Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítése / TÁMOP-1.4.1-12/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
03/21/2013
Tárgymutató:
hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatása / TÁMOP-1.4.1-12/1
Pályázhat:
522 Szövetség (kivéve sportszövetség)
529 Egyéb egyesület
551 Egyház
552 Egyházi intézmény
559 Egyéb egyházi szervezet
561 Közalapítvány
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok
573 Nonprofit részvénytársaság
594 Nonprofit szociális szövetkezet
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-1.4.1-12/1 jelű, „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című könnyített elbírálású felhívásra beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (10) alapján a benyújtási lehetőséget 2013. március 21-én felfüggeszti. A 2013. március 21-én éjfélig postára adott pályázatok még elbírálásra kerülnek.


A
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának
támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási
kapacitásának erősítésével
c.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Kódszám:
TÁMOP-1.4.1-12/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
A konstrukció indokoltsága
A fiatalok az egyik, a válság által leginkább érintett csoport, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani. Magyarországon is érezhető a globális válság hatása a fiatalok foglalkoztatása és munkanélkülisége tekintetében: a munkaerő-kereslet jelentős visszaesése a munkaerőpiacra belépni szándékozó fiatalok elhelyezkedési esélyeit rontotta. A magyar fiatalok (15- 24 évesek) munkanélküliségi rátája 2012. II. negyedévében 27,9% volt, ami több mint 5 százalékponttal magasabb az uniós átlagnál. A fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítását célzó intézkedések az Új Nemzedék Jövőjéért Program és a Nemzeti Ifjúsági Stratégia által megfogalmazott irányokkal összhangban kerültek meghatározásra. Számos konkrét hazai beavatkozás célozza a fiatalok oktatásból munkaerő-piacra történő átmenetének elősegítését. Az aktív munkaerő-piaci eszközök, képzési programok egyik kiemelt célcsoportját a pályakezdő fiatalok képezik. A fiatalok munkatapasztalat-szerzését támogatja az ún. Start kártyán keresztül érvényesíthető szociális hozzájárulási adó kedvezmény, melyet 2012. január 1-jétől a Start Bónusz program is kiegészít. Mindezek mellett a fiatalok munkaerő-piaci integrációját segítendő, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében további új programok indulnak a fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése, a középfokú szakképzettséggel rendelkező fiatalok gyakornokként történő foglalkoztatásának támogatása, illetve az oktatásból a foglalkoztatásba való átmenet megkönnyítése érdekében. Ezen programok sorába tartozik a civil foglalkoztatási programok indítása a fiatalok munkatapasztalat-szerzése érdekében.
A fiatalok között feltűnően magas azok száma is, akik szakképzettséggel sem találnak munkát. (A 25 év alatti regisztrált álláskeresők 40 százaléka szakképzettséggel rendelkezik.) Ennek oka, hogy egy részük nem a munkaerőpiac által igényelt szakképesítéssel rendelkezik, a másik részük esetében - munkatapasztalat hiányában - képességeik megkopnak, idővel megszerzett szakmai tudásuk is elavulhat.
A konstrukció célja
Mivel a szakképzettséggel rendelkező regisztrált pályakezdő álláskeresők elhelyezkedésének egyik legnagyobb akadálya továbbra is a munka világában szerzett munkatapasztalat hiánya, ezért a Kormány fontosnak tartja, hogy a fiatalok a végzést követően a lehető leghamarabb dolgozni kezdjenek, és szerezzék meg azt a munkatapasztalatot, amely elengedhetetlen feltétele a tartós munkavállalásnak. Azok a szakképzett fiatalok, akik munkatapasztalat hiányában nem tudnak elhelyezkedni, "időveszteség nélküli" lehetőséget kapnak a mielőbbi támogatott munkába állásra ezzel a megfelelő gyakorlati ismeretek, munkatapasztalat megszerzésére.
A piacgazdaság keretei között az állami szervek és intézmények közfeladataikat csak a civil és nonprofit szektorral együttműködve, kiegészítő források bekapcsolásával tudják ellátni. A civil és nonprofit szervezetek fontos szerepet töltenek be abban, hogy helyi szinten összekapcsolják a kielégítetlen lakossági, közösségi szükségleteket a kihasználatlan munkaerő-forrásokkal, új lehetőségeket tárnak fel a munkahely-teremtésre.
Mintegy 400-450 projektszervezet fejt ki - közel egy évtizede - érzékelhető munkaerőpiaci hatást a hátrányos helyzetű munkanélküliek körében a foglalkoztatás és munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtás terén. A nonprofit szektorban történő munkahelyteremtés révén a jelenleginél jóval több főállású és részmunkaidős foglalkoztatott lehetne a szektorban. A civil szektorban biztosítható a munkáltatói háttér a fiatal álláskeresők, munkanélküliek számára. Az elhelyezkedés elősegítésével az álláskereső munkatapasztalatot szerez, ugyanakkor megerősödik a humánszolgáltató nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitása, ami azt jelenti, hogy javulnak a feltételek a civil szervezetek közfeladatok ellátására való felkészülésében illetve az EU-s források megpályázására, ami maga után vonhatja a fiatal, regisztrált álláskereső alkalmazásával esetleges további foglalkoztatásának lehetőségét. A civil és nonprofit szervezetek foglalkoztatási szerepét növelni érdemes. Támogatásuk a szektor foglalkoztatási kapacitásainak kihasználását segíti elő.
A konstrukció rövid tartalma
A jelen pályázatban nyújtott támogatás célja a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, valamint a civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását szolgálja. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy minden térségben megerősödjenek a civil kapacitások, hiszen a térségek felzárkóztatásában döntő szerepe lehet a helyi szervezeteknek.
Rendelkezésre álló forrás
A konstrukció részcéljai:
- fiatal munkanélküliek és pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása,
- a civil és nonprofit szervezetek kapacitás bővítése, az általuk foglalkoztatottak létszámának növelése,
- az ország konvergencia régióiban erősödjenek a nonprofit, civil szervezetek, alakuljanak ki számottevő kapacitások e szférában.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen kiírás keretében azon nonprofit szervezetek pályázhatnak:
a) amelyek bejegyzésének dátuma 2011. december 31. előtti
b) vagy átalakulás miatti jogelőd szervezetük bejegyzésének dátuma 2011. december 31. előtti
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján)
522 Szövetség (kivéve sportszövetség)
529 Egyéb egyesület
551 Egyház
552 Egyházi intézmény
559 Egyéb egyházi szervezet
561 Közalapítvány
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok
573 Nonprofit részvénytársaság
594 Nonprofit szociális szövetkezet
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre:
1. A célcsoport bevonásával kapcsolatos tevékenységek
2. A célcsoport (6-8 órás) 12 hónapos támogatott foglalkoztatása munkaviszony keretében
3. Munkába járás támogatása
4. A célcsoport képzése
5. A célcsoport foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzése (ERFA átjárhatóság alapján)
6. A célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazása a projekt teljes ideje alatt (kizárólag a kedvezményezett alkalmazásában álló munkavállaló végezheti a dokumentált mentori feladatokat).
7. Projektmenedzsment
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy amennyiben a benyújtott részletes költségvetési tábla tartalmaz nem elszámolható tételeket, akkor a kifizetési igénylések során a nem támogatható tételek elutasításra kerülnek!
Projekt területi korlátozása
A projekteknek Magyarországon, a Konvergencia Régiók területén kell megvalósulniuk.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKPÉNZÜGYI
FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének maximum a 100%-a, amennyiben a támogatás nem minősül állami támogatásnak az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (továbbiakban EUMSz) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében.
Az európai uniós értelemben vett vállalkozások esetén a projekt megvalósítása során alkalmazott bértámogatás, illetve - ha a célcsoport foglalkoztatása alatt kerül sor képzésünkre, akkor - a képzéshez kapcsolódó támogatás az EUMSz 107. cikkének (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásnak minősül, amennyiben a vállalkozásnak a támogatásból gazdasági előnye származik.
A vállalkozás fogalmába nemcsak a gazdasági társaságok tartoznak, hanem minden olyan piaci szereplő, amely tényleges gazdasági tevékenységet fejt ki a belső piacon, függetlenül annak jogi státuszától. Az állandó ítélkezési gyakorlat alapján gazdasági tevékenység "bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység, amely feltételezi az ellenszolgáltatásért járó kockázatot".
Nem minősül állami támogatásnak a magánszemélyeknek, fogyasztóknak oly módon nyújtott támogatás, amikor az állam pénzügyi forrásokat biztosít a vállalkozásoknak annak érdekében, hogy azok szociális intézkedéseket tegyenek. Ilyen esetekben a támogatás tulajdonképpen az egyéneket kedvezményezi, és nem a vállalkozásokat, a vállalkozásnak azonban közvetve sem származhat gazdasági előnye a támogatásból.
Az állami támogatásnak olyan gazdasági előnyt kell jelentenie a kedvezményezett számára, amelyet azonos finanszírozási viszonyok mellett a piacon egyébként nem érhetne el. Az előny a vállalkozás normál költségei alóli mentesítést jelenti. Normál költségnek a kedvezményezett vállalkozás gazdasági tevékenységének költségei minősülnek. Előnyre a vállalkozás többek között akkor tesz szert, ha az általa nyújtott terméket vagy szolgáltatást a támogatásnak köszönhetően kisebb ráfordítással, vagyis kevesebb munkával, tőkével, és egyéb erőforrás felhasználásával állítja elő.
Amennyiben tehát a támogatás a pályázó olyan tevékenységéhez kötődik, amely nem gazdasági jellegű, és a támogatásból nem származhat gazdasági előnye, a pályázó mentesül az állami támogatási szabályok alkalmazása alól, és a jelen útmutató szerint az elszámolható költségek 100%-ig jogosult támogatásra.
Állami támogatás esetén "C1. Támogatható tevékenységek köre" pontban foglalt tevékenységek támogatására a kedvezményezett választása és a jogszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén:
a) 34a 2. pont alá tartozó tevékenység estén csekély összegű (de minimis) támogatás (D2.1), vagy hátrányos helyzetű, illetve fogyatékos (megváltozott munkaképességű) munkavállalóknak nyújtott bértámogatás (D2.2);
b) a 3. pont alá tartozó tevékenység estén csekély összegű (de minimis) támogatás (D2.1), vagy képzési támogatás (D2.3);
c) a 4. pont alá tartozó tevékenység estén csekély összegű (de minimis) támogatás (D2.1)5
d) az 5. pont alá tartozó tevékenység estén csekély összegű (de minimis) támogatás (D2.1), vagy hátrányos helyzetű, illetve fogyatékos (megváltozott munkaképességű) munkavállalóknak nyújtott bértámogatás (D2.2) nyújtható.
A Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet - HL L 214/3., 2008.8.9.; továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet, vagy az Európai Bizottság egyedi határozata szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.
Fogyatékos (megváltozott munkaképességű) munkavállalók támogatása ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatással, ha az nem vezet a munkavállaló alkalmazása költségeinek 100%-át meghaladó támogatási intenzitáshoz. A 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás akkor vehető igénybe, ha a pályázó a projekttel kapcsolatos munkálatokat vagy tevékenységeket nem kezdte meg a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőzően. Nagyvállalkozások esetében a fentieken kívül a kedvezményezettek kötelesek dokumentumokkal alátámasztva bizonyítani, hogy a támogatás segítségével lényegesen növekszik a projekt mérete, vagy kiszélesedik a tevékenység köre, vagy növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg, vagy lényegesen felgyorsul a projekt végrehajtási üteme.
Csekély összegű (de minimis) támogatás
Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5 2006.12.28.) hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatás az alábbi feltételekkel nyújtható:
- Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, de minimis támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget. Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
- A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
- A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.
- Amennyiben a pályázó csekély összegű támogatásként igényli a támogatást, úgy az intenzitás 100%, tehát valamennyi elszámolható költség maximális intenzitással támogatható.
Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet által kizárt ágazatokat jelen útmutató B4. és C6. pontja tartalmazza.
A munkába járással összefüggő költségek támogatása csekély összegű támogatásnak minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozás esetében, ha a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a munkáltató által kötelezően nyújtandó költségtérítés átvállalásáról van szó, a rendelet által előírt mértékig.
Bértámogatás hátrányos helyzetű, illetve fogyatékos (megváltozott munkaképességű) munkavállalóknak
Bértámogatás nyújtására a 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján, illetve a kedvezményezett foglalkoztató vállalása alapján a D2. pontban foglalt csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó szabályok betartásával van lehetőség.
Foglalkoztatás alatti bértámogatás a 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján csak azoknak a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékos (megváltozott munkaképességű) célcsoport tagoknak nyújtható, akik hátrányos helyzetű munkavállalóként megfelelnek a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikke 18. pontjában, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetében a 19. pontjában meghatározott, illetve fogyatékos (megváltozott munkaképességű) munkavállalóként a rendelet 2. cikke 20. pontjában foglaltaknak.
A fogyatékos (megváltozott munkaképességű) munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott bértámogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a bármely adott időszak - amely alatt a fogyatékkal élő munkavállaló foglalkoztatásban van - bérköltségének 75%-át. A fogyatékos munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve ha a munkahely megüresedése önkéntes kilépés, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés vagy kötelezettségszegés miatti jogszerű elbocsátás és nem létszámleépítés következtében történt.
A hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott bértámogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg a felvételt követő legfeljebb 12 hónap, súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók esetében 24 hónap bérköltségének 50%-át. A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételének az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva, kivéve ha a munkahely megüresedése önkéntes kilépés, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés vagy kötelezettségszegés miatti jogszerű elbocsátás és nem létszámleépítés következtében történt.
A 800/2008/EK bizottsági rendelet által kizárt ágazatokat jelen útmutató B4. és C6 pontja tartalmazza.
Képzési támogatás
Amennyiben a támogatott a támogatást a 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214/3., 2008. 8.9.) alapján képzési támogatásként kívánja igénybe venni, a támogatás iránti kérelmét a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt kell benyújtania.
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:
a) szakképzés (speciális képzés) esetén a támogatható költségek 25%-át,
és
b) általános képzés esetén a támogatható költségek 60%-át.
A támogatási intenzitás azonban a támogatható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:
a) 10 százalékponttal a fogyatékos vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén,
b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásoknak, és 20 százalékponttal, ha a támogatást kisvállalkozásoknak nyújtják. Ha valamely támogatási projektben mind általános, mind szakosított (speciális) képzési összetevők szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása szempontjából nem választhatók el egymástól, vagy ha a támogatási projektben szereplő képzés általános, illetve szakosított képzési jellege nem állapítható meg, a szakosított képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.
A képzési támogatási projektek elszámolható költségei a következők:
a) az oktatók személyi jellegű költségei,
b) az oktatók és képzésben résztvevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is,
c) egyéb folyó költségek, úgymint a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,
d) az eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben, amennyiben azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják,
e) a képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei,
f) a képzésben résztvevők személyi jellegű költségei és elszámolható általános közvetett költségek (adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összértékéig.
Ami a képzésben részt vevők személyi jellegű költségeit illeti, csak a tényleges képzésben eltöltött idő - a termelésben töltött idő levonása után - vehető számításba.
A 800/2008/EK bizottsági rendelet által kizárt ágazatokat jelen útmutató B4.és C6 pontja tartalmazza.
Abban az esetben, ha a kedvezményezett képzésben résztvevő munkavállalói, alkalmazottai a képzés befejezésével egyidejűleg tranzitálásra kerülnek, a képzés támogatása nem minősül európai uniós versenyjogi értelemben vett támogatásnak, így 100%-os intenzitással támogatható.
Az alapvető képzések támogatása nem minősül európai uniós versenyjogi értelemben vett támogatásnak, így az alapvető képzés 100%-os intenzitással támogatható.
A támogatási intenzitás számítása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet és a Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról szóló 32/2012. (VI.8.) NFM rendelet alapján történik.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 2 000 000 Ft, de legfeljebb 30 000 000 Ft lehet.

E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint a jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt Projekt Adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia. A Projekt Adatlap mellékleteként benyújtandó dokumentumokat a kitöltő program alkalmazásával a dokumentumtárba kell csatolni.
A fentiekre tekintettel a pályázati dokumentáció kitöltő programmal történő kitöltését követően feltétlenül nyomtassa ki a "Nyilatkozat elektronikusan benyújtott pályázathoz" című dokumentumot és annak a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásainak megfelelően aláírt eredeti példányát a pályázati dokumentáció részeként nyújtsa be!
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott (a kitöltő programból nyomtatott nyilatkozat) és kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai6/futárposta7 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-1.4.1-12/1 (Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-1.4.1-12/1 Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével), a Pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött
adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.gov.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel.: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2013. máricus 18-tól 2013. március 21-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a Közreműködő Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás (pdf, 118 kB)
Pályázati útmutató (pdf, 408 kB)
Adatlap (pdf, 147 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum