Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések - egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítása / EFOP-4.1.1-15
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
01/25/2018
Tárgymutató:
egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések / EFOP-4.1.1-15
Pályázhat:
- Bevett egyház (GFO 551)
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek (GFO 555)
- Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
egyházi jogi személyek által fenntartott
köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására


A felhívás címe:
Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések
A felhívás kódszáma:
EFOP-4.1.1-15
Magyarország Kormányának felhívása egyházi jogi személyek részére, az általuk fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi felzárkózási és népesedési programok kezelését a köznevelés minőségének fejlesztése útján, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére. A cél eléréséhez a Kormány az egyházi jogi személyek által köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésével kíván hozzájárulni a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 150 millió Ft-1500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt elszámolható költségei legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft lehet.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az épületek minőségének javításához, a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtéséhez, valamint a hatékony és minőségi oktatás elősegítéséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A spontán társadalmi folyamatok és új köznevelési törvény szabályozása jelentősen átrendezte a köznevelés területén a fenntartói struktúrát. A köznevelési intézmények jelentős hányadát érintette a fenntartóváltás folyamata: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ mellett az egyházak intézményfenntartó szerepe is növekedett. Az elmúlt három év alatt az egyházi jogi személyek által fenntartott intézmények száma több mint 50 százalékkal nőtt.
Az egyházi tulajdonba visszakerülő ingatlanok, illetve az egyház által átvett köznevelési intézmények sokszor elavult, infrastrukturálisan rossz állapotú, energiahatékonysági szempontból nem kielégítő állapotban vannak, illetve a mindennapos testnevelés feltételeinek nem tudnak eleget tenni. Így a minőségi oktatás feltételei nem teljesülnek.
A konstrukció célja a fentiekhez igazodva az Országgyűlés által elismert egyházak, azaz a bevett egyházak által fenntartott közoktatási intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében. Cél a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, illetve a 2012. szeptember 1. napján hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek megteremtése.
A fentieken túl a felhívás célja a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott (eszköz- és felszerelési jegyzék) szereplő, kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében.
Az „Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések” című konstrukció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 4.1 A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések című intézkedéséhez kapcsolódik. Nem kerül támogatásra olyan beruházás, amely kirekesztést eredményező oktatás-szervezési gyakorlat folytatásához vagy fenntartásához vezethet.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,95 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-12 db.
Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozat jóváhagyta az Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések című felhívás meghirdetését.
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a
06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
- Megvalósíthatósági tanulmány készítése (benne költség-haszon elemzés)
- Műszaki tervdokumentumok, engedélyeztetési tervek elkészítése (rehabilitációs mérnöki ellenjegyzéssel)
- Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása

II. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Önállóan támogatható
- A feladatellátási-helyekhez kapcsolódó építési tevékenységek
o funkció nélküli épületek/épületrészek átalakítása
o korszerűsítés
o bővítés
o átalakítás
o rekonstrukció, modernizáció
o többfunkcióssá tétel
o műszaki színvonal emelése, fizikai állag javítása
o képzésre alkalmas terek kialakítása
- A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések
o kötelező helyiségek kialakítása, illetve felújítása az MSZ szabványnak megfelelően
o a köznevelési intézményekhez tartozó sportudvar, valamint közösségi terek kialakítása, felújítása.

Önállóan nem támogatható
- A feladatellátási-helyekhez kapcsolódó építési tevékenységek
o beruházáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés (önállóan nem támogatható)
o akadálymentes felújítás (önállóan nem támogatható, de kötelező)
- Az intézményi belső terek kialakítása a méltányos oktatási-nevelési környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével
o képzésre alkalmas terek kialakítása, különösen természettudományos laborok (fizika/kémia/biológia szaktantárgyakhoz kapcsolódóan) kialakítása, korszerűsítése,
- Fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés
- Az intézmények udvarának, játszóudvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, eszközök, udvari utcabútorok, kerékpártároló létesítés, kerítésépítés, javítás; zöldterület-fejlesztés, -növelés)
- Az infrastrukturális fejlesztésben érintett terek használhatóságának biztosításához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzése
- Akadálymentes mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, orvosi szoba, szocializációt segítő helyiségek, szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek (pl. játszóudvar, klubhelyiség, könyvtár, stb.), szerverszoba, információs és kommunikációs technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása
- Melegítő - és főzőkonyha infrastrukturális beruházásai és kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközbeszerzések.
Új építéssel/ingatlankiváltással járó kapacitásbővítést megvalósító fejlesztés az alábbi feltételekkel támogatható:
- nem kerül sor új intézmény létesítésére (alapítására) és
o a pályázó nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges méretű, színvonalú és funkciójában megfelelő, saját tulajdonú, bérelt, vagy egyéb jogcímen használt épülettel.
vagy
o a meglévő épület telekhatáron belüli bővítése tervezői nyilatkozat alapján nem lehetséges, vagy a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan (melyet tervezői nyilatkozattal igazol a pályázó), vagy a meglévő épület életveszélyes/használatra alkalmatlan állapotban van (amelyet a pályázó ÁNTSZ igazolással (jegyzőkönyvvel), vagy- vizsgálatokkal alátámasztott - statikusi szakvéleménnyel támaszt alá, melynek kelte korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja). Föld, telek, ingatlan vásárlás a projekt keretében nem támogatott.
A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések (sportlétesítmény, sportuszoda kialakítása) csak a köznevelési feladatellátás mértékének megfelelően támogathatók.

Könyvvizsgálat
A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani.

III. PROJEKTMENEDZSMENT
Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos

IV. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK
A tevékenységeket részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG
A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁUF 10. fejezete tartalmazza.
4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be megyeszékhelyen, megye jogú városban vagy járási központban köznevelési intézményt fenntartó alábbi szervezetek (a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján):
- Bevett egyház (GFO 551)
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személyek (GFO 555)
- Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)
A fent felsorolt szervezetnek meg kell felelnie - a fejlesztendő intézmény vonatkozásában - az alábbi, I. pontban jelzett feltételnek és egyúttal a II. pontban jelzett feltételek valamelyikének:
I. pont: a feladatellátási-helyen a tanulói létszám eléri a 350 főt
és
II. pont:
a) a mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételei nem adottak
b) tanteremi kapacitása igazolhatóan elmarad a tanuló létszám szerinti igénytől
c) nem teljesülnek maradéktalanul a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott minimális infrastrukturális feltételek
Egy fenntartó különböző feladatellátási-helyeire külön-külön adhat be pályázatot. Egy fenntartó egy feladatellátási-helyére azonban csak egy pályázatot adhat be.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. január 25-től 2018. január 25-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. március 18.
- 2016. december 16.
- 2018. január 25.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással6 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1374 Budapest Pf. 613.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1500 millió Ft lehet.
5.3 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 150 millió Ft, maximum 1500 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
5.4 Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft lehet.
A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja megemelheti, ha a kedvezményezett likviditási tervet készít és a magasabb támogatási előleg szükségességét megalapozottan indokolja.
Az előleg igénylésének feltételei:
- a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
- a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.
Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.
https://www.palyazat.gov.hu/node/57219
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum