Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Harmadik feles finanszírozás - épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva / KEOP-2009-5.2.0/B
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2010
Tárgymutató:
épületenergetikai fejlesztések / KEOP-5.2.0/B
Pályázhat:
1 Jogi személyiségű vállalkozás
2 Jogi személyiség nélküli vállalkozás
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

soremelés
A pályázattal kapcsolatos kiírói közlemények:
12/23/2010Közlemény a KEOP-2009-5.2.0/A és a KEOP-2009-5.2.0/B kódjelű kiírásokhoz Ezúton értesítjük pályázóinkat, hogy a KEOP-2009-5.2.0/A - Harmadik feles finanszírozás és a KEOP-2009-5.2.0/B - Harmadik feles finanszírozás - épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázati kiírások 2010. december 31-én bezárásra kerülnek, az utolsó benyújtási nap 2010. december 31.
11/25/2010Meghosszabbodik a KEOP 4., és 5., prioritása keretein belül meghirdetett pályázati kiírások döntés-előkészítésre vonatkozó eljárásrendi határideje A közreműködő szervezet elmúlt időszakban tapasztalható intenzív pályázás következtében fellépő túlterheltségére tekintettel a KEOP 4., és 5., prioritásaiban meghirdetett pályázati konstrukcióknál 2010. szeptember 15-ét követően beérkezett pályázatok esetében a döntés-előkészítésre vonatkozó eljárásrendi határidők 60 nappal meghosszabbodnak.
07/26/2010Javított energetikai mellékletek a KEOP-2009-5.2.0, KEOP-2009-5.4.0, KEOP-2009-4.2.0 B illetve KEOP-2009-4.4.0 konstrukciókhoz A KEOP-2009-5.2.0, KEOP-2009-5.4.0, KEOP-2009-4.2.0 B illetve KEOP-2009-4.4.0 konstrukciókhoz tartozó energetikai mellékletek javított változatai 2010. július 26-tól elérhetőek a honlapunkon. Felhívjuk figyelmüket, hogy a KEOP-2009-4.4.0 B jelű kiírás keretében a pelletgyártásra vonatkozó projektek esetében külön energetikai melléklet használandó. Kérjük, hogy a megjelenést követően pályázataikhoz az új mellékleteket használják.
06/14/2010Változás a KEOP 4., 5. és 6. prioritásokban A KEOP 4., 5. és 6. prioritásait érintő de minimis útmutatót frissítettük.
08/17/2009Közlemény a KEOP egyes pályázataihoz Értesítjük a tisztelt pályázókat, hogy a 2009.03.11-én meghirdetett KEOP pályázatok közül a következők módosulnak:
05/20/2009Közlemény a KEOP-2009-4.2.0/B, KEOP-2009-4.4.0, KEOP-2009-5.2.0/A, KEOP-2009-5.2.0/B, KEOP-2009-5.3.0/A KEOP-2009-5.3.0/B és a KEOP-2009-5.4.0 - pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a KEOP energetikai pályázati kiírásaira benyújtott pályázatok esetében az önerő rendelkezésre-állás bemutatásának szabályai a következőképpen módosulnak (kivéve, ha ez szigorítást jelentene a honlapon aktuálishoz képest):A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Ezúton értesítjük pályázóinkat, hogy a KEOP-2009-5.2.0/A - Harmadik feles finanszírozás és a KEOP-2009-5.2.0/B - Harmadik feles finanszírozás - épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázati kiírások 2010. december 31-én bezárásra kerülnek, az utolsó benyújtási nap 2010. december 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM
Harmadik feles finanszírozás - épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva
c.
pályázati konstrukcióhoz
Kódszám:
KEOP-2009-5.2.0/B
Érvényes: 2009. március 17-től

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A pályázati felhívás és útmutató a Kormány által elfogadott 2009-2010-es időszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program akciótervei alapján kerültek kidolgozásra.
A pályázati felhívás egységcsomag öt dokumentumot tartalmaz: Pályázati felhívás és útmutató, Pályázati adatlap, az adatlap kitöltését segítő útmutató, megvalósíthatósági tanulmány útmutató (és mellékletei), támogatási szerződés minta. A pályázati felhívás és útmutató tartalmazza a pályázáshoz szükséges feltételeket, míg a támogatási szerződés minta a megvalósításra vonatkozó, általános jogokat és kötelezettségeket összegzi. Egyéb, a pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésben a jogszabálygyűjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. A pályázati egységcsomaghoz tartozik még a tájékoztatási és nyilvánossági útmutató is.
Jelen pályázati útmutató 2009. március 17-től visszavonásig érvényes.
A pályázati konstrukció rövid bemutatása
A konstrukció közvetlen célja a központi és helyi költségvetési szervek, alapítványok és egyházak közfeladat ellátással megbízott intézményeiben a közfeladat ellátásával összefüggő energiafelhasználás csökkentése, az elektromos, világítási és fűtési rendszerek korszerűsítése és ezek megújuló energiafelhasználással történő kombinálása révén az intézmények energiaköltségeinek mérséklése, továbbá az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.
Tekintettel az intézményekre általában jellemző gyenge önrész-finanszírozási képességre és beruházási hajlandóságra, a pályázati konstrukció kedvezményezettje nem közvetlenül az intézmény, hanem a beruházás lebonyolítását közbeszerzési eljáráson elnyerő vállalkozás (harmadik fél, ESCO - energy service company).
A program lebonyolítása a következőképpen zajlik:
Az intézmény fenntartója közbeszerzési eljárás útján (ideértve a központosított közbeszerzési eljárást is) megrendeli intézménye(i) fűtési és/vagy elektromos, világítási rendszereinek korszerűsítését. A közbeszerzési dokumentációban, illetve az ajánlatkérésben fel kell tüntetni, hogy az adandó ajánlat térjen ki a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árra is. Központosított közbeszerzési eljárás esetén az ajánlatnak kell tartalmaznia a KEOP pályázati forrás nélküli és a KEOP pályázati forrás elnyerése esetén alkalmazandó árat is.
Amennyiben az intézmény fenntartója a közbeszerzési eljárás keretében a korszerűsített rendszer üzemeltetésével is meg kívánja bízni a nyertes ajánlattevőt, az ajánlatkérésben az ajánlati ár részletezését (eszközök utáni fizetett lízingdíj; üzemeltetési díj) kell kérni az ajánlattevőktől, azzal a feltétellel, hogy az éves üzemeltetési díj nem haladhatja meg teljes beruházási költség 3,5%-át.
A fajlagos költség meghatározásánál figyelembe kell venni az eszközök maradványértékét, vagyis a beruházás költsége a maradványérték jelenértékével csökken (alkalmazandó referencia kamatláb a http://www.p-m.hu oldalon a TVI menüpontban a "A referencia kamatláb éves mértékei 1997. január 1-jétől kezdődően, illetve a tagállami referencia kamatlábak" pontban található meg.
A korszerűsítést végrehajtó vállalkozás (ESCO) és a fenntartó között határozott idejű (5-15) éves bérleti jogviszony jön létre, melynek keretében a vállalkozás saját forrásból a fenntartó intézményeiben megvalósítja a korszerűsítést. a beépítésre került eszközök a az ESCO tulajdonát képezik. A bérleti jogviszony időtartama alatt, a fenntartó által fizetendő bérleti díj elsődleges forrása a korszerűsítés eredményeként megvalósuló energia költség csökkenés. A bérleti időszak végén a tulajdonos az eszközök sorsáról szabadon dönthet, azonban értékesítésük esetén a fenntartó részére elővásárlási jogot köteles biztosítani. (A felek között létrejött szerződésnek tehát rendelkeznie kell az eszközök - futamidő lejárata utáni - tulajdonjogi sorsáról.)
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés hatályosító feltételeként beépíthető a Támogatási szerződés életbe lépése.
A pályázati forrás bekapcsolása a rendszerbe:
A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője, vagyis a kiválasztott ESCO pályázatot nyújt be a KEOP-2009-5.2.0./B Harmadik feles finanszírozás c. pályázati kiírásra. A sikeres pályázat alapfeltétele, hogy a támogatási igénye 3,5 és 200 millió Ft közé essen.
Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós, standard kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
Ilyen kondíciók mellett a támogatást az indokolja, hogy az intézmények fenntartói minél nagyobb számban, viszonylag alacsony (ideális esetben a beruházás előtti összkiadásaikat meg nem haladó mértékű) havi költség mellett tudják igénybe venni ezt a finanszírozási módot.
A1. Alapvető cél és háttér információ
A pályázat, a jelen pályázati útmutatóban közzétett részletes szabályok szerint, a költségvetési szervek fenntartóinak intézményeiben, az egyházak és alapítványok intézményeiben (továbbiakban intézmények) található, jelenleg elavult és pazarló elektromos, világítási, és fűtési rendszereinek korszerűsítését megújuló energiafelhasználással kombinálva támogatja. A pályázat célja a meglévő rendszerek felváltása alacsony energiaigényű, szabványoknak megfelelő világítási és fűtési rendszerrel. Az alkalmazott támogatási logika a lehető legnagyobb számú intézmény programba vonását célozza. A fenti célok eléréséhez megvalósítandó projektekkel járó, az egyes intézmények, illetve fenntartóikat terhelő finanszírozási, pályázatkészítési és lebonyolítási, megvalósítási problémák enyhítésére a pályázati felhívás kedvezményezettjei az ún. harmadik feles finanszírozást végző szervezetek lehetnek.
A támogatás - a 2006/32/EK irányelv, és az 1107/1999. (X. 8.) Kormányhatározatban foglaltak teljesítésén keresztül -, hozzájárul a közösségi feladatok színvonalának növeléséhez (a kiadásszerkezet módosítása, és az infrastruktúra minőségének javítása révén), és az egészségbiztosítási kiadások csökkentéséhez.
A2. Részcélok
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.
A3. Rendelkezésre álló forrás
A KEOP-2009-5.2.0/A és KEOP-2009-5.2.0/B pályázati konstrukciók keretében 2009-10 közötti időszakban 4 milliárd Ft áll rendelkezésre.
Jelen pályázati felhívás forrását a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
B1. Jogi forma
Támogatásért a jelen pályázati útmutatóban közzétett részletes szabályok szerint az ún. "harmadik feles finanszírozást" végző szervezetek és ESCO szervezetek pályázhatnak, amelyek saját finanszírozásban hajtanak végre energiakorszerűsítési beruházást a költségvetési szervek, alapítványok, valamint egyházak intézményeiben, oly módon, hogy a beruházás hasznosításaként felszámított szolgáltatási díj, a szolgáltatást igénybe vevőnél elsődlegesen a beavatkozás által elért megtakarításból finanszírozható legyen.
A Központi Statisztikai Hivatal elnökének a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 9001/2002. (SK 3.) KSH közleménye alapján a következő szervezetek pályázhatnak:
VÁLLALKOZÁS (1, 2)
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Jogi személyiségű gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
115 Európai részvénytársaság
2 Jogi személyiség nélküli vállalkozás
21 Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
211 Közkereseti társaság
212 Betéti társaság
22 Jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás
226 Külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe
229 Máshova nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás
23 Egyéni vállalkozás
231 Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozás
Jelen konstrukció esetében konzorciumok nem pályázhatnak.
B2. Méret
Jelen pályázati felhívásban nem értelmezhető.
B3. Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezet pályázhat.
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében költségvetési szervek fenntartóinak intézményeiben, alapítványok intézményeiben, valamint egyházi intézményekben megvalósítandó, energiahatékonyság-növelést, és szabvány szerinti műszaki állapotot eredményező, elektromos rendszer-, világítás-, és fűtés-korszerűsítési, valamint ezzel egyidejűleg a megújuló energiaforrások hasznosítását célzó beruházások megvalósításához szükséges berendezések beszerzése, telepítése, a telepítéshez kapcsolódó munkálatok támogathatók.
A konstrukció keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló (továbbiakban: kombinált projekt) projektet lehet benyújtani.
A benyújtott kombinált pályázatok esetében mind a megújuló energia felhasználásra, mind az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya - alátámasztottan - el kell, hogy érje legalább a 25%-ot a projekt elszámolható költségén belül.
Kombinált projekt csak abban az esetben támogatható, amennyiben a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is a korszerűsítésre kerülő épület hő és/ vagy villamosenergia-ellátását szolgálja.
Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni:
A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:
1. Hő- és villamosenergia-termelő, -szállító és -átalakító berendezések korszerűsítése, cseréje, hatásfokának javítása, szabályozhatóvá tétele továbbá technológiai korszerűsítések (továbbiakban "Fűtés- és technológiai korszerűsítés"):
Projekttípusok:
a) Kazánok cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsony hőmérsékletű vagy kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása),
b) Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése,
c) Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,
d) Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,
e) Kisléptékű, helyi kogeneráció vagy trigeneráció kiépítése,
f) Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása,
g) Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,
h) Távhőrendszerre, vagy közösségi hőszolgáltató rendszerhez való csatlakozás feltételeinek megteremtése,
i) Technológiai berendezések (étkeztetés, mosás, szárítás, vasalás stb.) energetikai korszerűsítése, vagy cseréje a meglevőnél jobb energetikai hatásfok és kisebb energiafelhasználás biztosítása céljából.
2. Elektromos rendszer és világításkorszerűsítés (továbbiakban "Világításkorszerűsítés"):
Projekttípusok:
a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,
b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, szabályozók mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek (a közvilágítás korszerűsítési projektek kivételével)
3. Villamos energia és gáz felhasználás távfelügyeleti rendszerének és távleolvasási lehetőségének ill. integrált kiépítésének támogatása (beleértve az egységes teljesítmény mérő rendszer kiépítését is, impulzus adós gázmérők felszerelését önkormányzati intézményekben, teljesítmény határtól függetlenül). (továbbiakban "Távfelügyeleti rendszer")
A 3. pontban meghatározott tevékenység önmagában nem, kizárólag az előző 1. 2. pontokban felsorolt tevékenységekkel kombináltan támogatható.
A fenti 1. és 2. pontok szerinti tevékenységek és projekttípusok egymással kombinálhatók.
B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:
Az előzőekben felsorolt projekttípusok e pályázati konstrukció keretében csak az alábbiakban felsorolt megújuló energiahasznosítási technológiákkal kombinált projektek formájában támogathatók.
Az "A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek" alfejezet 1) alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusai a következő megújuló energia technológiákkal kombinálhatók (akár több megújuló energia technológiával is):
1. napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre, (Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti elemek, használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez, és/vagy gazdasági termelési folyamathoz való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése, szükséges épület-átalakítások. Csak nyomás alatt lévő, nem leeresztős rendszerek támogathatóak. (Pl. napkollektor és tartóelemei, kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szükséges gépészeti elemek.)
2. biomassza, azon belül faapríték, fapellet, fabrikett, hasábfa tüzelő kazán használati melegvíz-termelésre, fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre, (biomassza kazán, ennek kapcsolódása HMV és fűtési rendszerhez, és/vagy a termelési folyamathoz, az alapanyag előkészítéséhez és raktározásához szükséges eszközök, berendezések és építmények, valamint kizárólag a tüzelőanyag mozgatására használható szükséges gépek és berendezések, és a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.
3. geotermális energia hasznosítása
Hőigényt kielégítő, közepes és alacsony entalpiájú, nagy mélységű termálvizes rendszerek kialakítása, meglévő rendszerek bővítése, többlépcsőssé alakítása. Új kút fúrása, meglévő kút vizsgálata, vízkúttá alakítása (CH meddő kutak esetében), felújítása; fluidum kitermelő rendszer, felhasználóhoz történő hőszállító rendszer kialakítása és bővítése, előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása összhangban a vízgazdálkodási törvény vonatkozó rendelkezéseivel, új fogyasztók kaszkád rendszerbe történő bekapcsolása.
4. geotermikus hőszivattyú alkalmazása használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre, fűtésre (Alacsony hőfokú (talaj, víz, hulladékhőt hasznosító) hőszivattyús rendszerek kialakítása.)
Az "A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek" alfejezet 2) alpontjában felsorolt tevékenység projekttípusai a következő megújuló energia technológiákkal kombinálhatók (akár több megújuló energia technológiával is):
1. napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából a fejlesztendő épület éves villamosenergia-fogyasztására méretezve.
i. Hálózatra kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. Napenergia hasznosító berendezések és azok rögzítő rendszere, villamosenergia hálózathoz kapcsolódásához és a rendszerrel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök, akkumulátor és hálózati elemek. (Pl. napcella, állványzat, inverter (akkumulátor amennyiben szükséges).)
ii. Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. Napenergia hasznosító berendezések, azok rögzítő rendszere, fogyasztó egységekhez illetve sziget üzemmódú hálózathoz való kapcsolódhoz, a fogyasztó egységekkel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök és hálózati elemek, villamosenergia tároló egységes (akkumulátorok).
Fenti tevékenységeket kizárólag költségvetési szervek intézményeiben, alapítványoknál, vagy egyházi intézményekben lehet megvalósítani, harmadik feles finanszírozási vagy ESCO konstrukcióban.
C2. Nem támogatható tevékenységek köre
1) Új építmény létrehozására ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni, kivéve
o a kapcsolt- (kogeneráció/trigeneráció) energiatermelő létesítmények, a megújuló energiatermelő létesítmények, illetve kazáncsere esetén az új energiatermelő berendezések köré épített, technológiai célú, és az energiahordozók tárolására szolgáló indokolt nagyságú építmény építését, továbbá
o az új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolását célzó projektek indokolt nagyságú, technológiai célú építményei.
2) Nem támogathatók a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett lakásberuházási tevékenységek.
3) Távhőrendszerről való leválás ebből a konstrukcióból nem támogatható, kivételt képez a gőzközegű távhő.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D1. Támogatás formája
A Pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
Jelen konstrukció keretében nyújtott támogatások nem minősülnek a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 23/2007. (VIII.29.) MeHVM rendeletben szabályozott állami támogatásnak.
D2. Támogatás mértéke
Az ebben a pályázati konstrukcióban elnyerhető támogatás mértéke, az elszámolható költségekre vetítve: 35%.
D3. Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 3,5, maximum 200 millió Ft lehet.
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelete a 2007-2013 időszak strukturális alapok és a Kohéziós Alap támogatása felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendelet, a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.
E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret - előrelátható - kimerülése esetén vagy egyéb indokolt esetben a benyújtás lehetőségét felfüggessze. A felfüggesztés tényét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a http://www.nfu.hu honlapon közzéteszi.
E2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati adatlapon nyújtható be.
A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. (Jelen pályázathoz nem tartozik kitöltőprogram).
A Pályázati adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Pályázati adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Pályázati adatlap megfelelő helyén a pályázatomra nem vonatkozik megjegyzést bevezetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
A pályázatot 50 millió forint alatti támogatási igény esetén 2 nyomtatott példányban (1 eredeti; 1 másolat); 50 millió forint és azt meghaladó támogatási igény esetén 3 nyomtatott példányban (1 eredeti, 2 másolat), valamint mindkét esetben elektronikus formában (1 CD-n), zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
"ENERGIA KÖZPONT" Nonprofit Kft.
Energiahatékonysági Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség
Nonprofit Kft.
Környezet és Energia Operatív Program
Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/B
1134 Budapest, Váci út 45., A épület 6. emelet
1437 Budapest, Pf. 328
Személyes benyújtásra a fent megjelölt címen, munkanapokon az alábbi időben van lehetőség:
Hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között
Kérjük, hogy a borítékon, valamint a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP-2009-5.2.0/B), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat és az adathordozó épségét!
A nyomtatott és elektronikus adathordozón (kizárólag CD lemezen) benyújtott Pályázati adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Pályázati adatlap tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Pályázati adatlap megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (http://www.nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.
A pályázatok benyújtása 2009. március 27-től folyamatosan lehetséges 2010. december 31-ig.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerüléséig. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás és útmutató
Pályázati adatlap
Pályázati adatlap útmutató
KEOP-2009-5.2.0_B_Koltsegvetesi_tabla
KEOP-2009-5.2.0_B_MT_utmutato_Normal
KEOP-2009-5.2.0_B_MT_utmutato_Egyszerusített
KEOP-2009_5.2.0_B_BMR_melleklet
KEOP_2009_5.2.0_B_Energetikai_mellekletIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum