Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szülőföldön magyarul - erdélyi pályázati felhívás 2017-2018
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
03/14/2018
Érvényes:
03/14/2018
Tárgymutató:
szülőföldön magyarul - erdélyi pályázati felhívás 2017-2018
Pályázhat:
a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják
ba) alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Románia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek és
bb) fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,
bc) sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - nevelésben és oktatásban vesznek részt,
c) továbbá azok a középiskolai tanulók, akik a 2017/2018-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.
- az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

"SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL"

FELHÍVÁS
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a "Szülőföldön magyarul" című program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2017/2018-as tanévre.
Célja: a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:
1. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek:
a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév kezdetétől Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Romániában működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják
ba) alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Románia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek és
bb) fakultatív vagy opcionális (választható tantárgyként) magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,
bc) sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - nevelésben és oktatásban vesznek részt,
c) továbbá azok a középiskolai tanulók, akik a 2017/2018-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

2. a BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:
- az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Az I. pont szerinti támogatásokra nem jogosult:
a) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2017/2018. tanév első félévében több mint 50 tanórát igazolatlanul hiányzott;
b) az a fakultatív, vagy opcionális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2017/2018. tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;
c) az az igénylő, aki az igénylést (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat;
d) azon személy, akire a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (3.) bekezdése alapján a törvény hatálya nem terjed ki1;
e) az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait;
f) az a hallgató, aki nem Romániában működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.
A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - 22 400 Ft-nak megfelelő RON
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - 2800 Ft-nak megfelelő RON
A támogatás a 2017/2018-as tanévre egy alkalommal igényelhető.
A "Szülőföldön magyarul" program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2018. évi költségvetésének "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

IV. Igénylési feltételek:
Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:
- megfelelően kitöltött Adatlap; (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának vagy személyazonosító okiratának fénymásolata;
b) a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (válásról szóló bírósági végzés, a törvényes képviselő megbízásáról szóló hatósági döntés, környezettanulmány stb.);
c) a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztálytanító vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Az opcionális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt magyar nyelven tartott órák számát és a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolásokat nem fogadunk el!;
d) A moldvai magyarok magyar nyelvű oktatásban való részvétele esetében iskolalátogatást igazoló irat, vagy, amennyiben a helységben nincs hivatalos magyar nyelvű oktatás, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által kiállított, magyar nyelvű oktatásban való részvételt igazoló irat eredeti példánya.
A I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:
- megfelelően kitöltött adatlap;
- kötelezően csatolandó mellékletek:
a) az igénylő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
b) az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az igénylő köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül.
Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb ügyintézése érdekében.

V. Benyújtás módja:
1. Jelen felhívás alapján a 2017/2018-as tanévre igényelhető támogatásokra 2018. január 31.-2018. március 14. közötti időszakban lehet igényeket benyújtani. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2018. március 14.
2. Az igénylést jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban az alábbi címre:
U.C.D.M.R. - RMPSZ
"Szülőföldön magyarul" - Pályázati Iroda,
530300 Miercurea Ciuc/Csíkszereda,
OFICIUL POȘTAL nr. 1 sz. POSTAHIVATAL
C.P. nr. 19 sz. Pf.
Jud. Harghita / Hargita megye

VI. Az adatlapok beszerezhetők:
Az Adatlapot, válaszborítékot és az Útmutatót tartalmazó igénylési csomagokat át lehet venni:
- a gyerek által látogatott oktatási intézményben (óvodában/iskolában),
- a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Területi Oktatási Központjai irodáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti képviselőinél, illetve
- letölthetők a http://www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról.

VII. Az igénylések elbírálása, a támogatás folyósítása:
A beérkezett igénylésekről a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége - ellenőrzés és feldolgozás után - javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. Az igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
Sikeres igénylés esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik, a Bizottság által meghatározott összegben.
A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben, továbbá a fentiekben feltüntetett RMPSZ irodában kaphatnak.
VIII. Az igénylési csomag elemei:
a) adatlap (igazolásmintákkal),
b) útmutató és a felhívás rövid kivonata.
Az igényléssel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, "Szülőföldön magyarul" - Pályázati Iroda,
Tel.: 0266 244 450
E-mail: info@szulofoldonmagyarul.ro

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum