmi és módszertani megújulásának lehetőségeit új pedagógiai módszerek és jó gyakorlatok bevezetésének és elterjedésének segítésével, valamint a hagyományos tananyagot felváltó korszerű, a mindennapi élet által elvárt, alkalmazásképes tudást a kulcskompetenciák mentén közvetítő kerettantervek és oktatási programok kidolgozásával.
A köz- és felsőoktatás nyelvoktatásában több lehetőséget kell teremteni a beszélt nyelv gyakorlására. A köznevelésben minél korábban el kell kezdeni a nyelvoktatást. A felsőoktatásban vagy a bemeneti vagy a kimeneti követelményeknél biztosítani kell, hogy az adott képzéshez kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciákkal rendelkezzenek a végzettek.
Köznevelés-fejlesztési Stratégia
A Köznevelés-fejlesztési Stratégiában szereplő oktatásfejlesztési célkitűzések egy minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelési rendszer kialakítását jelölik meg célként, amely az európai és globális társadalmi, gazdasági térben sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, és az egész életen át tartó tanulásban (a továbbiakban: LLL) való sikeres részvételre.
Duna Régió Stratégia
Jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a Duna Régió Stratégiában a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását.
A fejlesztések összhangban vannak a Duna Régió Stratégia 7. prioritási területének (Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, oktatás, és az információs technológiák segítségével) kiemelt célkitűzéseivel, és ez által hozzájárulnak azok megvalósulásához is.

Illeszkedése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programhoz: A konstrukció illeszkedik az EFOP Gyarapodó tudástőkéről szóló 3. prioritási tengely (10. tematikus célkitűzés) első beruházási prioritásához, amelynek célja a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is. A prioritási tengely "3. B.” specifikus célja az alulteljesítő tanulók alap és kompetencia szintjének növelése, továbbá a szakpolitikai irányítás fejlesztése.
A konstrukció célkitűzése szorosan kapcsolódik az EFOP 3.2 intézkedéshez (A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása), továbbá hozzájárul az EFOP 3.4-es intézkedés célkitűzéséhez is (A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása). A felsőoktatási intézmények mint lehetséges kedvezményezettek lehetővé teszik a középiskolai tanulók és a felsőoktatási hallgatók kapcsolatának megteremtését azon előnyt jelentő szempont érvényesítésén keresztül, amely szerint az értékelési szempontoknál többletpontot jelent, ha az alkalmazott nyelvtanár a felsőoktatási intézmény hallgatója. Ez a felsőoktatási intézmények elköteleződését is növelheti a felsőoktatásba beiskolázásra váró diákok irányában, amely a projekt hosszú távú hasznosulását is elősegítheti.
A TÁMOP-3.1.2-12 (Digitális tananyagfejlesztés című) konstrukciókban) kifejlesztett digitális tananyagok között megtalálhatóak a nyelvi képzést segítő, ingyenesen elérhető, akkreditált fejlesztések, melyek hozzájárulhatnak a tanulók idegennyelvi kompetenciájának fejlődéséhez. A tananyagok az Oktatási Hivatal honlapján érhetők el: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/kir_tkv_jegyzek (pl.: TU-91825 számú tananyag), melyek jelen felhívás keretében is felhasználhatóak.

Célcsoport
- 9-13. évfolyamos középiskolai tanulók
- középiskolai idegennyelv szakos tanárok
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 300 000 000 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 8-10 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Projekt szakmai megvalósítása
1. A középiskolai tanulók B2 szintű nyelvtudásának elérését, továbbá a tanulók nyelvtanulás iránti motivációját növelő, nem formális nyelvoktatás megvalósításához szükséges dokumentumok, segédanyagok kidolgozása, nyelvoktatásuk előkészítése.
- Bevonandó középiskolai tanulók nyelvtudásának, igényeinek felmérése
- Foglalkozások tematikájának kidolgozása (féléves periódus, a középiskolai tanulók nyelvtudásához igazodó szinten)
- A foglalkozásokat tartó felsőoktatási hallgatók minősítési rendszerének, ösztönző rendszerének, szakmai támogatási rendszerének kidolgozása,
- A projekt szakmai megvalósítóinak felkészítése (pl. önálló kurzus, tréning stb.)
- Foglalkozási segédletek elkészítése
- A projekt mérés-értékelési rendszerének kidolgozása (a bevont tanulók fejlődésének követése, a foglalkozások hatásossága, elégedettség mérés, a hallgatók teljesítményének értékelése)

2. Az élményközpontú, nem formális nyelvi foglalkozások megvalósítása a középiskolások számára a nyelvszakos hallgatók bevonásával.

3. A bevont hallgatók szakmai támogatása, nyomon követése, tevékenységük értékelése, visszacsatolások.
- A felsőoktatási intézmény nyomon követi, értékeli, támogatja a bevont hallgatókat (pl. esetmegbeszélések, problémák feltárása, tapasztalatcsere a hallgatók között)
- Konzultációs tevékenység a bevont hallgatók és a középiskolai nyelvszakos tanárok között

4. A középiskolai nyelvszakos pedagógusok ismeretanyagának bővítése az élményközpontú, nem formális módszereken alapuló oktatási formák használata tekintetében.
- A bevont köznevelési intézmények nyelvszakos pedagógusai körében igényfelmérés lefolytatása
- Az igényfelmérésen alapuló élményközpontú idegennyelv-tanításról szóló továbbképzés vagy tréning kidolgozása, adaptációja (releváns esetben akkreditációja)
- Középiskolai nyelvszakos pedagógusok részvétele a képzéseken vagy tréningeken

5. A projekt eredményeinek tényadatokon alapuló összefoglalása, értékelése, elemzése
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt tevékenységeket Magyarország kevésbé fejlett régióiban (a továbbiakban: programterületen) kell megvalósítani. A projekt keretében egyes tevékenységek Magyarország Közép-Magyarországi Régiójában és más EU tagállam területén is megvalósíthatók abban az esetben, ha azok eredménye teljes egészében és kizárólag a programterület javát szolgálja, és ez a Szakmai tervben objektíven és részletesen alátámasztásra került. Megfelelő alátámasztás hiányában a programterületen kívül megvalósítandó tevékenység nem támogatható és költsége nem elszámolható a projekt keretében. Az egyes tevékenységeknek - tekintet nélkül a megvalósítás helyszínére - minden esetben a célcsoportra kell irányulniuk, és a projekt céljaival összhangban kell megvalósulniuk.
3.1.1.2. Választható, önállóan támogatható tevékenységek

Projekt szakmai megvalósítása
1. Nemzetközi és hazai gyakorlati tapasztalatszerzés
- Külföldi iskolákkal való kapcsolatfelvétel, idegennyelvi csereprogramok, tanulmányi kirándulások szervezése és lebonyolítása.
- Bel- és külföldi tanulmányutak a pedagógiai módszertan megújításának biztosítása érdekében a középiskolai nyelvszakos pedagógusok számára.
Egy bevont intézmény esetében maximum két nyelvszakos pedagógus külföldi nyelvi továbbképzése támogatható (nyelvi képzés vagy a célnyelven történő módszertani továbbképzés), amennyiben a két pedagógus esetében eltérő nyelvekből (pl. angol vagy német stb.) történik a továbbképzés. A tartózkodás időtartama nem haladhatja meg a 30 napot.

2. Alternatív nyelvtanulási formák kidolgozása és megvalósítása
- Iskolai szünidőben tartandó, nem bentlakásos nyelvi tematikus programok szervezése és lebonyolítása.
- Távoktatási (e-learning) nyelvoktatási tartalmak kidolgozása (E-learning keretrendszerek fejlesztése a projektek keretében nem elszámolható!)

3. A minőségi nyelvoktatást elősegítő, a szakmai tapasztalatmegosztást támogató programok (pl. workshopok, tréningek) lebonyolítása a projekteket megvalósító intézmények részvételével

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet önálló támogatást igénylőként vagy konzorciumvezetőként azok, a 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények nyújthatnak be, amelyek rendelkeznek olyan, idegennyelv szakos tanárok képzését végző tanszékkel/karral, amely idegen nyelvből a 2017. évben emelt szintű érettségi vizsga letételére lehetőség van. Egy felsőoktatási intézmény egy támogatási kérelmet nyújthat be.
- Központi költségvetési szerv - GFO 312
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy - GFO 552
- Egyéb alapítvány önálló intézménye - GFO 563
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Egy konzorcium legfeljebb 4 tagból állhat.
A bevonandó konzorciumi partnerek olyan középiskolák fenntartói lehetnek, amelyek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) c), d), szerint nevelési-oktatási intézmények, többcélú intézmények gimnáziumi és szakgimnáziumi feladatot ellátó intézményegységek.
- Központi költségvetési irányító szerv - GFO 311
- Központi költségvetési szerv - GFO 312
- Nemzetiségi önkormányzat
- 351 Országos nemzetiségi önkormányzat
- 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- 353 Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása
- 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
- 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
- 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
- Bevett egyház - GFO 551
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy - GFO 552
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy - GFO 555
- Egyházi szervezet technikai kód - GFO 559
- Vallási tevékenységet végző szervezet - GFO 525
- Közalapítvány - GFO 561
- Közalapítvány önálló intézménye - GFO 562
- Egyéb alapítvány önálló intézménye - GFO 563
- Egyéb alapítvány - GFO 569
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet - 599
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet - GFO 699
- Egyéb egyesület - GFO 529
A középiskolák fenntartói több konzorciumban is részt vehetnek, de egy fenntartott intézmény kizárólag egyszer részesülhet támogatásban. Az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek esetében nem releváns.
A felsőoktatási intézmény, mint főpályázó kizárólag olyan, a kevésbé fejlett régiókban található, a fenti feltételeknek megfelelő köznevelési intézményt vonhat be konzorciumi vagy együttműködő partnernek, amely intézmény
- nem tartozik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 103. § 4) pont alá
- nem indít a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 136. § szerint nyelvi előkészítő osztályt
- nem folytat a 4/2013. (I. 11.) EMMI rendeletben meghatározott kéttannyelvű oktatást
A bevont köznevelési intézmények legalább 50%-ának kedvezményezett járásban (beleértve a fejlesztendő és a komplex programmal fejlesztendő járásokat is) kell lennie.
Legalább két olyan intézmény bevonása kötelező, amelyben a HH-s és HHH-s tanulók aránya meghaladja a vonatkozó utolsó lezárt köznevelés-statisztikai adatgyűjtésben szereplő, adott intézmény típusra vonatkozó országos átlagértéket.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. augusztus 14 . naptól 2017. október 26. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. augusztus 14.-2017. augusztus 30.
2017. szeptember 06.-2017. szeptember 28.
2017. október 05.-2017. október 26.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében nem releváns.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 330 000 000 Ft, maximum 410 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Az igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg tanulónként a 150 000 forintot (minimálisan vállalható tanulói létszám 2200 fő). 330 000 000 Ft-nál nagyobb támogatás abban az esetben igényelhető, amennyiben arányosan több tanuló kerül bevonásra a projektbe.
https://www.palyazat.gov.hu/efop-3214-17-nyelvtanulssal-a-boldogulsrt-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum