Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése - Fogyatékkal élő személyek integrációja / EFOP-1.1.6-17
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
07/28/2017
Érvényes:
07/28/2017
Tárgymutató:
fogyatékkal élő személyek integrációja / EFOP-1.1.6-17
Pályázhat:
- GFO 113 Korlátolt felelősségű társaság
- GFO 114 Részvénytársaság
- GFO 121 Szociális szövetkezet
- GFO 128 Foglalkoztatási szövetkezet
- GFO 129 Egyéb szövetkezet
- GFO 116 Közkereseti társaság
- GFO 117 Betéti társaság
- GFO 521 Sportegyesület
- GFO 517 Szövetség (kivéve Sportszövetség)
- GFO 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
- GFO 529 Egyéb egyesület
- GFO 569 Egyéb Alapítvány
- GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- GFO 573 Nonprofit részvénytársaság
- GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
- GFO 551 Egyház
- GFO 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- GFO 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
- GFO 559 Egyéb egyházi szervezet
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Elérhető a honlapon a Széchenyi 2020 keretében megjelent „EFOP-1.1.6-17 Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése" felhívás kitöltőprogramja az EPTK felületen.

FELHÍVÁS
a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek integrációjának elősegítésére

A Felhívás címe:
Megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítése
A Felhívás kódszáma: EFOP-1.1.6-17
Magyarország Kormányának felhívása munkaerőpiaci szereplők részére olyan programok indítására, melyek a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációját segítik elő.
Magyarország Kormánya az Európai Bizottsággal kötött Partnerségi Megállapodásban vállalta a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációjának elősegítését. A konstrukció elsődleges célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket projektenként minimum 20 000 000 forint maximum 140 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.;

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatóságának növeléséhez
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhéz
- a kapott támogatáson felül önerőből is finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Előzmények, helyzetleírás
A megváltozott munkaképességű személyek hazai munkaerő-piaci helyzetét, foglalkoztatását illetően a KSH 2015. I. negyedévi felméréséből származó adatok állnak rendelkezésre, amely alapján az aktív korú, megváltozott munkaképességű személyek 24,8%-a áll foglalkoztatásban, a nem megváltozott munkaképességű embereket tekintve ez az arány 75,2%. A munkanélküliségi rátát tekintve a megváltozott munkaképességűek 17,9%-a tekinthető munkanélkülinek, a nem megváltozott munkaképességű személyek 4,4%-a.
Jelenleg 372 olyan munkáltató létezik Magyarországon, amely a 327/2012. (XI.16) Korm. rendelet szerinti akkreditációval rendelkezik, ebből 192 található konvergencia régióban, 649 olyan helyszínnel ahol a székhelyük, telephelyük és fióktelepük van.
A 2017. évi foglalkozási rehabilitációs támogatási rendszerben 348 akkreditált munkáltatónál jelenleg 30.700 fő megváltozott munkaképességű személy dolgozik. Ebből kb. 7000 fő rendelkezik B1, C1 komplex minősítéssel, ők az un. tranzitálandó munkavállalók.
A KSH vonatkozó adataiból egyértelműen megállapítható, hogy a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási aránya jóval alacsonyabb, mint a nem megváltozott munkaképességű aktív korú lakosságé, mivel jóval magasabb fejlesztési hozzáadott érték mellett integrálhatók sikeresen a munkaerő-piacra.
A kormányzat célja a foglalkoztatottság növelése, amelynek keretében az egyik leghátrányosabb helyzetű célcsoport, a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése prioritásként kezelendő, hogy az ügyfélkör minél nagyobb része a szociális/társadalombiztosítási ellátórendszerből foglalkoztatásba kerülhessen.
Az elmúlt években a megváltozott munkaképességű személyekkel foglalkozó szervezetrendszer több átszervezésen ment keresztül. Az átalakítások célja egyrészt az átláthatóság biztosítása, másrészt a foglalkoztatási központú rehabilitáció megvalósítása volt. Szükséges az átalakítások hatásának vizsgálata, az ezek során keletkezett, vagy a korábbi időszakokból származó jogszabályok, módszertani keretek felülvizsgálata, mind az ellátás-megállapítási, mind a minősítési, mind a szolgáltatási területen. Korábban ehhez a területhez kapcsolódtak már európai uniós fejlesztések - a TÁMOP-5.4.8-08., a TÁMOP-5.3.8.-11/A, valamint a TÁMOP-5.3.8.A2-13/1 konstrukcióban megvalósuló programok kapcsán -, melyek eredményeinek felhasználásával, célcsoport-specifikus fejlesztések révén lehet a teljes integrációs folyamatot megvalósítani.
A TÁMOP-1.1.1-08 és TÁMOP-1.1.1-12 projektek megvalósítása során továbbá olyan gyakorlati tapasztalatok is keletkeztek, melyek alapvetően meghatározhatják a hazai foglalkozási rehabilitációs rendszer alakulását. Ezen tapasztalatokat - kiegészítve az AMSZ, TÁMOP-5.3.8-11/A1. és a TÁMOP-5.3.8.A3 projekt keretében működő szolgáltatási hálózat által összegyűjtött jó gyakorlatokkal, hasznosítani szükséges az akkreditált foglalkoztatóknál megvalósuló tranzitálás, nyilt mukaerőpiacra történő kihelyezés eredményességének növelése érdekében.

Célok
A konstrukció célja, hogy a fejlesztés eredményeképpen javuljanak az akkreditált munkáltatóknál tranzitfoglalkoztatásban lévő személyek nyílt munkaerőpiacra történő integrációjának feltételei, ezáltal pedig a célcsoport foglalkoztatási szintje növekedjen.
A konstrukció a megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonyságának növelése érdekében speciális kompetencia- és készségfejlesztést, valamint kereslet-vezérelt képzési lehetőségeket biztosít a célcsoporttagok számára.
További cél, hogy az eddig tartósan inaktív, valamint a tartós foglalkoztatásban lévő B2, C2 komplex minősítéssel rendelkező, megváltozott munkaképességű személyek olyan egyéni fejlesztésben, kompetenciafejlesztésben, képzésben, átképzésben, munkatapasztalat-szerzésben részesüljenek, hogy alkalmassá váljanak az értékteremtő, önálló munkavégzésre az őt fejlesztésbe vonó akkreditált foglalkoztatónál.
A konstrukció az alábbi részcélokat tűzi ki:
- nyílt munkaerő-piaci szükségletfelmérés a munkaadók lokális munkaerő-keresletéről a támogatandó képzési irányokról
- fejlesztési és képzési, átképzési irányok meghatározása egyrészt a tartósan inaktívak, másrészt a, tranzitfoglalkoztatásban lévő célcsoport számára
- a fejlesztésbe, képzésbe, átképzésébe vonható célcsoport kiválasztása, munkavállalási és pályaorientációs szolgáltatások biztosítása
- a tartósan inaktív, vagy tranzitfoglalkoztatásban lévő megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek foglalkoztathatóságának, munkahelyi körülményekhez való alkalmazkodóképességének, kompetenciáinak növelése, munkatapasztalat-szerzése,
- megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek képzése, átképzése
- akkreditált foglalkoztatók tranzitálási gyakorlatának fejlesztése
- tranzitálás elősegítése
A "tranzitálás” kifejezés jelen felhívásban kifejezetten 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 1. § 10. pontjában meghatározott tranzit foglalkoztatást jelenti, amelyben az akkreditált munkáltatónál munkaviszonyban álló, a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piacra történő átvezetésének folyamata a cél, amely speciálisan e célcsoport igényeire és lehetőségeire fókuszál mind módszertanát, mind eszközrendszerét, mind alkalmazási helyszíneit, mind időtávját tekintve. Az itt használt "tranzitálás” kifejezés ezáltal (bár célját tekintve hasonló), tartalmilag különbözik a szélesebb (általánosságban a hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli) célcsoportot megcélzó (pl. a GINOP keretében megvalósuló) más munkaerő-piaci integrációt támogató programok esetében szintén "tranzitálás” néven említett folyamatoktól.

Beavatkozási logika
Az intézkedés céljait a konstrukció az alábbi beavatkozásokkal támogatja:
1. A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő munkavállalók tranzitálásának elősegítése képzéssel, át- vagy továbbképzéssel, érzékenyítéssel, kompetenciafejlesztéssel.
2. Felmérésekkel megalapozott képzés, tranzitálást segítő szolgáltatások nyújtása.
A fenti beavatkozásokkal hatékonyabban javítható a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élők foglalkoztatási rátája, különös tekintettel a kereslet-vezérelt szolgáltatás-fejlesztésre a foglalkoztatóknál.

Illeszkedés a stratégiai környezethez
- Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025)
- Európai Fogyatékosságügyi Stratégiának (2010-2020)
- az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről szóló 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat
- ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménye
- 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről
- Szinergikus kapcsolódás: EFOP-1.9.3-VEKOP-17: A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése EFOP-1.1.1-15: Megváltozott munkaképességű emberek támogatása, EFOP-1.1.5-17: A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása, EFOP-1.11.1-17: Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások együttműködése révén, EFOP-1.1.7-17: A hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci lehetőségeinek bővítése című felhívásokkal.
- A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása című dokumentum
- EU 2020 Stratégia
- Partnerségi Megállapodás "EU TEMATIKUS CÉL 9: A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem” fejezeten belül: "A megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációjának kihívásai” ponthoz.
- A Duna Régió Stratégia (DRS): jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott célok megvalósulását.
A Duna Régió Stratégia 9. prioritásának (Az emberi erőforrásba és képességekbe való befektetés) beavatkozási területei kapcsán célul tűzi az elmaradott régiók, térségek versenyképes tudáshoz való hozzájárulásához. A felhívás ezen cél megvalósítását a megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiacon történő aktivitásának elősegítésével, a munkahelyi tapasztalatszerzés támogatásával, valamint a munkakör betöltésére irányuló képzéseken keresztül támogatja.

Illeszkedés az operatív programhoz
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) az 1. Együttműködő társadalom prioritás tengely 1.1 "A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése” című intézkedéséhez.
Jelen Felhívás a fenti intézkedésen belül "a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése” beavatkozási irányhoz kapcsolódik.

Célcsoport
Célcsoport: azon személyek, akik megfelelnek az alábbi kritériumoknak:
- 327/2012. (XI. 16) Korm. rendelet szerinti akkreditált munkáltató által tranzitfoglalkoztatásban lévő személy (B1 és C1 kategória), vagy a 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdésének b) és
d) pontja szerint, B2, vagy C2 minősítéssel rendelkező tartósan inaktív személyek valamint a tartós foglalkoztatásban lévő munkavállalók (B2 és C2 kategória)
- tartós inaktív személyek esetében a bejelentett állandó lakcíme vagy bejelentett tartózkodási helye a kevésbé fejlett régiók egyikében van
- a pályázó tartós foglalkoztatásban lévő (B2, C2 minősítéssel rendelkező munkavállalói) és tranzitfoglalkoztatásban álló (B1, C1 minősítéssel rendelkező) munkavállalói - (lakcímtől függetlenül)
2 - Tartósan inaktív: aki a programba bevonást megelőzően legalább 6 hónapja nem állt munkaviszonyban (Flt. 58. § (5) bek. a) pontja szerinti munkaviszony definíció szerinti jogviszonyban)
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 000 000 000 forint.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-150 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrás Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.
2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!
3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A projekt szakmai megvalósításával összefüggő tevékenységek:
1. Képzést megalapozó alkalmassági (készség-, szakmai- és magatartás alapú kompetencia felmérések, vizsgálatok) és egészségügyi vizsgálatok (kivéve TB által finanszírozott vizsgálatok), elvégzése a célcsoport körében.
2. Elvégzett vizsgálatok, felmérések alapján megalapozott, személyre szóló rehabilitációs tervek aktualizálása a tranzitfoglalkoztatásban lévők esetében.
3. Alapvető képzések, Átképzés, szakma megszerzésére irányuló képzések a célcsoportba tartozó személyek számára.
4. Képzési terv elkészítése, képzések monitorozása, visszacsatolás, értékelések elvégzése
5. Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása nyílt munkaerő-piaci elhelyezés érdekében
4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra olyan, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásban érintett foglalkoztató szervezet nyújthat be támogatási kérelmet, amelyre az alábbi feltétel teljesül: 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján a pályázat benyújtásának napján már akkreditált munkáltatónak minősül és tranzitfoglalkoztatást végez.

Jogi forma szerint:
- GFO 113 Korlátolt felelősségű társaság
- GFO 114 Részvénytársaság
- GFO 121 Szociális szövetkezet
- GFO 128 Foglalkoztatási szövetkezet
- GFO 129 Egyéb szövetkezet
- GFO 116 Közkereseti társaság
- GFO 117 Betéti társaság
- GFO 521 Sportegyesület
- GFO 517 Szövetség (kivéve Sportszövetség)
- GFO 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
- GFO 529 Egyéb egyesület
- GFO 569 Egyéb Alapítvány
- GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- GFO 573 Nonprofit részvénytársaság
- GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
- GFO 551 Egyház
- GFO 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
- GFO 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
- GFO 559 Egyéb egyházi szervezet
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Egy konzorcum maximum 3 tagból állhat a konzorciumvezetővel együtt.
Egy pályázó a - pályázat beadásának időpontjában - tranzitfoglalkoztatásban álló munkavállalóinak 100%-át bevonhajta a projekt megvalósításba, továbbá a projektbe bevont tranzitfoglalkoztatásban álló munkavállalói létszám maximum 50%-át vonhatja be a tartós foglalkoztatásban lévő B2, C2 komplex minősítéssel rendelkező munkavállalók közül. A tartósan inaktív megváltozott munkaképességű személyek aránya a projektben maximum a tranzitfoglalkoztatásban lévők 50%-a lehet.
Egy szervezet csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, függetlenül attól, hogy a székhelyén, vagy több telephelyen/fióktelephelyen kívánja a projektet megvalósítani. Továbbá egy szervezet csak egy támogatási kérelemben vehet részt, akár mint önálló támogatást igénylő, akár mint konzorciumvezető, akár mint konzorciumi partner.
Csak a kevésbé fejlett régiókban megvalósuló projekt támogatható.

Együttműködő partnerek:
Nem kötelezően bevonandó együttműködő partnerek lehetnek többek között:
- A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltató.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF "Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
b) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
c) akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
d) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
e) amely vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban,
f) akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné,
g) akiknek korábbi projektmegvalósítása elállással záródott,
h) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 6. napjától 2017. július 28. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással4 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest Pf. 504.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!
https://www.palyazat.gov.hu/efop-116-17-megvltozott-munkakpessg-szemlyek-csoportos-s-egyni-foglalkoztatsnak-elsegtse-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum