Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj / ÚNKP-18-4
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
07/16/2018
Érvényes:
07/16/2018
Tárgymutató:
ösztöndíj, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói / ÚNKP-18-4
Pályázhat:
bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó
4.1.1. az MTA nyílt pályázatán Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyert ÉS
4.1.2. várhatóan 2018. szeptember 1.-2019. június 30. között Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében ösztöndíjas jogviszonyában álló azon személyek nyújthatnak be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor valamely jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási intézménnyel 2018. szeptember 1.-2019. június 30. közötti oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya legkésőbb 2018. szeptember 1. napjáig várhatóan keletkezik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti
Kiválóság Program keretében meghirdetett
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz

Pályázati kód: ÚNKP-18-4

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében, nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet "Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj - Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
- az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet),
- a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet),
- a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet
rendelkezéseivel.

1. Bevezető, a pályázat célja
1.1. Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2018. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan - alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő - hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.
A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.
1.2. A 2018/2019. tanévre kiírt Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (a továbbiakban: Bolyai+ Ösztöndíj, ösztöndíjpályázat) célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása, amelynek eredménye a kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, tevékeny részvétel az intézményi tudományos iskola építésében, továbbá az MTA kutatócsoportjai és a felsőoktatási intézmények közötti tudományos együttműködés elősegítése.

2. Az ösztöndíj formája
2.1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósításáról az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény gondoskodik.
2.2. Az ösztöndíjast fogadó, illetve a pályázatot lebonyolító felsőoktatási intézmény
(a továbbiakban: fogadó felsőoktatási intézmény) jelen Pályázati Kiírás 1. számú mellékletében meghatározott, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő állami felsőoktatási intézmény, valamint egyházi fenntartású nem állami felsőoktatási intézmény lehet.
2.3. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
2.4. Az ösztöndíj összege: 200 000 Ft/hó/fő.
2.5. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap időtartamú jogviszony
2018. szeptember 1.-2019. június 30. között.

3. Támogatható tudományterületek
Jelen ösztöndíjpályázatra bármely a Pályázati Kiírás 3. számú melléklete szerinti tudományterületet érintő pályázat benyújtható.

4. Pályázat benyújtására jogosultak
4.1. Jelen ösztöndíjpályázatra azon, az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó
4.1.1. az MTA nyílt pályázatán Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyert ÉS
4.1.2. várhatóan 2018. szeptember 1.-2019. június 30. között Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében ösztöndíjas jogviszonyában álló azon személyek nyújthatnak be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor valamely jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási intézménnyel 2018. szeptember 1.-2019. június 30. közötti oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya legkésőbb 2018. szeptember 1. napjáig várhatóan keletkezik.
4.2. További feltétel:
4.2.1. a pályázó vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végez, valamint az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézmény számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkája eredményeit hozzáférhetővé teszi;
4.2.2. az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázaton nyertes pályázó vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézményhez az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kutatási munkatervétől elkülönült, önálló, ÚNKP Bolyai+ kutatási tervet nyújt be az alábbi kötelező vállalások teljesítésével:
4.2.2.1. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében végzett kutatáshoz kapcsolódó alábbi kötelező tevékenységek közül legalább 3 teljesítése:
1. kutatási módszertanának leírása, legalább 3, legfeljebb 6 oldal terjedelemben és annak igazolható módon történő megvitatása mesterképzésben (vagy osztatlan képzésben)/doktori képzésben részt vevő hallgatóval/doktorjelölttel egy kutatói szeminárium keretében;
2. a kutatás elméleti/nemzetközi szakirodalmat összefoglaló részének leírása és annak igazolható módon történő megvitatása mesterképzésben (vagy osztatlan képzésben)/doktori képzésben részt vevő hallgatóval/doktorjelölttel egy kutatói szeminárium keretében;
3. legalább 3 alkalmas, alkalmanként 90 percre kiterjedő szakkollégiumi vagy más oktatási kurzus megtartása a fogadó felsőoktatási intézmény hallgatói részére;
4. legalább két ismeretterjesztő cikk vagy interjú folyóiratban (tudományos vagy egyéb folyóiratban, például egyetemi lapban);
5. Kutatók Éjszakája önálló program megszervezése a témából;
6. a fogadó felsőoktatási intézményen kívüli (hazai/nemzetközi) konferencián, egyéb szakmai rendezvényen a kutatás vagy (rész)eredményei ismertetése.
4.2.2.2. Kötelező témavezetői feladatok ellátása az ösztöndíjas időszakban a fogadó felsőoktatási intézménynél:
- legalább 1 aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktori hallgató témavezetése VAGY
- legalább 1 doktorjelölti jogviszonnyal rendelkező doktorjelölt témavezetése VAGY
- legalább 2 aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alap- vagy mesterképzésben (osztatlan képzésben) résztvevő hallgató témavezetése, vagy Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatának témavezetése.

A témavezető feladata, az ösztöndíjas időszak alatt a hallgató, a doktorjelölt szakmai előrehaladásának támogatása, ÚNKP ösztöndíjas esetén a kutatási terve megvalósításához kapcsolódó szakmai segítségnyújtás, valamint a kutatási tevékenység ellátása érdekében rendszeres kapcsolattartás az ösztöndíjassal. Továbbá az ösztöndíjas szakmai záró beszámolója részeként témavezetői szakmai értékelés és konzultációs lap készítése.

A témavezető feladatai keretében összesen legalább tíz alkalommal köteles személyes konzultációt folytatni az ösztöndíjas jogviszony alatt, amelyet konzultációs lap vezetésével és aláírásával mindkét fél igazol. A konzultációs lapot a szakmai záró beszámolóhoz csatolni szükséges.

A témavezetői feladat magában foglalhatja az ÚNKP 2018/2019. tanév alábbi pályázati kiírásai keretében a fogadó felsőoktatási intézményben támogatást nyert ösztöndíjasok kutatási tevékenységének ellátását támogató témavezetői feladatokat is:
- "Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj,
- Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj,
- Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj,
- Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj.

A Bolyai+ ösztöndíjas az ÚNKP ösztöndíjas témavezetői feladatainak ellátásáért témavezetői díjat nem vehet igénybe.

4.2.3. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében és a 4.2.2. pontban elért eredményeit az intézményen belüli ÚNKP rendezvényen ismerteti.

5. Kizáró okok
5.1. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó:
- akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben az ösztöndíjszerződésében foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette,
- aki a kutatási tervében vállalt kutatás megvalósítását támogató, részben/egészben magyar állami költségvetési vagy egyéb forrásból származó ösztöndíjban, vagy egyéni kutatástámogatásban részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le. Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíjas időszakban több ösztöndíjat is elnyert, választania kell az ösztöndíjak között és csak egyet vehet igénybe. A Bolyai+ Ösztöndíj esetén az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj igénybe vehető.
- aki a Nemzeti Tehetség Program 2018. évi "Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” című pályázaton (a pályázati kategória kódja: NTP-NFTÖ-18) ösztöndíjban részesül,
- aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: 2007. évi CLXXXI. tv.) 6. és 8. §-a értelmében,
- akinek a részvételből való kizártságának tényét a 2007. évi CLXXXI. tv. 13. §-a alapján az erre vonatkozó hivatalos honlapon (http://www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.
5.2. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6. A rendelkezésre álló keretösszeg, támogatásban részesíthető pályázók száma
6.1. A 2018. április 9-én megjelent pályázat, valamint jelen pótpályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg összesen, legfeljebb 1 400 000 000 Ft, azaz egymilliárd-négyszázmillió forint, amelynek forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/3/3. Kiválósági támogatások fejezeti előirányzat (Áht. azonosító: 338539).
6.2. A 2018. április 9-én megjelent pályázat, valamint Jelen Pótpályázati Kiírás keretében legfeljebb 500 fő ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. A Bolyai+ Ösztöndíj keretében támogatott létszámok meghatározásáról a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának döntési javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt.

7. A pályázat irányítója és lebonyolítói
7.1. A pályázat szakmai irányítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
7.2. A pályázat lebonyolítója: a fogadó felsőoktatási intézmény.
A rektor a támogatásra javasolt pályázókról támogatási javaslatot tesz az oktatásért felelős miniszter részére. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az ösztöndíjasok szakmai záró beszámolóinak minősítése, elfogadása vagy elutasítása. A fogadó felsőoktatási intézmény feladata továbbá az Ösztöndíj Működési Szabályzatban meghatározott intézményi feladatok ellátása.
7.3. A pályázat kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter legkésőbb 2018. augusztus 28-ig dönt. A támogatási döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

8. Ösztöndíjas időszak
8.1. Az ösztöndíjas időszak: a Pályázati Kiírás 2.5. pontjában meghatározott időszak.
8.2. A támogatást elnyert pályázó a támogatási döntés meghozatalát követően saját felelősségére korábban megkezdheti a pályázatában foglaltak végrehajtását.
Az ösztöndíjas időszak hosszát, valamint kezdő és záró időpontját a pályázatban foglaltak végrehajtásának korábbi megkezdése nem befolyásolja.

9. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2018. június 15.-2018. július 16. között lehet benyújtani.

10. Benyújtható pályázatok száma
Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó egy felsőoktatási intézményhez egy pályázatot nyújthat be.

Amennyiben a pályázó több fogadó felsőoktatási intézményhez pályázik, úgy a benyújtott ÚNKP Bolyai+ kutatási terveknek azonosnak kell lennie, azonban Bolyai+ Ösztöndíjat kizárólag egy fogadó felsőoktatási intézményben vehet igénybe.

11. A pályázatok benyújtásának módja és helye, a pályázatok benyújtásához szükséges dokumentumok
11.1. Azon felsőoktatási intézmények esetén, amelyek saját internetes pályázatkezelő rendszerrel RENDELKEZNEK, a jelen Pályázati Kiírás 1. számú mellékletében felsorolt fogadó felsőoktatási intézmény által megadott elektronikus felületen nyújtják be az alábbi dokumentumokat:
- Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve,
- az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről, vagy a 2018. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyílt pályázata keretében a pályázat befogadásáról szóló értesítés.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben ajánlott, elsőbbségi küldeményként postára adott és a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes.

11.2. Azon felsőoktatási intézmények esetén, amelyek saját internetes pályázatkezelő rendszerrel NEM RENDELKEZNEK, a fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve kell postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként benyújtani:
11.2.1. Papír alapon, 1 példányban:
- Pályázati Adatlap (a Pályázati Kiírás 2. számú melléklete) és annak valamennyi melléklete
- az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elnyeréséről, szóló értesítés.
11.2.2. CD-n, DVD-n, 2 példányban: nem újraírható CD-n, vagy DVD-n szkennelve a 11.2.1. pontban meghatározott dokumentumok (Pályázati Adatlapot, illetve az ÚNKP Bolyai+ kutatási tervet szerkeszthető formátumban is).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a CD-n, DVD-n benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetiben, papír alapon, határidőben postára adott és a fogadó felsőoktatási intézményhez megérkezett hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel együtt érvényes.

Az elektronikusan benyújtott dokumentumok az alábbi formátumban/kiterjesztésben fogadhatóak el: Word, Excel, Power Point, PDF, JPG.
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse

Pótmeghirdetés0615.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum