Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése - szakaszolt projektek / KEHOP-3.2.2
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
07/31/2017
Tárgymutató:
hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése / KEHOP-3.2.2
Pályázhat:
a. települési önkormányzat önállóan,
b. települési önkormányzatok társulása,
c. az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá az a-b. pontban megjelölt szervezetek konzorciuma nyújthat be
A kiíró(k) adatai


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt projektek” című (KEHOP-3.2.2 kódszámú) kiemelt felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 31-től 2017. július 31-ig lehetséges.
A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=63247


FELHÍVÁS
szakaszolt projektek megvalósítására

A Felhívás címe:
Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése - szakaszolt projektek
A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2
Magyarország Kormányának felhívása a 2007-2013-as programozási időben indított, Kormányhatározattal jóváhagyott módon szakaszokra bontott hulladékgazdálkodási projektek II. szakaszának megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztéseket. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok valamint az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései szerint tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmeket azok benyújtásától számított 30 nap alatt elbírálja;
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti;
- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek 25%, de legfeljebb 300 millió forint előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően a 2008/98/EK Hulladék Keretirányelv előírásai szerinti elkülönített gyűjtési rendszer kiterjesztése cél eléréséhez;
- a megítélt támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű - a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált - hulladékgazdálkodási módszerek a már működő hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztésével, bővítésével. Ennek következtében a lakossági igények és az Európai Uniós, továbbá a hazai jogszabályi követelmények is kielégítésre kerülnek. A hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos célkitűzések elérését.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,80 milliárd Ft.
A támogatott projektek várható száma: maximum 5 db.
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság C (2015) 948 számú határozatával döntött a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) elfogadásáról. A KEHOP 3. prioritási tengelye a hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztéseket és annak 2. célkitűzése pedig a települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztését célozza.
Jelen Felhívást a KEHOP keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága hirdeti meg. A szakpolitikai felelős a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkársága.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítése, melyek magukban foglalják az alábbiakat:
I. Megelőzés
A megelőzési tevékenységek az alábbiak lehetnek:
- "újrahasználati” központok fejlesztése, pl. meglévő hulladékudvarok kiegészítésével, bővítésével;
- a házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények beszerzésével és az ahhoz kapcsolódó helyi komposztálási program végrehajtásával;
- szemléletformálás a megelőzés érdekében;
- egyéb, a keletkező, illetve begyűjtendő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentésében hatást elérő fejlesztés jellegű tevékenység (csak szolgáltatás igénybevétel és eszközbeszerzés számolható el).
II. Szelektív hulladék gyűjtő-szállító kapacitás fejlesztése
Gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés, házhoz menő szelektív gyűjtés eszközei (hulladékgyűjtő zsák kivételével), továbbá nem építési engedély köteles gyűjtőpontok, valamint hulladékgyűjtő udvarok létesítése az alábbi hulladékok gyűjtése érdekében:
- a gyártói felelősségi körbe tartozó lakossági eredetű hulladékok;
- lakossági eredetű egyéb fém, üveg, papír, műanyag hulladék;
- lakossági eredetű biohulladék;
- lakossági eredetű veszélyes hulladék;
- szemléletformálás az elkülönített gyűjtés megismertetése érdekében.
III. Hasznosítást megelőző előkészítés növelése
A következő tevékenységeket értjük a fenti tevékenység alatt:
- a gyűjtött hulladék válogatása;
- elkülönítetten gyűjtött biohulladék anyagában történő hasznosítása, különösen:
o komposztálás;
- előkezelés.

IV. Lerakással történő ártalmatlanítás
Ide tartozik:
- hulladék átrakása;
- a maradék hulladék és a másodlagos hulladék (a gyűjtés, előkezelés, hasznosítás, során keletkező hulladék) lerakása, legfeljebb 2027-ig elegendő kapacitás kiépítésével;
- indokolt esetben lerakó korszerűsítés, mellyel elkerülhető új kapacitások kiépítése;
- Lerakó kapacitás kihasználtságának növelése, melynek keretében: speciális járművek, gépek (homlokrakodó, kompaktor) beszerzése (nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 25%-át).

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
A Felhívásra csak az alábbiak szerint van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A Felhívásra a mindenkor hatályos Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében (a továbbiakban: ÉFK) nevesített támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, összhangban az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaival.
Támogatási kérelmet
a. települési önkormányzat önállóan,
b. települési önkormányzatok társulása,
c. az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá az a-b. pontban megjelölt szervezetek konzorciuma nyújthat be.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
4.3.1. A támogatási kérelem benyújtásának határideje
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. július 31-ig lehetséges.
4.3.2. A támogatási kérelem benyújtásának módja
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Részletes iránymutatás az ÁÚF 3.3. pontjában, "A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben” fejezetben található.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy, expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Pf. 328
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
1. Jelen Felhívás keretében nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) szerinti állami támogatásnak azon elszámolható költségek támogatása, amely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján települési önkormányzatok vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközökhöz kapcsolódó beruházásra aktiválható.
2. A települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulása vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközök közszolgáltató részére üzemeltetésre történő átadása nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a. a közszolgáltatónak kizárólagos joga van a helyi hulladékgazdálkodási piacon, így a helyi hulladékgazdálkodási piac (legálisan és a gyakorlatban is) le van zárva a verseny előtt;
b. a közszolgáltatást végző szolgáltató csak az üzemeltetési engedélyében meghatározott tevékenységi területen üzemeltethet, azaz jogszabályilag kizárt külföldön üzemeltetni, illetve ki van zárva annak lehetősége, hogy más piacon/szolgáltatási területen aktív legyen;
c. amennyiben a szolgáltató a közszolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, semmilyen körülmények között sem lehetséges az egyéb gazdasági tevékenységek keresztfinanszírozása, azaz elkülönített elszámolást vezet a közszolgáltatás tekintetében.
3. Amennyiben a 2. pontban leírt feltételek együttesen nem teljesülnek, a települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulása vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközök közszolgáltató részére üzemeltetésre történő átadása az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. E támogatás a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló Kormányrendelet 14. § 4. pontja alapján közszolgáltatásért járó ellentételezés, illetve csekély összegű közszolgáltatási támogatás formájában nyújtható.
4. A közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. Ennek megfelelően a támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.
5. Kedvezményezett tudomásul veszi és vállalja, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a közszolgáltatáson kívüli szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.
6. A Kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
7. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás formájában nyújtott támogatás mértéke vállalkozásonként - az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt - nem haladhatja meg a 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke szerinti forintösszeget.
8. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás formájában nyújtott támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást vagy összeget.
5.2. A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
A projektek indikatív forráskeretét az ÉFK tartalmazza.
5.3. A támogatás mértéke, összege
A támogatás mértéke, összege nem haladhatja meg a projekt szakaszolásának jóváhagyásáról szóló Korm. határozatban szereplő értékeket, valamint az ÉFK-ban meghatározottakat.
A támogatás mértéke az elszámolható költségek 95%-át nem haladhatja meg.
Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén:
Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
Csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetén:
Az ellentételezés összege összesen nem haladhatja meg a 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4492
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum