Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására - szakaszolt projektek / KEHOP-2.2.4
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
07/31/2017
Tárgymutató:
szennyvíz-elvezetés és -tisztítás / KEHOP-2.2.4
Pályázhat:
a. települési önkormányzat önállóan,
b. települési önkormányzatok társulása,
c. az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá az a-b. pontban megjelölt szervezetek konzorciuma nyújthat be
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítása – szakaszolt projektek” című (KEHOP-2.2.4 kódszámú) kiemelt felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 31-től 2017. július 31-ig lehetséges.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik, amelyek a korábban benyújtott támogatási kérelmekre visszamenőleg is hatályosak és érvényesek, kivéve a jogosultsági- és tartalmi értékelési szempontok módosulásait, a mérföldköveket valamint a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékleteket érintő módosulásokat:
Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=63371.


FELHÍVÁS
a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának fejlesztése

A felhívás címe:
Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására - szakaszolt projektek
A felhívás kódszáma: KEHOP-2.2.4
Magyarország Kormányának felhívása a 2007-2013-as programozási időben indított, Kormányhatározattal jóváhagyott módon szakaszokra bontott szennyvízkezelési projektek II. szakaszának megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztését. A cél elérését a Kormány a települési önkormányzatok és a Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű-szolgáltatók valamint az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmeket azok benyújtásától számított 30 nap alatt elbírálja;
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti;
- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek 25%, de legfeljebb 300 millió forint előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1 A Felhívás indokoltsága és célja
A konstrukció általános célja a 91/271/EGK irányelvnek, valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása.
A Csatlakozási Szerződésben vállalt határidők teljesítése érdekében folytatni kell a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról (a továbbiakban: NTSZMP) szóló hatályos 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet) végrehajtását, az új közműves szennyvízelvezetési és - tisztítási rendszerek kiépítését, a meglévő szennyvízcsatorna rendszerek bővítését, illetve a szennyvíztisztító telepek korszerűsítését, legalább biológiai fokozatú tisztítás kiépítését, a szennyvíziszap-kezelés, hasznosítás fejlesztését, és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadó műtárgyak szennyvíztisztító telepi kiépítését.
A támogatási cél a KEHOP 2. prioritási tengely "Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés” fejlesztéseihez, ezen belül a 2. intézkedés: Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések, valamint a 3. intézkedés: Szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel című beavatkozás-csoportokhoz kapcsolódik.
1.2 A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21,30 milliárd Ft.
A támogatott projektek várható száma: max. 10 db.
1.3 A támogatás háttere
Az Európai Bizottság C(2015) 948 számú határozatával döntött a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) elfogadásáról. A KEHOP 2. prioritási tengelye a települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztését célozza, annak 2. célkitűzése pedig a "Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés”.
Jelen felhívást a KEHOP keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága hirdeti meg. A szakpolitikai felelős a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkársága.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a
06-40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.
3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:
A projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
3.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
Támogatható szakmai tevékenységek köre:
1. Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés
2. Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció
3. Szennyvíziszap kezelő létesítmények létesítése, bővítése, korszerűsítése
4. Egyedi szennyvízkezelési rendszerek kialakítása (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet támogatást igényelni!)
5. A projekt megvalósítás projekt menedzsment- és kapcsolódó tevékenységei (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet támogatást igényelni!)
A fenti szakmai és kiegészítő tevékenységek kombinálhatók.
A támogatható tevékenységekre vonatkozó további előírások:
- Területszerzés a vonalas létesítmények területének kivételével lehetséges. Vonalas létesítményekre szolgalmi jogot kell alapítani.
- A projekt megvalósítása során felmerülő terület előkészítő munkák
o megelőző és mentő régészeti feltárás;
o régészeti szakfelügyelet;
o lőszermentesítés.
- A szakmai tevékenységekhez kapcsolódó lehetséges építés jellegű munkák:
o a beruházáshoz szükséges mértékben kapcsolódó beruházási elemek
- közlekedési, szállítási útvonalak kialakítása;
- közműcsatlakozások kialakítása, esetleg közművezeték kiépítése;
- a beruházás megkezdéséhez szükséges egyéb műtárgyak helyszínének kialakítása, felépítése;
o új szennyvízcsatorna-hálózatok építése;
o új szennyvíztisztító telepek építése;
o meglévő szennyvízcsatorna-hálózatok bővítése;
o meglévő szennyvízcsatorna-hálózatok rekonstrukciója (a projekt elszámolható költségének max. 5%-ának erejéig);
o szennyvíztisztító telepek bővítése;
o szennyvíztisztító telepek korszerűsítése, kizárólag abban az esetben lehetséges, amennyiben az hatósági kötelezés vagy jogerős bírósági ítélet miatt szükséges. a korszerűsítést bírság nem alapozza meg;
o közcsatornával gazdaságosan el nem látható települések, településrészek környezetbarát és költséghatékony, szakszerű egyedi szennyvízkezelésének megoldása, fejlesztése;
o települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadás, tisztítás/ártalmatlanítás feltételeinek megteremtésére szolgáló szennyvíztisztító telepi fejlesztések (pl. települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadó műtárgy);
o szennyvíztisztító telepek építéséhez, bővítéséhez vagy a hatósági előíráson alapuló korszerűsítéshez kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése, korszerűsítése vagy térségi szennyvíziszap hasznosító telepek létrehozása;
o önálló beruházásként iszapkezelő és iszaphasznosító létesítmények építése vagy térségi szennyvíziszap hasznosító telepek létrehozása.
A szennyvíziszap megújuló energiaforrásként való hasznosítását célzó beruházások csak akkor támogathatók ebben a konstrukcióban, ha ennek költsége a projekt elszámolható költségének 20%-át nem haladja meg.
A beruházási munkálatokat követő helyreállítási tevékenységek, ennek részeként a megvalósult műtárgyak tájba illesztése a projekt részét kell, hogy képezzék (és az építési költségek között kell elszámolni e tételeket).

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉLEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A felhívásra a mindenkor hatályos Éves Fejlesztési Keretben (a továbbiakban: ÉFK) nevesített támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, összhangban az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaival.
Támogatási kérelmet
a. települési önkormányzat önállóan,
b. települési önkormányzatok társulása,
c. az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá az a-b. pontban megjelölt szervezetek konzorciuma nyújthat be.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
4.3.1 A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. július 31-ig lehetséges.
4.3.2 A támogatási kérelem benyújtásának módja
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Részletes iránymutatás az ÁÚF 3.3. pontjában, "A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben” fejezetben található.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Pf. 328
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
1. Jelen felhívás keretében nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) szerinti állami támogatásnak azon elszámolható költség támogatása, amely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulása vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközökhöz kapcsolódó beruházásra aktiválható.
2. A települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulása vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközök víziközmű-szolgáltató részére üzemeltetésre történő átadása nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a. a víziközmű-szolgáltatónak kizárólagos joga van a helyi víziközmű-piacon, így a helyi víziközmű-piac (legálisan és a gyakorlatban is) le van zárva a verseny előtt;
b. a víziközmű-szolgáltatást végző szolgáltató csak az üzemeltetési engedélyében meghatározott tevékenységi területen üzemeltethet, azaz jogszabályilag kizárt külföldön üzemeltetni, illetve ki van zárva annak lehetősége, hogy más piacon/szolgáltatási területen aktív legyen;
c. amennyiben a szolgáltató a víziközmű-szolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, semmilyen körülmények között sem lehetséges az egyéb gazdasági tevékenységek keresztfinanszírozása, azaz elkülönített elszámolást vezet a víziközmű-szolgáltatás tekintetében.
3. Amennyiben a 2. pontban leírt feltételek együttesen nem teljesülnek, a települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulása vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközök víziközmű-szolgáltató részére üzemeltetésre történő átadása az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. E támogatás a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló Kormányrendelet 14. § 2. pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés illetve csekély összegű közszolgáltatási támogatás formájában nyújtható.
4. A közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. Ennek megfelelően a támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.
5. Kedvezményezett tudomásul veszi és vállalja, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a közszolgáltatáson kívüli szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.
6. A Kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
7. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás formájában nyújtott támogatás mértéke vállalkozásonként - az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt - nem haladhatja meg a 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke szerinti forintösszeget.
8. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás formájában nyújtott támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást vagy összeget.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
A projektek indikatív forráskeretét az ÉFK tartalmazza.
5.3 A támogatás mértéke, összege
A támogatás mértéke, összege nem haladhatja meg a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról szóló Korm. határozatban szereplő értékeket, valamint az ÉFK-ban meghatározottakat.
A támogatás mértéke az elszámolható költségek 95%-át nem haladhatja meg.
Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén:
Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
Csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetén:
Az ellentételezés összege összesen nem haladhatja meg a 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4489
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum